Решения от 54-то заседание на Общински съвет- Поморие

Решения от 54-то заседание на Общински съвет- Поморие, проведено на 07.09.2023 г /мандат 2019-2023г./ , които ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 25.09.2023г.:

По т.1. от дневния ред:„ОС-583/17.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 година на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1244/07.09.2023г.

На основание  чл.21., ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг и  чл. 31, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Поморие, Общински съвет – Поморие

РЕШИ:

 1. 1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2022 г., както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА                                                    51 335 964 лв.   в т.ч.:

За делегирани от държавата дейности               22 250 089 лв.

За местни дейности                                            29 085 875 лв.

Разпределени по параграфи съгласно  Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Бюджетно салдо, изчислено на касова основа е 10 691 218 лв.

1.2. ПО РАЗХОДА                                                      40 644 627  в т.ч.:

За делегирани от държавата дейности               22 214 189 лв.

За дофинансиране на делегирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                    1 122 424 лв.

За местни дейности                                            17 308 014 лв.

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета

 1. 2. Приема отчета за сметките за чужди средства за 2022 г.
 2. 3. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2022 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Приложение № 1)
 3. Приема отчета на сметки за средства от ЕС от Кохезионния и структурните фондове, от РА и други средства от ЕС, Отчет за касовото изпълнение на бюджета
 4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 г., съгласно Приложение № 15
 5. Информация за максималните размери за новите задължения и ангажименти към 31.12.2022 г.
 6. Информация за просрочените вземания в размер на 299 837 лв. и просрочените задължения в размер на 635 302 лв. към 31.12.2022 г. съгласно Справка за просрочените вземания и задължения.
 7. Налични към 31.12.2022 г. задължения за разходи в размер на 1 328 404 лв., или 3,95 % от средногодишният размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 33 631 617 лв., съгласно изискванията на чл.94 ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси.
 8. Налични към 31.12.2022 г. ангажименти за разходи са в размер на 14 394 472 лв., или 42,8 % от средногодишният размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 33 631 617 лв., съгласно изискванията на чл.94 ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси.

По т.2. от дневния ред:„ОС-613/28.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2023г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1245/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.94 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за Държавния Бюджет на Република България за 2023 година, Общинският съвет – Поморие

РЕШИ:

 1. Приема бюджета на Община Поморие за 2023 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 53 398 157 лв. съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 24 101 285 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 22 261 113 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 1 840 172 лв., разпределен съгл. Приложение № 2

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 20 928 084 лв., в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на        9 980 000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  10 948 084 лв.,

1.1.3. Бюджетни взаимоотношения 2 096 473 лв., съгласно Приложение №1

1.1.3.1. Трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 1 915 100 лв., в т.ч.

1.1.3.1.1. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на    128 800 лв.

1.1.3.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1515900лв.

1.1.3.1.3. Трансфери за други целеви разходи в размер на  270 400 лв.

1.1.3.2. Трансфери между бюджетни сметки в размер на 1 084 427 лв. (от РИОСВ)

1.1.3.3. Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на (-903 054) лв.

1.1.4.Финансиране   6 272 315 лв. (съгласно Приложение №1) в т. ч.

1.1.4.1.  Погашения на дългосрочни заеми от банки в страната в размер на (-1 588 200) лв.

1.1.4.2. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 8 555 020 лв., разпределен съгласно Приложение № 2, в т.ч. с целеви характер  8 555 020 лв.

1.1.4.3.  Предоставена възмездна финансова помощ в размер на (-694 505) лв.

1.1.5. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък по делегирани отговорности, съгласно Приложение № 2

1.1.6. Утвърждава бюджетното салдо, изчислено на касова основа (-8 112 487)лв.

1.1.7. Утвърждава нето операциите по финансирането на бюджетното салдо 8 112 487 лв.

1.2. По разходите в размер на 53 398 157 лв., разпределени съгласно Приложение № 3 :

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 24 101 285 лв.,

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи  1 571 771 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 27 725 101 лв.;

2.Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2023 г. в размер на 18 204 866 лв., съгласно Приложение № 4

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 515 900  лв., съгласно Приложение № 5

2.2. Приема индикативен разчет за КР предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско финансиране, съгласно Приложение № 6

2.3 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 4а

3.Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2023 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №7. Одобрява увеличение на ОМЗ в дейност „Общинска администрация“ и за всички останали дейности /без MP3/ в размер на 15%, считано от 01.07.2023 г.

3.1. Одобрява заплатите на кмета на Община Поморие, кметове по населени места, заместник – кметове и кметски наместник считано от 01.07.2023 г., съгласно Приложение 7 а

4.Приема вътрешните компенсирани промени, без да се изменя начина на определяне и размера на таксата за битови отпадъци, по силата на § 59 и § 60 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ДОПК във връзка със Закона за управление на отпадъците, съгласно Приложение № 8

5.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

5.1.1. Членски внос   25 600 лв.

5.1.2. Транспорт на населението до гробищен парк и за намаление карти за вътрешноградски транспорт на лица в пенсионна възраст  15 000 лв.

5.1.3.1. Дарение за Р Турция в размер на 10 000 лв.

5.1.3.2. Дарение за изграждане на храм в с. Драганово, обл. Бургас в размер на 5 000 лв.

5.1.3.3 Дарение за храм „Възнесение Господне“  с. Медово в размер на 6 500 лв.

5.1.4. Обезщетения и помощи по Решение на ОС в размер на 18 000 лв.

5.1.5. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на СНЦ „МИГ – Поморие” в размер на 543 702 лв. със срок за възстановяване – 203 683 лв.  до 31.12.2023 г. и 300 705 лв. до 31.12.2024 г.

5.1.6. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на Рибарско Сдружение „Нептун“” в размер на 107 003 лв. за срок до 31.12.2023 г.

5.1.7. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на „МБАЛ – Поморие” в размер на 587 000 лв. със срок за възстановяване – 451 314 лв.  до 31.12.2023 г. и 135 686 лв. до 31.12.2024 г.

5.1.8. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на „Чистота – Поморие” в размер на 218 800 лв. за закупуване на техника със срок за възстановяване – до 30.06.2028 г.

5.2. Субсидии за :

5.2.1. Субсидии за спортни клубове /Приложение № 9/

5.2.2. Субсидии за организации с нестопанска цел, съгласно Приложение № 10

5.2.3. Субсидия за подпомагане на дейността на Народните читалища в размер на 70 000 лв.

– ОбС Поморие задължава кмета на общината да назначи комисия за разпределение на средствата, съгласно т.4.1. от Закона за народните читалища

5.3. От кредита на дейност „Други дейности по социалното обслужване” да се осигурят средства в размер на 10 000 лв. за изпълнение на Общинска „Програма за детето”.

5.4. Културен календар на община Поморие за 2023 година. в размер на 258 650 лв.   по Приложение № 11.

5.5. Спортен календар за 2023 година – 90 000 лв., съгласно Приложение № 12

5.6. Средства за фонд „Култура“ в размер на 30 000 лв.

5.7. Средства за фонд „Младежки дейности“ в размер на 10 000 лв.

5.8. За юридически лица с нестопанска цел – Района служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Поморие  6 000 лв.

Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. т. 5.1-5.8.

5.9. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, определените субсидии могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.

6.Приема следните лимити за разходи:

6.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

6.2. На всички работници и служители от Община Поморие да се осигурят средства за работно, униформено и представително облекло в размер на 300,00 лв. и съгл. ЗДСл.

6.3. Разходи за представителни цели в размер на 3% от издръжката на общинска администрация /§ 10 на дейност 122/ за Кмета на общината и  1,5% от издръжката на общинска администрация /§10 на дейност 122/ за Председателя на общински съвет.

6.4. Одобрява средства за издръжка в детските заведения  в размер на  322 436 лв.

6.5. Утвърждава показателите по чл. 45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно Приложение № 14

7.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи.

7.1. За пътуване в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност, съгласно Приложение№13
7.2. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, съгласно Приложение №13

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по  т. 7. и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи;

7.3. Кметът на общината или съответния ръководител на ВРБ, може със Заповед да определи служителите по т. 7.2, които да пътуват с лично МПС, като в този случай отчитат съответните първични счетоводни документи /фактури/ за заредено гориво, но до размера на 85% от стойността на билетите или карти на обществения транспорт по съответното направление – от местоживеене до месторабота и обратно.

8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г. съгласно Приложение № 6

9.Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз през 2023г. по договори за безвъзмездна помощ, съгласно Приложение №1 / Справка № 1/

10.Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Поморие, съгласно Приложение № 15

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. по бюджета на общината в размер до 17 900 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 2210 000 лв.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023г., в размер до 33930 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 15 120 000 лв.

13. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на Общинските предприятия, съгласно Приложение № Одобрява увеличение на ОМЗ /без MP3/ във всички общински предприятия с 15%, считано от 01.07.2023 г. с изключение на социалните услуги в ОП „Социално обслужване“, чиито ОМЗ се определят по реда на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

14. Приема бюджетните сметки на второстепенните разпроредители с бюджет, които не прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 17.

15. Определя максималния размер на общинския дълг към края на 2023 г. – 17 211 416 лв

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г. в размер на 299 837 лв.

17. Определя размера на просрочените задължения от предходни години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2024 г. в размер на 635 302 лв., съгласно Приложение № 19

18. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно Приложение № 18

18.Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

18.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите

18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи

18.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

19. Възлага на кмета:

19.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

19.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението

19.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи

19.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

19.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

20. Упълномощава кмета:

20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие

20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти

20.3. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

20.3.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

20.3.2. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от ЗПФ

20.3.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 20

22. Предвид закъснението на приемане на Държавния бюджет на Република България за 2023г., с цел защита на особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението може да последват значителни или трудно поправими вреди, Общински съвет – Поморие на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.3. от дневния ред:„ОС-562/11.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имоти – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлени имоти с идентификатори 57491.601.938 и 57491.601.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1246/07.09.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлени имоти с идентификатори 57491.601.938 и 57491.601.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар и съгласно оценки по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат:

-234/1392 кв.м. в идеални части от дворно място, цялото на площ от 1392кв.м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 57491.601.938 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, съответстващо на УПИ ІІ кв.10 по регулационния план на гр.Поморие, кв.Каменар, при граници подробно описани в АЧОС 7375/14.06.2023г. на съсобствениците Стойко Добрев Добрев и Николай Добрев Добрев, при цена 47,00лв./кв.м. /без ДДС/.

-169/971 кв.м. в идеални части от дворно място, цялото на площ от 971кв.м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 57491.601.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, съответстващо на УПИ ІІІ кв.10 по регулационния план на гр.Поморие, кв.Каменар, при граници подробно описани в АЧОС 7376/14.06.2023г. на съсобствениците Стойко Добрев Добрев и Николай Добрев Добрев, при цена 47,00лв./кв.м. /без ДДС/.

По т.4. от дневния ред:„ОС-563/11.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за предоставяне на помещение с предназначение – самостоятелен обект за офис, намиращо се в гр. Поморие, ул. „Солна” № 15,  етаж 1  в  административна сграда /бивш „Медицински пансионат”/ за нуждите на Проект № BG05SFPR002-2.002-0162-C01 „Укрепване на общинския капацитет на Община Поморие” изпълняван по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 финансирана от Европейски социален фонд плюс.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1247/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и съгласно условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансирана от Европейски социален фонд плюс, Общински съвет  – Поморие

 1. Дава съгласие Община Поморие да предостави помещение с предназначение – самостоятелен обект за офис, находящо се в гр. Поморие, ул. „Солна” №15, етаж 1 в административна сграда /бивш „Медицински пансионат”/, актувана с акт за публична общинска собственост № 6880/16.02.2021г. за нуждите на проект BG05SFPR002-2.002-0162-C01 „Укрепване на общинския капацитет на Община Поморие”;
 2. Помещението се предоставя за срока на изпълнение на проекта – 24 месеца считано от 01.07.2023 г., до датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.
 3.  Допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за изпълнение на дейностите по проекта, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.5. от дневния ред:„ОС-574/15.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ V-286 кв.74 по регулационния план на с.Козичино, общ.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1248/07.09.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ V-286 кв.74 по регулационния план на с.Козичино и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 15/2480кв.м. в идеални части от УПИ V-286 кв.74 по регулационния план на с.Козичино, целият на площ от 2480кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6814/13.07.2020г. на съсобствениците Станислав Стойчев Александров и Петранка Тодорова Александрова, при цена 450,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.6. от дневния ред:„ОС-575/15.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 47651.501.290 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Медово, общ.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1249/07.09.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 47651.501.290 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Медово, съответстващ на имот пл.№228 кв.16 по регулационния план на с.Медово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 30/448кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 47651.501.290 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Медово, съответстващ на имот пл.№228 кв.16 по регулационния план на с.Медово, целият на площ от 448кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7438/31.07.2023г. на съсобственика Пламен Бойчев Мошев, при цена 1320,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.7. от дневния ред:„ОС-576/15.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІV-311 кв.19 по регулационния план на с.Страцин, общ.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1250/07.09.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХІV-311 кв.19 по регулационния план на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 208,50/736кв.м. в идеални части от УПИ ХІV-311 кв.19 по регулационния план на с.Страцин, целият на площ от 736кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6040/28.10.2016г. на съсобственика Мустафа Юсеин Хасан, при цена 6880,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.8. от дневния ред:„ОС-587/17.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BGBG06RDNP001-19.002-0007-C01, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проект „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“ и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1251/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0007-C01 от 20.06.2023 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“ и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на община  Поморие  да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  147 798,10 лева (сто четиридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и десет стотинки) без ДДС за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0007-C01 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 “Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“ и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0007-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.9. от дневния ред:„ОС-588/17.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №BGBG06RDNP001-19.002-0007-C01, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проект „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“ и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1252/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.002-0007-C01 от 20.06.2023г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“ и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421:

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на  община  Поморие  да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  29 559,62 лева (двадесет и девет хиляди петстотин петдесет и девет лева и шестдесет и две стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.002-0007-C01 от 20.06.2023 г. по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19  „Водено от общностите местно развитие”, по процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0007-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.10. от дневния ред:„ОС-592/18.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0006-C01, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях – улица „Морска“ в участъка от ул. „Г. Кондолов“ в посока изток, до края /тупик/, гр. Поморие“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1253/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0005-C01 от 16.05.2023 г.  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях – улица „Морска“ в участъка от ул. „Г. Кондолов“ в посока изток, до края /тупик/, гр. Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на община  Поморие  да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  101 196,29 лева (сто и една хиляди сто деветдесет и шест лева и двадесет и девет стотинки) без ДДС за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0006-C01 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура №BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях – улица „Морска“ в участъка от ул. „Г. Кондолов“ в посока изток, до края /тупик/, гр. Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0006-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.11. от дневния ред:„ОС-593/18.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0006-C01, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях – улица „Морска“ в участъка от ул. „Г. Кондолов“ в посока изток, до края /тупик/, гр. Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1254/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0006-C01 от 07.06.2023 г.  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях – улица „Морска“ в участъка от ул. „Г. Кондолов“ в посока изток, до края /тупик/, гр. Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421:

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на  община  Поморие  да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  20 239,26 лева (двадесет хиляди двеста тридесет и девет лева и двадесет и шест стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.002-0006-C01 от 07.06.2023 г. по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19  „Водено от общностите местно развитие”, по процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях – улица „Морска“ в участъка от ул. „Г. Кондолов“ в посока изток, до края /тупик/, гр. Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0006-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.12. от дневния ред:„ОС-597/21.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023г. – поземлен имот с идентификатор 27440.6.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Белодол, общ.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1255/07.09.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственпст за 2023r., като:

– Към глава Х се добави следния имот за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

 1. Поземлен имот с идентификатор 27440.6.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белодол, одобрени със Заповед РД-18-1308/17.07.2018г. на изпълнителния директор на AГКК. Номер по предходен план: 000091. Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Язовир, актуван с АПОС №7480/10.08.2023г., представляващ язовир.

По т.13. от дневния ред:„ОС-602/23.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на общински имот, съставляващ УПИ IX-281 кв.30 по регулационния план на с.Гълъбец, общ.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1256/07.09.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 24400,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Христо Асенов Стоянов на общински имот, съставляващ УПИ IX-281 кв.30 по регулационния план на с.Гълъбец, целия на площ от 1220кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 1480/05.12.2000г.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко­продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.14. от дневния ред:„ОС-603/23.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на общински имот, съставляващ УПИ ХХ-25 кв.17 по регулационния план на с.Дъбник, общ.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1257/07.09.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 18000,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Юркия Адем Мустафа на общински имот, съставляващ УПИ ХХ-25 кв.17 по регулационния план на с.Дъбник, целия на площ от 900кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 1036/21.08.2000г.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко­продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.15. от дневния ред:„ОС-605/23.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХVІІІ-222 кв.25 по регулационния план на с.Гълъбец, общ.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1258/07.09.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХVІІІ-222 кв.25 по регулационния план на с.Гълъбец и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 80/873кв.м. в идеални части от УПИ ХVІІІ-222 кв.25 по регулационния план на с.Гълъбец, целият на площ от 873кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6689/27.08.2019г. на съсобственика Асан Сали Амед, при цена 1760,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.16. от дневния ред:„ОС-608/24.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване с Концепция за интегриране териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1259/07.09.2023г.

На основание чл.59, ал.1 във връзка с чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.21, ал.1, т.8, и т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и в съответствие с Единните указания за кандидатстване с концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Общински съвет – Поморие

 1. Дава съгласие община Поморие да участва в Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 с проект Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ – община Поморие.
 2. Дава съгласие община Бургас да бъде Водещ партньор при подготовката, подаването и изпълнението на Концепция за „Интегрирана здравна грижа да деца в Югоизточния регион“.
 3. Одобрява текста на Партньорско споразумение и дава съгласие кметът на община Поморие да го подпише.
 4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението, във връзка с крайния срок за кандидатстване на по проекта.

По т.17. от дневния ред:„ОС-612/25.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за промяна на предназначението на бивш имот ПИ 47651.10.75 и част от бивш ПИ 47651.10.95, като част от ПУП-ПРЗ за УПИ I (ПИ 47651.10.59), ПИ 47651.10.95, ПИ 47651.10.75, ПИ 47651.10.88 и ПИ 47651.10.66 по КК на с.Медово, община Поморие, както и решение за обявяване на обект: Второстепенна улица, представляваща ПИ с ид. 47651.10.167 по КККР на с.Медово, местност Над село, за обект от първостепенно значение и включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Поморие за 2023 г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1260/07.09.2023г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за промяна на предназначението на бивш имот ПИ 47651.10.75, с площ 754 кв.м., с НТП селскостопански път, и част от бивш ПИ 47651.10.95, с площ 222 кв.м. с НТП пасище, които са част от ПУП-ПРЗ за УПИ I (ПИ 47651.10.59), ПИ 47651.10.95, ПИ 47651.10.75, ПИ 47651.10.88 и ПИ 47651.10.66 по КК на с.Медово, община Поморие.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 3 години.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за промяна на предназначението на част от бивш ПИ 47651.10.95, с площ 222 кв.м. с НТП пасище, който е част от ПУП-ПРЗ за УПИ I (ПИ 47651.10.59), ПИ 47651.10.95, ПИ 47651.10.75, ПИ 47651.10.88 и ПИ 47651.10.66 по КК на с.Медово, община Поморие.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 3 години.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Поморие, §5, т.73 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ Общински съвет – гр.Поморие дава съгласие да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Поморие за 2023 година с нов раздел  XIV, както следва:

XIV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ:

№ по ред  

Обект от първостепенно значение

1.

 

 

Второстепенна улица, представляваща ПИ с ид. 47651.10.167 по КККР на с.Медово, местност Над село, с площ 975 кв.м., с НТП пасище, която е част от ПУП-ПРЗ за УПИ I (ПИ 47651.10.59), ПИ 47651.10.95, ПИ 47651.10.75, ПИ 47651.10.88 и ПИ 47651.10.66 по КК на с.Медово, община Поморие.

 

По т.18. от дневния ред:„ОС-615/28.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2023г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1261/07.09.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с Решение № 984/20.12.2022г. на Общински съвет – Поморие като я допълва със следните имоти:

№ по

ред

Землище Поземлен имот № НТП Площ

Кв.м

1. Каблешково 35033.130.15 Друг вид

дървопроизводителна гора

3088
2. Каблешково 35033.130.16 Друг вид дървопроизводителна гора 2843
З. Каблешково 35033.130.17 Друг вид дървопроизводителна гора 3055
4. Каблешково 35033.130.18 Друг вид дървопроизводителна гора 2952
5. Каблешково 35033.130.19 Друг вид дървопроизводителна гора 4670
6. Каблешково 35033.130.22 Друг вид дървопроизводителна гора 1498

По т.19. от дневния ред:„ОС-549/01.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД-Бургас, което ще се проведе на 13.09.2023 г. от 10:30 ч. или на определената като резервна дата 27.09.2023 г. от 10:30 ч.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1262/07.09.2023г.

На основание чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, и чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие

 I. УПЪЛНОМОЩАВА Иван Атанасов Алексиев – Кмет на Община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, което ще се проведе на 13.09.2023 г. от 10:30 ч. или на определената като резервна дата 27.09.2023 г. от 10:30 ч., в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” № 1, в малката зала на втори етаж, да гласува в редовното присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, решения, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Дава мандат на кмета на Община Поморие, в качеството му на представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за представяне позицията на общината по т.1. от дневния ред – за приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията през 2022 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

По т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Дава мандат на кмета на Община Поморие, в качеството му на представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за представяне позицията на общината по т.2. от дневния ред – за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2022 г., съгласно чл. 9, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

По т. 3 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Дава мандат на кмета на Община Поморие, в качеството му на представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за представяне позицията на общината по т.3. от дневния ред – за приемане на бюджета на Асоциацията за 2023 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите.

По т. 4 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: На основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас не одобрява Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване  и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2023 г., поради следните съображения:

С решение № 740/28.02.2022 г. на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация: Общински съвет – Поморие не приема представената с писмо с вх. рег. № 09-01-20/28.01.2022г. от Областния управител на област Бургас и Председател на Асоциацията на В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2022 г.

Общински съвет – Поморие предлага за приоритетни инвестиционни дейности, които да залегнат в подробната инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година, както следва:

1.Разширяване и модернизация на съществуващото КПС-Ахелой;

2.Доизграждане и оборудване на ново КПС в гр. Ахелой;

3.Ремонт и ново доизграждане на битов колектор за фекални води от зона „Бабата” и директното му свързване в КПС – Ахелой;

4.Ново изграждане на битово фекален колектор от КПС – 7 гр. Поморие до ПСОВ – Поморие;

5.Ремонт на водопровод и битов колектор по ул. „Княз Борис I” гр. Поморие, в участъка от площад „Кирил и Методий” до кръстовището с ул. „Крайбрежна“.

С решение № 766/30.03.2022 г. на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация: Общински съвет – Поморие не приема представената с писмо с вх. рег. № 09-01-20/28.01.2022г. от Областния управител на област Бургас и Председател на Асоциацията на В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2022 г.

С писмо изх. рег. №30-299-28/24.02.2023г. Община Поморие е изпратила до „ВиК“ ЕАД гр. Бургас за изпълнение процедиран технически проект „Реконструкция на шахта за механична решетка към КПС „Ахелой“ в ПИ с идентификатор 00833.502.91 по КККР на гр. Ахелой, община Поморие.

Така предложените приоритетни инвестиционни дейности за Община Поморие, отново не са включени в настоящия проект на Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2023г., поради което и Общински съвет-Поморие изразява, категорично несъгласие и не одобрява така, представения проект на инвестиционна програма в частта засягаща предвидените инвестиции на територията на общината, на фона на заложените инвестиции за останалите общини от Асоциацията.

По т. 5 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Дава мандат на кмета на Община Поморие, в качеството му на представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за представяне позицията на общината по т.5. от дневния ред – за приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2024 г., в размер на 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева), съгласно чл.20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

По т. 6 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: По т. 6 от дневния ред, при поставяне на допълнителни въпроси на заседанието на общото събрание кметът на общината следва да приема предложенията към същата за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване на интереса на Община Поморие.

II. ОПРЕДЕЛЯ инж. Кунчо Гайдов – Зам.-кмет „Строителство, инфраструктура, транспорт и управление на проекти“ при Община Поморие за представител на Община Поморие за представител на Община Поморие на редовното заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, което ще се проведе на 13.09.2023 г. от 10:30 часа, или на определената като резервна дата 27.09.2023 г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1, при невъзможност на кмета на общината да участва лично в общото събрание на Асоциацията, като му дава мандат за приемане и одобряване на посочените по – горе решения.

IIІ. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет-Поморие и датата на провеждане на общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

По т.20. от дневния ред:„ОС-551/03.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване па проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот идентификатор 57491.18.216, в м.Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1263/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот идентификатор 57491.18.216, в м.Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, с трасе и сервитут на кабела, засягащи поземлени имоти: ПИ 57491.18.684 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 66 кв.м., дължина на трасето – 55,00 м; ПИ 57491.18.687 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 37 кв.м., дължина на трасето – 31,00 м; ПИ 57491.18.688 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 140 кв.м., дължина на трасето – 114,00 м.; с обща площ на ограничение в имотите – 243 кв.м., с обща дължина на трасето – 200 м.

По т.21. от дневния ред:„ОС-581/16.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на технически проект за обект: „Реконструкция на паркинг пред супермаркет „Мега“ в УПИ I, кв.231 по плана на гр.Поморие, община Поморие“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1264/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.5 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-2 от 24.10.2022г. на МРРБ за организиране движението по пътищата, отворени за обществено ползване, Общински съвет – Поморие съгласува технически проект за обект: „Реконструкция на паркинг пред супермаркет „Мега“ в УПИ I, кв.231 по плана на гр.Поморие, община Поморие“, с цел повишаване броя на паркоместата  пред супермаркет „Мега“, с общ вход/ изход от ул.„Цар Иван Александър“ в близост до кръстовището с ул.„Солна“, като в северозападната част до супермаркета се образува линеен паркинг за 15 коли, които се организират в 2 ленти х 2м за успоредно паркиране с размер на паркоместата 2 х 6м и ивица за маневриране от 3,5м, а в югозападната част при перпендикулярно паркиране с размери на паркомясто мин. 2,4/ 4,3м и полоса за маневриране от 6м, се обособяват 15 паркоместа, или общо за целия паркинг 30 паркоместа.

По т.22. от дневния ред:„ОС-582/16.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на предварителен проект за обект: „Проектиране на промяна организацията на движение (посочност) и актуализация ГПОД в частта му на кв.„Св. Георги“ на територията на гр.Поморие, част: пътна- организация на движението“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1265/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.5 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-2 от 24.10.2022г. на МРРБ за организиране движението по пътищата, отворени за обществено ползване, Общински съвет – Поморие съгласува предварителен проект за обект: „Проектиране на промяна организацията на движение (посочност) и актуализация ГПОД в частта му на кв.„Св. Георги“ на територията на гр.Поморие, част: пътна – организация на движението“, с цел да се оптимизира движението на МПС, в това число и на МГТ, по улиците на кв.„Св. Георги“, в гр.Поморие, с обхват на територията със следните улици и квартални пространства между тях: на изток до ул.„Петър Берон“, ул.„Мусала“ и ул.„Камчия“; на север – ул.„Изгрев“; на запад – ул.„Места“, ул.„Странджа“ и ул.„Панайот Волов“; на юг – ул.„Морска“.

По т.23. от дневния ред:„ОС-584/17.08.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчет за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии /мандат 2019–2023г./ за периода 01.01.2023г. – 53-то заседание, проведено на 01.08.2023г. и приемане отчет за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии, мандат 2019-2023г. за периода от 1-то заседание, проведено на 01.11.2019г. до 53-то заседание, проведено на 01.08.2023г. включително.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1266/07.09.2023г.

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г. приема

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии за периода 01.01.2023г. – 53-то заседание, проведено на 01.08.2023г.
 2. Отчет за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии за периода от 1-то заседание, проведено на 01.11.2019г. до 53-то заседание, проведено на 01.08.2023г. включително.
 3. Приложените отчети са неразделна част от настоящото решение.

По т.24. от дневния ред:„ОС-595/21.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимален брой ученици по Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2023/2024 г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1267/07.09.2023г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постьпили докладни записки за дофинансиране на маломерни и слети паралелки от директорите на учебните заведения от Община Поморие, във връзка с чл. 68, ал. 2-7 и чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Поморие за учебната 2023/2024 г., като от 15.09.2023 г. до 14.09.2024 г. в училищата с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, съгласно Приложение № 2, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. На основание чл. 68, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, средствата за дофинансиране на разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, съгласно Приложение № 2, задължително да се включат в бюджетите на училищата с маломерни паралелки.

По т.25. от дневния ред:„ОС-596/21.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане окончателната мрежа на училищата, детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие ­ Общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2023/2024 година.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1268/07.09.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постъпилите проекти за учебната мрежа за 2023/2024 година на директорите на учебните и детски заведения на територията на Община Поморие, във връзка с чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 25.10.2017 г. и на основание чл. 68, ал. 2-7, чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 1. Общински съвет – Поморие приема окончателната мрежа на училищата, детските градини и ЦПЛР-ОДК за учебната 2023/2024 година, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.

По т.26. от дневния ред:„ОС-607/24.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-l .027 – „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1269/07.09.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-1.027 – „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

По т.27. от дневния ред:„ОС-618/29.08.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Друми Друмев за медицински нужди и рехабилитация.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1270/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Друми Друмев от с.Козичино, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

По т.28. от дневния ред:„ОС-619/29.08.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Надка Стрезова за медицински нужди и рехабилитация.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1271/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Надка Стрезова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

По т.29. от дневния ред:„ОС-620/29.08.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Златин Стоянов за медицински нужди и рехабилитация.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1272/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Златин Стоянов от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

По т.30. от дневния ред:„ОС-621/29.08.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Кадрие Хасан за медицински нужди и рехабилитация.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1273/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Кадрие Хасан от с.Белодол, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

По т.31. от дневния ред:„ОС-622/29.08.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Златка Ганчева за медицински нужди и  рехабилитация.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1274/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Златка Ганчева от с.Лъка, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

По т.32. от дневния ред:„ОС-623 – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 66,67,68 и 69 по регулационния план на гр.Ахелой, община Поморие и обособяване на урегулиран поземлен имот, отреден за строителство на КПС.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1275/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 66,67,68 и 69 по регулационния план на гр.Ахелой, община Поморие и обособяване на урегулиран поземлен имот, отреден за строителство на КПС, състоящо се в промяна на регулационните линии по границите на ПИ 00833.5.404 по КК, обособяване на урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ, с отреждане за КПС в поземлен имот с идентификатор 00833.5.404 по КККР на гр.Ахелой, с площ 218 кв.м., и паркинг. Застрояване в новообразувания УПИ IХ се допуска при градоустройствени показатели за зона Жм (малкоетажно жилищно застрояване): етажност/ височина – до 1 ет./ до 5м, плътност – до 60%, Кинт – 1,2, озеленяване – мин. 40% и паркиране в имота.

По т.33. от дневния ред:„ОС-626/30.08.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на средства за финансова подкрепа на Диляна Николова за неотложно, животоспасяващо лечение на детето Мария Атанасова.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1276/07.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Диляна Николова за неотложно, животоспасяващо лечение на детето Мария Атанасова еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 5000,00 /пет хиляди/ лева, като сумата бъде преведена по банковата сметка, предоставена с удостоверение за IBAN от г-жа Диляна Николова.

По т.34. от дневния ред:„ОС-629 – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 944, 945 и 952 по регулационния план на гр.Поморие /поземлен имот с идентификатор 57491.501.507 по кадастрална карта/.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1277/07.09.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2 т. 6 от ЗУТ, приема скица с предложение и дава съгласие за изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 944, 945 и 952 по регулационния план на гр.Поморие /поземлен имот с идентификатор 57491.501.507 по кадастрална карта/, състоящо се в урегулиране на нов поземлен имот – УПИ ХIII, в кв.254, с отреждане „за трафопост“, и ситуиране на свободно застрояване, показано със задължителни линии на застрояване.