Решения от 49-то заседание на Общински съвет- Поморие

Решения от 49-то заседание на Общински съвет- Поморие, проведено на 18.04.2023 г., които  ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 04.05.2023г.:

 По т.1. от дневния ред:„ОС-191/14.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ IV – 395 в кв.7 по регулационния план на с.Бата, общ.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1108/18.04.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ IV – 395 в кв. 7 по регулационния план на с.Бата и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинска собственост, Общински съвет гр. Поморие дава съгласие да се продадат 33/1535 кв.м. в идеални части от УПИ IV – 395 в кв. 7 по регулационния план на с.Бата, целият на площ от 1535 кв.м., при граници, подробно описани в АЧОС 7174/05.01.2023г. на съсобственика Кирилка Иванова Кирчева, при цена 990.00 лв. /без ДДС/, съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.2. от дневния ред:„ОС-193/14.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отпадане на частен характер на имот – общинска собственост.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1109/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6 ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие

 1. Обявява частта от УПИ I, на площ 1392кв.м., попадаща в УПИ XI кв.229 и останалата част от УПИ I на площ 1133кв.м., образуваща УПИ X кв.229 съгласно ПУП- ПР, одобрен със Заповед №РД-16-862/09.07.2019г. на Кмета на Община Поморие за публична общинска собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.3. от дневния ред:„ОС-198/20.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1110/18.04.2023г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 75 – 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

В чл.79, ал.1 се изменя, както следва:

 • За ползване на почивна база „Поморие” се заплащат следните такси:
1. За бунгало с две легла (с вкл. туристически данък) на нощувка  60,00лв. с вкл. ДДС
2. За бунгало с три легла (с вкл. туристически данък) на нощувка  90,00лв. с вкл. ДДС
3.3а бунгало с четири легла (с вкл. туристически данък) на нощувка 110,00лв. с вкл. ДДС

 

 1. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.4. от дневния ред:„ОС-199/20.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на процедура за избор на Управител на „Чистота Поморие“ ЕООД по Решение №980/20.12.2022г. на Общински съвет – Поморие, обявяване и провеждане на нова конкурсна процедура.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1111/18.04.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 46-55 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност /наричана за краткост по-долу Наредба № 10/,

I. Общински съвет – Поморие отменя свое Решение № 980/20.12.2022 г., обективирано в Протокол № 44/20.12.2022 г. за избор на управител и възлагане управлението на „Чистота Поморие“ ЕООД и прекратява обявената с посоченото решение конкурсна процедура.

ІI. Общински съвет – Поморие продължава срока на Договор № Д-387/28.10.2022 г., сключен с Ивайло Стоянов Димитров за възлагане на управлението на общинско публично предприятие „Чистота Поморие“ ЕООД до провеждане на изборна конкурсна процедура с възлагане на управлението на дружеството. Възлага на Кмета на общината да сключи анекс за продължаване на срока на договора за управление на „Чистота Поморие“ ЕООД с действащия управител.

III. Общински съвет – Поморие обявява провеждането на нов конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „Чистота Поморие“ ЕООД.  Конкурсната процедура за избор ще се провежда на три етапа:

 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 2. Оценяване на изготвена и представена от кандидатите бизнес програма за развитие на предприятието за целия срок на договора за управление;
 3. Провеждане на събеседване с кандидатите.

IV. Общински съвет – Поморие определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за допускане до участие в конкурса:

 1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. Да имат завършено висше образование по инженерно – технически специалности, икономически специалности, или специалности, свързани с екология и опазване на околната среда;
 3. Да имат най-малко пет години професионален опит;
 4. Да не са поставени под запрещение;
 5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
 7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 9. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;
 10. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
 11. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

Забраните по т. 10 и т. 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството

 1. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 2. Да имат добра репутация;

Кандидат се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето. При оценяване на репутацията на кандидата се взема предвид информацията, която е на разположение на органа, упражняващ правата на общината, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката.

 1. Да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие.
 2. Да не работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище.

V. Общински съвет – Поморие определя следните документи, необходими за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурсната процедура, адресирано до Общински съвет – Поморие по образец;
 2. Автобиография в европейски формат;
 3. Собственоръчно заверени копия на документи за придобито образование, квалификация и специалност;
 4. Собственоръчно заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;
 5. Медицинско свидетелство за работа и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 6. Декларация – съгласие за обработване на личните данни при подбор – по образец;
 7. Писмена бизнес програма за развитието и дейността на търговското дружество за период от 4 години, изготвена в три екземпляра;
 8. Други документи, посочени по преценка на Общински съвет в решението.

VI. За участие в конкурсната процедура се подава заявление в деловодството на Община Поморие в срок от 30 календарни дни, считано от датата на оповестяване на конкурсната процедура на интернет страницата на Община Поморие, към което се прилагат два отделни плика с документи, както следва:

 1. Плик № 1 съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията за участие и критериите за подбор, попълнени образци на документи и декларации, които са приложение към обявлението за конкурса;
 2. Плик № 2 съдържа бизнес програмата по чл. 48, т. 2 от Наредба № 10.

Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, който се надписва с позицията, за която се кандидатства, наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка, а заявлението се завежда в специален регистър по реда на подаване на документите в деловодството на Община Поморие, като на всеки кандидат се предоставя входящ номер.

VII. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсната процедура /I етап/ ще стартира на 31.05.2023г. от 14,00 часа в сградата на Община Поморие на адрес: ул. „Солна“ № 5 – зала №2.

VIІI. Председателят на комисията за номиниране и провеждане на конкурсната процедура предоставя на кандидатите за участие в конкурсната процедура следните документи: информация за предходните тримесечия, за които има изготвени междинни финансови отчети; справка за дълготрайните материални активи по групи; структура; длъжностно щатно разписание на персонала; утвърден образец на договор за възлагане на управлението или за възлагане на контрол.

IX. До участие в конкурсната процедура за избор на Управител на „Чистота Поморие“ ЕООД се допускат лица, които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

         В срок до 7 дни след изтичането на срока за подаване на заявленията, комисията извършва проверка на документите от плик № 1, по реда на тяхното постъпване, за съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за подбор и изготвя списък на допуснатите и недопуснати кандидати.

Комисията приключва първия етап от конкурсната процедура с протокол, който съдържа обстоятелствата по чл. 53, ал. 1 от Наредба № 10.

Информация относно допустимостта на кандидатите в различните етапи на конкурсната процедура се публикува на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“.

След подписване на протокола по чл. 53, ал. 2 от Наредба № 10 се пристъпва към отваряне на плик № 2 на допуснатите кандидати, съдържащ бизнес програмата, като оценяването се извършва в 7-дневен срок.

До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената бизнес програма не по-ниска от мн. добър 4,50.

Оценката на бизнес програмата се формира въз основа на следните критерии:

 1. съответствие с нормативната уредба;
 2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на публичното предприятие и с предмета на дейност;
 3. съответствие на разработения проект с обективното състояние на публичното предприятие;
 4. логическа структура на разработката.

Комисията приключва втория етап от конкурсната процедура със съставяне на протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до третия етап, подписан от председателя и членовете на комисията.

В третия етап на конкурсната процедура – събеседване, комисията предварително формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати по темите за събеседване, определени в решението на Общински съвет – Поморие за конкурса. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

 1. степен на познаване на нормативната уредба;
 2. способност да се планират и взимат управленски решения;
 3. административни умения, професионални и делови качества;
 4. комуникативни способности и организационни способности;
 5. способност за обективна преценка и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

Оценките, поставени от всеки един член на комисията се формират по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Крайните оценки на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията на концепцията и проведеното събеседване, за всеки от критериите по чл. 53, ал. 6 и ал. 8 от Наредба № 10.

В 3 – дневен срок след провеждането на събеседването с всички допуснати кандидати, комисията за номиниране извършва крайно класиране на кандидатите, което се публикува на интернет страницата на Община Поморие, /раздел „Обяви и съобщения“/. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4, 50. За резултатите от проведената конкурсна процедура, комисията изготвя окончателен протокол, като определя кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници.  Окончателният протокол в срок до 10 дни от провеждане на последното заседание на комисията се входира в деловодството на Общински съвет – Поморие за утвърждаване.

В 3-дневен срок от влизане в сила на решението за утвърждаване на предложеното класиране, комисията обявява окончателното класиране на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“/.

Общински съвет – Поморие може да не утвърди протокола с предложеното класиране, като в решението посочва мотивите за това.

Участниците в конкурсната процедура могат да подават писмени възражения до Общински съвет – Поморие, чрез председателя на комисията по номиниране – в седемдневен срок, считано от датата на публикуваното от комисията крайно класиране на интернет страницата на Община Поморие. Когато възражението е основателно, Общински съвет – Поморие отменя предложеното класиране и възлага на комисията по номиниране да проведе отново конкурсната процедура от момента на установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.

В случай че утвърденият кандидат не отстрани несъответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, преди сключване на договора за възлагане на управлението, се обявява нова конкурсна процедура.

В случаите, когато всички кандидати са получили обща оценка по-ниска от мн. добър 4, 50 или няма подадени заявления, Общински съвет – Поморие прекратява процедурата и обявява нова конкурсна процедура.

X. Процедурата за номиниране и провеждане на конкурса се извършва от Комисия, в състав от пет члена, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по икономика.

Общински съвет – Поморие определя следния състав на комисията:

Председател:

Янчо Ангелов Илиев – Зам.-кмет „БФ”

Членове:

 1. Никодим Стоянов Стоянов – Общински съветник и Зам.-председател на Общински съвет – Поморие
 2. Петя Янева Арнаудова – Общински съветник и Председател на постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика
 3. Илиан Христов Щерев – Общински съветник и Председател на постоянната комисия по финанси и европейска интеграция
 4. Бейхан Али Мустафа – Общински съветник и Зам.-председател на Общински съвет – Поморие

Резервни членове:

 1. Сезгин Хасан Кадил – Общински съветник в Общински съвет – Поморие
 2. Весела Желязкова Гуджукова – Общински съветник в Общински съвет – Поморие
 3. Ива Димитрова Кусева – Общински съветник и Председател на постоянната комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци

Протоколист: Недка Николаева Димитрова – Ст. Юрисконсулт в отдел „АИО“

XI. На основание чл. 46, ал. 2 от Наредба № 10, Общински съвет – Поморие утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на „Чистота Поморие“ ЕООД – Приложение № 1 към настоящото предложение.

XII.  Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на общината да предприеме всички необходими правни и фактически действия по изпълнението на решенията.

XIII. С оглед изтичане срока на договора на настоящия управител на „Чистота Поморие“ ЕООД и кратките срокове за избор на нов, и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение, за да се фиксира точна дата.

По т.5. от дневния ред:„ОС-201/21.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане предложение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I – АПК, кв.15 по плана на с.Габерово, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1112/18.04.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА приема предложение за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I, образуван от ПИ 100, 114, 118, 119, 120, 121 и 122, кв.15 по плана на с.Габерово, състоящо се в разделянето му и обособяване на нови самостоятелни УПИ: III121,122; с площ 3360 кв.м., IV114, с площ 1100 кв.м., V117, с площ 2430 кв.м. и VII 118,119,120, с площ 3820 кв.м., всички с отреждане „за селскостопански сгради за съхранение и преработка на земеделска продукция, техника и инвентар“. От ПИ 100 се обособяват имоти, общинска собственост: УПИ VI, с площ 165 кв.м., с отреждане „за техническа инфраструктура“ и улица с о.т.50а, 50б, 50в, 50г, 50д, 50е, 50ж, 51а, 51б, 51в, 51г, за осигуряване на транспортен достъп до останалите имоти. Застрояване в имотите ще се допуска при градоустройствени показатели за устройствена зона (Пп) – предимно производствена: плътност – до 80 %, височина – до 10,0 м (до 3 ет.), Кинт – до 2,5, озеленяване – мин. 20%.

По т.6. от дневния ред:„ОС-219/28.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на самостоятелен обект в страда с идентификатор 35033.501.195.l.8 по КК и КР на гр.Каблешково.“ с 18 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1113/18.04.2023г.

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47 от Закона за общинската собственост и чл.31 и чл.31а от Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища,  Общински съвет – Поморие дава съгласие да се продаде самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.8 по КК и КР на гр.Каблешково, представляващ общински апартамент със ЗП 45,60кв.м. и избено помещение №8 с площ 12,20кв.м., находящ се в гр.Каблешково ул. „…” №… бл… вх… ет… ап…, ведно с 9,26% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж в поземлен имот с идентификатор 35033.501.195 по КК и КР на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ Х кв.47 по регулационния план на гр.Каблешково, при граници подробно описани в АЧОС 7196/02.02.2023г. на наемателите Таня Денкова Колева и Даниела Денкова Колев, при цена 23350,00лв./без ДДС/, съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

2.Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 1. Във връзка с краткия срок до крайната дата за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.7. от дневния ред:„ОС-221/28.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджетна прогноза за периода 2023-2026 година в частта за местни дейности на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1114/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 83, ал. 2 от ЗПФ, в изпълнение на Решение №70/27.01.2023г. на Министерски съвет за бюджетната процедура, съгласно чл.67, ал.6 от ЗПФ, Общински съвет – Поморие одобрява бюджетна прогноза за местни дейности на Община Поморие за периода 2023 – 2026 година съгласно приложения, които са неразделна част от настоящото решение.

По т.8. от дневния ред:„ОС-233/03.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2023 г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1115/18.04.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т, 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и в изпълнение на чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с Решение 984/20.12.2022 г. на Общински съвет – Поморие като я допълва със следните имоти:

 

№ по ред Землище Местност Поземлен имот с идентификатор НТП Площ

кв.м.

1 С. Гълъбец Летището 18229.6.43 нива 4917
2 С. Гълъбец Летището 18229.6.45 нива 6162
3 С. Габерово Лехите 14057.4.13 нива 5389
4 С. Габерово Кошарите 14057.1.3 нива 2744

 

По т.9. от дневния ред:„ОС-234/03.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на с. Александрово.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1116/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1. т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП и чл.69, ал.3, т.2 и чл.71, ал.7 от Закона за горите да се учреди на Любомир Димитров Георгиев с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „…”, бл…, ет…, безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин в поземлен имот с идентификатор 00271.2.229 в землището на с.Александрово с начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора на площ от 1500 кв.м. Имотът се намира в местността „Габарака” в отдел/подотдел 138/12,138/б и 138/к. Срокът на ползване е до 10 /десет/ години.

По т.10. от дневния ред:„ОС-243/05.04.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2022г. на читалищата на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1117/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за Народните читалища, Общински съвет – Поморие приема докладите за осъществяваните читалищни дейности и отчет за изразходваните от бюджета средства през 2022г. на читалищата на Община Поморие, както следва:

-НЧ „Просвета-1906” с.Козичино;

-НЧ „Възраждане-Лъка-2002” с.Лъка;

-НЧ „Иван Спасов-1908г.” с.Страцин;

-НЧ „Атанас  Манчев-1920г.” гр.Каблешково;

-НЧ „Христо Ботев-1963г.” с.Медово;

-НЧ „Георги Илиев Маджаров-1924г.” с.Бата;

-НЧ „Здравец – 2013г.” с.Александрово;

-НЧ „Поука-1907г.” с.Горица;

-НЧ „Светлина-1934” гр.Ахелой;

-НЧ „Просвета-1928г.” с.Порой.

-НЧ „Любен Каравелов-1978Г.” с.Дъбник;

-НЧ „Светлина-1939” гр.Поморие;

-НЧ „Просвета 1888” гр.Поморие;

-НЧ „Възраждане-Доброван-2013г.” с.Бата;

-НЧ „Самообразование-1928г.” с.Гълъбец;

-Читалищно Сдружение „Читалища от Община Поморие – 2010г.“.

По т.11. от дневния ред:„ОС-249/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на общински имот, съставляващ УПИ VІІ кв.24 по регулационния план на с.Гълъбец, общ.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1118/18.04.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 10350,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Пенко Горанов Коев на общински имот, съставляващ УПИ VІІ кв.24 по регулационния план на с.Гълъбец, целия на площ от 575кв.м., при граници подробно описани в АЧОС №603/03.04.2000г. и Акт №6758/05.12.2019г. за поправка на АЧОС №603/03.04.2000г.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.12. от дневния ред:„ОС-250/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на идеални части от поземлен имот съответстващ на УПИ І кв.33 по регулационния план на гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1119/18.04.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 12040,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Карамфила Иванова Добрева на общински имот, съставляващ 109,5/219 идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.503.169 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ І кв.33 по регулационния план на гр.Поморие, целия на площ от 219кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 5283/27.06.2012г.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.13. от дневния ред:„ОС-251/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на общински имот, съставляващ УПИ І кв.21 по регулационния план на с.Косовец, общ.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1120/18.04.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 13400,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Али Селим Али на общински имот, съставляващ УПИ І кв.21 по регулационния план на с.Косовец, целия на площ от 670кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6645/30.05.2019г.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.14. от дневния ред:„ОС-252/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2023г. – имоти в гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1121/18.04.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г., като:

– Към глава ІІ се добавят следните имоти, които общината има намерение да предложи за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Вид на имота Площ
7228/30.03.2023г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.722

кв.255 УПИ ХХІV

Незастроен урегулиран поземлен имот 699кв.м.
7226/30.03.2023г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.723

кв.255 УПИ ХХV

Незастроен урегулиран поземлен имот 723кв.м.
7225/30.03.2023г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.724

кв.255 УПИ ХХVІ

Незастроен урегулиран поземлен имот 606кв.м.
7224/30.03.2023г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.725

кв.255 УПИ ХХVІІ

Незастроен урегулиран поземлен имот 750кв.м.
7232/30.03.2023г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.726

кв.255 УПИ ХХІІІ

Незастроен урегулиран поземлен имот 799кв.м.
7223/30.03.2023г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.727

кв.255 УПИ ХХVІІІ

Незастроен урегулиран поземлен имот 872кв.м.

 

По т.15. от дневния ред:„ОС-253/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост в община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1122/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 и чл.23, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2023г., Общински съвет – Поморие

I. Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение при стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

 1. Три помещения – за здравни кабинети с площ 27 кв. м, находящи се в едноетажна сграда – публична общинска собственост с идентификатор 00833.501.228.8 по кадастралната карта на гр. Ахелой, одобрени със заповед РД-18-60/15.09.2006г. на изпълнителен директор на АГКК, изградена в УПИ III, кв.11 по плана на гр. Ахелой, актувана с АПОС №6780/27.02.2020г., при граници на помещенията: от северозапад – зъболекарски кабинет, от североизток – външен зид, от югоизток – помещение, от югозапад – коридор, с начална тръжна цена 87,75 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 2. Помещение – лекарски кабинет на площ от 28 кв. м, в двуетажна сграда – публична общинска собственост, построена в УПИ VIII, кв.20 по плана на с. Бата, актувана с АПОС №1527/18.12.2000г. със ЗП 250 кв. м, при граници на помещението: от изток – зъболекарски кабинет ; от юг – външен зид; от запад – помещение; от север – коридор, с начална тръжна цена 72,80 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 3. Помещение – за лекарски кабинет на площ от 15 кв. м в едноетажна сграда – частна общинска собственост със ЗП 108,24 кв. м, построена в УПИ II, кв.21 по плана на с. Страцин, актувана с АЧОС №4929/10.08.2010г., при граници на помещението: от североизток – коридор; от югоизток – помещение; от югозапад – външен зид; от северозапад – външен зид, с начална тръжна цена 39,00 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 4. Помещение – за лекарски кабинет на площ от 32 кв. м в сграда – публична общинска собственост с идентификатор 35033.501.668.1 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със заповед №РД-18-37/27.07.2015г., УПИ II, кв. 50 по плана на гр. Каблешково, актувана с АПОС №6485/13.02.2019 г., със ЗП 158 кв. м при граници на помещението: от изток – стълбище и аптека; от юг – външен зид; от запад – чакалня; от север – външен зид, с начална тръжна цена 104,00 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 5. Помещение за лекарски кабинет на площ от 10 кв. м, в едноетажна, масивна сграда с идентификатор 00271.501.159.1 по КК и КР на с. Александрово, одобрени със заповед РД-18-133/15.07.2022г. на изпълнителен директор на АГКК, застроен УПИ XI, кв.12 по плана на с. Александрово, актувана с АПОС №7216/22.03.2023г., със ЗП 184 кв. м при граници на помещението: от изток – външен зид; от юг – външен зид; от запад – коридор; от север – външен зид, с начална тръжна цена 26,00 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 6. Помещение – лекарски кабинет с площ 14,40 кв. м на втори етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК със ЗП 1231 кв. м, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г., при граници на помещението: от изток и от север – външен зид, от юг – коридор от запад – лекарски кабинет, с начална тръжна цена 74,88 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 7. Помещение – зъболекарски кабинет с площ 18,87 кв. м в сграда, находяща се в УПИ IX, кв.10 по плана на с. Дъбник, актувана с АПОС №4523/24.10.2008г., при граници на помещението: от североизток – помещение, от северозапад – помещение, от югозапад – външен зид, от югоизток – външен зид, с начална тръжна цена 36,80 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 8. Помещение – зъболекарски кабинет на площ от 28 кв. м, в двуетажна сграда, построена в УПИ VIII, кв.20 по плана на с. Бата, актувана с АПОС №1527/18.12.2000г. със ЗП 250 кв. м, при граници на помещението: от изток – стълбище; от юг – външен зид; от запад – лекарски кабинет; от север – коридор, с начална тръжна цена 72,80 лв. на месец, без вкл. ДДС, с начална тръжна цена 72,80 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 9. Три помещения – за лекарски кабинет на площ от 45 кв. м в сграда – с идентификатор 35033.501.668.1 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със заповед РД-18-37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, УПИ II, кв. 50 по плана на гр. Каблешково, актувана с АПОС №6485/13.02.2019г., при граници на помещението: от изток – външен зид; от юг – външен зид; от запад – кабинет; от север – стълбище, с начална тръжна цена 146,25 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 10. Помещение – здравен кабинет с площ 43,99 кв. м, находящo се в едноетажна сграда – Медицинска служба и Аптека, публична общинска собственост, построена в УПИ VIII, кв.7 по плана на с. Горица, актувана с АПОС №4865/14.01.2010г., при граници от север и запад – външен зид, от изток – манипулационна, от юг – външен зид и санитарен възел, с начална тръжна цена 114,37 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 11. Помещение – за зъболекарски кабинет на площ от 14 кв. м в сграда – публична общинска собственост с идентификатор 35033.501.668.1 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със заповед РД-18-37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, УПИ II, кв. 50 по плана на гр. Каблешково, актувана с АПОС №6485/13.02.2019г., със ЗП 158 кв. м при граници на помещението: от изток – чакалня; от юг – външен зид; от запад – външен зид; от север – коридор, с начална тръжна цена 45,50 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 12. Помещение за аптека с площ от 50 кв. м, находящо се на първи етаж на двуетажна сграда, публична общинска собственост с идентификатор 35033.501.668.1 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със заповед РД-18-37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АПОС №6485/13.02.2019г, при граници: от североизток и югоизток – външен зид, от северозапад – стълбище, от югозапад – помещение, с начална тръжна цена 162,50 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 13. Помещение за зъболекарски кабинет с площ 16,80 кв. м в едноетажна сграда, публична общинска собственост изградена в УПИ XIX, кв. 7 по плана на с. Порой, актувана с АОС 6438/16.11.2018г. и АОС№6654/03.06.2019г за поправка на АПОС 6438/16.11.2018г, при граници на помещението; от три страни външен зид и от изток – коридор, с начална тръжна цена 43,68 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 14. Помещение за продажба на закуски с площ 12 кв. м, находящо се на първи етаж, на сграда – публична общинска собственост, с идентификатор 35033.501.197.1 по КККР на гр. Каблешково, УПИ I кв.36 по плана на гр. Каблешково, актувана с АПОС №65/09.11.1997г., с начална тръжна цена 45,00 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 15. Помещение – публична общинска собственост за продажба на закуски с площ 16 кв. м във фоайето на ОУ „Хр. Ботев“, гр. Ахелой на с идентификатор 00833.501.558.1 по кадастралната карта на гр. Ахелой, одобрени със заповед РД-18-60/15.09.2006г. на изпълнителен директор на АГКК, УПИ II, кв.11 по плана на гр. Ахелой, актувана с АПОС №322/17.08.1999г, с начална тръжна цена 60,00 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 16. Част от имот – публична общинска собственост, разположен във фоайето на едноетажна сграда с идентификатор 00833.501.228.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ахелой, УПИ III, кв.11 по плана на гр. Ахелой, актуван с АПОС №6780/27.02.2020г. с площ 1 (един) кв. м за разполагане на един брой терминално устройство, с начална тръжна цена 150,00 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 17. Едноетажна сграда – за търговска дейност, находяща се в гр. Каблешково с идентификатор 35033.501.197.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каблешково, одобрени със заповед РД-18-37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АЧОС №7025/31.03.2022г., УПИ I, кв.36 по регулационния план на гр. Каблешково, със ЗП 45 кв. м при граници на сградата: от четири страни външен зид, с начална тръжна цена 225,00 лв. на месец, без вкл. ДДС.

По т.16. от дневния ред:„ОС-254/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ-169 кв.35 по регулационния план на с.Страцин.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1123/18.04.2023г.

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост, чл.56 ал.1 т.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІ-169 кв.35 по регулационния план на с.Страцин, Общински съвет – Поморие, дава съгласие Община Поморие да закупи 161/1225кв.м. в идеални части от УПИ ІІ-169 кв.35 по регулационния план на с.Страцин, целият на площ от 1225кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 36/10.06.1997г. от съсобствениците Драганка Димитрова Колева, Златка Димитрова Чавдарова, Васко Янакиев Калудов, Мариян Васков Калудов, Албена Васкова Димова, Янчо Христов Янакиев, Анка Христова Янакиева, Тонка Тодорова Драганова, Ангел Василев Драганов, Тодор Василев Драганов, Киро Великов Чернев, при цена 3500,00лв./без ДДС/.

 1. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за откупуване на частта на съсобствениците от Община Поморие.

По т.17. от дневния ред:„ОС-255/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Генерален план за организация на движението в гр.Ахелой.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1124/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, т.1 от Наредба №1/17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата и предвид решение на ОЕСУТ, изразено с Протокол-решение №4/25.01.2023г. по т.13 от дневния ред,  становище с рег.№769000-7613/23.03.23г. на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, становище с рег.№7141пс-10 екз.№2/14.03.2023г. на РС“ПБЗН“ Поморие към Главна дирекция „ПБЗН“ и здравно заключение за оценка на инвестиционен проект с изх.рег.№РД-1870-70/21.03.2023г. на РЗИ – Бургас, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се одобри Окончателен проект на Генерален план за организация на движението на гр. Ахелой, съгласно приложената текстова и графична част на проекта.

По т.18. от дневния ред:„ОС-256/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Генерален план за организация на движението в гр.Каблешково.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1125/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, т.1 от Наредба №1/17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата и предвид решение на ОЕСУТ, изразено с Протокол-решение №4/25.01.2023г. по т.14 от дневния ред,  становище с рег.№769000-7612/23.03.23г. на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, становище с рег.№7141пс-9 екз.№2/14.03.2023г. на РС“ПБЗН“ Поморие към Главна дирекция „ПБЗН“ и здравно заключение за оценка на инвестиционен проект с изх.рег.№РД-1870-71/21.03.2023г. на РЗИ – Бургас, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се одобри Окончателен проект на Генерален план за организация на движението на гр. Каблешково, съгласно приложената текстова и графична част на проекта.

По т.19. от дневния ред:„ОС-258/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно допълнителни средства необходими за изпълнение на проект по договор за БФП №РД50-27/04.07.2023 г. с наименование „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1126/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на проект с наименование „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г., Общински съвет – Поморие, дава своето съгласие Община Поморие да отпусне субсидия в размер на 4620 лева в рамките до м. юни 2023 г., като съфинансиране, за дейност „Създаване на обучителен и консултационен хъб“ по одобрен инвестиционен проект с наименование „Реконструкция, ремонт на сградна част от инфраструктурата за професионално образование в град Поморие и създаване на Учебен и консултативен хъб – Етап 1“.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.20. от дневния ред:„ОС-263/10.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването за построяване на Филиал за спешна медицинска помощ, за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – гр.Бургас в поземлен имот с идентификатор 57491.501.688 по КККР на гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1127/18.04.2023г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост, чл.61, ал.1, т.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие учредява безвъзмездно право на строеж в полза на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, код по БУЛСТАТ 000695317 за построяване на Филиал за спешна медицинска помощ, за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – гр.Бургас за срок от 5 (пет) години, при максимално застроена площ: за основна сграда 280кв.м. РЗП, за козирка на рампата 35кв.м., за навес на линейки ЗП 45кв.м., за дизелов генератор 10кв.м. и за паркинг 80кв.м в поземлен имот с идентификатор 57491.501.688 по КККР на гр.Поморие /УПИ XVIII в кв.97 по действащия регулационен план на гр.Поморие/, целият на площ от 700кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За обект комплекс за здравеопазване, актуван с Акт за частна общинска собственост №6089/23.01.2017г.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.
 3. Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на особено важни обществени интереси.

По т.21. от дневния ред:„ОС-264/10.04.2023г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1128/18.04.2023г.

І. Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2  от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, приема схеми за стациониране на преместваеми обекти на територията на Община Поморие, както следва:

       1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Крайбрежна“ в ПИ 57491.501.486 по КК на гр.Поморие.

1.1. позиция № 303 Б – маси за консумация – 15 кв.м.;

1.2. позиция № 303 В- автомат за играчки – 5 кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Ахелой“ в ПИ 00833.501.325 по КК на гр.Ахелой.

               2.1. позиция № 3- автомат за дрехи – 2 кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Крайбрежна” в ПИ 57491.502.502 по КК на гр.Поморие.           

3.1. позиция № 163 А   –   маси за консумация – 73кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Гълъбец“ в  с.Гълъбец.

               4.1. позиция № 2 – маси за консумация – 10 кв.м.;

       5. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Цар Освободител“ в ПИ 57491.503.506 по КК на гр.Поморие.

5.1. позиция № 289 А –  хладилна витрина -2 кв.м.;

5.2. позиция № 289 Б – маси за консумация -1 кв.м.;

      6. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Цар Петър“ в ПИ 57491.501.267 по КК на Поморие.

6.1. позиция № 301 Г  –  маси за консумация – 4 кв.м.;

6.2. позиция № 301 Д – хладилни витрини – 3кв.м.;

         7. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Солна“ в ПИ 57491.504.111 по КК на Поморие.

7.1. позиция № 320  –  маси за консумация – 10 кв.м.;

     ІІ. Приложените схеми са  неразделна част от настоящото решение.

По т.22. от дневния ред:„ОС-269/11.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на предварителни разчети по бюджета на Община Поморие за 2023г., предвид отложеното приемане на Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2023г., на основание Закона за прилагане на разпоредбите на ЗДБРБ за 2022г. и ПМС №7 от 19.01.23г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1129/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.87 от Закона за публичните финанси, ПМС №7 от 19.01.2023г. и чл.1, чл.6 и § 1 от Закона за прилагане разпоредбите на ЗДБРБ за 2022г. /Обн. в ДВ бр.104 от 30.12.2022г./, Общински съвет – Поморие одобрява предварителни разчети по Капиталовата програма на Община Поморие за Капиталов трансфер /§55-00/ на читалище „Светлина – 1939г.“ гр.Поморие за основен ремонт и оборудване на залата в читалището в размер на 70 265 лв., като средствата се осигурят от дейност 122 „Общинска администрация“ § 10-20 /Външни услуги/.

По т.23. от дневния ред:„ОС-168/28.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие за 2021г. – 2022г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1130/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.52, ал.9 от ЗУО Общински съвет – Поморие приема отчета за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Поморие, за периода 2021г. – 2022г.

По т.24. от дневния ред:„ОС-196/16.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на задание за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ III5353 /ПИ 57491.501.414/ и УПИ IV5354 /ПИ 57491.501.415/, в кв.270 по плана на гр. Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1131/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува задание и проект с предложение за частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ III5353 /ПИ 57491.501.414/ и УПИ IV5354, /ПИ 57491.501.415/, в кв.270 по плана на гр.Поморие, състоящо се в обособяване на нови УПИ: III, IV, VI, VII, VIII, IX и X – за жилищно застрояване, XII – за жилищно и обществено застрояване, и XI-за улица, в кв.270, ситуиране на свободно застрояване за зона Жм (жилищно застрояване с малка височина), показано с ограничителни линии, и осигуряване на пътно-транспортен достъп до новообразуваните УПИ по улиците „Солна“, „Козлодуй“ и „Веслец“.

Застрояване в новообразуваните УПИ III, IV, VI, VII, VIII, IX, X и XII ще се допуска при спазване на градоустройствени показатели за зона Жм (жилищно застрояване с малка височина), както следва: плътност – до 60 %; височина – до 7,5 м; Кинт – 1,2; озеленяване – мин. 40% и паркиране в имотите.

По т.25. от дневния ред:„ОС-227/30.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за наименование на улица в с.Гълъбец, община Поморие, област Бургас.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1132/18.04.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, с оглед по-пълното идентифициране на поземлени имоти по плана на с.Гълъбец, община Поморие, област Бургас, дава съгласие за наименование на улица с осови точки 59 – 59а, с предложение за наименование „Божур“, като се определят адреси за откриване на нови локализационни единици за поземлените имоти, както следва:

УЛ. „БОЖУР”

по адм. адрес

кв. №

 

ПИ/ УПИ № забележка
2 33 ПИ 308
4 33 ХХХ313

По т.26. от дневния ред:„ОС-228/30.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс „Виниярдс – жилищни сгради за сезонно обитаване и хотел“ в ПИ 35033.8.392, в м.Рекица, по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, подобект: Кабел 20 kV между БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.392 и БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.486 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1133/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс „Виниярдс – жилищни сгради за сезонно обитаване и хотел“ в ПИ 35033.8.392, в м.Рекица, по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, подобект: Кабел 20 kV между БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.392 и БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.486 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат: ПИ 35033.8.483 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,284 дка, дължина на трасето – 135,00 м; ПИ 35033.8.484 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,602 дка, дължина на трасето – 288,00 м; ПИ 35033.8.485 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,160 дка, дължина на трасето – 76,00м.; с дължина на целия кабел – 499,00 м.

По т.27. от дневния ред:„ОС-238/04.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1134/18.04.2023г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, ал. от ППЗЗД, Общински съвет – Поморие приема Общинска програма за закрила на детето за 2023г.

По т.28. от дневния ред:„ОС-240/05.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване изпълнението на маршрутно разписание на автобусна линия с. Каменар – гр. Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1135/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози и чл.8 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет – Поморие прекратява изпълнението на Маршрутно разписание на автобусна линия с.Каменар – гр.Поморие, изпълняваща се целогодишно с часове на тръгване: с.Каменар – 6.30; гр.Поморие – 13.30, утвърдено с Решение №450/31.01.2017г.

По т.29. от дневния ред:„ОС-241/05.04.2023г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр.Поморие, относно промяна на Ценоразпис, за продажба на дървесина от склад, добита от горски територии, собственост на Община Поморие и стопанисвани от ОП „ОГСС“ гр. Поморие, считано от 01.05.2023г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1136/18.04.2023г.

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и на основание чл.5, ал.1 и чл.66, ал.2, т.3, чл.71, ал.1, т.4, чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет  –  Поморие приема промяна на ценоразпис, както  следва:

Преди промяната:

        ЦЕНОРАЗПИС

ЗА  ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ. 71, АЛ.5, Т.3 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ПО КАТЕГОРИИ И СОРТИМЕНТИ, ДОБИТА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРИ ГР.ПОМОРИЕ

   КАТЕГОРИЯ/СОРТИМЕНТ МЯРКА  

ЦЕНА ЗА  ПР/ПЛ.М3, БЕЗ ДДС

1 2  
– ДЪРВА
Широколистни – твърди, местно население пр. мз 60
втч Акация пр. мз 60
втч Други пр. мз 60
Широколистни – твърди  в т.ч. акация и др., свободна продажба пр. м3 60

 

След промяната:

ЦЕНОРАЗПИС

ЗА  ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ. 71, АЛ.5, Т.3 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ПО КАТЕГОРИИ И СОРТИМЕНТИ, ДОБИТА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРИ ГР.ПОМОРИЕ

   КАТЕГОРИЯ/СОРТИМЕНТ МЯРКА  

ЦЕНА ЗА  ПР/ПЛ.М3, БЕЗ ДДС

1 2  
– ДЪРВА
Широколистни – твърди, местно население пр. мз 67
В т.ч Акация пр. мз 67
В т.ч Други пр. мз 67
Широколистни – твърди  в т.ч. акация и др., свободна продажба пр. м3 67

По т.30. от дневния ред:„ОС-244/05.04.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правилата за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1137/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, вр. чл.68 ЗСВ, вр. чл.38 и чл.44 от Правилника за организацията идейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

І. Общински съвет – Поморие открива процедура за определяне на съдебни заседатели с настоящ адрес в Община Поморие.

ІІ. Общински съвет – Поморие утвърждава правила за провеждане на процедурата за определяне на съдебни заседатели както следва:

2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

– е на възраст от 21 до 68 години;

– има настоящ адрес в община Поморие;

– има завършено най-малко средно образование;

– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– не страда от психически заболявания.

2.2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

– е съдебен заседател в друг съд;

– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

2.3.Решението за откриване на процедурата се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Поморие  и Общински съвет – Поморие.

2.4. Кандидатите за съдебни заседатели, които отговарят на изискванията на ЗСВ, следва в срок до 26.05.2023г. да подадат в Общински съвет – Поморие, заявление по образец, към което прилагат документите, посочени в чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт, както следва:

– подробна автобиография, подписана от кандидата;

– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

– медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

– данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки;

– мотивационно писмо;

– писмено съгласие;

– декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

– документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

2.5.Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

2.6.Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

2.7.Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание като провежда събеседване с тях. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 19.06.2023г. в зала №2.

2.8.Комисията съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

ІІІ. Общински съвет – Поморие избира временна комисия за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели  в състав:

 1. Ива Димитрова Кусева
 2. Адам Георгиев Адамов
 3. Георги Тошков Вражев

ІV. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.31. от дневния ред:„ОС-245/05.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Отчета за изпълнението на План – програма за развитие на туризма в Община Поморие за 2022г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1138/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1 от Закона за туризма, Общински съвет – Поморие приема Отчета за изпълнението на План – програма за развитие на туризма в Община Поморие за 2022г.

По т.32. от дневния ред:„ОС-246/05.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на План – програма за развитието на туризма в Община Поморие за 2023г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1139/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1 от Закона за туризма, Общински съвет – Поморие приема План – програма за развитие на туризма в Община Поморие за 2023г.

По т.33. от дневния ред:„ОС-248/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ III2040, кв.137а (ПИ 57491. 507.152 по КК), по плана на гр.Поморие, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1140/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на УПИ III2040 (ПИ 57491.507.152 по КК), в кв.137а по плана на гр.Поморие, състоящо се в промяна на северната и източната улично регулационни линии, като площта на УПИ III2040, от 588 кв.м., се променя на 689 кв.м.

По т.34. от дневния ред:„ОС-257/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1141/18.04.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства с проектни предложения по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт”, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост, включващи следните сгради:
 • Александрово – Кметство – с. Александрово, ул. „Хан Аспарух“ №19, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо).
 • Ахелой – Кметство – Читалище (в нея се намира кметството), прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо)
 • Бата – Кметство – с. Бата, ул. „Дунав“ №2, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо).
 • Белодол – Кметство – с. Белодол, ул. „Дунав“ №16, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо).
 • Габерово – Кметство – с. Габерово, ул. „Дружба“ №2, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо).
 • Горица – Кметство – с. Горица, ул. „Св. Св. Кирил  и Методий“ №71А,
 • Читалище с. Горица – масивна двуетажна, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо)
 • Сграда за спорт, находяща се в село Горица.
 • Гълъбец – Административна сграда с. Гълъбец, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо);
 • Читалище в с. Гълъбец
 • Дъбник – Кметство – с. Дъбник, ул. „Стара планина“ №9, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо).
 • Каблешково – Административна сграда гр. Каблешково, Сграда гр.Каблешково (кметство);
 • Читалище – Сграда с идентификатор гр. Каблешково, Музей „Атанас Манчев“ – гр. Каблешково, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо).
 • Каменар – Кметство –  с. Каменар, ул. „Алакария“ №26, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо).
 • Козичино – Кметство – с. Козичино, Читалище  – с. Козичино, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо).
 • Косовец – Кметство – с. Косовец, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо).
 • Лъка – Кметство –  с. Лъка, ул. „Стара планина“ №16, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо).
 • Медово – Кметство –  с. Медово, ул. „Христо Ботев“ №19,
 • Читалище с. Медово – Сграда,  едноетажна, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо).
 • Поморие – Сграда на районен Съд, ул. „Цар Калоян“ №1.
 • Читалище „Просвета 1881“ – сграда гр. Поморие /част от обекта е общинска собственост, а останалата – собственост на читалището/, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо).
 • Порой – Кметство – с. Порой, ул. „Кирил и Методий“ №17, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо).
 • Страцин – Кметство – с. Страцин, ул. „Средна гора“ №1, прилежащи помещения/сгради (ако е приложимо).
 1. Гарантира осигуряване на необходимите средства, в случай на разходи, които не се финансират по процедурата.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването на проектно предложение, при спазване указанията на насоките за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт”, по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.35. от дневния ред:„ОС-259/07.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на наемна стойност за сключване на договор за временно ползване за периода 2017-2023 на поземлени имоти с идентификатор № 57491.21.238 и № 57491.21.251 частна собственост в землището на гр. Поморие, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1142/18.04.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, както и чл. 161 а, ал. 1 и ал. 3 от Закона за културното наследство, Общински съвет – Поморие:

 1. Определя пазарна наемна стойност в размер на 3309,00 лв. за временно ползване за периода 2017-2023 на поземлен имот № 57491.21.238, с площ от 2,555 дка, частна собственост в землището на гр. Поморие, община Поморие, съгласно Експертна оценка от лицензиран независим оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
 2. Определя пазарна наемна стойност в размер на 3414,00 лв. за временно ползване за периода 2017-2023 на поземлен имот № 57491.21.251, с площ от 2,636 дка, частна собственост в землището на гр. Поморие, община Поморие, съгласно Експертна оценка от лицензиран независим оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
 3. Възлага на Директора на Исторически музей – Поморие да сключи договор за наем със собствениците на поземлени имоти с № 57491.21.238 и № 57491.21.251 при определените в т. 1 условия.

По т.36. от дневния ред:„ОС-261/07.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Поморие.“ с 20 гласа „за”, 1 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1143/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, и с чл.13а от Закона за устройство на територията

 1. Общински съвет – Поморие приема Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Поморие – Приложение № 1 към настоящата докладна записка. Наредбата да се номерира с №24.
 2. В „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ §9. (1) от Проекта на Наредбата да се чете „Наредбата е приета с Решение №…на Общински съвет – Поморие и влиза в сила от влизането в сила на настоящото решение, и се прилага за компонентите на градската среда и техните елементи, с приетите за това стандарти“.
 3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението, във връзка с необходимостта от съобразяване на проекта с изискванията на националната програма за саниране, с оглед съобразяване на възможностите, които същата предлага за кандидатстване.

По т.37. от дневния ред:„ОС-265/10.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Окончателен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр. Поморие.“ с 18 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1144/18.04.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-2 от 24.10.2022г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване (в сила от 06.11.2023г.) и чл. 99 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет – Поморие:

 1. Приема Окончателен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр. Поморие.
 2. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон, както и с необходимостта от последващи и времеемки действия за осигуряване на нуждите на гражданите и гостите на град Поморие, за паркиране на територията на града и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.38. от дневния ред:„ОС-267/11.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 66, 67, 68 и 69 по действащ регулационен план на гр. Ахелой, община Поморие и обособяване на урегулиран поземлен имот отреден за строителство на КПС в поземлен имот с идентификатор 00833.5.404 по кадастрална карта на гр. Ахелой, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1145/18.04.2023г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие отменя свое Решение №1023/20.12.2022г. от протокол №44/20.12.2022г.;
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие приема заданието ведно със скица – предложение и дава съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 66, 67, 68 и 69 по действащ регулационен план на гр. Ахелой, община Поморие и обособяване на урегулиран поземлен имот отреден за строителство на КПС в поземлен имот с идентификатор 00833.5.404 по кадастрална карта на гр. Ахелой, община Поморие. Изменението на плана за улична регулация следва да е с нормативното основание на чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. Изменението на подробения устройствен план за ситуиране на урегулиран поземлен имот, отреден за строителство на КПС следва да е на основание на чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересованите от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.39. от дневния ред:„ОС-268/11.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за присъждане на звание „Почетен гражданин на Поморие“ на   г-н Милчо Талев.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1146/18.04.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредба № 20 на Общински съвет – Поморие за морално стимулиране на физически лица с особени заслуги към община Поморие, Общински съвет – Поморие удостоява Милчо Ганчев Талев със званието ,,Почетен гражданин на Поморие“.