Решения от 39-то заседание на Общински съвет- Поморие

Решения от 39-то заседание на Общински съвет- Поморие,което се проведе на 01.09.2022 г. Те ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА 16.09.2022 г.

 По т.1. от дневния ред:„ОС-552/08.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, във Временен пазар за селскостопанска продукция в кв.228 УПИ I-5018 по плана на гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 892/01.09.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.65, ал.4 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди в полза Областен съвет на Български червен кръст – Бургас безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, представляващ Магазин, Сграда ”Б” на площ от 24,71 кв. м. закрита площ, във Временен пазар за селскостопанска продукция, находяща се в кв. 228 УПИ I-5018 по плана на гр. Поморие, при граници и съседи: от изток – магазин, от запад – магазин, от север – съществуващ калкан, от юг – маси за селскостопанска продукция, за срок от 5 (пет) години.
 2. Режийните разходи във връзка с използването на имота да са за сметка на Областен съвет на Български червен кръст – Бургас.
 3. Общински съвет – Поморие, възлага на Кмета на Община Поморие последващите съгласно закона действия по изпълнението.

 По т.2. от дневния ред:„ОС-562/12.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно издаване запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по проектно предложение BGRDNP001-19.355-0014, одобрено за финансиране по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ОП за развитие на селските райони 2014-2020г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 893/01.09.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на община Поморие да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 69 250,00 лв. (шестдесет и девет хиляди двеста и петдесет лева), за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., за проектно предложение №BG06RDNP001-19.355-0014, одобрено за финансиране с Административен договор №РД50-27/04.07.2022 г.

 По т.3. от дневния ред:„ОС-588/23.08.2022г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нова търговска зона с позиция за разполагане на преместваем обект и провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински терен на територия на Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 894/01.09.2022г.

І. Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, приема нова търговска зона в с.Гълъбец, позиция № 1 – 8кв.м за  разполагане на преместваем обект съгласно приложената схема.

II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 и ал.3, чл.23, ал.1 и ал.2, чл.83 ал.1, т.1 и т.2, и чл.84, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за отдаване под наем, на следният терен:

 1. Терен публична общинска собственост, с площ 8 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „Гълъбец“, за срок от 8/осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 24,00лв. на месец без вкл.ДДС или 28,80лв. с вкл.ДДС съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

IІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 1. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ.
 2. На терена може да се осъществява търговска дейност, като се забранявя продажбата на спиртни напитки и тютюневи изделия.

 ІV. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена.

V.Стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

VI. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

VII. Преди издаване на разрешението за поставяне на преместваемият обект-павилион, проектът му трябва да бъде съгласуван с гл.архитект на Община Поморие.

VIІI. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

IX.  Приложената схема е неразделна част от настоящото решение.

 По т.4. от дневния ред:„ОС-593/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 895/01.09.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2022г., Общински съвет – Поморие

I. Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:

 1. Помещение – лекарски кабинет с площ 14,40 кв.м. на втори етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г., при граници на помещението: от изток – АГ отделение; от юг – външен зид; от запад – лекарски кабинет; от север -коридор с начална конкурсна цена 74,88 лв. на месец, без вкл. ДДС, определена съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и специфично конкурсно условие: да се ползва за кабинет по ушно – носни – гърлени болести.

2.Помещение – лекарски кабинет с площ 14,40 кв.м. на втори етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г., при граници на помещението: от изток – лекарски кабинет; от юг – коридор; от запад – складово помещение; от север външен зид с начална конкурсна цена 74,88 лв. на месец без вкл. ДДС, определена съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и специфично конкурсно условие: да се ползва за кабинет по кожно – венерически болести.

II. Общински съвет – Поморие определя критерии за оценка на участниците, а именно:

– За спечелил конкурса се определя участникът предложил най-висока цена за съответния обект.

По т.5. от дневния ред:„ОС-594/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на Бюджета на Община Поморие за 2022 година.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 896/01.09.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие:

1. Общински съвет – Поморие променя Приложение № 7 от свое Решение № 769/19.04.2022 г. за приемане Бюджета на Община Поморие за 2022 година, съгласно приложение №1, считано за функция „Здравеопазване“ от 01.05.2022 г. и за функция „Общи държавни служби“ от08.2022 г.

2. Общински съвет – Поморие приема промяната на капиталовия и текущия бюджет па Община Поморие, отразени в Приложение № № 2, 3.

3. С цел защита на особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението може да последват значителни или трудно поправими вреди, на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Приложенията са неразделна част от Решението.

По т.6. от дневния ред:„ОС-596/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имоти – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ V-1573 и в поземлен имот, съответстващ на УПИ ХХ-1574 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 897/01.09.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 35033.501.1573 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ V-1573 по регулационния план на гр.Каблешково и в поземлен имот с идентификатор 35033.501.1574 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ ХХ-1574 по регулационния план на гр.Каблешково, и съгласно оценки по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат:

– 19/822 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 35033.501.1573 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ V-1573 кв.7 по регулационния план на гр.Каблешково, целият на площ от 822кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7063/05.08.2022г. на съсобственика „Феникс Инвест 76“ ООД, при цена 513,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

– 6/725 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 35033.501.1574 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ ХХ-1574 кв.7 по регулационния план на гр.Каблешково, целият на площ от 725кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7064/05.08.2022г. на съсобственика „Феникс Инвест 76“ ООД, при цена 162,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.7. от дневния ред:„ОС-597/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост за изграждане на жилищна сграда в УПИ III, кв.61 по регулационния план на с.Горица, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 898/01.09.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4, чл.49а от Закона за общинската собственост и чл.59 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на ГИНКА МАРИНОВА АСЕНОВА, с постоянен адрес: с. Горица, община Поморие, ул. „…“ №…, картотекирана като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със заповед на Кмета на Община Поморие, съгласно чл.9, ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 100кв.м. в УПИ III, кв.61 по регулационния план на с.Горица, целия на площ от 474кв.м., актуван с АЧОС №1604/21.12.2000г.

Пазарната цена за правото на строеж е определена в размер на 1580,00лв. (хиляда петстотин и осемдесет лева).

 По т.8. от дневния ред:„ОС-599/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Поморие към 30.06.2022г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 899/01.09.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.29, ал.2 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Поморие, Общински съвет – Поморие приема уточнения план и отчета за изпълнение на бюджета и актуализираните разчети и отчети на сметките за средствата от Европейския съюз за полугодието на 2022 г. на община Поморие, който е приложен и е неразделна част от настоящото решение.

По т.9. от дневния ред:„ОС-600/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от недвижими имоти, публична общинска собственост в полза на Областна дирекция на МВР – гр. Бургас.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 900/01.09.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.2 и ал.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет –  Поморие

I. Учредява в полза на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – гр. Бургас безвъзмездно право на управление за срок от 10 (десет) години, върху следните недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва:

      – Помещение срещу централния вход с площ 12кв.м., при граници: от две страни външен зид, фоайе, коридор, находящо се в едноетажна масивна сграда с идентификатор 00833.501.228.8 по КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АК, с площ 189кв.м., актувана с Акт №6780/27.02.2020г. за публична общинска собственост /АПОС/, утвърден от Кмета на Община Поморие. Сградата е разположена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ III, кв.11 по плана на гр. Ахелой (ПИ с идентификатор 00833.501.228 по КККР на гр. Ахелой), актуван с АПОС №1622/27.12.2000г. утвърден от Кмета на Община Поморие. В сградата се помещават здравни и административни кабинети;

       – Помещение в ляво от централния вход с площ 14кв.м., при граници: външен зид, помещение, коридор, фоайе, находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда с площ 200кв.м., с предназначение за Кметство, разположена в УПИ VIII, кв.13 по плана на с. Бата, актувани с АПОС №310/01.07.1999г. утвърден от Кмета на Община Поморие;

        – Помещение с площ от 12кв.м., при граници: външен зид, стълбище, коридор, помещение, находящо се на втори етаж в двуетажна масивна сграда с площ 271кв.м., с предназначение за Кметство, разположена в УПИ XIII, кв.6 по плана на с. Гълъбец, актувани с АПОС №338/28.08.1999г. утвърден от Кмета на Община Поморие.

II. Режийните разходи във връзка с използването на имота да са за сметка на Областна дирекция на МВР – гр. Бургас.

III. Възлага на Кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на управление с Областна дирекция на МВР – гр. Бургас.

 По т.10. от дневния ред:„ОС-601/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 901/01.09.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.23, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2022г., Общински съвет – Поморие

I. Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение при стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

 1. Помещение – за аптека с площ 45 кв.м., в едноетажна сграда, находяща се в кв.20, УПИ VIII по плана на с. Бата, актувана с АОС №1416/22.11.2000г., при граници на помещението: от север – помещение; от изток – външен зид; от юг – външен зид; от запад външен зид с начална тръжна цена 117,00 лв. на месец без вкл. ДДС.

 По т.11. от дневния ред:„ОС-565/12.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.152 и 44425.7.153 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 902/01.09.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ, дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.152 и 44425.7.153 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие, предвиждащ за всеки имот да се отреди урегулиран поземлен имот, с отреждане „за фотоволтаична централа“, в Предимно производствена зона /Пп/. Застрояването в имотите да се укаже с ограничителни линии на застрояване.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.152 и 44425.7.153 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие, предвиждащ за всеки имот да се отреди урегулиран поземлен имот, с отреждане „за фотоволтаична централа“, в Предимно производствена зона /Пп/. Застрояването в имотите да се укаже с ограничителни линии на застрояване.

Разрешава на „Гига Трейд“ ООД да възложи изработването на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.152 и 44425.7.153 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие, предвиждащ за всеки имот да се отреди урегулиран поземлен имот, с отреждане „за фотоволтаична централа“, в Предимно производствена зона /Пп/. Застрояването в имотите да се укаже с ограничителни линии на застрояване.

Решението да се разгласи по реда на чл.124° ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124°, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.12. от дневния ред:„ОС-586/22.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 16064.9.241 по КК на с.Горица, местност Каниева чешма, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 903/01.09.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ, дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ 16064.9.241 по КК на с.Горица, местност Каниева чешма, с отреждане „за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници“ в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване с ограничителни линии и устройствени показатели, както следва: П застр. ≤ 80%, Н ≤ 8м (≤ 2ет.), К инт. ≤ 1,5; П озел. ≥ 20%; и предвидено паркиране в имота.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

 Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ 16064.9.241 по КК на с.Горица, местност Каниева чешма, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, като се предвиди отреждане „за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници“ в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване с ограничителни линии и устройствени показатели, както следва: П застр. ≤ 80%, Н ≤ 8м (≤ 2ет.), К инт. ≤ 1,5; П озел. ≥ 20%; и предвидено паркиране в имота.

Разрешава на Стойчо Василев Койчев да възложи изработването на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ 16064.9.241 по КК на с.Горица, местност Каниева чешма, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, като се предвиди отреждане „за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници“ в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване с ограничителни линии и устройствени показатели, както следва: П застр. ≤ 80%, Н ≤ 8м (≤ 2ет.), К инт. ≤ 1,5; П озел. ≥ 20%; и предвидено паркиране в имота.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.13. от дневния ред:„ОС-587/22.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 16064.9.242 по КК на с.Горица, местност Каниева чешма, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 904/01.09.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ, дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ 16064.9.242 по КК на с.Горица, местност Каниева чешма, с отреждане „за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници“ в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване с ограничителни линии и устройствени показатели, както следва: П застр. ≤ 80%, Н ≤ 8м (≤ 2ет.), К инт. ≤ 1,5; П озел. ≥ 20%; и предвидено паркиране в имота.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

   Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ 16064.9.242 по КК на с.Горица, местност Каниева чешма, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, като се предвиди отреждане „за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници“ в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване с ограничителни линии и устройствени показатели, както следва: П застр. ≤ 80%, Н ≤ 8м (≤ 2ет.), К инт. ≤ 1,5; П озел. ≥ 20%; и предвидено паркиране в имота.

Разрешава на „НИКОЛ 2007“ ЕООД да възложи изработването на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ 16064.9.242 по КК на с.Горица, местност Каниева чешма, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, като се предвиди отреждане „за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници“ в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване с ограничителни линии и устройствени показатели, както следва: П застр. ≤ 80%, Н ≤ 8м (≤ 2ет.), К инт. ≤ 1,5; П озел. ≥ 20%; и предвидено паркиране в имота.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.14. от дневния ред:„ОС-590/24.08.2022г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр.Поморие, относно промяна на Ценоразпис, за продажба на дървесина добита от общински горски територии, към Община  Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 905/01.09.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и на основание чл.5, ал.1 и чл.66 , ал.2, т.3, чл.71, ал.1, т.4, чл.71, ал.5, т.3 от  Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет  –  Поморие,

 

      I. Приема промяна в Ценоразпис, състояща се в:

      1. Преди промяната – извлечение:

 

Широколистни – твърди, местно население пр. мз 45
втч Акация пр. мз 45
втч Други пр. мз 45
Широколистни – твърди  в т.ч. акация и др., свободна продажба пр. м3 48

 

 1. След промяната – извлечение:

 

Широколистни – твърди, местно

население

пр. мз 52,50
втч Акация пр. мз 52,50
втч Други пр. мз 52,50
Широколистни – твърди  в т.ч. акация и др., свободна продажба пр. м3 52,50

        II. Утвърждава ценоразпис, както следва:

 ЦЕНОРАЗПИС

ЗА  ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, АЛ.5, Т.3 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ПО КАТЕГОРИИ И СОРТИМЕНТИ, ДОБИТА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРИ

ГР. ПОМОРИЕ

 

   КАТЕГОРИЯ/СОРТИМЕНТ МЯРКА  

ЦЕНА ЗА ПР/ПЛ. М3,

БЕЗ ДДС

1 2  
ИГЛОЛИСТНИ
– ЕДРА –––––––––
– Трупи за бичене > 30 см.
втч Ела пл. мз 90
втч Смърч пл. мз 90
втч Бял бор пл. мз 90
втч Черен бор пл. мз 90
втч Бяла мура пл. мз 90
втч Други, здгл пл. мз 90
– Трупи за бичене от 18 до 29 см.
втч Ела пл. мз 80
втч Смърч пл. мз 80
втч Бял бор пл. мз 80
втч Черен бор пл. мз 80
втч Бяла мура пл. мз 80
втч Други пл. мз 80
– Други
втч Трупи за фурнир пл. мз не се добива
втч Трупи за шперплат пл. мз не се добива
втч Стълбове, пилоти, пилони пл. мз не се добива
втч Технологична дървесина пл. мз не се добива
– СРЕДНА ––––––––-
– Трупи за бичене от 15 до 17 см.
втч Ела пл. мз 60
втч Смърч пл. мз 60
втч Бял бор пл. мз 60
втч Черен бор пл. мз 60
втч Други пл. мз 60
– Други
втч Обли греди пл. мз 45
втч Минни подпори пл. мз 45
втч Тунелни подпори пл. мз не се добива
втч Минни таванки пл. мз не се добива
втч Технологична дървесина пр. мз 55
втч Други пл. мз не се добива
– ДРЕБНА ––––––––-
втч Ритловици пл. мз 50
втч Саръци пл. мз 50
втч Технологична дървесина
втч Други /дърва 2м. пр. мз 42
– ДЪРВА ––––––––-
втч Технологична дървесина пр. мз 45
втч ОЗМ пл. мз не се добива
втч Дърва 1м. пр. мз 40
втч Други пр. мз 44
ШИРОКОЛИСТНИ
– ЕДРА ––––––––- пл. мз не се добива
– Трупи за шперплат пл. мз не се добива
втч Букови пл. мз не се добива
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Трупи за фурнир пл. мз не се добива
втч Букови пл. мз не се добива
втч Дъбови пл. мз не се добива
втч Ясен пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Трупи за бичене > 30 см.
втч Букови пл. мз 80
втч Дъбови пл. мз 120
втч Ясен пл. мз не се добива
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Липа пл. мз не се добива
втч Явор пл. мз не се добива
втч Върба пл. мз не се добива
втч Акация пл. мз 80
втч Церови пл. мз 80
втч Редки дървесни видове пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Трупи за бичене от 18 до 29 см.
втч Букови пл. мз 70
втч Дъбови пл. мз 70
втч Церови пл. мз 50
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Липа пл. мз 50
втч Акация пл. мз 50
втч Редки дървесни видове пл. мз не се добива
втч Ясен пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Траверси пл. мз не се добива
втч Бук пл. мз 90
втч Дъб пл. мз 140
втч Церови пл. мз 60
втч Други пл. мз не се добива
– Тунелни подпори пл. мз 45
втч Други пл. мз не се добива
– Технологична дървесина
втч Технологична дървесина пл. мз не се добива
– СРЕДНА ––––––––- пл. мз
– Трупи за бичене от 15 до 17 см. пл. мз не се добива
втч Букови пл. мз не се добива
втч Дъбови пл. мз не се добива
втч Церови пл. мз не се добива
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Акация пл. мз не се добива
втч Липа пл. мз не се добива
втч Кестен пл. мз не се добива
втч Редки дървесни видове пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Технологична дървесина
втч Букова пр. мз 33
втч Дъбова пр. мз 43
втч Тополова пр. мз не се добива
втч Акациева пр. мз 33
втч Церова пр. мз 43
втч Върба пр. мз не се добива
втч Други пр. мз 43
– Греди обли
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Акациеви пл. мз 45
втч Други пл. мз не се добива
– Минни подпори
втч Акациеви пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Минни скари
втч Други пл. мз не се добива
– Колове за лозя
втч Акациеви пл. мз 60
втч Други пл. мз не се добива
– Други пл. мз
втч Други пл. мз не се добива
– ДРЕБНА ––––––––-
– Технологична дървесина.
втч Букова пр. мз 43
втч Дъбова пр. мз 43
втч Тополова пр. мз не се добива
втч Акациева пр. мз 33
втч Церова пр. мз 43
втч Други пр. мз 43
– Мертеци
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Акациеви пл. мз 45
втч Други пл. мз не се добива
– Колове пл. мз 50
втч Други пл. мз 50
– ДЪРВА ––––––––-
– Технологична дървесина.
втч Букова пр. мз 33
втч Дъбова пр. мз 51
втч Тополова пр. мз не се добива
втч Акациева пр. мз 33
втч Церова пр. мз 51
втч Други пр. мз 33
– ОЗМ пл. мз не се добива
втч Дъбови пл. мз 55
втч Букови пл. мз 55
втч Церови пл. мз 55
втч Тополова пл. мз 45
втч Върбова пл. мз 45
втч Редки дървесни видове пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– ДЪРВА
 Широколистни – меки,в т.ч.  кгбр, мжд, липа пр. мз 30
Широколистни – твърди, местно население пр. мз 52,50
втч Акация пр. мз 52,50
втч Други пр. мз 52,50
Широколистни – твърди  в т.ч. акация и др., свободна продажба пр. м3 52,50
Вършина- всички видове пр. мз 10

 III. Промяната в Ценоразпис по т. I и т. II, влиза в сила от влизане в сила на Решението на Общински съвет – Поморие.

 По т.15. от дневния ред:„ОС-592/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 906/01.09.2022г.

На основание чл. 21, ал. 2, пр. 2 и 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие, както следва:

      §1. „Чл. 8. (4) Изключение правят всички строителни процеси в дните от понеделник до петък всяка седмица до влизане в сила на забраната за строителство през летния сезон. През почивните дни събота, неделя, национални празници или празници от местно значение, обявени със Заповед на Кмета на Община Поморие, тези процеси трябва да бъдат съобразени със забраните в ал. 1 и ал. 2 на чл. 11. Забраната важи за текущи ремонти в обекти въведени вече в експлоатация.“

Следва да се чете:

„Чл. 8 (4) Забранява се нарушаването почивката на живущите, гостите и гражданите на гр. Поморие чрез излъчване на шум от каквито и да било строителни процеси, включително текущи ремонти в обекти въведени вече в експлоатация за времето от 14, 00 до 16,00 часа и от 23,00 до 8,00 часа.“

        §2. Наредбата влиза в сила от деня на влизане в сила на Решението на Общински съвет – Поморие.

 По т.16. от дневния ред:„ОС-595/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно окомплектоване на допълнителни насаждения към Лесфонд 2022г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 907/01.09.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява промяна на годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Поморие, съгласно чл.7, ал.1 и ал.6 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, като се включи отдел 119 „б“ към ЛФ 2022г., с предвидено ползване по ГСП в размер на 350 м3 дърва за огрев и таксационни показатели, както следва:
ГОДИШЕН  ПЛАН
ЗА СЕЧ ПРЕЗ  2022г. В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
 СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
№ на имота отдел, подотдел площ, ха възраст дървесен вид стояща маса, м3 едра, м3 средна, м3 дребна, м3 всичко стр. дърв., м3 дърва, м3 вършина, мз вид на сечта година на маркиране маркирал лесовъд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14
I. ИГЛОЛИСТНИ        
  1. Отгледни сечи -трансформация              
                             
16064.0.207 70 с 2,2 35 чб 7 230 39 33 1 73 117 0 прореждане – 25% 2021 инж. Васил Николов
с. Горица   0,3 срлп1 0 0 0 0 0 0 0
    0,6 цр 2 10 0 0 0 0 10 0
    3,1     240 39 33 1 73 127 0
                           
37753.106.29 169 н 1,3 35 чб 8 86 8 13 0 21 47 2 прореждане – 15% 2021 инж. Васил Николов
с. Козичино   0,2   бл 1 0 0 0 0 0 0 0    
    0,1   цр 1 0 0 0 0 0 0 0    
    1,6     86 8 13 0 21 47 2    
                           
69746.0.118 108 а 8,4 40 чб 8 240 0 0 0 0 181 15 прореждане 10% 2021 т.л. Росен Капитанов
с. Страцин 1,1 цр 1 0 0 0 0 0 0 0    
  1 бл 1 0 0 0 0 0 0 0    
    10,5     240 0 0 0 0 181 15    
                           
                           
  2. Възобновителни сечи –  трансформация            
                           
16064.1.70 156 г 9,2 45 чб 5 298 5 4 5 14 224 8 пост.котловинна – 25% 2021 инж. Васил Николов
с. Горица 3,7 60 бл 2 0 0 0 0 0 0 0
1,8 цр 1 0 0 0 0 0 0 0
1,8 кдб1 0 0 0 0 0 0 0
1,8 мжд 1 15 0 0 0 0 15 0
18,3 313 5 4 5 14 239 8
                     
  3. Санитарна сеч            
                     
16064.1.70 157 б 2,9 40 чб 7 68 1 1 1 3 50 2 санитарна – 20% 2021 инж. Васил Николов
с. Горица 0,9 бл 2 0 0 0 0 0 0 0
0,4 кдб 1 0 0 0 0 0 0 0
4,2 68 1 1 1 3 50 2
                           
II. ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ  
1. Отгледни сечи
             
16064.0.208 70 т 1,1 35 срлп 4 50 0 0 0 0 48 0 прореждане – 25% 2021 инж. Васил Николов
с. Горица 0,8 цр 3 80 0 0 0 0 76 0
0,6 бл 2 10 0 0 0 0 10 0
0,3 чб 1 30 6 13 0 19 4 0
2,8 170 6 13 0 19 138 0
         
       
69746.0.118 108 г 2,2 45 срлп 9 30 0 0 0 0 27 0 пробирка 10 % 2021 т.л. Росен Капитанов
с. Страцин 0,2 акдр 1 10 0 0 0 0 1 0
2,4 40 0 0 0 0 28 0
     
     
69746.0.118 108 е 7,3 60 срлп 10 260 0 0 0 0 251 0 пробирка 25 % 2021 т.л. Росен Капитанов
с. Страцин 7,3 260 0 0 0 0 251 0    
       
               
       
69746.0.118 106 а 2,0 40 бл 4 30 0 0 0 0 28 0 селекционна 15 % 2021 т.л. Росен Капитанов
с. Страцин 1,0 срлп 2 20 0 0 0 0 15 0      
  2,0 чб 4 120 0 0 0 0 86 7      
  5,0 170 0 0 0 0 129 7      
       
69746.0.118 106 б 8,8 40 срлп 7 420 0 0 0 0 412 0 селекционна 20 % 2021 т.л. Росен Капитанов
с. Страцин 3,8 чдб 3 210 0 0 0 0 166 34      
  12,6 630 0 0 0 0 578 34      
           
III.  ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ        
                             
  1. Санитарни сечи              
                             
16064.1.70 156 в 4,6 45 бл 2 0 0 0 0 0 0 0 санитарна 10% 2021 инж. Васил Николов
с. Горица   2,3 цр 1 0 0 0 0 0 0 0      
    2,3 кдб 1 0 0 0 0 0 0 0      
    4,6 чб 2 170 3 1 5 9 127 3      
    6,9 кгбр 3 0 0 0 0 0 0 0      
    2,3 мжд 1 0 0 0 0 0 0 0      
    23,0     170 3 1 5 9 127 3      
                             
  2. Възобновителни сечи      
           
16064.1.70 84 а 21,4 80 бл 8 238 0 0 0 0 226 10 пост.котловинна – 20% 2021 инж. Васил Николов
с. Горица 5,3 цр 2 55 0 0 0 0 53 2
  кгбр 47 0 0 0 0 42 2
  мжд 43 0 0 0 0 41 2
26,7 383 0 0 0 0 362 16
               
16064.1.70 85 в 13 70 бл 5 357 0 0 0 0 354 0 пост.котловинна – 25% 2021 инж. Васил Николов
с. Горица 12,9 цр 5 271 0 0 0 0 269 0
  кгбр 79 0 0 0 0 74 0
  мжд 17 0 0 0 0 17 0
  25,9     724 0 0 0 0 714 0  
                       
57790.5.332 145 б 12,1 90 бл 7 55 0 0 0 0 53 2 пост.котловинна – 20% 2021 инж. Васил Николов
с. Порой 5,2   цр 3 59 0 0 0 0 56 3
    кгбр 12 0 0 0 0 11 1
  17,3 126 0 0 0 0 120 6
                 
57790.5.332 145 г 13,6 90 бл 6 136 0 0 0 0 135 0 пост.котловинна – 20% 2021 инж. Васил Николов
с. Порой 5,8 цр 4 146 0 0 0 0 139 6
кгбр 24 0 0 0 0 23 0
19,4     306 0 0 0 0 297 6
   
02810.24.254 115 а 14,8 75 цр 10 164 0 0 0 0 156 7 пост.котловинна – 30% 2021 инж. Васил Николов
с. Бата 14,8     164 0 0 0 0 156 7
 
35033.24.330 133 б 3,1 23 ак 10 78 0 0 0 0 69 3
Каблешково 3,1     78 0 0 0 0 69 3 гола за акация – 100% 2021 инж. Васил Николов
                     
16064.1.70 94 в 7,6 80 бл 10 74 0 0 0 0 73 0 пост.котловинна – 20% 2021 инж. Васил Николов
с. Горица цр 9 0 0 0 0 9 0
кгбр 33 0 0 0 0 30 0
мжд 7 0 0 0 0 7 0
7,6 123 0 0 0 0 119 0
38769.0.87 110 б 19,2 75 бл 340 0 0 0 0 331 0 пост.котловинна – 30% 2021 т.л. Росен Капитанов
с. Косовец 4,8   цр 240 0 0 0 0 234 0
24,0 580 0 0 0 0 565 0
ОБЩО: 30,9   чб 1242 62 65 12 139 836 37      
99,9 бл 1240 0 0 0 0 1210 12
55,5 цр 1034 0 0 0 0 1002 18
20,7 срлп 780 0 0 0 0 753 0
6,9 кгбр 195 0 0 0 0 180 3
4,1 мжд 82 0 0 0 0 80 2
4,5 кдб 0 0 0 0 0 0 0
3,8 чдб 210 0 0 0 0 166 34
0,2 акдр 10 0 0 0 0 1 0
3,1 ак 78 0 0 0 0 69 3
  229,6     4871 62 65 12 139 4297 109  
24253.0.11 119 б 24,1 70 цр 9 320 0 0 0 0 0 315 пост.котловинна – 30% 2022 Деян Благов
с. Дъбник       бл 1 30 0 0 0 0 0 25      
    24,1     350 0 0 0 0 0 340      

        2. Предвид спешната необходимост от снабдяване с дърва за огрев преди настъпване на зимния сезон, на осн. чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 По т.17. от дневния ред:„ОС-598/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6 на Министерство на отбраната“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 908/01.09.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, на основание чл.128, ал.6 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия  „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6 на Министерство на отбраната“, като трасето и сервитутът ще засегнат поземлени имоти в землището на гр.Поморие, както следва: ПИ 57491.19.454 – нива, държавна публична собственост; ПИ 57491.19.566 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.567 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.733 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; ПИ 57491.19.568 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.571 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.572 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.18.695 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.576 –  селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.728 –  селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.729 –  селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.727 – път от републиканската пътна мрежа, частна собственост; ПИ 57491.19.731 – път от републиканската пътна мрежа, частна собственост; ПИ 57491.19.732 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.735 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; ПИ 57491.16.565 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; ПИ 57491.16.564 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.509.22 – урбанизирана територия /второстепенна улица/, общинска публична собственост; с обща засегната площ – 5578 кв.м.; само в имоти, публична общинска собственост – 2345 кв.м.

По т.18. от дневния ред:„ОС-606/25.08.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Гергина Янчева за медицински нужди.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 909/01.09.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Гергина Янчева от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева.

 По т.19. от дневния ред:„ОС-607/25.08.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Янко Янчев за медицински нужди.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 910/01.09.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Янко Янчев от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева.

По т.20. от дневния ред:„ОС-608/25.08.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Георги Вълчанов за медицински нужди и рехабилитация.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 911/01.09.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Георги Вълчанов от гр.Каблешково, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

 По т.21.1. от дневния ред:„ ОС-624/31.08.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Порой, общ. Поморие до полагане на клетва от новоизбрания кмет.“ с 13 гласа „за”, 5 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 912/01.09.2022г.

 1. Общински съвет – Поморие на основание чл. 42, ал. 6 и ал. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Порой, общ. Поморие ИРИНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА със срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, свързани с дейността на кметството и осигуряване на условия за административно обслужване на населението, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението