Решения от 50-то заседание на Общински съвет-Поморие

Решения от 50-то заседание на Общински съвет-Поморие, проведено на 30.05.2023 г.,които влизат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 15.06.2023 г.:

По т.1. от дневния ред:„ОС-295/28.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2023г. – УПИ III, кв.77 в гр.Каблешково.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1147/30.05.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г., като:

– Към глава II се добавя следния имот, който общината има намерение да предложи за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Вид на имота Площ
7235/19.04.2023г. гр.Каблешково

ПИ 35033.501.1275

кв.77 УПИ III

Незастроен

урегулиран

поземлен имот

2636кв.м.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-299/02.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 30.05.2023г.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1148/30.05.2023г.

На основание разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА чл.21, ал.3 от НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и склочването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие

 1. Определя Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” в Община Поморие за прслставител на Община Поморие в редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 30.05.2023г. от 11:00 ч. и при втора дата на 15.06.2023г. от 11:00 ч., в кабинета па Изпълнителпия Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас“ АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.
 2. Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 3. Определя Антон Лалев – директор на Дирекция „Хуманитарни дейност” за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 30.05.2023г. от 11:00 ч. и при втора дата на 15.06.2023г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас“ АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 4. Предвид краткия срок до датата на провеждане на предстоящото редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.3. от дневния ред:„ОС-315/10.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци – ръчноводима фреза;  зимно оборудване за метачна машина.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1149/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Поморие дава съгласие кметът на Община Поморие да предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника на обща стойност в размер на 50 640 лева  (с думи: петдесет хиляди шестстотин и четиридесет лева)  с включен ДДС, както следва:

 • Ръчноводима фреза за раздробяване на пънове FSI B21, на единична стойност 18 000 лева ( с думи: осемнадесет хиляди лева) с включен ДДС;
 •  Зимно оборудване за метачна машина НАКО City Master 650, което включва

– Снегорин HILLTIP 1650-STR на единична стойност 13 920 лева (с думи: тринадесет хиляди деветстотин и двадесет лева)  с включен ДДС;

– Надстройка за разпръскване на пясък и сол HILLTIP Icestriker 200, на единична стойност 18 720 лева (с думи: осемнадесет хиляди седемстотин и двадесет лева) с включен ДДС.

 

По т.4. от дневния ред:„ОС-316/10.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци – един брой фабрично нов сметосъбиращ автомобил.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1150/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Поморие дава съгласие кметът на Община Поморие да предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника – 1 /един/ брой фабрично нов сметосъбиращ автомобил оборудван с надстройка и приемен бункер за събиране и транспортиране на битови отпадъци от съдове за битови отпадъци, с вместимост от 110 литра до 1100 литра, от общинската система за сметосъбиране и сметоизвозване, на стойност  до 400 000 лв. (с думи: четиристотин хиляди лева) с включен ДДС.

 По т.5. от дневния ред:„ОС-322/11.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на предварителните разчети по бюджета на Община Поморие за 2023 година, приети с Решение № 1096/07.03.2023г. на Общински съвет – Поморие.“ с 14 гласа „за”, 2 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1151/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.87 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Поморие

1. Отменя Решение № 1129 от 18.04.2023г. на Общински съвет – Поморие.

2. Приема актуализацията на разчетите по плана за собствените приходи по Приложение № 1.

3. Приема актуализацията на капиталовите разчети за 2023г., съгласно Приложение № 2.

 1. При актуализацията на капиталовите разчети за 2023г. да се включат следните обекти /съгласно Приложение № 3/:

 

-„Придобиване на специализиран автомобил /паяк/“ – 301 680лв. – дейност 619, параграф 52-04;

-„Изграждане на светофарна уредба на ул. „Княз Борис I“ о.т.343, гр.Поморие“ – 73 922лв. – дейност 619, параграф 52-03;

 

Средствата  да се осигурят от намаление лимитите за разходи на следните обекти:

-„Внедряване на мерки за геотермална енергия за отопление и охлаждане на сграда ДГ „Веселушко“, Поморие“ в размер на 259 196лв. – дейност 311, параграф 52-03;

-„Сроителство, реконструкция и модернизация на ул. „Морска“ в участък на ул. „Г.Кондолов“ , Поморие“ в размер на 30 057лв. – дейност 606, параграф 51-00;

-„Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов“ в размер на 86 349лв. – дейност 619, параграф 51-00;

 

одобрени с Решение на Общински съвет – Поморие, като обекти финансирани със средства от Целевата субсидия за Капиталови разходи.

 

 1. С цел своевременното изпълнение на обектите по капиталовата програма, касаещи летния туристически сезон, предвид кратките срокове, Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

Приложенията са неразделна част от решението.

 

По т.6. от дневния ред:„ОС-327/11.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за предоставяне на недвижими имоти – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Детска градина „Теменуга“ гр.Ахелой.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1152/30.05.2023г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.1 и чл.15 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъдат предоставени за безвъзмездно управление на ДЕТСКА ГРАДИНА „ТЕМЕНУГА“ гр.Ахелой, идентификационен код по БУЛСТАТ 000048536, управлявано от Катерина Янакиева Вражева – Директор към второстепенен разпоредител с бюджет Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Поморие, следните недвижими имоти – общинска собственост за реализиране на основните цели на предучилищното образование, а именно:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 00833.501.560 по КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на изпълнителен директор на АГКК, с площ: 741кв.м., с адрес: ул. „Дуков“, актуван с АПОС №6979/09.11.2021г.

1.2. Сграда с идентификатор 00833.501.560.1 по КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на изпълнителен директор на АГКК, брой етажи: 2, застроена площ: 228кв.м., с адрес: ул. „Дуков“, актувана с АПОС №6979/09.11.2021г., находяща се в ПИ с идентификатор 00833.501.560 по КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на изпълнителен директор на АГКК, ведно с описа на активите, находящи се в тях съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

 1. Възлага на Кмета на Община Поморие да издаде заповед за безвъзмездно управление на описаните в т.1 недвижими имоти в полза на Детска градина „Теменуга“ гр. Ахелой към второстепенен разпоредител с бюджет Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Поморие.

 

По т.7. от дневния ред:„ОС-331/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в гр.Каблешково, кв.77 УПИ III.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1153/30.05.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7235/19.04.2023г. гр.Каблешково

ПИ 35033.501.1275

кв.77  УПИ ІІІ

2636кв.м. 70,00лв./кв.м.

 

По т.8. от дневния ред:„ОС-332/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ ІІІ кв.233 по регулационния план на гр.Поморие.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1154/30.05.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.501.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІІ кв.233 по регулационния план на гр.Поморие и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 185,12/462кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.501.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІІ кв.233 по регулационния план на гр.Поморие, целият на площ от 462кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6877/16.02.2021г. на съсобствениците Милтияди Василев Костадинов, Георги Димитров Карулев, Персефони Димитрова Кирова, Христина Щерионова Иванова, Анастасия Ортодоксиева Костова, Михаил Любенов Гюров, Румен Любенов Гюров, н-ци Мария Михайлова Чимска, Анастасия Ортодоксиева Костова и Христина Щерионова Иванова, при цена 300,00лв./кв.м. /без ДДС/.

 

По т.9. от дневния ред:„ОС-333/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост – имоти в гр.Поморие.“ с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1155/30.05.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7228/30.03.2023г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.722

кв.255 УПИ ХХІV

699кв.м. 300,00лв./кв.м.
7226/30.03.2023г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.723

кв.255 УПИ ХХV

723кв.м. 300,00лв./кв.м.
7225/30.03.2023г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.724

кв.255 УПИ ХХVІ

606кв.м. 300,00лв./кв.м.
7224/30.03.2023г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.725

кв.255 УПИ ХХVІІ

750кв.м. 300,00лв./кв.м.
7232/30.03.2023г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.726

кв.255 УПИ ХХІІІ

799кв.м. 300,00лв./кв.м.
7223/30.03.2023г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.727

кв.255 УПИ ХХVІІІ

872кв.м. 300,00лв./кв.м.

 

По т.10. от дневния ред:„ОС-334/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез замяна между Община Поморие и физически лица в ПИ с идентификатори 57491.506.26; 57491.506.27; 57491.506.28; 57491.506.29 и 57491.506.108 по КККР на гр. Поморие.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1156/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.56, ал.1, т.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие

 1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Поморие, от една страна и Елена Антонова Кирова, Димитър Антонов Маджаров, Маринка Добрева Маджарова, Александра Димитрова Маджарова и Антонина Димитрова Маринова, от друга страна в ПИ с идентификатори 57491.506.26; 57491.506.27; 57491.506.28; 57491.506.29 и 57491.506.108 по КККР на гр.Поморие, чрез извършване на замяна, както следва:

1.1 Елена Антонова Кирова, Димитър Антонов Маджаров, Маринка Добрева Маджарова, Александра Димитрова Маджарова и Антонина Димитрова Маринова прехвърлят в реален дял на Община Поморие притежаваните от тях идеални части от поземлените имоти, както следва:

– 268/974 кв.м. в идеални части от ПИ 57491.506.26 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на ИД на АГКК, целия на площ от 974кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м);

– 684,67/1039 кв.м. в идеални части от ПИ 57491.506.27 по КККР на гр.Поморие одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на ИД на АГКК, целия на площ от 1039кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м);

– 275,34/413 кв.м. в идеални части от ПИ 57491.506.28 по КККР на гр.Поморие одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на ИД на АГКК, целия на площ от 413кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м) ;

– 278,67/425 кв.м. в идеални части от ПИ 57491.506.29 по КККР на гр.Поморие одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на ИД на АГКК, целия на площ от 425кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м);

– 292/854 кв.м. в идеални части от ПИ 57491.506.108 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на ИД на АГКК, целия на площ от 854кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м) с обща пазарна стойност 117 140лв. без ДДС.

1.2. Община Поморие прехвърля в реален дял на Елена Антонова Кирова, Димитър Антонов Маджаров, Маринка Добрева Маджарова, Александра Димитрова Маджарова и Антонина Димитрова Маринова следните поземлени имоти, както следва:

– ПИ 35033.501.1174 по КККР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на ИД на АГКК, целия на площ от 734кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10м);

– ПИ 35033.501.1175 по КККР на гр.Каблешково  одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на ИД на АГКК, целия на площ от 692кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10м);

– ПИ 35033.501.1176 по КККР на гр.Каблешково  одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на ИД на АГКК, целия на площ 706кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10м);

– ПИ 35033.501.1177 по КККР на гр.Каблешково одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на ИД на АГКК, целия на площ 725кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10м), с обща пазарна стойност 117 140,00лв. без ДДС.

 1. Страните не си дължат насрещни престации.
 2. Възлага на Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.11. от дневния ред:„ОС-341/16.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти,  общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2023 г.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1157/30.05.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с Решение № 984/20.12.2022 г. на Общински съвет – Поморие като я допълва със следните имоти:

 

по ред

Землище Местност Поземлен имот

с

идентификатор

НТП Площ

кв.м

1 С. Медово Овчи   кладенец 47651.3.121 нива 9561
2 С. Белодол Воденицата 27440.15.76 нива 46498

 

По т.12. от дневния ред:„ОС-359/18.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на поземлен имот с идентификатор 57491.503.580, съответстващ на УПИ V – за спортен клуб в кв.18А по регулационния план на гр. Поморие.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1158/30.05.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба при цена 350,00лв./кв.м. /без ДДС/, на придобиваното право на собственост от „Порт хотел Поморие“ с ЕИК 206547245, управлявано от Веселин Христов Кънчев и Христо Кирилов Киров на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 57491.503.580 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, съответстващ на УПИ V – за спортен клуб в кв.18А по регулационния план на гр. Поморие, целият на площ от 1286 кв. м., при граници, подробно описани в АЧОС 5773/16.11.2015г.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.13. от дневния ред:„ОС-286/24.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за наименование на улица в гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1159/30.05.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, с оглед по – пълното идентифициране на урегулирани поземлени имоти по плана на гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас, дава съгласие за наименование на улица с осови точки 66-67-66, с предложение за наименование „Мусала“, като се определят адреси за откриване на нови локализационни единици за урегулираните поземлени имоти, както следва:

 

ул. „МУСАЛА”

 

по адм. адрес

кв. № УПИ № забележка
1 1 XX
3 1 XXI
5 1 XXII
7 1 XXIII
9 1 XXIV
2 1 XXVII
4 1 XXVIII

 

По т.14. от дневния ред:„ОС-326/11.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на административно производство по одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатор 00833.5.120 и 00833.5.121 по кадастрална карта на гр.Ахелой, община Поморие.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1160/30.05.2023г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Поморие отменя свое решение №691/21.12.2021г. от протокол №30/21.12.2021г. и прекратява административно производство по одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатор 00833.5.120 и 00833.5.121 по кадастрална карта на гр. Ахелой, община Поморие.
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед искане на една от страните – в защита на особено важен неин интерес.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересованите от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.15. от дневния ред:„ОС-329/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация на улица от о.т.89 до о.т.93, по отношение на кв.57 и кв.35 по плана на с.Горица, община Поморие.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1161/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробния устройствен план – план за улична регулация на улица от о.т.89 до о.т.93, по отношение на кв.57 и кв.35 по плана на с.Горица, община Поморие, състоящо се в следното: от улицата, североизточно от кв.57, в частта между о.т.89 и о.т.93 се отнемат 261 кв.м., като се обособяват в нов УПИ ХII, с отреждане „за озеленяване“, в кв.57; коригира се уличната регулация на УПИ VII-75, кв.35 по съществуващата ограда, като от него се отнемат 48 кв.м., представляващи придаваема част – общинска собственост, за уширение на улицата; променя се оста на улицата между о.т.89 и о.т.93, като се измества на север и се обособяват нови о.т.90а, о.т.91а и о.т.92а и се предвиждат тротоари с широчина 1,5м.

По т.16. от дневния ред:„ОС-330/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план (ПУП-ПРЗ и РУП) за УПИ I (ПИ 57491.501.421 по КККР), кв.269 по плана на гр.Поморие.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1162/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план (ПУП-ПРЗ и РУП) за УПИ I (ПИ 57491.501.421 по КККР), кв.269 по плана на гр.Поморие, състоящо се в следното: разделяне и обособяване на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ) I, с отреждане „за жилищно строителство“, с площ 578 кв.м. и ХХII, с отреждане „за трафопост“, с площ 127 кв.м., със ситуиране на свободно застрояване, показано със задължителни линии, при спазване на градоустройствени показатели за зона Жм (жилищно застрояване с малка височина), както следва: в УПИ  I: плътност –  до 60 %; етажност/ височина – до 3ет./7,5 м; Кинт – 1,2; озеленяване – мин. 40% и паркиране в имота; в УПИ ХХII: плътност –  до 60%; етажност/ височина – до 1ет./3 м; Кинт – 1,2; озеленяване – мин. 40% и паркиране в имота.

 

По т.17. от дневния ред:„ОС-336/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна на наименованието на Обществен съвет по социални дейности към Община Поморие във връзка с чл. 27 от Закона за социалните услуги.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1163/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.27 от Закона за социалните услуги, Общински съвет – Поморие

 1. Дава съгласие за промяна наименованието на „Обществен съвет по социални дейности към Община Поморие“ в „Съвет по въпросите на социалните услуги“, като се запазват всички прерогативи на вече съществуващия „Обществен съвет по социални дейности към Община Поморие“.
 2. Определя състав на Съвет по социалните услуги, както следва:

 

Председател: Янчо Илиев – Зам.-кмет БФСД

Членове:

 1. Антон Лалев – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Поморие
 2. Недка Димитрова – Старши юрисконсулт в отдел АИО, дирекция ПНИАО при Община Поморие
 3. Илко Илчев – Директор на Общинско предприятие „Социално обслужване“ – Поморие
 4. Живка Офилова – Управител на Център за социална рехабилтация и интеграция – Поморие
 5. Петя Арнаудова – Председател на постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика към ОС – Поморие
 6. Надежда Кирева – Главна медицинска сестра в МБАЛ „Поморие“ ЕООД
 7. Георги Камов – Представител на РУ – Поморие
 8. Красимира Фотева – Външен експерт /социален работник/
 9. Йорданка Ганчева – Председател на общинска организация на хората с увреждания – Елпида
 10. Силвия Кирова – Началник отдел „Индивидуална оценка на хората с увреждания и социални услуги“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Поморие
 11. Представител на Дирекция „Бюро по труда“ – Поморие.

3. Възлага на Кмета на Община Поморие осъществяването на дейностите, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

По т.18. от дневния ред:„ОС-337/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на проект на Анализ на потребностите от социални услуги, на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, във връзка с чл.43, ал.2 от Наредбата за планиране на социалните услуги.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1164/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.43, ал.2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, Общински съвет – Поморие одобрява и приема Анализ на потребностите от социални услуги, на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

 

По т.19. от дневния ред:„ОС-345/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Дафинка Димитрова за медицински нужди и рехабилитация.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1165/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Дафинка Димитрова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 800,00 /осемстотин/ лева.

 

По т.20. от дневния ред:„ОС-346/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Юмия Хасан за медицински нужди.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1166/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Юмия Хасан от с.Габерово, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

По т.21. от дневния ред:„ОС-347/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Айше Юмер за медицински нужди.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1167/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Айше Юмер от с.Белодол, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

По т.22. от дневния ред:„ОС-348/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Стефка Атанасова за медицински нужди.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1168/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Стефка Атанасова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

По т.23. от дневния ред:„ОС-349/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Емине Хасан за медицински нужди.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1169/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Емине Хасан от с.Горица, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 800,00 /осемстотин/ лева.

 

По т.24. от дневния ред:„ОС-350/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Славчо Янчев за медицински нужди.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1170/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Славчо Янчев от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

 

По т.25. от дневния ред:„ОС-351/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Иван Вътев за медицински нужди.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1171/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Иван Вътев от гр.Каблешково, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

По т.26. от дневния ред:„ОС-352/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Стоян Стоянов за медицински нужди.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1172/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Стоян Стоянов от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

По т.27. от дневния ред:„ОС-353/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Лефтер Савов за медицински нужди.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1173/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Лефтер Савов от гр.Каблешково, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 800,00 /осемстотин/ лева.

 

По т.28. от дневния ред:„ОС-354/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Зорка Михайлова за медицински нужди.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1174/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Зорка Михайлова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 800,00 /осемстотин/ лева.

 

По т.29. от дневния ред:„ОС-355/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Димчо Георгиев за медицински нужди.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1175/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Димчо Георгиев от с.Горица, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 800,00 /осемстотин/ лева.

 

По т.30. от дневния ред:„ОС-356/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Надежда Ахмед за медицински нужди и рехабилитация за детето Емир Ахмед.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1176/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Надежда Ахмед от гр.Поморие за медицински нужди и рехабилитация за детето Емир Ахмед еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 800,00 /осемстотин/ лева.

 

По т.31. от дневния ред:„ОС-357/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Яни Арнаудов за медицински нужди и рехабилитация.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1177/30.05.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Яни Арнаудов от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

По т.32.1. от дневния ред:„ОС-380/26.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Обособяване на Градска художествена галерия „Дечко Стоев” – Поморие като юридическо лице по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1178/30.05.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 18, т. 23, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4. ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 2  от Закона за закрила и развитие на културата, във връзка с чл. 17, ал.2, т.4 от Закона за културното наследство и чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси Общински съвет – Поморие

 

 1. Отменя свое Решение № 282/26.07.2016 г., обективирано в Протокол №15/26.07.2016 и т. 2 на Решение №401/25.02.2021 г., обективирано в Протокол №17/25.02.2021 г., което да се счита неразделна част от настоящото решение.
 2. Създава общински културен институт Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ със седалище: гр. Поморие, пл. „Св, Св. Кирил и Методий“ № 1.
 3. Предмет на дейност: издирване, изучаване, опазване и представяне на културни ценности с опознавателна, образователна или естетическа цел.
 4. Предоставя за нуждите на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ и масивна двуетажна сграда с Идентификатор 57491.503.548.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, с адрес – гр. Поморие, пл. „Св, Св. Кирил и Методий“ № 1.
 5. Определя за самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет общински културен институт Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ с ръководител Директора на института.
 6. Културен институт Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ е 100 % общинска собственост.
 7. По тематичен обхват културен институт Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ е специализиран, а по териториален – местен, осъществяващ дейността си на територията на община Поморие.
 8. Средствата за издръжка на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ /за сграден фонд, щатен персонал и за дейностите по издирване, изучаване, опазване и представяне на културни ценности/ се осигуряват от общинския бюджет и се залагат в бюджета на Община Поморие за съответната година.
 9. Щатната численост на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ се състои от 5 щ. бр., както следва: директор – 1бр., уредници – 2 бр., фондохранител – 1 бр., техн. сътрудник – 1 бр.
 10. До приемане на Правилник за устройството и дейността на общински културен институт Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ и провеждането на конкурс за заемане на длъжността Директор, Галерията ще се ръководи от досега изпълняващия длъжността.