Решения  от 52-то заседание на Общински съвет- Поморие

Решения  от 52-то заседание на Общински съвет- Поморие, проведено на 30.06.2023 г.,които  ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА -17.07.2023г.

По т.1. от дневния ред:„ОС-397/02.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на решение № 964/17.11.2022г. на Общински съвет – Поморие за предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6 на Министерство на отбраната“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1181/30.06.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие допълва свое решение № 964/ 17.11.2022г., с което е дадено предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6 на Министерство на отбраната“, като трасето и сервитутът на кабелната линия, освен поземлените имоти, определени в решението, ще засегнат и поземлени имоти, както следва: ПИ 57491.17.233 – селскостопански път, общинска публична собственост; със засегната площ – 0,004 дка и дължина – 4,28м; и ПИ 57491.17.259 – селскостопански път, общинска публична собственост; със засегната площ – 0,053 дка и дължина – 50,62 м. Срок на валидност на предварителното съгласие за имотите, посочени в решение № 964/ 17.11.2022г. и настоящото решение – 5 години от влизането им в сила. Настоящото решение да се счита за неразделна част от решение №964/17.11.2022г. на Общински съвет – Поморие.

По т.2. от дневния ред:„ОС-402/05.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ Х-109 кв.11 по регулационния план на с.Гълъбец.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1182/30.06.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ Х-109 кв.11 по регулационния план на с.Гълъбец и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 6/1550кв.м. в идеални части от УПИ Х-109 кв.11 по регулационния план на с.Гълъбец, целият на площ от 1550кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6896/19.03.2021г. на съсобственика Недялко Добрев Недялков, при цена 132,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.3. от дневния ред:„ОС-403/05.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на двуетажна вилна сграда, изградена в общински недвижим имот УПИ VIII-280, в квартал 30 по регулационния план на с. Гълъбец.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1183/30.06.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да закупи ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА със  застроена площ 38,42кв.м. (тридесет и осем цяло и четиридесет и два квадратни метра), изградена в общински урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-280 (осем, римско, отреден за имот планоснимачен номер двеста и осемдесет), в квартал 30 (тридесети) по регулационния план на с. Гълъбец, с площ 960кв.м. (деветстотин и шестдесет квадратни метра), при граници на имота: от северозапад – УПИ IX-281, от североизток – УПИ VII-279, от югоизток – улица, от югозапад – улица, за сумата от  25 000,00лв. (двадесет и пет хиляди лева).

По т.4. от дневния ред:„ ОС-407/07.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за придобиване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна собственост, представляващ Административна двуетажна масивна сграда с приземен-сутеренен етаж №1, съгласно кадастралния плана на с.Бата, със застроена площ 244,82кв.м., изградена в УПИ III, кв.9 по регулационния план на с. Бата.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1184/30.06.2023г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.1, от Закона за общинската собственост, чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да придобие безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години, предоставено от Земеделска кооперация „Бата“ върху Административна двуетажна масивна сграда с приземен­ сутеренен етаж №1, съгласно кадастралния плана на с.Бата, със застроена площ 244,82кв.м., изградена в УПИ III, кв.9 по регулационния план на с.Бата.
 2. Възлага на кмета на община Поморие да сключи договор за предоставяне на безвъзмездно право на ползване в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.5. от дневния ред:„ОС-431/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие.“ с 16 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1185/30.06.2023г.

I.На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр.2, и 4 от ЗМСМА на чл.75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на МПС на територията на град Поморие, както следва:

 • 1. Чл. 3, ал. 3 от Раздел ІІ „Режим на почасово платено паркиране на ППС в „Зона за кратковременно платено паркиране” се изменя от:

Времетраенето за еднократно паркиране на едно ППС в Зона за кратковременно платено паркиране“ не може да бъде повече от 2 часа, като това се изписва на пътния знак, указващ режима на паркиране.

Нов текст:

Времетраенето за еднократно паркиране на едно ППС в Зона за кратковременно платено паркиране“ е  неограничено по време.

 • 2. Чл. 26, ал. 1 от Раздел VІ „Режим на безплатно паркиране на ППС в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ се изменя от:

На територията на гр. Поморие в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ изцяло електрическите превозни средства паркират безплатно до два часа.

Нов текст:

На територията на гр. Поморие в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ изцяло електрическите превозни средства паркират неограничено по време.

ІІ. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси оглед и настъпващия летен туристически сезон и защита интересите на гражданите, както и за създаване на достъпна и удобна услуга за всички жители и гости на града относно прилагане на Режим на платено паркиране на пътни превозни средства (ППС) „Зона за кратковременно платено паркиране“.

По т.6. от дневния ред:„ОС-433/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на общински жилища, предназначени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1186/30.06.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3 ал.2 от Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, Общински съвет – Поморие определя общинските жилища с предназначение за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, както следва:

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.71.1.8 по КК и КР на гр.Поморие, с административен адрес: гр.Поморие, кв.“Свобода“ бл.19 вх.А ет.3 ап.8;
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.71.2.3 по КК и КР на гр.Поморие, с административен адрес гр.Поморие, бл.19 вх.Б ет.1 ап.3;
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.71.2.19 по КК и КР на гр.Поморие, с административен адрес гр.Поморие, бл.19 вх. Б ет.7 ап.43;
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.67.1.2 по КК и КР на гр.Поморие, с административен адрес гр.Поморие, бл.20 вх.А ет.1 ап.2;
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.67.1.9 по КК и КР на гр.Поморие, с административен адрес гр.Поморие, бл.20 вх.А ет.3 ап.9;
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.67.2.9 по КК и КР на гр.Поморие, с административен адрес гр.Поморие, бл.20 вх.Б ет.3 ап.9;
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.67.2.7 по КК и КР на гр.Поморие, с административен адрес гр.Поморие, бл.20 вх.Б ет.3 ап.7;
 • Втори жилищен етаж в сграда с идентификатор 57491.507.23.1 по КК и КР на гр.Поморие, с административен адрес гр.Поморие, ул.”Гео Милев” №17А ет.2;
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.1 по КК и КР на гр.Каблешково, с административен адрес гр.Каблешково, ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.1 ап.1;
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.5 по КК и КР на гр.Каблешково, с административен адрес гр.Каблешково, ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.2 ап.5;
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.6 по КК и КР на гр.Каблешково, с административен адрес гр.Каблешково, ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.2 ап.6;
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.7 по КК и КР на гр.Каблешково, с административен адрес гр.Каблешково, ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.3 ап.7;
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.702.1.2 по КК и КР на гр.Каблешково, с административен адрес гр.Каблешково, ул.”Кл. Охридски” бл.2 вх.А ет.1 ап.1;
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.1231.1.2 по КК и КР на гр.Каблешково, с административен адрес гр.Каблешково, ул.”Захари Стоянов” 55.

По т.7. от дневния ред:„ОС-435/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлени имоти с проектни идентификатори 00833.5.620, 00833.5.618 и 00833.5.624 по КККР на гр. Ахелой, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-1157/08.07.2022г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ в полза на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1187/30.06.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.3, т.4, във връзка с чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да приеме предложеното дарение от „Станден и Ко“ ООД с ЕИК 102873253, по силата на което Община Поморие придобива безвъзмездно правото на собственост върху следните недвижими имоти:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 00833.5.618 /нула, нула, осем, три, три, точка, пет, точка, шест, едно, осем/ КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 16кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, при съседи: 00833.5.617; 00833.5.620; 00833.5.621; 00833.5.619; 00833.4.477, образуван от разделянето на поземлен имот с идентификатор 00833.5.120 по КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 3827кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 00833.5.620 /нула, нула, осем, три, три, точка, пет, точка, шест, две, нула/ КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 28кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, при съседи: 00833.5.617; 00833.5.622; 00833.5.623; 00833.5.621; 00833.5.619; 00833.5.618, образуван от разделянето на поземлен имот с идентификатор 00833.5.121 по КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 3831кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 00833.5.624 /нула, нула, осем, три, три, точка, пет, точка, шест, две, четири/ КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 91кв.м. /деветдесет и един квадратни метра/, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, при съседи: 00833.5.626; 00833.5.627; 00833.5.625; 00833.5.623; 00833.5.622; 00833.5.617, образуван от разделянето на поземлен имот с идентификатор 00833.5.167 по КККР на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 7744кв.м.

 1. Да се сключи договор за дарение между „Станден и Ко“ ООД с ЕИК 102873253, от една страна, като дарител и Община Поморие от друга страна, като надарен за имотите, описани в т.1.

По т.8. от дневния ред:„ОС-436/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с проектен идентификатор 00833.5.622 по КККР на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-1157/08.07.2022г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ в полза на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1188/30.06.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.3, т.4, във връзка с чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да приеме предложеното дарение от Атанас Димитров Златков, по силата на което Община Поморие придобива безвъзмездно правото на собственост върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 00833.5.622 /нула, нула, осем, три, три, точка, пет, точка, шест, две, две/ КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 72кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, при съседи: 00833.5.617; 00833.5.624; 00833.5.625; 00833.5.623; 00833.5.621; 00833.5.620, образуван от разделянето на поземлен имот с идентификатор 00833.5.166 по КККР на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 7747кв.м.
 2. Да се сключи договор за дарение между Атанас Димитров Златков, от една страна, като дарител и Община Поморие от друга страна, като надарен за имота, описан в т.1.

По т.9. от дневния ред:„ОС-437/20.06.2023г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно отпадане на позиции в търговска зона ул. „Цар Самуил“ за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1189/30.06.2023г.

I. Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 57а , ал. 1, т. 8 от ЗУТ и чл. 6, ал. 5 от Наредба №6 на Общински съвет – Поморие, премахва схеми за стациониране на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие, както следва:

1.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска „Цар Самуил“

1.1. позиция № 238 – маси за консумация – 2 кв.м.;

1.2. позиция № 238 А – маси за консумация – 12 кв.м.;

1.3. позиция № 244 – маси за консумация – 24,60 кв.м.;

II. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите, Общински съвет – Поморие на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

III. Приложените схеми са неразделна част от настоящото решение.

По т.10. от дневния ред:„ОС-439/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0005-C01, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19  “Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проект „Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично осветление в м. „Косата“, част от ул. „Проф. П. Стоянов”, ПИ с идентификатори 57491.501.451 и ПИ 57491.501.453 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1190/30.06.2023г.

Съгласно  чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0005-C01 от 16.05.2023г.  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 “Водено от общностите местно развитие”, по процедура BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично осветление в м. „Косата“, част от ул. „Проф. П. Стоянов”, ПИ с идентификатори 57491.501.451 и ПИ 57491.501.453 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421:

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  29 949,82 лева (двадесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и осемдесет и две стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.002-0005-C01 от 16.05.2023г.  по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19  “Водено от общностите местно развитие”, по процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично осветление в м. „Косата“, част от ул. „Проф. П. Стоянов”, ПИ с идентификатори 57491.501.451 и ПИ 57491.501.453 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

 

 1. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0005-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.11. от дневния ред:„ОС-440/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0005-C01, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 “Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проект „Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично осветление в м. „Косата“, част от ул. „Проф. П. Стоянов”, ПИ с идентификатори 57491.501.451 и ПИ 57491.501.453 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1191/30.06.2023г.

Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0005-C01 от 16.05.2023 г.  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19  “Водено от общностите местно развитие”, по процедура BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично осветление в м. „Косата“, част от ул. „Проф. П. Стоянов”, ПИ с идентификатори 57491.501.451 и ПИ 57491.501.453 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421

 1. Общински съвет-Поморие упълномощава кмета на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  149 749,08 лева (сто четиридесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и осем стотинки) без ДДС за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0005-C01 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 “Водено от общностите местно развитие”, процедура №BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично осветление в м. „Косата“, част от ул. „Проф. П. Стоянов”, ПИ с идентификатори 57491.501.451 и ПИ 57491.501.453 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0005-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.12. от дневния ред:„ОС-441/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.246-0004 от 19.05.2023г.,  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 “Водено от общностите местно развитие”, по процедура №BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Текущ ремонт на мостик „Стария пристан“, гр. Поморие с цел подобряване и развитие на туристическата инфраструктура в Община Поморие“,  сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1192/30.06.2023г.

Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.246-0004 от 19.05.2023г. по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19  “Водено от общностите местно развитие”, по процедура №BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за проект „Текущ ремонт на мостик „Стария пристан“, гр. Поморие с цел подобряване и развитие на туристическата инфраструктура в Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421:

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета  на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  9991,91 лева (девет хиляди деветстотин деветдесет и един лева и деветдесет и една стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.246-0004 от 19.05.2023г. по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19  “Водено от общностите местно развитие”, по процедура №BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за проект „Текущ ремонт на мостик „Стария пристан“, гр. Поморие с цел подобряване и развитие на туристическата инфраструктура в Община Поморие“.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.246-0004 от 19.05.2023г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.13. от дневния ред:„ОС-442/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.246-0004 от 19.05.2023г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 “Водено от общностите местно развитие”, по процедура №BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Текущ ремонт на мостик „Стария пристан“, гр. Поморие с цел подобряване и развитие на туристическата инфраструктура в Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1193/30.06.2023г.

Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.246-0004 от 19.05.2023г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19  “Водено от общностите местно развитие”, по процедура МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за проект „Текущ ремонт на мостик „Стария пристан“, гр. Поморие с цел подобряване и развитие на туристическата инфраструктура в Община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421:

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на Община Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на 49 959,55 лева (четиридесет и девет хиляди деветстотин петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.246-0004 от 19.05.2023г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19  “Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за проект „Текущ ремонт на мостик „Стария пристан“, гр. Поморие с цел подобряване и развитие на туристическата инфраструктура в Община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на Община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.246-0004 от 19.05.2023г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.14. от дневния ред:„ОС-443/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №МДР-ИП-01-13 от 16.05.2023 г. по процедура №BG14MFOP001-4.080 МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от СВОМР на МИРГ Поморие, за проект „Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в Поморийски залив – гр. Поморие“, сключен между Община Поморие и Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1194/30.06.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с подаване на искане за авансово плащане по проект: „Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в Поморийски залив – гр. Поморие“, по процедура №BG14MFOP001-4.080 МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от СВОМР на МИРГ Поморие, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-13 от 16.02023г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 166 489,77 лева (сто шестдесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и седемдесет и седем стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в Поморийски залив – гр. Поморие“, по процедура №BG14MFOP001-4.080 МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от СВОМР на МИРГ Поморие, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор №МДР-ИП-01-13 от 16.02023г.

По т.15. от дневния ред:„ОС-444/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по административен договор №МДР-ИП-01-13 от 16.05.2023 г. по процедура №BG14MFOP001-4.080 МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от СВОМР на МИРГ Поморие, за проект „Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в Поморийски залив – гр. Поморие“, сключен между Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1195/30.06.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане по проект: „Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в Поморийски залив – гр. Поморие“ по процедура №BG14MFOP001-4.080 МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от СВОМР на МИРГ Поморие“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-13 от 16.05.2023 г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 33 297,96 лева (тридесет и три хиляди двеста деветдесет и седем лева и деветдесет и шест стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на ДДС върху авансовото плащане по проект: „Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в Поморийски залив – гр. Поморие“ по процедура №BG14MFOP001-4.080 МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от СВОМР на МИРГ Поморие“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-13 от 16.05.2023 г.

По т.16. от дневния ред:„ОС-445/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №МДР-ИП-01-10 от 28.04.2023 г. по процедура №BG14MFOP001-4.113 – МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от СВОМР на МИРГ Поморие, за проект „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ чрез развитие на посетителски център „Поморийско езеро”, сключен между Община Поморие и Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1196/30.06.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с подаване на искане за авансово плащане по проект: „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ чрез развитие на посетителски център „Поморийско езеро”, по процедура №BG14MFOP001-4.113 – МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от СВОМР на МИРГ Поморие, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-10 от 28.02023г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 65 306,03 лева (шестдесет и пет хиляди триста и шест лева и три стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ чрез развитие на посетителски център „Поморийско езеро”, по процедура №BG14MFOP001-4.113 – МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от СВОМР на МИРГ Поморие, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор №МДР-ИП-01-10 от 28.02023г.

По т.17. от дневния ред:„ОС-446/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по административен договор №МДР-ИП-01-10 от 28.04.2023 г. по процедура №BG14MFOP001-4.113 – МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от СВОМР на МИРГ Поморие, за проект „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ чрез развитие на посетителски център „Поморийско езеро”, сключен между Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1197/30.06.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане по проект: „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ чрез развитие на посетителски център „Поморийско езеро”, по процедура №BG14MFOP001-4.113 – МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от СВОМР на МИРГ Поморие“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-10 от 28.04.2023 г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 13 061,20 лева (тринадесет хиляди шестдесет и един лева и двадесет стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на ДДС върху авансовото плащане по проект: „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ чрез развитие на посетителски център „Поморийско езеро”, по процедура №BG14MFOP001-4.113 – МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от СВОМР на МИРГ Поморие“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-10 от 28.04.2023 г.

По т.18. от дневния ред:„ОС-447/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно извършване на дейности в горски територии собственост на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1198/30.06.2023г.

На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 106 от Закона за горите и чл. 5, ал.1, т.2 и ал. 3, чл. 71, ал. 6, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласието си да бъде проведена санитарна сеч през 2023г. в подотдели 87:в; 155:а; 157:д; попадащи в имот с идентификатор 16064.1.70 в землището на с. Горица, общ. Поморие, обл. Бургас, собственост на Община Поморие.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласието си добитата в резултат на приведената санитарна сеч в съответствие с предписанието на Регионална Дирекция по Горите иглолистна дървесина, с прогнозен обем 2285 м3 (стояща маса с клони) да бъде продадена по цени утвърдени от Общински съвет – Поморие.
 3. Общински съвет – Поморие на основание чл.60 ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.19. от дневния ред:„ОС-449/21.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ 57491.501.13 по КККР на гр.Поморие, представляващ част от УПИ I5157, кв.249 по плана на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1199/30.06.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие приема скица – предложение и дава предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробния устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 57491.501.13 по КККР на гр.Поморие, представляващ част от УПИ I5157, кв.249 по плана на гр.Поморие, които предвиждат: надстрояване на сграда с идентификатор 57491.501.13.5 до кота Н=10м и изграждане на нова едноетажна сграда по указания начин, при спазване на градоустройствени показатели за зона за курортно строителство (Ок): плътност –  до 60 %, височина – до 3 ет.(10,0м), Кинт – 1,2, озеленяване – мин. 40% и паркиране в имота.

По т.20. от дневния ред:„ОС-450/21.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно покупка на сметосъбиращи и сметоизвозващи машини и извършване на допълнителна парична вноска в „Чистота Поморие“ ЕООД.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1200/30.06.2023г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 10 на община Поморие,

„Чистота Поморие“ ЕООД, ЕИК 207002778 да придобие от  „Екомашини“ ЕООД, ЕИК: 160132317 дълготраен материален актив, а именно:специализирани автомобили марка „Мерцедес“, модел “Econic 2629L“ год. на производство 2012, срещу продажна цена на първия автомобил в размер на 106 800 лв. /сто и шест хиляди и осемстотин лева/ с ДДС и съответно „Мерцедес“, модел “Econic 2633“, година на производство 2012 на цена от 112 000 лв. с ддс за втория автомобил.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 134, ал. 1 от ТЗ, и чл. 22, ал. 1, т. 5.5 от Наредба № 10 на община Поморие,

поради временна необходимост от парични средства, Общински съвет – Поморие, да направи допълнителна парична вноска в „Чистота Поморие“ ЕООД, ЕИК 207002778, в размер на 218 800 лв. /двеста и осемнадесет хиляди и осемстотин лева/, като средствата да се осигурят от бюджета на община Поморие от постъпленията от такса битови отпадъци без промяна на утвърдената от общински съвет План-сметка за 2023г.

Допълнителната парична вноска се извършва с цел закупуване на ДМА, посочен и в т.1.

Допълнителната парична вноска следва да бъде направена в срок до 10.07. 2023г., като средствата следва да бъдат преведени по банкова сметка на   „Чистота Поморие“ ЕООД, ЕИК 207002778.

Срокът за връщане на допълнителната парична вноска е пет години.

„Чистота Поморие“ ЕООД, ЕИК 207002778 не дължи лихва на община Поморие за направената парична вноска.

 1.  Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на общината да предприеме всички необходими правни и фактически действия по изпълнението на решенията.
 2. С оглед спешната необходимост от закупуване на посочените в т.1 ДМА, с цел качественото извършване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Поморие, както и с цел защита на особено важния обществен интерес, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на посочените по-горе решения.

По т.21. от дневния ред:„ОС-451/21.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на извършените подготвителни действия и за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК и чл. 11 – чл. 16 от Наредбата за търговете и конкурсите за продажба на притежаваните от Община Поморие 20 % или 2 777 дяла от капитала на „КАБЛАНД“ ООД, ЕИК: 102922800, оценени при учредяването на дружеството на 277 700 лева.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1201/30.06.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.1, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1, чл.32, ал.2, т.1 и ал.4 от Закона  за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, чл.9 и чл.16, ал.2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет – Поморие

І. Обявява публичен търг с явно наддаване по реда на чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК и чл. 11 – чл. 16 от Наредбата за търговете и конкурсите за продажба на притежаваните от Община Поморие 20 % или 2 777 дяла от капитала на „КАБЛАНД“ ООД, ЕИК: 102922800.

ІІ. Приема извършените дейности по техническо подпомагане (изготвяне на информационен меморандум, изготвяне на образци на документи, както и друга експертна подкрепа необходими за провеждане на процедурата по приватизация), както и изготвената приватизационната оценка на описаното в т.I /първа/ от настоящето решение имущество общо в размер на 1 954 200 лева /един милион, деветстотин петдесет и четири хиляди и двеста лева/.

ІІІ. Определя начална тръжна цена за продажбата на описаното в т.I /първа/ от настоящето решение имущество в размер на 1 954 200 лева /един милион, деветстотин петдесет и четири хиляди и двеста лева/ и стъпка на наддаване – 195 420 лева /сто деветдесет и пет хиляди, четиристотин и двадесет лева/.

ІV. Определя депозит за участие в търга в размер на 195 420 лева /сто деветдесет и пет хиляди, четиристотин и двадесет лева/ и краен срок за внасянето му – 30-я /тридесетия/ ден от датата на обнародването на настоящето решение в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

V.Тръжна документация за участие в търга да се закупува в отдел ОСТУП (втори етаж, стая 27) срещу документ за платена такса в размер на 50 /петдесет/ лева, внесена в касата на Община Поморие, всеки работен ден до 16:00 часа на 25-я /двадесет и петия/ ден от датата на обнародването на настоящето решение в „Държавен вестник“.

VІ. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименование на обекта (Публичен търг с явно наддаване по реда на чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК и чл. 11 – чл. 16 от Наредбата за търговете и конкурсите за продажба на притежаваните от Община Поморие 20 % или 2 777 дяла от капитала на „КАБЛАНД“ ООД, ЕИК: 102922800) и името на участника в срок до 17:00 часа на 30-я /тридесетия/ ден от датата на обнародването на настоящето решение в „Държавен вестник“ в Център за административно обслужване на Община Поморие, гише №3, в административната сграда на Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5.

VІІ. Търгът да се проведе от 14.00 часа  на 31-я /тридесет и първия/ ден от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник” в заседателна зала № 2, на първи етаж в административната сграда на Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5. За да се осигури максимална публичност и прозрачност на действията по разпореждане с общинското имущество, заседанията на комисията по провеждане на търга ще се заснемат с видеокамера и ще бъдат излъчени на живо на интернет страницата на Община Поморие.

VІІІ. В случай на неявяване на нито един кандидат обявява нов търг за продажба на притежаваните от Община Поморие 20 % или 2 777 дяла от капитала на „КАБЛАНД“ ООД, ЕИК: 102922800, при същите условия на настоящето решение, но със следните срокове:

– Срок за закупуване на тръжна документация  – до 16.00 часа на 35-я /тридесет и петия/ ден от датата на обнародване на настоящето решение в „Държавен вестник“;

– Краен срок за внасяне на депозита за участие в търга в размер – 195 420 лева /сто деветдесет и пет хиляди, четиристотин и двадесет лева/ – 40 -я /четиридесетия/  ден от датата на обнародването на настоящето решение в „Държавен вестник“, чрез превод  по банкова сметка, посочена в тръжната документация;

– Срок за подаване на предложения  – до 17:00 часа  на 40-я /четиридесетия/ ден от датата на обнародване на настоящето решение в „Държавен вестник“;

– Провеждане на търга  – 14.00 часа на 41-я/четиридесет и първия/ ден от датата на обнародване на настоящето решение в „Държавен вестник“.

IX.Оглед на недвижимите имоти, собственост на дружеството да се извършва всеки работен ден в срок до 15.00 часа до деня, предхождащ датата за провеждането на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел ОСТУП.

X.Когато последния ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срока изтича в следващия след него присъствен ден.

XI.Утвърждава тръжната документация за участие в търга и проекта на договор като част от нея.

Общински съвет –  Поморие определя следния състав на комисията за провеждане на търга с явно наддаване:

Председател: Янчо Илиев – заместник кмет „Бюджет, финанси и счетоводни дейности“ на Община Поморие

Членове:

1.Хрисанта Чухлева – началник отдел „ОСТУП“ при Община Поморие, правоспособен юрист;

 1. Росица Стоева – Директор Дирекция „ПНИАО“, правоспособен юрист;
 2. Никодим Стоянов – oбщински съветник;
 3. Ива Кусева – oбщински съветник;
 4. Бейхан Мустафа – oбщински съветник;
 5. Христо Широков – oбщински съветник;
 6. Петя Арнаудова – oбщински съветник;
 7. Весела Гуджукова – oбщински съветник;

Резервни членове:

 1. инж. Кунчо Гайдов – заместник кмет „Строителство, инфраструктура, транспорт и управление на проекти“ – за председател на комисията;
 2. Мария Агорастева – старши експерт в отдел „ОСТУП“;
 3. Ваня Владимирова – oбщински съветник;
 4. Станислав Ангелов – oбщински съветник

XII.Mного от елементите на техническата инфраструктура на град Каблешково са в лошо експлоатационно състояние или са негодни за употреба. Това положение поставя живота и здравето на част от населението в непосредствена опасност. Бюджета на Община Поморие е недостатъчен, за да се извършат навреме всички необходими ремонти или да се изградят нужните елементи на инфраструктурата. В случай на успешно провеждане на търга и продажба на дяловете, генерираните средства следва да се вложат максимално бързо в подобряване на техническата инфраструктура на град Каблешково, а именно – за благоустрояване и подобряване на съществуващите елементи на инфраструктурата, с цел да се обезпечи по-висока сигурност и по-здравословни условия за живот на населението и гостите на града, като конкретното определяне на елементите, върху които ще се въздейства ще се определят след широко обществено обсъждане с населението на града, за да се определят най-належащите нужди.

XIII.Във връзка с решението от предходната точка за инвестирането на евентуално генерираните средства от продажбата на общинското имущество в дейности, които ще доведат до значително намаляване на рисковете за живота и здравето на жителите и гостите на град Каблешково, като тези действия представляват безспорно особено важни обществени интереси, вземайки предвид изложената в предходната и в настоящата точка фактическа обстановка, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Поморие взема решение за допускане на предварително изпълнение на настоящото решение.

XIV. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на общината да извърши всички действия, предвидени от ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите като действия на органа по приватизацията и свързани с изпълнение на необходимите действия за провеждане на търга за продажба на имуществото, описано в т. 1, включително да приеме Протоколите и работата на комисията за провеждане на търга, да изготви и издаде решение за определяне на спечелилия търга участник, както и да извърши всички необходими действия за сключване на договор и/или за изпълнение на задълженията на орган по приватизацията във връзка с уведомяването на участниците, връщане и/или задържане на депозити и представителство в случай на обжалване на действие или решение на органа по приватизацията, както и да  сключи  договор  за покупко-продажба със спечелилия търга участник. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на общината да извърши необходимите действия за вземане на решение на Общо събрание и/или за спазване на други изисквания, произтичащи от приложимата нормативна уредба и от Дружествения договор на дружеството за приключване на сделката и публикуване на информация в ТРРЮЛНЦ за извършената продажба.

По т.22. от дневния ред:„ОС-452/21.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно искане за кредит от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД с цел реализация на проект „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина „Веселушко“, гр. Поморие“ – размер на дълга – 280 449 лв. (двеста и осемдесет хиляди четиристотин четиридесет и девет лева).“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1202/30.06.2023г.

Съгласно  чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА , във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет – Поморие

РЕШИ:

 1. Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина „Веселушко“, град Поморие“, финансиран от Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, приоритетна ос Повишено производство на енергия от възобновяеми източници, при следните основни параметри:
 • Максимален размер на дълга – 280 449 лв. (двеста и осемдесет хиляди четиристотин четиридесет и девет лева);
 • Валута на дълга – лева
 • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 • Условия за погасяване:

– Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

– Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-1.002-0003-С01 от 10.03.2022 г.  и/или от собствени бюджетни средства.

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 • Начин на обезпечение на кредита:

– Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № BGENERGY-1.002-0003-С01 от 10.03.2022 г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

– Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.23. от дневния ред:„ОС-453/21.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно искане за кредит от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД с цел реализация на проект „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина „Веселушко“, гр. Поморие“размер на дълга – 273 836 лв. (двеста седемдесет и три хиляди осемстотин тридесет и шест лева).“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1203/30.06.2023г.

Съгласно  чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет – Поморие

РЕШИ:

 1. Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина „Веселушко“, град Поморие“, финансиран от Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, приоритетна ос Повишено производство на енергия от възобновяеми източници, при следните основни параметри:
 • Максимален размер на дълга – 273 836 лв. (двеста седемдесет и три хиляди осемстотин тридесет и шест лева)
 • Валута на дълга – лева
 • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
 • Условия за погасяване:
 • Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
 • Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства
 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 083 %
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 • Начин на обезпечение на кредита:
 • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
 1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.24. от дневния ред:„ОС-459/23.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на двуетажна жилищна сграда, изградена в имот – частна общинска собственост в УПИ XI кв.41 по плана на с.Страцин, общ.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1204/30.06.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да закупи недвижим имот, представляващ двуетажна еднофамилна жилищна сграда, със застроена площ 76,90кв.м. и разгъната застроена площ от 155кв.м., състояща се от първи жилищен етаж на площ 76,90кв.м. и втори жилищен етаж на площ 78,10кв.м., разположена в УПИ ХІ кв.41 по регулационния план на с.Страцин, за сумата от 80 000,00 евро /осемдесет хиляди евро/.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.25. от дневния ред:„ОС-396/02.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външно ел. захранване на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.19.94, местност Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1205/30.06.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външно ел. захранване на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.19.94, местност Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, като трасето и сервитутът ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.19.573 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 163,31 кв.м., дължина – 133,05 м; ПИ 57491.19.574 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 312,46 кв.м., дължина 260,38 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет  – Поморие:

Одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външно ел. захранване на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.19.94, местност Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, като трасето и сервитутът ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.19.573 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 163,31 кв.м., дължина – 133,05 м; ПИ 57491.19.574 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 312,46 кв.м., дължина 260,38 м.

Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външно ел. захранване на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.19.94, местност Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, като трасето и сервитутът ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.19.573 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 163,31 кв.м., дължина – 133,05 м; ПИ 57491.19.574 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 312,46 кв.м., дължина 260,38 м.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да възложи изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външно ел. захранване на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.19.94, местност Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, като трасето и сервитутът ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.19.573 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 163,31 кв.м., дължина – 133,05 м; ПИ 57491.19.574 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 312,46 кв.м., дължина 260,38 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.26. от дневния ред:„ОС-398/02.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външно ел. захранване на осем еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.552, местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1206/30.06.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външно ел. захранване на осем еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.552, местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, като трасето и сервитутът ще засегнат поземлен имот (ПИ) 57491.18.689 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 171,93 кв.м., дължина – 140,1 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

На основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

Одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външно ел. захранване на осем еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.552, местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, като трасето и сервитутът ще засегнат поземлен имот (ПИ) 57491.18.689 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 171,93 кв.м., дължина – 140,1 м.

Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външно ел. захранване на осем еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.552, местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, като трасето и сервитутът ще засегнат поземлен имот (ПИ) 57491.18.689 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 171,93 кв.м., дължина – 140,1 м.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да възложи изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външно ел. захранване на осем еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.552, местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, като трасето и сервитутът ще засегнат поземлен имот (ПИ) 57491.18.689 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 171,93 кв.м., дължина – 140,1 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.27. от дневния ред:„ОС-401/05.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за одобряване схема – проект на маршрута за движение и проект на маршрутно разписание на състави от пътни превозни средства, с които се извършва превоз с атракционна цел от Сънсет Аквапарк – гр.Поморие до централната градска част.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1207/30.06.2023г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.24 „г” от Закона за автомобилните превози, Решение по т.3 от Протокол №2/18.05.2023г. на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, Общински съвет – Поморие приема и одобрява схема – проект на маршрута за движение и проект на маршрутно разписание на състави от пътни превозни средства, с които се извършва превоз с атракционна цел от Сънсет Аквапарк – гр.Поморие до централната градска част, които ще се изпълняват в периода от 10 юни до 24 септември през настоящата 2023г. на територията на община Поморие.
 2. Възлага на кмета на община Поморие да утвърди описаните с т.1 проекти за маршрут на движение и маршрутно разписание.

По т.28. от дневния ред:„ОС-420/14.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане Методика за условията, реда и критериите за финансиране на младежки инициативи. Предоставяне на финансови средства от общински фонд „Младежки дейности“ за 2023г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1208/30.06.2023г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема предложената Методика за условията, реда и критериите за финансиране на младежки инициативи. Предоставяне на финансови средства от общински фонд „Младежки дейности“ за 2023г., ведно с Приложенията към нея.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящето Решение.

По т.29. от дневния ред:„ОС-424/15.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за преименуване на улица в гр.Поморие, област Бургас.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1209/30.06.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, за да се съхрани и помни огромната роля на професор Лука Константинов Йоцов в развитието на солодобива в гр.Поморие, приема решение улица с о.т.350-357-358-359-360, с наименование „Тамарикс“, да се преименува в улица „Професор Лука Йоцов“, съобразно изготвената схема.

По т.30. от дневния ред:„ОС-432/20.06.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложения за избор на съдебни заседатели.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1210/30.06.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1 и чл.68а, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Поморие:

 1. Определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от общите събрания на Окръжен съд – Бургас и Апелативен съд – Бургас както следва:

Атанаска Димитрова Драгнева

Иван Василев Тенекеджиев

Станина Веселинова Делина

Мария Димитрова Нейчева

Стефка Вълкова Ангелова

Даниела Костова Кънчева

 1. Удължава срока за подаване на заявления и определяне на кандидати за съдебни заседатели до 15.08.2023г. при същите условия, утвърдени в предходно Решение №1137/18.04.2023г. на Общински съвет – Поморие, а именно:

2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

– е на възраст от 21 до 68 години;

– има настоящ адрес в община Поморие;

– има завършено най-малко средно образование;

– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– не страда от психически заболявания.

2.2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

– е съдебен заседател в друг съд;

– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

2.3.Решението за откриване на процедурата се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Поморие  и Общински съвет – Поморие.

2.4. Кандидатите за съдебни заседатели, които отговарят на изискванията на ЗСВ, следва в срок до 15.08.2023г. да подадат в Общински съвет – Поморие, заявление по образец, към което прилагат документите, посочени в чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт, както следва:

– подробна автобиография, подписана от кандидата;

– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

– медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

– данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки;

– мотивационно писмо;

– писмено съгласие;

– декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

– документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

2.5.Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

2.6.Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

2.7.Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание като провежда събеседване с тях. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 01.09.2023г. в зала №2.

2.8.Комисията съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

 1. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.31. от дневния ред:„ОС-434/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2022г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1211/30.06.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка е чл.66а от Закона за общинската собственост, чл.115 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2022 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

По т.32. от дневния ред:„ОС-448/21.06.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно заявление от Ивайло Стоянов Димитров – Управител на „Чистота Поморие” ЕООД, гр.Поморие за избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Чистота Поморие” ЕООД.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1212/30.06.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.2 от Закона за счетоводството, чл. 146 и чл.248 от Търговския закон, чл. 22, ал.1, т.5.7 от Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност избира Красимир Стоянов Стоянов – регистриран одитор и дипломиран експерт – счетоводител №0802 от регистъра на КПНРО от 2015г. да извърши задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Чистота Поморие” ЕООД.

По т.33. от дневния ред:„ОС-456/22.06.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Зинеб Яшар за медицински нужди.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1213/30.06.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Зинеб Яшар от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

По т.34. от дневния ред:„ОС-457/22.06.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Ирина Станева за медицински нужди и рехабилитация.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1214/30.06.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Ирина Станева от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 800,00 /осемстотин/ лева.