Решения от 48-то заседание на Общински съвет-Поморие

Решения от 48-то заседание на Общински съвет-Поморие, проведено на 07.03.2023 г. Те ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 22.03.2023г.

 По т.1. от дневния ред:„ОС-83/26.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – даване на съгласие за продажба на общински имот, съставляващ УПИ VI-7 кв.2 по регулационния план на с.Белодол, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1073/07.03.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 26400,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Исмаил Ахмед Юсмен на общински имот, съставляващ УПИ VI-7 кв.2 по регулационния план на с.Белодол, целия на площ от 1760кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 1059/28.08.2000г.

 По т.2. от дневния ред:„ОС-106/07.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1074/07.03.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 75-79 от АПК, чл.11, ал.3, чл.26, чл.28 от ЗНА, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

§1. В РАЗДЕЛ II ТАКСИ ЗА УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО, СЕ СЪЗДАВА

Чл. 49 (3) За услуги, свързани с предоставяне на автовишка, се заплащат такси, както следва:

№ по ред Предлагана услуга Мярка Количество Стойност без ДДС, лв.
1. Наем автовишка, извън границите на гр. Поморие
1.1 Първи час м.ч. 1 65,00
1.2. Всеки следващ час, след първия м.ч. 1 35,00
1.3. Транспорт, извън гр. Поморие км 1 1,80
 
2. Наем автовишка на територията на гр. Поморие  
2.1 Първи час м.ч. 1 60
2.2 Всеки следващ час, след първия м.ч. 1 30
 

По т.3. от дневния ред:„ОС-107/08.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ V-49 кв.8 по регулационния план на с.Белодол, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1075/07.03.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ V-49 кв.8 по регулационния план на с.Белодол и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 145/1645кв.м. в идеални части от УПИ V-49 кв.8 по регулационния план на с.Белодол, целият на площ от 1645кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6980/16.11.2021г. на съсобственика Бехайтин Юсеин Хасан, при цена 1890,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.4. от дневния ред:„ОС-111/09.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на едноетажна жилищна сграда и салма, изградени в общински недвижим имот в УПИ III-3 в квартал 38 по регулационния план на с. Страцин, общ. Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1076/07.03.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да закупи ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 36кв.м. (тридесет и шест квадратни метра) и САЛМА с площ 21кв.м. (двадесет и един квадратни метра), изградени в общински урегулиран поземлен имот (УПИ) III-3 (три, римско, отреден за имот планоснимачен номер три), в квартал 38 (тридесет и осем) по регулационния план на с. Страцин, с площ 410кв.м. (четиристотин и десет квадратни метра), при граници на имота: от север – край на регулация, от изток – УПИ IV-4 (четири, римско, отреден за имот планоснимачен номер четири), от юг – улица, от запад – край на регулация, за сумата от  8000,00лв. (осем хиляди лева).

По т.5. от дневния ред:„ОС-112/09.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нереализирано право на строеж в законоустановения срок върху общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв.32 по плана на с. Порой.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1077/07.03.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, ал.1 от Закона за собствеността, във връзка с чл.64 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие:

              I. Дава съгласие Кмета на община Поморие да издаде Заповед за отнемане от Марин Костадинов Алексиев, правото на строеж, отстъпено с Типов договор от 16.06.1992г. за отстъпване право на строеж върху държавна земя, върху дворно място с площ 800кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, квартал 32 по регулационния план на с. Порой, община Поморие, при граници: от североизток – край на регулация, от югоизток – УПИ II, от югозапад – улица, от северозапад – улица. За имота е съставен Акт №818/31.05.2000г. за частна общинска собственост, утвърден от Кмета на община Поморие и вписан под акт №3, том V, вх.ре.№1279 от 31.05.2000г. в Служба по вписванията Поморие към Агенция по вписванията при Районен съд Поморие.

 II. Платените суми по Типов договор от 16.06.1992г. за отстъпване право на строеж върху държавна земя не се възстановяват на Марин Костадинов Алексиев и се считат за обезщетение за пропуснати ползи от Община Поморие.

 По т.6. от дневния ред:„ОС-119/13.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1078/07.03.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр.2, и 4 от ЗМСМА във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

       §1. В таблицата на чл.19, ал.1, т.1 се отменя текста на ред № 10, където са посочени цените на съдовете за битови отпадъци за с.Каменар, а именно:

10. Каменар 134.68 3823.65 615.62 1

 

          §2. В таблицата на чл.20, ал.1, т.1 се отменя текста на ред № 10, където са посочени промилите на различните компоненти на ТБО за жилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия за с.Каменар, а именно:

10. Каменар 11 1.7 3 15.7

            §3. В таблицата на чл.20, ал.1, т.2 се отменя текста на ред № 10, където са посочени промилите на различните компоненти на ТБО за нежилищни и вилни имоти на предприятия и нежилищни имоти на граждани за с.Каменар, а именно:

10. Каменар 19.5 10 1 30.5

            §4. Наредбата влиза в сила от 01.01.2023г.

По т.7. от дневния ред:„ОС-120/13.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 35033.501.1275 по КККР на гр. Каблешково.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1079/07.03.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 1. Общински съвет – Поморие обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост поземлен имот е идентификатор 35033.501.1275 по КККР на гр. Каблешково, одобрена със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2636кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за производствен, складов обект, съседи: 35033.501.820, 35033.20.213, 35033.501.1417, за който по действащия регулационен план на гр. Каблешково е отреден УПИ III в кв.77, актуван с Акт за публична общинска собственост №5182/25.11.2011г.
 2. Възлага на кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 По т.8. от дневния ред:„ОС-125/14.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД, което ще се проведе на 20.03.2023 г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1080/07.03.2023г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА чл. 21, ал. 3 от НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие:

 1. Определя Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД“ в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 20.03.2023 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 05.04.2023 г, от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас“ АД, гр. Бургас. ул. „Стефан Стамболов” № 73.
 2. Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 3. Определя Антон Лалев – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 20.03.2023 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 05.04.2023 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 4. Предвид краткия срок до датата на провеждане на предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.9. от дневния ред:„ОС-127/15.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане е имоти, собственост на Община Поморие за 2023г. – УПИ I кв.9 с.Порой, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1081/07.03.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане е общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г., като:

– Към Глава III Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за право на строеж на лица с установени жилищни нужди се добавя следния имот:

АОС Описание на имота Площ
1. №782/25.05.2000г. с. Порой

УПИ I кв.9

660кв.м.

По т.10. от дневния ред:„ОС-143/22.02.2023г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1082/07.03.2023г.

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.23, ал.1 и чл.83, ал.1, т.2 и чл.84, ал.1 и ал.2 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг,  за  отдаване под наем, за срок от 8 /осем/ години на следните обекти разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр.Поморие, както следва:

Тяло А

1.Павилион № 11 на площ от 6,30 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 126,00 лв. без вкл.ДДС или 151,20 лв. с вкл. ДДС.

2.Павилион № 13 на площ от 9,25 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 222,00 лв. без вкл.ДДС или 266,40 лв. с вкл. ДДС.

3.Павилион № 15 на площ от 8,21 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,00 лв. без вкл.ДДС или 197,04 лв. с вкл. ДДС.

4.Павилион № 17 на площ от 8,06 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 161,20 лв. без вкл.ДДС или 193,44 лв. с вкл. ДДС.

Тяло Б

1.Павилион № 1 на площ от 7,95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв. без вкл.ДДС или 191,14 лв. с вкл. ДДС.

2.Павилион № 2 на площ от 7,95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв. без вкл.ДДС или 191,14 лв. с вкл. ДДС.

3.Павилион № 3 на площ от 8,06 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 161,20 лв. без вкл.ДДС или 193,44 лв. с вкл. ДДС.

4.Павилион № 5 на площ от 8,20 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,00 лв. без вкл.ДДС или 196,80 лв. с вкл. ДДС.

5.Павилион № 7 на площ от 8,78 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 175,60 лв. без вкл.ДДС или 210,72 лв. с вкл. ДДС.

ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

1. В обектите по т.І може да се осъществява търговска дейност;

2.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ.

3.Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена без ДДС.

IV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец, както и всички разходи за ел. енергия, вода и други консумативи в наетия имот.

V. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

VI. Схемата е неразделна част от настоящото решение.

По т.11. от дневния ред:„ОС-146/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Каблешково, общ.Поморие“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1083/07.03.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6151/15.06.2017г. гр.Каблешково

35033.501.1157

УПИ V  кв.18

775кв.м.  

31 008,00лв.

6106/02.03.2017г. гр.Каблешково

35033.501.397

УПИ І  кв.7

843кв.м.  

33 800,00лв.

5971/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1159

УПИ ІІ  кв.19

672кв.м.  

26 925,00лв.

 

5972/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1160

УПИ ІІІ  кв.19

687кв.м.  

27 550,00лв.

5973/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1161

УПИ ІV  кв.19

686кв.м.  

27 500,00лв.

7039/09.05.2022г. гр.Каблешково

ПИ 35033.501.1586

УПИ ІІІ кв.21

729кв.м.  

29 230,00лв.

6076/02.12.2016г. гр.Каблешково

ПИ 35033.501.1178

УПИ І кв.20

948кв.м.  

38 015,00лв.

По т.12. от дневния ред:„ОС-147/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Порой, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1084/07.03.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
831/01.06.2000г. с.Порой

УПИ V кв.30

800кв.м. 15 943,00лв.
832/01.06.2000г. с.Порой

УПИ VI кв.30

800кв.м. 15 943,00лв.
833/01.06.2000г. с.Порой

УПИ VII кв.30

800кв.м. 15 943,00лв.

 По т.13. от дневния ред:„ОС-148/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Бата, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1085/07.03.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6624/22.04.2019г. с.Бата

кв.50  УПИ ХХІ

947кв.м. 28 640,00лв.
709/09.05.2000г. с.Бата

кв.42  УПИ ХІ

1147кв.м. 34 340,00лв.

 По т.14. от дневния ред:„ОС-149/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Горица УПИ I, кв.18, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1086/07.03.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7121/14.09.2022г. с.Горица

ПИ 16064.601.922

УПИ I кв.18

468кв.м.  

18 878,00лв.

 По т.15. от дневния ред:„ОС-150/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за извършване на основен ремонт на административна сграда – публична общинска собственост, предоставена за ползване на Агенция за социално подпомагане.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1087/07.03.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие дава съгласие за извършване на основен ремонт от Агенция за социално подпомагане в административни сгради с идентификатори 35033.501.203.1 и 35033.501.203.6 по КККР на гр. Каблешково – публична общинска собственост, предоставени за управление на Агенция за социално подпомагане.

По т.16. от дневния ред:„ОС-151/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Ахелой, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1088/07.03.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
5644/01.12.2014г. гр.Ахелой

ПИ 00833.501.539

878кв.м. 70 240,00лв.
6699/04.11.2019г.

 

 

6753/25.11.2019г.

6799/02.06.2020г.

гр.Ахелой

ПИ 00833.502.158

Сгради с идентификатори:

00833.502.158.1

00833.502.158.2

00833.502.158.3

 

854кв.м.

 

 

60кв.м.

58кв.м.

59кв.м.

 

69 170,00лв.

 

 

21 440,00лв.

20 730,00лв.

21 090,00лв.

 

Общо: 132 430,00лв.

По т.17. от дневния ред:„ОС-152/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 57491.18.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1089/07.03.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.18.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 1900/7004кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.18.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, целият на площ от 7004кв.м., местност „Кошарите“, с начин на трайно ползване: нива; при граници подробно описани в АЧОС 5572/26.03.2014г. на съсобствениците Красимир Михайлов Барбагеоргиев и Елена Михайлова Барбагеоргиева, при цена 15 000,00лв./без ДДС/.

 По т.18. от дневния ред:„ОС-153/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІІІ кв.8 по регулационния план на с.Габерово, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1090/07.03.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХІІІ кв.8 по регулационния план на с.Габерово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 542/616кв.м. в идеални части от УПИ ХІІІ кв.8 по регулационния план на с.Габерово, целият на площ от 616кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7197/03.02.2023г. на съсобствениците Нефисе Мехмед Мехмед, Ертуган Сюлейман Мехмед и Хюсеин Сюлейман Мехмед, при цена 10840,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.19. от дневния ред:„ОС-154/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Белодол УПИ І кв.1, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1091/07.03.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6995/24.01.2022г. с.Белодол

УПИ І кв.1

1052кв.м. 21 040,00лв.

 

По т.20. от дневния ред:„ОС-155/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1092/07.03.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7165/28.11.2022г. гр.Поморие

ПИ 57491.601.1257

Земеделска земя с начин на трайно

ползване: „Ниско застрояване“

263кв.м.  

13 150,00лв.

7021/29.03.2022г. с.Горица

Земеделска земя с начин на трайно ползване: „за животновъден комплекс“

ПИ 16064.100.77

Осма категория

4615кв.м.  

 

46 150,00лв.

6914/20.05.2021г. гр.Ахелой

Земеделска земя с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя

ПИ 00833.3.114

Девета категория

3909кв.м.  

 

78 180,00лв.

7164/28.11.2022г. гр.Поморие

ПИ 57491.8.314

Земеделска земя с начин на трайно ползване: „За вилна сграда“

627кв.м.  

12 540,00лв.

По т.21. от дневния ред:„ОС-156/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1093/07.03.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7095/31.08.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.396

УПИ I кв.37

384кв.м.  

19 970,00лв.

7097/31.08.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.405

УПИ III кв.37

351кв.м.  

17 900,00лв.

7105/31.08.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.406

УПИ XI кв.37

307кв.м.  

15 960,00лв.

7139/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.407

УПИ I кв.38

379кв.м.  

19 710,00лв.

7140/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.408

УПИ IІ кв.38

362кв.м.  

18 460,00лв.

7141/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.409

УПИ IІІ кв.38

345кв.м.  

17 600,00лв.

7142/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.410

УПИ IV кв.38

385кв.м.  

19 640,00лв.

7143/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.411

УПИ V кв.38

321кв.м.  

16 370,00лв.

7144/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.413

УПИ VI кв.38

331кв.м.  

17 210,00лв.

7145/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.414

УПИ VІI кв.38

372кв.м.  

19 340,00лв.

7146/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.412

УПИ VІІI кв.38

421кв.м.  

21 470,00лв.

7147/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.415

УПИ IХ кв.38

358кв.м.  

18 260,00лв.

7148/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.416

УПИ Х кв.38

389кв.м.  

19 840,00лв.

7149/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.417

УПИ ХI кв.38

356кв.м.  

18 160,00лв.

7150/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.418

УПИ ХІI кв.38

286кв.м.  

14 590,00лв.

7151/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.419

УПИ ХІІI кв.38

322кв.м.  

16 740,00лв.

По т.22. от дневния ред:„ОС-157/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1094/07.03.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7126/05.10.2022г. с.Александрово

ПИ 00271.501.269

УПИ V кв.23

745кв.м.  

29 800,00лв.

7127/05.10.2022г. с.Александрово

ПИ 00271.501.270

УПИ VI кв.23

799кв.м.  

31 960,00лв.

7116/12.09.2022г. с.Александрово

ПИ 00271.501.20

УПИ III кв.2

957кв.м.  

38 280,00лв.

7136/14.11.2022г. с.Александрово

ПИ 00271.501.89

УПИ I кв.8

976кв.м.  

40 020,00лв.

7137/14.11.2022г. с.Александрово

ПИ 00271.501.90

УПИ II кв.8

996кв.м.  

39 840,00лв.

7138/14.11.2022г. с.Александрово

ПИ 00271.501.91

УПИ III кв.8

986кв.м.  

39 440,00лв.

По т.23. от дневния ред:„ОС-160/24.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост в УПИ IX, кв.2 по плана на с.Порой, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1095/07.03.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4, чл.49а от Закона за общинската собственост и чл.59 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Митко Димитров Андонов, с постоянен и настоящ адрес: област Бургас, община Поморие, с. Порой, ул. „…“ №…, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със Заповед №РД-16-1855/18.10.2022г. на кмета на Община Поморие, съгласно чл.9 ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 70кв.м. /седемдесет квадратни метра/ в УПИ IX /девет, римско/, кв.2 /втори/ по плана на с. Порой, целият на площ от 690кв.м. /шестстотин и деветдесет квадратни метра/, актуван с Акт за частна общинска собственост №4951/06.12.2010г.

Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1020,00лв. /хиляда и двадесет лева/.

По т.24. от дневния ред:„ОС-161/24.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на предварителни разчети по бюджета на Община Поморие за 2023г., предвид отложеното приемане на Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2023г., на основание Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022г. и ПМС № 7 от 19.01.23г.“ с 16 гласа „за”, 2 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1096/07.03.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.87 от Закона за публичните финанси, ПМС №7 от 19.01.2023г. и чл.1, чл.6, и § 1 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022г. /Обн. в ДВ бр.104 от 30.12.2022г./, Общинският съвет – Поморие

РЕШИ:

 1. Отменя Решение № 1038 от 31.01.2023 г. на ОС Поморие.

2.Одобрява предварителни разчети по бюджета на Община Поморие за 2023 г. както следва:

2.1. По прихода в размер на 48 954 580 лв. съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

2.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  21 797 456 лв., в т.ч.:

2.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 19 866 392 лв. съгласно ПМС № 7 от 19.01.2023 г. ;

2.1.1.2. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 1 931 064 лв., разпределен съгл. Приложение № 2

2.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на   20 057 584 лв., в т.ч. :

2.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 9 980 000 лв.;

2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  10 077 584 лв.,

2.1.3. Бюджетни взаимоотношения  581 594 лв., съгласно Приложение №1

2.1.3.1. Трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 1 551 700 лв., в т.ч.

2.1.3.1.1. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на        129 100 лв.

2.1.3.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на   1422600 лв.

2.1.3.2. Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на(-970 106) лв.

2.1.4.Финансиране   6 517 946 лв. (съгласно Приложение №1) в т. ч.

2.1.4.1. Погашения на общински ценни книжа в размер на  (-1 468 000) лв.

2.1.4.2. Погашения на дългосрочни заеми от банки в страната в размер на  (-578 304) лв.

2.1.4.3. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 8 564 250 лв., разпределен съгласно Приложение № 2, в т.ч. с целеви характер  8 564 250 лв.

2.1.5. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък по делегирани отговорности, съгласно Приложение № 3

2.1.6. Утвърждава бюджетното салдо, изчислено на касова основа (-8 449 010)лв.

2.1.7. Утвърждава нето операциите по финансирането на бюджетното салдо 8 449 010 лв.

2.2. По разходите в размер на 48 954 580 лв., разпределени съгласно Приложение № 4 :

2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 21 797 456 лв.,

2.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи  2 096 432 лв.;

2.2.3. За местни дейности в размер на 25 060 692 лв.;

 1. Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2023 г. в размер на 13446954 лв., съгласно Приложение № 5

3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 422 600 лв., съгласно Приложение № 6

3.2. Приема индикативен разчет за КР предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско финансиране, съгласно Приложение № 7

 1. Приема вътрешните компенсирани промени, без да се изменя начина на определяне и размера на таксата за битови отпадъци, по силата на § 59 и § 60 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ДОПК във връзка със Закона за управление на отпадъците, съгласно Приложение № 8
 2. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

5.1.1. Членски внос   25 600 лв.

5.1.2. Транспорт на населението до гробищен парк и за намаление карти за вътрешноградски транспорт на лица в пенсионна възраст  8 000 лв.

5.1.3. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на СНЦ „МИГ – Поморие” в размер на 231 000 лв. за срок до 31.12.2023 г.

5.1.4. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на „МБАЛ – Поморие” в размер на 300 000 лв. за срок до 31.12.2023 г.

5.2. Субсидии за :

5.2.1. Субсидии за спортни клубове /Приложение № 9/

5.2.2. Субсидии за организации с нестопанска цел, съгласно Приложение № 10

5.2.3. Субсидия за подпомагане на дейността на Народните читалища в размер на 70 000 лв.

– ОбС Поморие задължава кмета на общината да назначи комисия за разпределение на средствата, съгласно т.4.1. от Закона за народните читалища

5.3. От кредита на дейност „Други дейности по социалното обслужване” да се осигурят средства в размер на 10 000 лв. за изпълнение на Общинска „Програма за детето”.

5.4.Културен календар на община Поморие за 2023г. в размер на 258650 лв.по Приложение № 11.

5.5. Спортен календар за 2023 година – 90 000 лв., съгласно Приложение № 12

5.6. Средства за фонд „Култура“ в размер на 30 000 лв.

5.7. Средства за фонд „Младежки дейности“ в размер на 10 000 лв.

5.8. За юридически лица с нестопанска цел – Района служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Поморие  6 000 лв.

Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.т. 4.1-4.6.

5.9. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, определените субсидии могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.

 1. Приема следните лимити за разходи:

6.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

6.2. На всички работници и служители от Община Поморие да се осигурят средства за работно, униформено и представително облекло в размер на 300,00 лв. и съгл. ЗДСл.

6.3. Разходи за представителни цели в размер на 2% от издръжката на общинска администрация /§ 10 на дейност 122/ за Кмета на общината и  1% от издръжката на общинска администрация /§10 на дейност 122/ за Председателя на общински съвет.

 1. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи.

7.1. За пътуване в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност, съгласно Приложение№13
7.2. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, съгласно Приложение №13

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по  т. 6. и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи;

7.3. Кметът на общината или съответния ръководител на ВРБ, може със Заповед да определи служителите по т. 7.2, които да пътуват с лично МПС, като в този случай отчитат съответните първични счетоводни документи /фактури/ за заредено гориво, но до размера на 85% от стойността на билетите или карти на обществения транспорт по съответното направление – от местоживеене до месторабота и обратно.

 1. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г. съгласно Приложение № 7
 2. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз през 2023 г. по договори за безвъзмездна помощ, съгласно Справка № 1 към Приложение № 1
 3. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Поморие, съгласно Приложение № 14
 4. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. по бюджета на общината в размер до 17 900 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 2 400 800 лв.
 5. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023г., в размер до 33930 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 14 220 000 лв.
 6. Упълномощава кмета:

13.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие

13.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти

13.3. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

13.3.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

13.3.2. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от ЗПФ

13.3.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет

 1. Допуска предварително изпълнение по реда на чл.60, ал.1 от АПК на настоящото решение.

По т.25. от дневния ред:„ОС-162/24.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост в Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.305.3.1 по КККР на гр. Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1097/07.03.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие

1.Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по преговори със съсобствениците на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.305.3.1 по КККР на гр. Поморие, одобрена със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, с цел придобиване на собственост от Община Поморие на притежаваната от тях идеална част от съсобствеността или за продажба на общинската част.

2.Като се съобрази с представената по докладната записка оценка на лицензиран оценител за пазарната цена, но не по малко от 1590 лв./кв.м. без ДДС.

3.Общински съвет – Поморие определя комисия в състав: Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, при невъзможност – Янчо Илиев – зам.-кмет „БФ” и двама общински съветника – Ива Кусева и Бейхан Мустафа /резервен член Илиан Щерев/, която след влизане в сила на настоящото решение да проведе преговори по т.1.

4.След приключване на преговорите по т.3 от настоящото решение да се внесе докладна записка с предложение за закупуване/ продажба на описания в т.1 имот с достигната договорена пазарна цена.

 По т.26. от дневния ред:„ОС-163/24.02.2023г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1098/07.03.2023г.

І. Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6  на Общински съвет – Поморие, приема схеми за стациониране на преместваеми обекти на територията на Община Поморие, както следва:

      1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I“ в ПИ 57491.507.377 по КК на гр.Поморие.

1.1. позиция № 132 Б – маси за консумация – 6 кв.м.;

       2. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Рибарска“ в ПИ 57491.502.507 по КК на гр.Поморие.

                2.1. позиция № 292А – маси за консумация – 8 кв.м.;

        3. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Чайка ” в ПИ 57491.509.21 по КК на  гр.Поморие.           

3.1. позиция № 2   –   стелажи – 2кв.м. и хладилни съоръжения – 2кв.м.;

         4. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Професор Стоянов“ в  ПИ 57491.501.455 по КК на гр.Поморие.

                 4.1. позиция № 234А – щендери – 4 кв.м.;

         5. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Порой“ между о.т.26 и о.т. 8 по плана на с.Порой

5.1. позиция № 4 –  маси за консумация  – 30 кв.м.;

         6. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Порой“

6.1. позиция № 3 –  маси за консумация  – 35 кв.м.;

           7. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Каменар“ в ПИ 57491.61.112по КК на гр.Поморие.

7.1. позиция №  1 –  павилион за плодове и зеленчуци – 9 кв.м.;

 ІІ.  Приложените схеми са  неразделна част от настоящото решение

По т.27. от дневния ред:„ОС-100/06.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод от тръби ПЕВП Ф110 х 6.6 с дължина 300м през ПИ 57491.18.688 за еднофамилни жилищни сгради в имоти 57491.18.340,341,446,447,330 и водопровод от тръби ПЕВП Ф90 с дължина 90м през ПИ 57491.18.738 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.740, м.Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1099/07.03.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод от тръби ПЕВП ф110 х 6.6 с дължина 300м през ПИ 57491.18.688 за еднофамилни жилищни сгради в имоти 57491.18.340,341,446,447,330 и водопровод от тръби ПЕВП ф90 с дължина 90м през ПИ 57491.18.738 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.740, м.Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат: ПИ 57491.18.688 — полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването — 0,213 дка, с дължина на трасето – 300,00 м; ПИ 57491.18.738 – второстепенна улица, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,061 дка, с дължина на трасето – 90,00 м.

 По т.28. от дневния ред:„ОС-109/08.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1100/07.03.2023г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и във връзка чл. 5 от Правилника за организацията, дейността и структурата на ОП „ОГСС” – Поморие, Общински съвет – Поморие:

        §1. Приема изменение в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие, както следва:

чл. 16, ал. 2 следва да се измени от

„Численият състав на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ е 63 (шестдесет и трима) служители”

да се чете:

„Численият състав на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ е 66 (шестдесет и шест) служители”

           §2.Приема изменение на Приложение №1:

НОМЕР

ПОРЕД

ДЛЪЖНОСТ,

НАПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДИ

ПРОМЯНАТА, бр.

СЛЕД ПРОМЯНА ТА, бр.
1. Директор 1 1
2. Главен счетоводител 1 1
3. Счетоводител, ТРЗ,ЧР 1 1
4. Счетоводител-касиер, домакин, деловодител 1 1
ДЕЙНОСТ „ГОРСКО СТОПАНСТВО
5. Лесоинженер 1 1
6. Лесничей 2 2
7. Горски стражар 3 3
ДЕЙНОСТ „СЕЛСКО СТОПАНСТВО“
8. Агроном 1 1
9. Полски пазач – пъдар 1 1
ДЕЙНОСТ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“
10. Агроном 1 1
11. Старши озеленител 1 1
12. Озеленител 2 2
13. Машинист, автовишка 1 1
14. Работник – озеленяване 1 1
ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“
15. Шофьор 4 4
16. Водач специален

автомобил

3  

4

17. Работник – озеленяване 38 40
Общо: 63 66

            §3.Измененията в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие влизат в сила от деня на влизане в сила на Решението на Общински съвет – Поморие за приемането им и възлага на Директора на ОП „ОГСС” да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

 По т.29. от дневния ред:„ОС-110/08.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни възможности“, финансирана чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1101/07.03.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
 3. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.30. от дневния ред:„ОС-139/20.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Поморие от Общински съвет – Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1102/07.03.2023г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.2, т.4 от Закона за културното наследство, Общински съвет – Поморие приема съгласувания от Министерство на културата Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Поморие.

По т.31. от дневния ред:„ОС-159/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие Община Поморие като собственик на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост да се присъедини като член към Сдруженията на собствениците.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1103/07.03.2023г.

I.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

1.Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да се присъедини като член към сдружението на собствениците „гр. Поморие, Община Поморие, ул. „Панайот Волов“ № 36 Глобус – 1.

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да се присъедини като член към сдружението на собствениците „гр. Поморие, Община Поморие, Блок Яворов 40“.

II.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси и поради краткия срок за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”.

 По т.32. от дневния ред:„ОС-164/24.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за присъждане на звание „Почетен гражданин на Поморие“ на г-н Боян Чимов.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1104/07.03.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата на Общински съвет – Поморие за морално стимулиране на физически лица с особени заслуги към община Поморие, Общински съвет – Поморие удостоява Боян Чимов със званието „Почетен гражданин на Поморие“.

По т.33. от дневния ред:„ОС-166/24.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ): УПИ V в кв.18а (ПИ 57491.503.580 по КК), УПИ IV в кв.18а (ПИ 57491.503.581 по КК), УПИ II в кв.19а (ПИ 57491.503.469 по КК), УПИ III294 в кв.19а (ПИ 57491.503.468 по КК), УПИ IV в кв.19а (ПИ 57491.503.464 по КК), УПИ III355 в кв.27 (ПИ 57491.503.355 по КК) по рег. план на гр.Поморие, ПИ 57491.503.525 по КК и ПИ 57491.503.526 по КК на гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1105/07.03.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация за урегулирани поземлени имоти: УПИ V в кв.18а (ПИ 57491.503.580 по КК), УПИ IV в кв.18а (ПИ 57491.503.581 по КК), УПИ II в кв.19а (ПИ 57491.503.469 по КК), УПИ III294 в кв.19а (ПИ 57491.503.468 по КК), УПИ IV в кв.19а (ПИ 57491.503.464 по КК), УПИ III355 в кв.27 (ПИ 57491.503.355 по КК) по рег. план на гр.Поморие, ПИ 57491.503.525 по КК и ПИ 57491.503.526 по КК на гр.Поморие.

        Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация за урегулирани поземлени имоти: УПИ V в кв.18а (ПИ 57491.503.580 по КК), УПИ IV в кв.18а (ПИ 57491.503.581 по КК), УПИ II в кв.19а (ПИ 57491.503.469 по КК), УПИ III294 в кв.19а (ПИ 57491.503.468 по КК), УПИ IV в кв.19а (ПИ 57491.503.464 по КК), УПИ III355 в кв.27 (ПИ 57491.503.355 по КК) по рег. план на гр.Поморие, ПИ 57491.503.525 по КК и ПИ 57491.503.526 по КК на гр.Поморие.

Разрешава на „Порт Хотел Поморие“ ЕООД да възложи изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация за урегулирани поземлени имоти: УПИ V в кв.18а (ПИ 57491.503.580 по КК), УПИ IV в кв.18а (ПИ 57491.503.581 по КК), УПИ II в кв.19а (ПИ 57491.503.469 по КК), УПИ III294 в кв.19а (ПИ 57491.503.468 по КК), УПИ IV в кв.19а (ПИ 57491.503.464 по КК), УПИ III355 в кв.27 (ПИ 57491.503.355 по КК) по рег. план на гр.Поморие, ПИ 57491.503.525 по КК и ПИ 57491.503.526 по КК на гр.Поморие.

Проектът да се изготви в обем и съдържание, спазвайки изискванията на Закона на устройство на територията, Нередба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г.,

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.34. от дневния ред:„ОС-169/28.02.2023г. –  Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ): УПИ XI в кв.229 (ПИ 57491.501.707 по КК) и УПИ X в кв.229 (ПИ 57491.501.706 по КК) по рег. план на гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1106/07.03.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл. 124а , ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:

Одобрява задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XI в кв.229 (ПИ 57491.501.707 по КК) и УПИ X в кв.229 (ПИ 57491.501.706 по КК) по рег. план на гр.Поморие.

Разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XI в кв.229 (ПИ 57491.501.707 по КК) и УПИ X в кв.229 (ПИ 57491.501.706 по КК) по рег. план на гр.Поморие.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Разработката да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №2 за планиране и проектиране на транспортно – комуникационните системи на урбанизираните територии.

Към ПУП да се изготвят схеми по чл.108 от ЗУТ и да се съгласуват с експлоатационните дружества.

Разработката да се съгласува с РИОСВ Бургас.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица.

По т.35.1. от дневния ред:„ОС-177/02.03.2023г. –  Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Предварителен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр. Поморие.“ с 16 гласа „за”, 2 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1107/07.03.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 във вр. с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.2, ал.2 от Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие и чл.99 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет – Поморие:

 1. Приема Предварителен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр. Поморие, съгласно приложените схеми, като от Зоната за кратковременно платено паркиране да отпадне ул. „Иван Рилски“ в отсечката между ул. „Проф. Парашкев Стоянов“ до ул. „Панайот Хитов“.
 2. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон, както и с необходимостта от последващи и времеемки действия за осигуряване на нуждите на гражданите и гостите на град Поморие, за паркиране на територията на града и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.