Решения от 45-то заседание на Общински съвет-Поморие

Решения от 45-то заседание на Общински съвет-Поморие, поведено на 31.01.2023 г., които  ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 16.02.2023 г.:

По т.1. от дневния ред:„ОС-06/04.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за освобождаване от заплащането на наемни вноски за срок от шест месеца на „Марат 2020“ ООД.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1030/31.01.2023г.

 1. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 ог ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие „Марат 2020“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, ул. „Княз Борис 1“ №31, представлявано от Мариан Андреев в качеството му на управител, същото дружество наемател на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Поморие, ул. Проф. Стоянов, местност Косата, имот с идентификатор 57491.501.2, УПИ I, кв. 249 с площ от 3235 кв. м. за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, бунгала „МАК“ да бъде освободено от заплащането на наемни вноски за срок от шест месеца, считано от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г., произтичащи от договор за наем на общински обект №39/16.10.2020 г. сключен с ОП „СУОИ“.

 По т.2. от дневния ред:„ОС-08/04.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 09.02.2023 г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1031/31.01.2023г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА чл. 21, ал. 3 от  НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие

 1. Определя Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 09.02.2023 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 24.02.2023 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.
 2. Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 3. Определя Антон Лалев – директор на Дирекция „Хуманитарни дейност” за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 09.02.2023 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 24.02.2023 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 4. Предвид краткия срок до датата на предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.3. от дневния ред:„ОС-15/06.01.2023г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост находящи се на територията на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1032/31.01.2023г.

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.3 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл.19, ал.1 и чл.83 ал.1, т.1, и чл.84 ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие  дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за  отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост на територията на Община Поморие,  както следва:

 1. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.3.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие, кв.»Свобода», бл.А, ет.1, обект 5 /фотостудио/ с площ 24,20 кв.м. в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор 57491.504.104., актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 145,20лв. без вкл.ДДС или 174,24лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 2. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.3.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие, кв.»Свобода», бл.А, ет.1, обект 6 /автоаксесоари/ с площ 24,20 кв.м. в сграда № 3, разположена в ПИ с идентификатор 57491.504.104. актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 145,20лв. без вкл.ДДС или 174,24лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 3. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие, кв.»Свобода», бл.В, ет.1, обект №9/плодове и зеленчуци/ с площ 24,20 кв.м. в сграда № 2 разположена в ПИ с идентификатор 57491.504.104 актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна  цена 145,20лв. без вкл.ДДС или 174,24лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 4. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.2.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие, кв.»Свобода», бл.В, ет.1, обект 13 /офис комунални услуги/ с площ 24,20 кв.м. в сграда № 2 разположена в ПИ с идентификатор 57491.504.104, актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 145,20лв. без вкл.ДДС или 174,24лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 5. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.2.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие, кв.»Свобода», бл.В, ет.1, обект 14 /офис/ с площ 24,20 кв.м. в сграда №2 разположена в ПИ с идентификатор 57491.504.104, актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 145,20лв. без вкл.ДДС или 174,24лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 6. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие, кв.»Свобода», бл.С, ет.1, обект 17/офис/ с площ 24,20 кв.м. в сграда № 1 разположена в ПИ с идентификатор 57491.504.104 , актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 145,20лв. без вкл.ДДС или 174,24лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 7. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие, кв.»Свобода», бл.С, ет.1, обект № 18/ офис/ с площ 16,60 кв.м. в сграда №1 разположена в ПИ с идентификатор 57491.504.104, актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 99,60лв. без вкл.ДДС или 119,52лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

ІІ.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

1.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ.

 1. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа, на последния  работен ден преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

         ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от годишна тръжна наемна цена без ДДС.

         ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

         V. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

         VІ. Схемите   са   неразделна част от настоящото решение.

По т.4. от дневния ред:„ОС-38/13.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ V-5409 кв.267 по регулационния план на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1033/31.01.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.501.738 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ V-5409 кв.267 по регулационния план на гр.Поморие и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 8/324кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.501.738 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ V-5409 кв.267 по регулационния план на гр.Поморие, целият на площ от 324кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7168/08.12.2022г. на съсобствениците Надежда Иванова Димитрова, Кимон Димитров Димитров, Веселин Димитров Димитров, Маргарит Радков Киров, н-ци Живка Кимонова Кирова, Лиляна Христова Георгиева, Иван Христов Чолаков, Донка Иванова Терзиева, н-ци Яни Тодоров Николов, Хрисанти Кирякова Георгиева, н-ци Марийка Рашкова Николова, Тодор Наумов Николов, Анна Наумова Николова-Костова, при цена 800,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.5. от дневния ред:„ОС-45/17.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ ХІІ-277 кв.51 по регулационния план на с.Горица, общ.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1034/31.01.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 16064.601.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горица, съответстващ на УПИ ХІІ-277 кв.51 по регулационния план на с.Горица и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 15/955кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 16064.601.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горица, съответстващ на УПИ ХІІ-277 кв.51 по регулационния план на с.Горица, целият на площ от 955кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7166/02.12.2022г. на съсобственика Мюбеджан Мехмед Камбер, при цена 405,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.6. от дневния ред:„ОС-52/19.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на надстрояване за обект „Надстройка на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 57491.506.69.1 по КККР на гр.Поморие“ в поземлен имот с идентификатор 57491.506.69 по КККР на гр.Поморие /урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV-2451, кв.160 по регулационния план на гр.Поморие/- частна общинска собственост.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1035/31.01.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38 ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.63, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди възмездно право на надстрояване към съществуваща жилищна сграда, без търг или конкурс, в полза на Димо Чавдаров Иванов за изграждане на обект Надстройка двуетажна жилищна сграда в УПИ XIV-2451 /четиринадесет, римско, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди четиристотин петдесет и един, арабско/ в квартал 160 /сто и шестдесет/ по плана на гр. Поморие с РЗП 102,83кв.м. /сто и две цяло и осемдесет и три квадратни метра/ в поземлен имот с идентификатор 57491.506.69 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, шест, точка, шест, девет/ по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, идентичен с урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV-2451 /четиринадесет, римско, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди четиристотин петдесет и един, арабско/, кв.160 /сто и шестдесет/ по регулационния план на гр. Поморие, целият на площ от 263кв.м. /двеста шестдесет и три квадратни метра/, собственост на Община Поморие, при граници, подробно описани в Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №5173/08.11.2011г. за сумата от 4050,00лв. /четири хиляди и петдесет лева/, съгласно пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

 По т.7. от дневния ред:„ОС-53/19.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на имоти, за обезщетяване на основание чл.19а от ЗСПЗЗ на наследници на Петър Янчев Петров.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1036/31.01.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 27, ал.2, т.3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.19а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Мотивирано искане с вх.рег.№ОС-09/05.01.2023г. от Общинска служба „Земеделие“ – гр. Поморие до Общински съвет – Поморие, чрез Кмета на Община Поморие, влязло в сила съдебно решение №138/07.08.1998г. на Районен съд Поморие и решение №468/25.11.2022г. на ОС „Земеделие” – гр. Поморие, Общински съвет – Поморие

Дава съгласие да бъде предоставена земеделска земя по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за постановяване на решение за обезщетяване в полза на наследници на Петър Янчев Петров, бивш жител на с.Белодол, представляваща следните поземлени имоти:

 1. Поземлен имот с идентификатор 37753.94.6 /три, седем, седем, пет, три, точка, девет, четири, точка, шест/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Козичино, одобрени със Заповед РД-18-1474/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 7457кв.м. /седем хиляди четиристотин петдесет и седем квадратни метра/, начин на трайно ползване: „Нива“, трайно предназначение на територията: Земеделска, местност: „Птичи кладенец„, категория на земята: 6 /шест/, съответстващ на имот №094006 /нула, девет, четири, нула, нула, шест/ по КВС на с. Козичино, при съседи: 37753.94.4, 37753.94.5, 37753.94.23, 37753.94.24, 37753.94.25, 37753.94.3, актуван с Акт за частна общинска собственост №7182/13.01.2023г.;
 2. Поземлен имот с идентификатор 37753.32.18 /три, седем, седем, пет, три, точка, три, две, точка, едно, осем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Козичино, одобрени със Заповед РД-18-1474/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 5028кв.м. /пет хиляди и двадесет и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, трайно предназначение на територията: Земеделска, местност: „Петрова локва„, категория на земята: 6 /шест/, съответстващ на имот №032018 /нула, три, две, нула, едно, осем/ по КВС на с. Козичино, при съседи: 37753.32.32, 37753.32.20, 37753.32.19, 37753.32.17, 37753.32.21, актуван с Акт за частна общинска собственост №7181/13.01.2023г.;
 3. Поземлен имот с идентификатор 37753.44.5 /три, седем, седем, пет, три, точка, четири, четири, точка, пет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Козичино, одобрени със Заповед РД-18-1474/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1382кв.м. /хиляда триста осемдесет и два квадратни метра/, начин на трайно ползване: „Нива“, трайно предназначение на територията: Земеделска, местност: „Петрова локва„, категория на земята: 6 /шест/, съответстващ на имот №044005 /нула, четири, четири, нула, нула, пет/ по КВС на с. Козичино, при съседи: 37753.44.24, актуван с Акт за частна общинска собственост №7183/13.01.2023г.

 По т.8. от дневния ред:„ОС-54/19.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ IV-52 кв.5 по регулационния план на гр.Каблешково, общ.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1037/31.01.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 35033.501.1608 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ ІV-52 кв.5 по регулационния план на гр.Каблешково и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 26/1220кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 35033.501.1608 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ ІV-52 кв.5 по регулационния план на гр.Каблешково, целият на площ от 1220кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7175/10.01.2023г. на съсобствениците Тошка Ганчева Маринова и Савко Ганчев Петров, при цена 45,00лв. на кв.м. /без ДДС/.

 По т.9. от дневния ред:„ОС-55/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на предварителни лимити по разходите по Проекто – Бюджет 2023 г. на Община Поморие, предвид отложеното приемане на Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2023 г., на основание  Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г.“ с 16 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1038/31.01.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси във връзка с чл.87 от ЗПФ и чл.1, чл.6, чл.11 и параграф 1 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022г. /Обн. в ДВ бр.104 от 30.12.2022г./,

I.Общински съвет – Поморие, одобрява следните лимити за разходи, за срока по чл. 1 от Закона за прилагане на разпоредби от ЗБДРБ за 2022 г., които да бъдат предвидени в Бюджета на Община Поморие за 2023 г.

 1. Приема Програма за капиталовите разходи за първо тримесечие на 2023г., съгласно Приложение № 1
 2. Одобрява разпределението на Целевата субсидия за капиталови разходи за първо тримесечие на 2023г., съгласно Приложение № 2
 3. Определя обезщетения и помощи по решение на ОС за първо тримесечие на 2023г. в размер на 4 000 лв.
 4. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ за първо тримесечие на 2023г. на СНЦ „МИГ – Поморие” в размер на 130 000 лв. и МБАЛ Поморие в размер на 30 000 лв.
 5. Одобрява субсидии за първо тримесечие на 2023г. за :

5.1.   Спортни клубове /Приложение № 3/

5.2.   Организации с нестопанска цел – ТД „Одринска епопея“ – 250 лв.

 1. Утвърждава:

6.1.Културен календар на община Поморие за първо тримесечие на 2023г. по Приложение № 4.

6.2. Спортен календар за първо тримесечие на 2023г. , по Приложение № 5

 1. Приема вътрешни компенсирани промени, без да изменя начина на определяне и размера на таксата за битови отпадъци, по силата на § 59 и § 60 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ДОПК във връзка със Закона за управление на отпадъците, съгласно Приложение № 6

             Приложенията са неразделна част от решението.

       II.В срок до 31.03.2023 г. разходите по бюджета на Общината се извършват в размер, не по-голям от размера на разходите за същия период на 2022 г., и при отчитане на влезли в сила нормативни актове, а разходите за персонал и ангажименти с незабавна реализация – до фактическия им размер за съответния месец на 2023 г. Кметът на общината може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по чл. 45, ал. 1, т. 3 от Закона за публичните финанси, заемните средства на общината и наличните средства от преходните остатъци по бюджета на общината.

        III. Предвид отложеното приемане на Държавния бюджет на Република България за 2023г., и с цел защита на особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението може да последват значителни или трудно поправими вреди, Общински съвет – Поморие на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.10. от дневния ред:„ ОС-56/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно издаване на запис на заповед от Община Поморие в полза на Държавен Фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ по Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР № РД50-10/25.01.2017г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 1039/31.01.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА

 1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Заповед № РД09-712 от 26.09.2016 г., Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР № РД 50-10/25.01.2017 г. и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 78 014,36 лв. (седемдесет и осем хиляди четиринадесет лева и тридесет и шест ст.), представляващо 100 % (сто процента) от стойността на авансовото плащане във връзка с изпълнение стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Заповед № РД09-712 от 26.09.2016 г., Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР №РД 50-10/25.01.2017 г.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.11. от дневния ред:„ОС-57/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно Осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект „ROADS: Пътища към устойчив геотуризъм“ по процедура № BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1040/31.01.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие за осигуряване на финансиране на Сдружение „МИГ Поморие“ за участието й като партньор в проект „ROADS: Пътища към устойчив геотуризъм“ по процедура № BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в размер на не по-малко от 20 на сто от стойността на заявения максимален бюджет от 97 790 лв., която следва да се използва за изпълнение на дейностите под формата на временен безлихвен заем от Община Поморие.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.12. от дневния ред:„ОС-58/20.01.2023г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1041/31.01.2023г.

І. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.19, ал.1, ал.3 и ал.4 и чл.83 ал.1, т.1 и чл.84, ал.1 и ал.2  от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – публична общинска собственост на територията на Община Поморие, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, както следва:

 1. Терен с площ 11 кв.м. за стациониране на преместваем обект в търговска зона „Скобелев”, петно № 3, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 3 /три/ години при начална тръжна месечна наемна цена 66,00лв. без вкл.ДДС или 79,20лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 2. Терен с площ 30 кв.м за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „Каменар“, находяща се в кв.21, УПИ X за срок от 8/осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 90,00лв. без вкл. ДДС или 108,00лв. с вкл. ДДС съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10% от началната тръжна месечна наемна цена без  вкл.ДДС

ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 1. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ.
 2. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена без вкл. ДДС.

ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

V. Преди издаване на разрешенията за поставяне на преместваемите обекти, проектите трябва да бъдат съгласувани с гл.архитект на Община Поморие.

VI. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

 VІI. Схемите са неразделна част от настоящото решение.

По т.13. от дневния ред:„ОС-59/20.01.2023г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нова търговска зона с позиция за разполагане на преместваем обект и провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински терен – публична общинска собственост на територия на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1042/31.01.2023г.

I.Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, приема нова търговска зона в с. Страцин, ул. „Драва“ №1 между о.т.30 и о.т.32 по плана на с.Страцин – 10 кв.м за разполагане на преместваем обект съгласно приложената схема.

        II. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 и ал. 3, чл. 83, ал. 1, т. 1 и чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за отдаване под наем на следния терен:

 1.Терен публична общинска собственост, с площ 10 кв.м за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „Страцин“, ул. „Драва“ №1 между о.т.30 и о.т.32 по плана на с.Страцин   за срок от 8/осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 30,00лв. без вкл.ДДС или 36,00лв. с вкл. ДДС съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10% от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

       IІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 1. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ.         

      ІV. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена без вкл. ДДС.

V. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

VI.Преди издаване на разрешението за поставяне на преместваемия обект, проекта трябва да бъде  съгласуван с гл.архитект на Община Поморие.

VIІ. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

         VIІI. Приложената схема е   неразделна част от настоящото решение.

По т.14. от дневния ред:„ОС-61/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно едностранно прекратяване на Договор за концесия № Д-716/24.11.2017г. на язовир „Емирско“, находящ се в землището на с.Белодол, Община Поморие, сключен с „Марков 2017“ ЕООД.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1043/31.01.2023г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 148, ал. 1, във връзка с чл. 146, ал. 2 от Закона за концесиите, във връзка с разпоредбите на чл. 6, ал. 5, чл. 27, ал. 3, чл. 34, т. 2 и в чл. 35, т. 8 от Договор за концесия № Д-716/24.11.2017 г. на язовир „Емирско”, находящ се в землището на с.Белодол, Община Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде прекратен едностранно с едномесечно предизвестие Договор за концесия № Д-716/24.11.2017 г., сключен между Община Поморие, като концедент и „Марков 2017“ ЕООД, ЕИК: 204817959, като концесионер, поради системно неизпълнение от страна на концесионера на „основни задължения“ по смисъла на Договора за концесия, а именно – неизпълнение на задълженията, формулирани в чл. 9, ал. 1, ал. 2, ал. 12, ал. 13, ал. 20, ал. 21, ал. 22, ал. 31, ал. 33, ал. 39 и ал. 52 от същия.

Срокът на едномесечното предизвестие започва да тече от влизане в сила на настоящото решение.

 1. На основание чл. 148, ал. 2 от ЗК, във връзка с § 5, ал. 3 от ПЗР към Закона за концесиите, Общински съвет – Поморие задължава Кмета на Община Поморие да извърши необходимите действия, определени в разпоредбите на Раздел VI от глава девета от ЗК (отм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., в сила от 02.01.2018 г.) и на чл.101, ал. 1 и ал. 3 от ППЗК (отм. ДВ. бр.70 от 24 Август 2018г.) за уреждане на последиците от прекратяването на Договор за концесия № Д-716/24.11.2017 г., сключен между Община Поморие, като концедент и „Марков 2017“ ЕООД, ЕИК: 204817959, като концесионер и за предаване на владението на обекта на концесията и всички принадлежности от концесионера към концедента. Поради липсата на каквато и да е информация за извършени инвестиции по договора, разпоредбата на чл. 80, ал. 3, т. 1 от ЗК (отм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., в сила от 02.01.2018 г.) не е приложима и концедентът не дължи никакво обезщетение на концесионера.

По т.15. от дневния ред:„ОС-62/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно поправка на явна техническа грешка в Решение №952/17.11.2022 г. взето на 43-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 17.11.2022 г., по докладна записка с вх. рег. № ОС-764/04.11.2022г. от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1044/31.01.2023г.

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след установена техническа грешка, изразяваща се в грешно изписване на наименованието на Програмата в Решение №952/17.11.2022 г. взето на 43-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 17.11.2022 г., Общински съвет – Поморие  РЕШИ:

1.Изменя Решение №952/17.11.2022 г. взето на 43-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 17.11.2022 г., в частта, в която е изписано наименованието на Програмата, както следва:

– Вместо израза „…„Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”…..”

Да се чете „……„Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени”…….”

 1. В останалата си част Решение №952/17.11.2022 г. взето на 43-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 17.11.2022 г. остава непроменено.
 2. Настоящото Решение да се счита неразделна част от Решение №952/17.11.2022 г. взето на 43-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 17.11.2022 г.

По т.16. от дневния ред:„ОС-63/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно удължаване срока за погасяване на договор за кредит № 1309 от 14.03.2022г. към ФОНД ФЛАГ ЕАД.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1045/31.01.2023г.

Във връзка с предложението на Кмета на Община Поморие относно удължаване срока за погасяване на главницата, Общинският съвет на Община Поморие РЕШИ:

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се удължи срока за погасяване на главницата по Договор за кредит №1309/14.03.2022 г., както следва в т. 1:

т.1 Условия за погасяване: до 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

т.2 Възлага на Кмета на Община Поморие да подготви искането за Анекс към договор за кредит №1309/14.03.2022 г., да го подаде в офиса на ФОНД ФЛАГ ЕАД, да подпише Анекс към договор за кредит № 1309/14.03.2022 г., както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1

т.3 Общински съвет – Поморие допуска, предвид кратките срокове и на основание чл.60, ал.1 от АПК, предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.17. от дневния ред:„ОС-64/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на ОДМВР – Бургас, за нуждите на РУ – Поморие 1 бр. моторно превозно средство, собственост на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1046/31.01.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.4, т.3, във връзка с чл.65, ал.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, Общински съвет – Поморие

 1. Дава съгласие Община Поморие да учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на Областна дирекция на МВР Бургас за нуждите на РУ – Поморие на 1 /един/ брой моторно превозно средство/, вид – лек автомобил, марка/модел ТОЙОТА РАВ – 4, цвят – светло сив металик, с рег.№А8295КТ, рама JTMBB31V405064480, двигател №D0188286,
 2. Кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване на описаното в т.1 МПС, по реда на чл.65, ал.6 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие.
 3. Допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.18. от дневния ред:„ОС-67/23.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на части от имоти – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, за поставяне, по одобрена план – схема на поставяеми обекти – зарядни станции за електроавтомобили.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1047/31.01.2023г.

І. Общински съвет – Поморие  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 83, ал.1, т. 1 и чл. 84, ал.1 и ал. 2  от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, дава съгласие  да  се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – публична общинска собственост на територията на Община Поморие, за разполагане на преместваеми обекти по одобрена план – схема, на поставяеми обекти – зарядни станции за електроавтомобили,  за срок от 10 (десет) години, както следва:

 1. Част от имот, находящ се в град Поморие, ПИ 57491.503.564 – в района на „Рибарско пристанище – Поморие, “ ул. Кубрат“, представляващ терен с площ от 26 кв. м (включващ площта от 1 кв. м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв. м – прилежащи паркоместа) при начална тръжна цена на месец 208 лв. без вкл. ДДС, съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % (десет процента) от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 2. Част от имот, находящ се в град Поморие, ПИ 57491.501.479 – пред съществуващ паркинг пред хотел „Токалиев“, представляващ терен с площ от 26 кв. м (включващ площта от 1 кв. м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв. м – прилежащи паркоместа) при начална тръжна цена на месец 208 лв. без вкл. ДДС, съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % (десет процента) от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 3. Част от имот, находящ се в град Поморие, ПИ 57491.501.456 – в района на ул. „Европа“, представляващ терен с площ от 26 кв. м (включващ площта от 1 кв. м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв. м – прилежащи паркоместа) при начална тръжна цена на месец 208 лв. без вкл. ДДС, съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % (десет процента) от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 4. Част от имот, находящ се в град Поморие, ПИ 57491.505.21 – в района на ул. „Манастирска“ представляващ терен с площ от 26 кв. м (включващ площта от 1 кв. м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв. м – прилежащи паркоместа) при начална тръжна цена на месец 208 лв. без вкл. ДДС, съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % (десет процента) от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 1. Участниците в публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – публична общинска собственост на територията на Община Поморие, за разполагане на преместваеми обекти по одобрена план – схема, на поставяеми обекти – зарядни станции за електроавтомобили участват за всички посочени терени.
 2. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ.
 3. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа, на последния  работен ден преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга.

 ІII. Определя следните изисквания към кандидатите:

Предлаганите съоръжения следва да бъдат стриктно обвързани с одобрената от Главния архитект на общината схема за разполагането им. Участниците трябва да изготвят и приложат предложение, в което да са посочени характеристиките на предлаганите съоръжения, включително, но не само: площ, височина, инструкция и сертификати за безопасност и съответствие, и точно местоположение на съоръжението по предлаганата схема.

В договора за наем, който ще бъде подписан между Община Поморие и спечелилият участник да бъде предвидено, че: спечелилият участник е длъжен изцяло за своя сметка и на своя отговорност да съгласува разполагането на зарядните станции със съответните инфраструктурни дружества, като се сдобие с необходимите лицензии и разрешителни за извършване на дейността; Кандидатите да поемат всички разходи за ел. енергия, включително чрез монтаж на отчетни електромери.

ІV. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена без ДДС.

V. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

VІ. Преди издаване на разрешението за поставяне на преместваемия обект, проекта  трябва да бъде  съгласуван с гл.архитект на Община Поморие.   

I. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

 VІІI. Схемата е неразделна част от настоящото решение.

По т.19. от дневния ред:„ОС-69/23.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2023г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1048/31.01.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г., като:

Към глава Х се добавя следния имот, който общината има намерение да предложи за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

– Имот публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 70 кв.м. (седемдесет квадратни метра), находящо се на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 (пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, едно, точка, шест, осем, седем, точка, едно) по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, актувана с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №6135/09.05.2017г., при граници на помещението: от изток – коридор; от юг – кабинет на лични лекари; от запад – външен зид; от север – зъботехническа лаборатория.

Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.20. от дневния ред:„ОС-71/24.01.2023г. Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти – общинска собственост чрез публично оповестен конкурс, за медико-диагностична лаборатория, в която ще се провежда обучение на студенти и стажанти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1049/31.01.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1, чл.83, ал.1, т.1, чл.84 и чл.105, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2023г., Общински съвет – Поморие

I.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:

Помещение с площ 70кв.м. (седемдесет квадратни метра), находящо се на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 (пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, едно, точка, шест, осем, седем, точка, едно) по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, актувана с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №6135/09.05.2017г., при граници на помещението: от изток – коридор; от юг – кабинет на лични лекари; от запад – външен зид; от север – зъботехническа лаборатория, с начална конкурсна цена 364,00лв. (триста шестдесет и четири лева) на месец, без вкл. ДДС, определена съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

Специфични задължителни изисквания към кандидатите в конкурсната процедура:

 1. имотът-публична общинска собственост да се използва за медико-диагностична лаборатория, в която ще могат да се обучават студенти и стажанти от Университет „Професор Д-р Асен Златаров“ – Бургас;
 2. лабораторията да е акредитирана от Министерството на здравеопазването за обучение на студенти по медицина и лекари специализанти по специалностите: клинична лаборатория, микробиология, вирусология, имунология, имунохематология, паразитология и клинична патология;
 3. лабораторията да разполага с квалифициран персонал – лекар и медицински лаборанти, както и апаратура за осигуряване на 24-часово дежурство и лабораторно обслужване, както на пациенти от МБАЛ, така и на пациенти на Центъра за Спешна помощ;
 4. лабораторията да има сключен договор с РЗОК – Бургас за клинична лаборатория, микробиология, вирусология, имунология, имунохематология, паразитология и клинична патология;
 5. лабораторията да участва във Външен контрол на качеството – НСВОК и да притежава съответните сертификати по клинична лаборатория с адрес на лечебното заведение, където се осъществява дейността, микробиология, вирусология и имунология.

Допълнителни условия, които носят предимство за кандидатите в конкурсната процедура:

 1. Лабораторията трябва да предостави оборудване, което да включва следния минимум:
 • Биохимичен анализатор – 2
 • Имунологичен анализатор
 • Хематологични анализатори -2
 • Глюкоанализатор
 • Апарат за суе
 • Апарат за коагулация
 • Микроскопи – 2
 • Центрофуги – 2
 • Хладилници – 2
 • Термостат
 • Система за дейонизирана вода
 • Апарат за идентификация на микроорганизми и антибиограми;
 1. Лабораторията да има профeсионален опит не по-малко от 10 години;
 2. Лабораторията да има опит в партньорство с други лечебни заведения от Област Бургас;
 3. Лабораторията да може да осигури широка гама изследвания на място: клиниколабораторни, микробиологични, вирусологични, имунохематологични, клинико-патологични, паразитологични, имунологични вкл. и тестове при по-рядко срещани заболявания;
 4. Лабораторията да може да осигури консултация със собствени лекари специалисти по клинична лаборатория, микробиология, вирусология и паразитология  по всяко време на деня;
 5. Лабораторията да има изградена лицензирана лабораторно – информационна система, която да позволява лесен достъп до резултатите от лекар и пациент, както и възможност за онлайн връзка с информационни системи на болници, медицински центрове и индивидуални практики;
 6. Сключването на договор с МБАЛ – Поморие.

Тръжната документация следва да бъде изготвена съгласно разпоредбите на  чл. 85 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

II.Възлага на Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса и да издаде Заповед за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс.

III. Допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.21. от дневния ред:„ОС-894/07.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1050/31.01.2023г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие, както следва:

      §1. В Чл. 23, ал. 5 и ал. 6 се заличават и се създава нова ал. 5 със следния текст:

(5) Децата се класират въз основа на съответствието към критериите в Приложение № 2 към настоящата наредба, като се подреждат в групата, в низходящ ред според получения сбор от точки. При равни условия се подреждат на случаен принцип.

       §2. Чл. 37 се изменя като думите „Образование, култура, туризъм и спорт“ се заличават.

        §3. Приложение № 1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас се заличава и се създава ново Приложение № 1:

Приложение № 1

Вх. № ……………../…………………………………….

/издава се от дневник ЕДСД на училището/

 

До Директора на …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Гр. Поморие                                          /училище/

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в класиране за прием в първи клас за учебната …………./………… година

І. Данни за детето, подлежащо на класиране за прием
1.    Трите имена:
ЕГН / ЛНЧ
Полетата 2. и 3. по-долу се попълват само, ако детето има брат/сестра, които са близнак/тризнак
2.    Трите имена на брат/сестра:
ЕГН / ЛНЧ
3.    Трите имена на брат/сестра:
ЕГН / ЛНЧ
Постоянен адрес:

(по адресна карта)

нас. място:                             община:                      адм. район:

ул./бул.                                №            бл.          вх.           ет.          ап.

Настоящ адрес:

(по адресна карта)

нас. място:                               община:                     адм. район:

ул./бул.                               №            бл.          вх.           ет.          ап.

Детето посещава/завършило е подготвителна група в:

                                                                    (посочва се детската градина или училището)

или

Детето е/било в чужбина и не е завършило подготвителна група:                ДА/НЕ

                                                                                              (огражда се верният отговор)

 

ІІ. Данни за родителите (настойниците)
майка Трите имена:

 

Постоянен адрес:  нас. място:                        община:                           адм. район:

ул./бул.                                                         №            бл.          вх.           ет.          ап.

  Настоящ адрес:    нас. място:                         община:                           адм. район:

ул./бул.                                                           №            бл.          вх.           ет.          ап.

ЕГН / ЛНЧ
Месторабота:
Телефон:
e-mail:
баща Трите имена:

 

П       Постоянен адрес:   нас. място:                община:                              адм. район:

ул./б   ул.                                                         №            бл.          вх.           ет.          ап.

 Настоящ адрес:  нас. място:                  община:                               адм. район:

ул./бул.                                                №            бл.          вх.           ет.          ап.

ЕГН / ЛНЧ
Месторабота:
Телефони:
e-mail:

 

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ

Посочете групата, в която попада детето

 

ДА НЕ
1.1.            Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните 3 години преди подаване на заявлението;

1.2.   Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия адрес;

 2. Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
3. Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
4. Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;

 

Дете от семейство с повече от две деца;

Трите имена на детето ……………………………………………………………………………………

   ЕГН / ЛНЧ
 

Трите имена на детето         ……………………………………………………………………………………………….

   ЕГН / ЛНЧ

 

Трите имена на детето     ……………………………………………………………………………………………….

   ЕГН / ЛНЧ
6. Дете, посещавало подготвителна група в училището, избрано като поредно желание в заявлението.
7. Деца със СОП (специални образователни потребности);
8. Други деца от семейството, обучаващи се в училището в учебната година, за която е приема.
9. Дете с трайни увреждания над 50%;
10. Дете с един или двама починали родители/ дете от социална институция;

 

ЖЕЛАЯ/ НЕ ЖЕЛАЯ дъщеря ми/синът ми да посещава групите за целодневна организация на    учебния ден.

                                                                                          (огражда се верният отговор)

Декларирам:

 1. Съгласен/а съм ОУ/СУ ………………………….да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.
 2. Запознат съм с:

.  целта и средствата на обработка на личните данни;

. доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;

.  правото ми на достъп и на коригиране на събраните данни;

получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

.   срока, за който ще се съхраняват личните данни.

 1. Запознат/а/ съм с Наредбата за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие.
 1. Запознат/а/ съм с правилата за целодневна организация на учебния ден в училището.
 2. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Заявлението е подадено от: ………………………………………………………………………………………..

/трите имена/

Дата:…………………..                                                                                         ..…………..……

/подпис/

Заявлението е прието от: …………………………………………………………………………………………….

/трите имена/

Дата:…………………..                                                                                        ….……………….

/подпис/

 

        §4. Приложение № 2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии се заличава и се създава ново Приложение № 2:

 

Приложение № 2

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 Чл. 1. (1) Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При регистрация на заявлението се прави служебна проверка за постоянен/настоящ адрес на детето.

(2) Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за прием в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се резпределят в групите по чл. 8 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето. Заявленията по тази точка се регистрират само на място в училище.

Чл. 2. (1) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за прием в училището, се разпределят в следните групи:

1.1.Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и същият адрес не е променян в последните 3 (три) години, предхождащи датата на подаване на заявлението;

1.2.Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия адрес;

 1. Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 (една) година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от една до три години, предхождащи датата на подаване на заявлението;
 2. Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, като същият адрес е променен в рамките на 1 (една) година преди подаване на заявлението;
 3. Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

         (2) За целите на разпределението на децата в групите по ал. 1 се счита, че адресът не е променян, когато постоянният или настоящ адрес на детето е бил променян, но новият адрес остава в прилежащия район на училището към момента на подаване на заявлението.

(3) При разпределяне в групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за класиране на ученика.

(4) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в                  чл. 2, като първо се приемат децата от първа група.

(5) В случай, че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ИЗБРАНИТЕ УЧИЛИЩА

 

  Критерии Точки Пояснения

 

l Дете с трайни увреждания над 50% 5 т. При записване на детето в училище се представя протокол от ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за детето
2 Дете с един или двама починали родители/дете от социална институция 10 т. Критерият се доказва при записване на детето в училище с актовете за смърт на родителите/родителя и удостоверение за раждане на детето.

За дете от социална институция – служебна бележка от социалната институция.

3 Дете, посещавало подготвителна група в училището, избрано като поредно желание в заявлението 3 т. Проверката е автоматична в момента на регистрация на заявлението. Точките се начисляват за училището, в което детето е посещавало подготвителна група.
4 Други деца от семейството, обучаващи се в училището в учебната година, за която е приема. 2 т. Проверката е автоматична в момента на регистрация на заявлението.

Точките се начисляват за училището, в което е намерено съвпадение на данни на брат и/или сестра, посещаващи училището.

5 Деца със СОП /специални образователни потребности/ до три деца в паралелка 1 т. Документ от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата със СОП.
6 Дете от семейство с повече от две деца. 1 т. Критерият се доказва при записване на детето в училище с актове за раждане на децата.
7 Желание на родителя при избор на училище:

Първо желание

Второ желание

 

 

2 т.

1 т.

 

По т.22. от дневния ред:„ОС-937/23.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия 20kV от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор 35033.14.90 до поземлен имот с идентификатор 35033.14.327 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1051/31.01.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор 35033.14.90 до поземлен имот с идентификатор 35033.14.327 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат: ПИ 35033.14.90 – лозе, собственост на Цветан Йорданов Григоров,  ПИ 35033.14.308 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 35033.14.327 – урбанизирана територия, собственост на „Лейк Ланд“ ООД; с дължина на трасето – 556, 89 м и с площ за право на преминаване и ограничение за ползване – 1,121 дка.

По т.23. от дневния ред:„ОС-14/06.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване, на ПУП-ПЗ за ПИ 57790.100.112 в м. ,,Речката“, пo КК на с.Порой, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1052/31.01.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.124а , ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1 и 2 от Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за  застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 57790.100.112, в м. „Речката”, по КК на с.Порой, община Поморие.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  План за  застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 57790.100.112, в м. „Речката”, по КК на с.Порой, община Поморие, с устройствени показатели: Плътност на застрояване – до 20%, Коефициент на интензивност – до 0,4, етажност – 3(10м), начин на застрояване – свободно; и обща допустимата площ за застрояване от 321,1 кв.м. при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

Разрешава на Юджел Наим Атилла, в качеството му на собственик на ПИ 57790.100.112 в м. „Речката”, по КК на с.Порой, община Поморие да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ).

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.24. от дневния ред:„ОС-25/10.01.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчета за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии /мандат 2019–2023г./ за периода 01.07.2022г. – 31.12.2022г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1053/31.01.2023г.

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската администрация, Общински съвет – Поморие приема отчет за дейността си за периода 01.07.2022г. – 31.12.2022г., който е неразделна част от настоящото решение.

 По т.25. от дневния ред:„ОС-39/13.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни възможности“, финансирана чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1054/31.01.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

1.Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027.

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

По т.26. от дневния ред:„ОС-44/17.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ IV399, в кв.29 по плана на с.Страцин, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1055/31.01.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ IV399, в кв.29 по плана на с.Страцин, община Поморие, състоящо се в разделянето и обособяването на два нови самостоятелни имота, а именно: УПИ IV399, с площ 1242 кв.м., в т.ч. придаваеми общински – 71 кв.м., и УПИ ХIV399, с площ 1000 кв.м., в т.ч.  придаваеми общински – 74 кв.м., и ситуиране на свободно застрояване, показано с ограничителни линии и градоустройствени показатели за жилищна зона с малка височина на застрояване (Жм): Пзастр. – 60%, Кинт. – 1,2; максимална височина/етажност Н≤10м(3ет.); минимално озеленяване – 50% и паркиране в имота.

По т.27. от дневния ред:„ОС-50/19.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.216, м.Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1056/31.01.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.216, в м.Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат: ПИ 57491.18.684 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 66 кв.м., дължина на трасето – 55,00 м; ПИ 57491.18.687 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 37 кв.м., дължина на трасето – 31,00 м; ПИ 57491.18.688 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 140 кв.м., дължина на трасето – 114,00 м.; с обща площ на ограничение в имотите – 243 кв.м., с обща дължина на трасето – 200 м.  Срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.216, в м.Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат: ПИ 57491.18.684 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 66 кв.м., дължина на трасето – 55,00 м; ПИ 57491.18.687 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 37 кв.м., дължина на трасето – 31,00 м; ПИ 57491.18.688 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 140 кв.м., дължина на трасето – 114,00 м.; с обща площ на ограничение в имотите – 243 кв.м., с обща дължина на трасето – 200 м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.216, в м.Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат: ПИ 57491.18.684 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 66 кв.м., дължина на трасето – 55,00 м; ПИ 57491.18.687 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 37 кв.м., дължина на трасето – 31,00 м; ПИ 57491.18.688 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 140 кв.м., дължина на трасето – 114,00 м.; с обща площ на ограничение в имотите – 243 кв.м., с обща дължина на трасето – 200 м.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.216, в м.Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат: ПИ 57491.18.684 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 66 кв.м., дължина на трасето – 55,00 м; ПИ 57491.18.687 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 37 кв.м., дължина на трасето – 31,00 м; ПИ 57491.18.688 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 140 кв.м., дължина на трасето – 114,00 м.; с обща площ на ограничение в имотите – 243 кв.м., с обща дължина на трасето – 200 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.28. от дневния ред:„ОС-51/19.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 57491.7.129 в м. „Спирка лоза”, по КК на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1057/31.01.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а , ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1 и 2 от Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им:

 Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за  застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 57491.7.129, в м. „Спирка лоза”, по КК на гр.Поморие.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  План за  застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 57491.7.129, в м. „Спирка лоза”, по КК на гр.Поморие, с устройствени показатели: Плътност на застрояване – до 20%, Коефициент на интензивност – до 0,4, етажност – 2(7м), начин на застрояване – свободно; и обща допустима площ за застрояване – 524,2 кв.м. при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

            Разрешава на Петър Георгиев Златанов и Фотка Иванова Златанова, в качеството им на собственици на ПИ 57491.7.129 в м. „Спирка лоза”, по КК на гр.Поморие да възложат изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ).

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.29. от дневния ред:„ОС-60/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с който да се измени Регулационен и застроителен план на гр.Поморие, одобрен със заповед № РД-16-487/05.12.1988г. на Председателя на Общински народен съвет – Поморие, в частта му на УПИ II в кв.116, УПИ I в кв. 184, УПИ I в кв. 184а, УПИ I в кв. 185, УПИ I в кв. 196.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 4 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1058/31.01.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 и  ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 16 ЗУТ:

       I.Отменя в цялост свое Решение № 382 от Протокол № 16 от 28.01.2021г., с което дава разрешение за откриване на административно производство по изработването на План за регулация и застрояване, с който да се измени Регулационен и застроителен план на гр.Поморие, одобрен със заповед № РД-16-487/05.12.1988г. на Председателя на Общински народен съвет – Поморие, в частта му на УПИ II в кв. 116, УПИ I в кв. 184, УПИ I в кв. 184а, УПИ I в кв. 185, УПИ I в кв. 196.

        II.Дава разрешение за откриване на административно производство по изработването на План за регулация и застрояване, с който да се измени Регулационен и застроителен план на гр.Поморие, одобрен със заповед № РД-16-487/05.12.1988г. на Председателя на Общински народен съвет – Поморие, в частта му на УПИ II в кв. 116, УПИ I в кв. 184, УПИ I в кв. 184а, УПИ I в кв. 185, УПИ I в кв. 196 по един от двата предложени варианта.

          1.   ОДОБРЯВА ВАРИАНТ 1 – предложение за изработване на проект за изменени на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват: УПИ II в кв. 116, УПИ I в кв. 184, УПИ I в кв. 184а, УПИ I в кв. 185, УПИ I в кв. 196 по плана на гр.Поморие, състоящо се в заличаване на описаните по-горе урегулирани поземлени имоти и квартали и обособяване на 6 (шест) нови самостоятелни урегилирани поземлени имоти, както следва: УПИ VI в кв. 116, с предназначение „за обществено обслужване“, с площ от 25 239 кв.м., с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване; УПИ VII в кв. 116, с предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“, с площ от 29 540 кв.м., с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване; УПИ VIII в кв. 116, с предназначение „за спирка“, с площ от 58 кв.м.; УПИ IX в кв. 116, с предназначение „за техническа инфраструктура“, с площ от 2 302 кв.м., образуван съгласно редукция по чл. 16 от ЗУТ; УПИ X в кв. 116, с предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“, с площ от 3 644 кв.м., с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване; УПИ XI в кв. 116, с предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“, с площ от 42 244 кв.м., с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

          2. НЕ ОДОБРЯВА ВАРИАНТ 2 – предложение за изработване на проект за изменени на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват: УПИ II в кв. 116, УПИ I в кв. 184, УПИ I в кв. 184а, УПИ I в кв. 185, УПИ I в кв. 196 по плана на гр.Поморие, състоящо се в заличаване на описаните по-горе урегулирани поземлени имоти и квартали и обособяване на 6 (шест) нови самостоятелни урегилирани поземлени имоти, както следва: УПИ VI в кв. 116, с предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“, с площ от 54 779 кв.м., с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване; УПИ VII в кв. 116, с предназначение „за спирка“, с площ от 58 кв.м.; УПИ VIII в кв. 116, с предназначение „за техническа инфраструктура“, с площ от 2 302 кв.м., образуван съгласно редукция по чл. 16 от ЗУТ; УПИ IX в кв. 116, с предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“, с площ от 17 005 кв.м. с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване; УПИ X в кв. 116, с предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“, с площ от 3 644 кв.м., с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване; УПИ XI в кв. 116, с предназначение „за спортен комплекс“, с площ от 25 239 кв.м., с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

             3. ДОПУСКА ВАРИАНТ 1 – предложение за изработване на проект за изменени на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват: УПИ II в кв. 116, УПИ I в кв. 184, УПИ I в кв. 184а, УПИ I в кв. 185, УПИ I в кв. 196 по плана на гр.Поморие, състоящо се в заличаване на описаните по-горе урегулирани поземлени имоти и квартали и обособяване на 6 (шест) нови самостоятелни урегилирани поземлени имоти, както следва: УПИ VI в кв. 116, с предназначение „за обществено обслужване“, с площ от 25 239 кв.м., с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване; УПИ VII в кв. 116, с предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“, с площ от 29 540 кв.м., с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване; УПИ VIII в кв. 116, с предназначение „за спирка“, с площ от 58 кв.м.; УПИ IX в кв. 116, с предназначение „за техническа инфраструктура“, с площ от 2 302 кв.м., образуван съгласно редукция по чл. 16 от ЗУТ; УПИ X в кв. 116, с предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“, с площ от 3 644 кв.м., с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване; УПИ XI в кв. 116, с предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“, с площ от 42 244 кв.м., с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване;

               4. НЕ ДОПУСКА ВАРИАНТ 2 – предложение за изработване на проект за изменени на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват: УПИ II в кв. 116, УПИ I в кв. 184, УПИ I в кв. 184а, УПИ I в кв. 185, УПИ I в кв. 196 по плана на гр.Поморие, състоящо се в заличаване на описаните по-горе урегулирани поземлени имоти и квартали и обособяване на 6 (шест) нови самостоятелни урегилирани поземлени имоти, както следва: УПИ VI в кв. 116, с предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“, с площ от 54 779 кв.м., с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване; УПИ VII в кв. 116, с предназначение „за спирка“, с площ от 58 кв.м.; УПИ VIII в кв. 116, с предназначение „за техническа инфраструктура“, с площ от 2 302 кв.м., образуван съгласно редукция по чл. 16 от ЗУТ; УПИ IX в кв. 116, с предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“, с площ от 17 005 кв.м. с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване; УПИ X в кв. 116, с предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“, с площ от 3 644 кв.м., с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване; УПИ XI в кв. 116, с предназначение „за спортен комплекс“, с площ от 25 239 кв.м., с етажност (височина в м.) – 5 ет. (до 15 м), пътност на застрояване – 70 %, КИНТ – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %, свободно застрояване, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

              5. РАЗРЕШАВА на Кмета на Община Поморие да възложи изработване на проект по ВАРИАНТ 1 за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с който да се измени действащ Регулационен и застроителен план на гр.Поморие, в частта му на УПИ II в кв. 116, УПИ I в кв. 184, УПИ I в кв. 184а, УПИ I в кв. 185, УПИ I в кв. 196 по плана на гр.Поморие.

               6. НЕ РАЗРЕШАВА на Кмета на Община Поморие да възложи изработване на проект по ВАРИАНТ 2 за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с който да се измени действащ Регулационен и застроителен план на гр.Поморие, в частта му на УПИ II в кв. 116, УПИ I в кв. 184, УПИ I в кв. 184а, УПИ I в кв. 185, УПИ I в кв. 196 по плана на гр.Поморие.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.30. от дневния ред:„ОС-70/23.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор с Университет „Професор Д-р Асен Златаров“Бургас, представляван от ректора проф. д-р Магдалена Събева Миткова за обучение на студенти и стажанти в Многопрофилна болница за активно лечение Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1059/31.01.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет Поморие

 1. Дава съгласие за сключване на договор с Университет „Професор Д-р Асен Златаров“ – Бургас, представляван от ректора проф. д-р Магдалена Събева Миткова, за предоставяне на учебно-практическа база на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД за обучение на студенти и стажанти по следните специалности: „Медицина“, „Медицинска сестра”, „Акушерка“, „Лекарски асистент“;
 2. Одобрява проект на договор съгласно проекта, представляващ Приложение № 1 към настоящото предложение;
 3. Възлага на Управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД да предприеме всички необходими правни и фактически действия по сключване на договора и да стартира процедура за акредитиране на болницата като учебно – практическа база за обучение на студенти и стажанти от университет „Професор Д-р Асен Златаров”.
 4. Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.31. от дневния ред:„ОС-75/24.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно съгласуване на схеми с позиции за разполагане на системи за автономно осветление и наблюдение на обекти във връзка с кандидатстване по проект „INNRETE Полюси на иновации в селските общности“ по процедура № BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1060/31.01.2023г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.1 и ал.2 от Наредба №6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие и във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и кандидатстване по проект „INNRETE Полюси на иновации в селските общности“ по процедура № BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Общински съвет – Поморие съгласува приложените схеми за разполагане на системи за автономно осветление и наблюдение на обекти, неразделна част от решението;

Общински съвет – Поморие дава съгласие за безвъзмездно разполагане на системи за автономно осветление и наблюдение на обекти на терени общинска собственост, съгласно приложените схеми;

 1. На основание чл. 60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.32. от дневния ред:„ОС-76/25.01.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Йованка Джингарска за подпомагане на детето Борислав Стоев.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1061/31.01.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Йованка Джингарска от гр.Поморие за подпомагане на детето Борислав Стоев еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

По т.33. от дневния ред:„ОС-77/25.01.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Иванка Друмева за медицински нужди.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1062/31.01.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Иванка Друмева от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

По т.34. от дневния ред:„ОС-78/25.01.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Таня Палапешкова за медицински нужди и рехабилитация за детето Васил Вутов.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1063/31.01.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Таня Палапешкова от гр.Поморие за медицински нужди и рехабилитация за детето Васил Вутов еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

По т.35. от дневния ред:„ОС-79/25.01.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Костадин Златинов за медицински нужди и рехабилитация.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1064/31.01.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Костадин Златинов от гр.Ахелой, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

По т.36. от дневния ред:„ОС-80/25.01.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Шунай Кямил за медицински нужди и рехабилитация за детето Хюсеин Гроздев.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1065/31.01.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Шунай Кямил от гр.Поморие за медицински нужди и рехабилитация за детето Хюсеин Гроздев еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

По т.37.1. от дневния ред:„ ОС-84/27.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предприемане на необходимите действия от страна на Община Поморие по функциониране на Маршрутно разписание на автобусна линия гр. Поморие – градско – кв. Каменар – линия № 4 от общинската транспортна схема за 2023 година.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1066/31.01.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23, т. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 1. Възлага на Кмета на община Поморие да предприеме действия по сключването на допълнително споразумение към Д – 11 от 08.01.2019г. със „Юнион Ивкони” ООД с което да се възложи на „Юнион Ивкони” ООД изпълнението на Маршрутно разписание на автобусна линия гр. Поморие – градско – кв. Каменар – линия № 4 за срока на Договор Д -11 от 08.01.2019г.
 2.  В допълнителното споразумение да залегне и следния текст: „Извън плащанията по Договора в случай, че при изпълнението на дейностите по Маршрутно разписание на автобусна линия гр. Поморие – градско – кв. Каменар – линия № 4 Изпълнителят реализира и докаже загуби, Възложителят може да предостави финансова помощ/субсидия до размера на съответната месечна загуба, но не повече от 3000 лв. месечно без вкл. ДДС. Загубата по този ред се доказва с ежемесечна справка приложена към съответната месечна фактура на Изпълнителя, като за целта счетоводството за Маршрутно разписание на автобусна линия гр. Поморие – градско – кв. Каменар – линия № 4 се завежда аналитично с оглед доказване конкретния размер на приходите и разходите по линията месечно.“
 3.  Общински съвет Поморие одобрява финансова помощ/субсидия за функциониране на Маршрутно разписание на автобусна линия гр. Поморие – градско – кв. Каменар – линия № 4, за покриване на реализираните и доказани загуби при изпълнението му, в размер до 3000,00 лв (три хиляди лева) месечно без вкл. ДДС или общо за периода от влизане в сила на настоящото решение до 31.12.2023г. в размер на до 36 000,00 лв. (тридесет и шест хиляди) с вкл. ДДС. Средствата следва да се планират в Бюджета на община Поморие.
 4.  На основание чл. 60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението, във връзка с обезпечаването с транспорт на жителите и гостите на кв. Каменар.