Решения от 6-то заседание на Общински съвет- Поморие

Решения от 6-то заседание на Общински съвет- Поморие, проведено на 13.02.2024 г., които ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 01.03.2024г.

По т.1. от дневния ред:„Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 86/13.02.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира Николай Буковинов за член на постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика, член на постоянната комисия по финанси и европейска интеграция и член на постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията към Общински съвет – Поморие.

По т.2. от дневния ред:„ОС-232/29.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2024г.“ с 13 гласа „за”, 6 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против”, един отвод от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 87/13.02.2024г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за Държавния Бюджет на РБългария /ЗДБРБ/ за 2024 година, Постановление № 13 от 29.01.2024г. на Министерски съвет за изпълнение на ЗДБРБ за 2024 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Поморие, Общинският съвет – Поморие

РЕШИ:

 1. Приема бюджета на Община Поморие за 2024 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 61 251 058 лв. съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 26 590 073 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 25 093 257 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2023 г. в размер на 1 496 816 лв., разпределен съгл. Приложение № 2

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на   22 505 474 лв., в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 10 055 000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 12 450 474 лв.,

1.1.3. Бюджетни взаимоотношения 2 438 198 лв., съгласно Приложение №1

1.1.3.1. Трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 1 945 100 лв., в т.ч.

1.1.3.1.1. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 128 100лв.

1.1.3.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на

1 492 600 лв.

1.1.3.1.3. Трансфери за други целеви разходи в размер на 324 400 лв.

1.1.3.2. Трансфери между бюджетни сметки в размер на (- 167 006) лв. (за РИОСВ)

1.1.3.3.Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на (-982 785) лв.

1.1.3.4. Временни безл. заеми м/у бюджетни и ИБСФ /нето/ в размер на 1 642 889 лв.

1.1.4. Финансиране  9 717 313  лв. (съгласно Приложение №1) в т. ч.

1.1.4.1. Погашения на дългосрочни заеми от банки в страната в размер на (-2 093 148) лв.

1.1.4.2.Преходен остатък от 2023 г. в размер на 11 596 965 лв., разпределен съгласно Приложение № 2, в т.ч. с целеви характер  11 596 965 лв.

1.1.4.3. Предоставена възмездна финансова помощ /нето/ в размер на 213 496 лв.

1.1.5. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък по делегирани отговорности, съгласно Приложение № 2

1.1.6. Утвърждава бюджетното салдо, изчислено на касова основа (-11 214 129)лв.

1.1.7. Утвърждава нето операциите по финансирането на бюджетното салдо 11 214 129лв.

1.2. По разходите в размер на 61 251 058 лв., разпределени съгласно Приложение № 3 :

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 26 590 073 лв.,

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи 2 000 468 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 32 660 517 лв.;

 1. Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи /КР/ за 2024 г. в размер на 14 580 394 лв., съгласно Приложение № 4

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 492 600  лв., съгласно Приложение № 4 а

2.2. Приема индикативен разчет за КР предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях общинско финансиране, съгласно Приложение № 5

2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за допълнително финансиране по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 година, съгласно Приложение № 6

3.Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2024 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №7. Одобрява увеличение на ОМЗ в дейност „Общинска администрация“ в размер на 12% и за всички останали дейности /без MP3/ в размер на 10%, считано от 01.01.2024 г.

3.1. Одобрява заплатите на кмета на Община Поморие, кметове по населени места, заместник – кметове и кметски наместник считано от 01.01.2024 г., съгласно Приложение 7 а

 1. Приема вътрешните компенсирани промени, без да се изменя начина на определяне и размера на таксата за битови отпадъци, по силата на § 26 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2024 г. във връзка със Закона за управление на отпадъците, съгласно Приложение № 8
 2. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

5.1.1. Членски внос   31 720 лв.

5.1.2. Транспорт на населението до гробищен парк и за намаление карти за вътрешноградски транспорт на лица в пенсионна възраст  15 000 лв.

5.1.3. Обезщетения и помощи по Решение на ОС в размер на 50 000 лв., в т.ч. 30 000 лв. помощ при новородено дете.

5.1.4. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на СНЦ „МИГ – Поморие” в размер на 346 650 лв. със срок за възстановяване до 31.12.2024 г.

5.1.5. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на „МБАЛ – Поморие” в размер на 1 000 000 лв. със срок за възстановяване до 31.12.2024 г.

5.2. Субсидии за :

5.2.1. Субсидии за спортни клубове – 339 500 лв. /Приложение № 9/

5.2.2. Субсидии за организации с нестопанска цел – 45 600 лв. съгласно Приложение № 10

5.2.3. Субсидия за подпомагане на дейността на Народните читалища в размер на 40 000 лв. и 15 000 лв. на НЧ „Просвета“ гр. Поморие за създаване на нов спектакъл.

5.3. От кредита на дейност „Други дейности по социалното обслужване” да се осигурят средства в размер на 10 000 лв. за изпълнение на Общинска „Програма за детето”.

5.4. Културен календар на община Поморие за 2024 година в размер на 327 700 лв. по Приложение № 11.

5.5. Спортен календар за 2024 година – 127 000 лв., съгласно Приложение № 12

5.6. Средства за фонд „Култура“ в размер на 25 000 лв.

5.7. Средства за фонд „Младежки дейности“ в размер на 10 000 лв.

5.8. За юридически лица с нестопанска цел – Района служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Поморие  8 000 лв.

Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. т. 5.1-5.8.

5.9. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, определените субсидии могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.

 1. Приема следните лимити за разходи:

6.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

6.2. На всички работници и служители от Община Поморие да се осигурят средства за работно, униформено и представително облекло в размер на 450,00 лв. и съгл. ЗДСл.

6.3. Разходи за представителни цели в размер на 3% от издръжката на общинска администрация /§10 на дейност 122/ за Кмета на общината и 1,5% от издръжката на общинска администрация /§10 на дейност 122/ за общински съвет.

6.4. Одобрява средства за издръжка в детските заведения  в размер на  50 000 лв.

6.5. Утвърждава разходи за кметства и населени места с кметски наместници в рамките на общия бюджет на Община Поморие за 2024 г., разпределени по дейности, съгласно Приложение № 13

 1. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи.

7.1. За пътуване в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност, съгласно Приложение № 14

7.2. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, съгласно Приложение № 14

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по  т. 7. и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи;

7.3. Кметът на общината или съответния ръководител на ВРБ, може със Заповед да определи служителите по т. 7.2, които да пътуват с лично МПС, като в този случай отчитат съответните първични счетоводни документи /фактури/ за заредено гориво, но до размера на 85% от стойността на билетите или карти на обществения транспорт по съответното направление – от местоживеене до месторабота и обратно.

 1. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2024 г. съгласно Приложение № 15
 2. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Поморие, съгласно Приложение № 16. Определя Милчо Талев като вр.и.д. Директор на ГХГ „Дечко Стоев“ до провеждане на конкурс за избор на длъжността.
 3. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024г. по бюджета на общината в размер до 22 500 000лв.,като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 2210 000 лв.
 4. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024г., в размер до 34 250 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 15 920 000 лв.
 5. 12. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на Общинските предприятия, съгласно Приложение № Одобрява увеличение на ОМЗ /без MP3/ във всички общински предприятия с 10%, считано от 01.01.2024 г. с изключение на социалните услуги в ОП „Социално обслужване“, чиито ОМЗ се определят по реда на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.
 6. Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджет, които не прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №18. Одобрява увеличение на ОМЗ /без МРЗ/ с 10%, считано от 01.01.2024г.
 7. Определя максималния размер на общинския дълг към края на 2024 г.- 15 118 268 лв
 8. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г. в размер на 217 378 лв.
 9. Приема актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2024 г. и прогнозни за 2025 и 2026 г., съгласно Приложение № 19
 10. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

17.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите

17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи

17.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.

 1. Възлага на кмета:

18.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението

18.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи

18.4. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

18.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

 1. Упълномощава кмета:

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти

19.3. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

19.3.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

19.3.2. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от ЗПФ

19.3.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет

 1. 20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет ежемесечно да докладват направените вътрешни компенсирани промени по бюджета си.
 2. Задължава управителите на общински търговски дружества с над 50% общинско участие, ежемесечно да докладват на ОС и кмета на общината финансовото си състояние, като представят опростени финансови отчети, които включват – приходи, разходи, неразплатени задължения, вземания и резултат за докладвания период. При отрицателни резултати се представя и анализ за състоянието от управителя, причини за непостигане на целите и предложени мерки и срок за подобряване на дейността.
 3. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 20.
 4. В Приложение № 4, параграф 51, дейност 606, „ОР на участък ул. „Професор Стоянов“…“ да се добави „от о.т.488 до о.т.895“.
 5. В приложение № 4, параграф 52-03, дейност 604, обекта да се чете „Проект на КПС в гр. Ахелой“.
 6. В приложение № 4, параграф 52-06, дейност 322 обекта да се чете „Детско съоръжение в двора на СУ„ Иван Вазов“ – Поморие. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението на които, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.3. от дневния ред:„ОС-230/29.01.2024г. – Докладна записка от Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно отпадане на позиции в търговска зона „Яворов“ за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие и приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие.“ с 15 гласа „за”, 2 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 88/13.02.2024г.

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 57 а, ал. 1, т. 8 от ЗУТ и чл. 6, т. 5 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие,  Общински съвет – Поморие, премахва схеми за стациониране на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие, както следва:

 1. 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Яворов“ 

1.ТЗ „Яворов“ позиция № 255Г – 40кв.м. и позиция № 255Е – 20кв.м.;

2.ТЗ „Яворов“ позиция № 255Д – 30кв.м и позиция № 255Б – 50кв.м;

3.ТЗ „Яворов“ позиция № 255А – 55кв.м.;

4.ТЗ „Яворов“ позиция № 200Б – 50кв.м.;

5.ТЗ „Яворов“ позиция № 200А – 66кв.м.;

6.ТЗ „Яворов“ позиция № 409А – 30кв.м.;

7.ТЗ „Яворов“ позиция № 194 – 40кв.м.;

8.ТЗ „Яворов“ позиция № 191- 40кв.м.;

9.ТЗ „Яворов“ позиция № 188 – 40кв.м.;

10.ТЗ „Яворов“ позиция № 200С – 30кв.м.

2.Всички слънцезащитни устройства – сенници, чадъри, тенти, навеси и други разположени в търговските позиции по т. 1, следва да бъдат демонтирани в срок от един месец от влизане в сила на решението на Общински съвет-Поморие за премахване на схеми за стациониране на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие ТЗ „Яворов

II.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема схеми за стациониране на преместваеми обекти на територията на Община Поморие, както следва:

1.Позиция № 1 към ТЗ “Яворов” – 40 кв. м.;

2.Позиция № 2 към ТЗ “Яворов” – 40 кв. м.;

3.Позиция № 3 към ТЗ “Яворов” – 40 кв. м.;

4.Позиция № 4 към ТЗ “Яворов” – 20 кв. м.;

5.Позиция № 5 към ТЗ “Яворов” – 40 кв. м.;

6.Позиция № 6 към ТЗ “Яворов” – 40 кв. м.;

         IІІ.  Приложените схеми са  неразделна част от настоящото решение.

IV. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите, Общински съвет – Поморие на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.4. от дневния ред:„ОС-234/30.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно Общо събрание на съдружниците в „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 15.02.2024г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 89/13.02.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.3 от Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

 1. Общински съвет – Поморие избира Иван Алексиев – кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредното Общо събрание на съдружниците в „Кабланд“ ООД, което ще се проведе на 15.02.2024г. от 14:00 часа на адреса на управление в гр. Поморие, ул. „Солна“ №5.
 2. Общински съвет – Поморие оправомощава Иван Алексиев – кмет на Община Поморие по приложения дневен ред да гласува по следния начин:

По т.1 „за“

По т.2 „за“

По т.3 „да гласува съобразно интересите на Община Поморие“

 1. Общински съвет – Поморие определя Янчо Илиев – заместник кмет БФСД в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредното общо събрание на съдружниците в „Кабланд“ ООД, което ще се проведе на 15.02.2024г. от 14:00 часа на адреса на управление в гр. Поморие, ул. „Солна“ №5, при невъзможност на Иван Алексиев – кмет на Община Поморие да участва лично в извънредното общо събрание на съдружниците в „Кабланд“ ООД.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет – Поморие и датата на провеждане на извънредното Общо събрание на съдружниците на „Кабланд“ ООД.

По т.5. от дневния ред:„ОС-242/31.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отпадане на публичния характер на имот – общинска собственост.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 90/13.02.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.6 ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие обявява за частна общинска собственост частта с площ от 294,50 кв.м от УПИ ІV кв.19а по регулационния план на гр.Поморие, предадена към нов УПИ ІІІ в кв.19а, целият на площ 10217кв.м., с отреждане „за хотелски комплекс, басейн, спортен клуб, подземен гараж и трафопост“, обособен съгласно ПУП-ПР, одобрен със Решение №1232/01.08.2023г. Общински съвет – Поморие, съответстващ на ПИ 57491.503.622 по КК и КР на гр.Поморие, с начин на трайно ползване „за курортен хотел, почивен дом“ и площ по кадастрална карта 10214кв.м.

По т.6. от дневния ред:„ОС-244/31.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на Общински културен институт Исторически музей – Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 91/13.02.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 12, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.15, чл.18, ал.1 и чл.38 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 1. Общински съвет – Помориe учредява безвъзмездно право на управление, за срок от 5 години, в полза на Общински културен институт – Исторически музей – Поморие, представляван от Антон Дацев Карабашев – Директор, върху следните имоти – общинска собственост, а именно:
 2. Сграда с идентификатор 57491.503.103.1 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 49кв.м., с предназначение: Сграда за водоснабдяване и/или канализация, брой етажи:1, актувана с Акт за публична общинска собственост №7562/29.01.2024г. на кмета на Община Поморие, заедно с находящите се в нея активи, подробно описани в Приложение – опис имущество.

2.Сграда с идентификатор 57491.503.90.7 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 128кв.м., брой етажи:1, с предназначение: Сграда за култура и изкуство, Брой самостоятелни обекти в сградата:5 – 57491.503.90.7.1; 57491.503.90.7.2; 57491.503.90.7.3; 57491.503.90.7.4; 57491.503.90.7.5, актувана с Акт за публична общинска собственост №7561/29.01.2024г. на кмета на община Поморие, заедно с находящите се в нея активи, подробно описани в Приложение – опис имущество.

 1. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на Oбщина Поморие да издаде заповед за учредяване на безвъзмездно право на управление на описаните в пункт I имоти, ведно с всички активи.

По т.7. от дневния ред:„ОС-233/29.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 92/13.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие одобрява обща численост и структура на общинската администрация, считано от 01.03.2024 г., както следва:

Общинската администрация се структурира в дирекции и отдели.

В структурата на общинска администрация са включени секретар на общината, трима заместник-кметове, 14 кметове на кметства, 1 кметски наместник, Звено за вътрешен одит, Звено  за административно обслужване на Общински съвет, служител по сигурността на информацията, главен архитект и 2 финансови контрольори, които са на пряко подчинение на кмета.

Общата администрация е организирана в две дирекции:

Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности”

Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно  обслужване”

Специализираната администрация е организирана в четири дирекции:

Дирекция „Строителство, устройство на територията и общинска собственост”

Отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда”

Отдел „Строителство”

Отдел „Общинска собственост и транспорт ”

Дирекция  „Приходи, местни данъци и туризъм”

Дирекция  „Хуманитарни дейности”

Дирекция „Обществени поръчки и управление на проекти ”

                                      ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

№ на

д-ст по

ЕБК

  Численост
СТРУКТУРНИ ЗВЕНА
122 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 129
 А.  ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ 19
Кмет  на община 1
Заместник – кмет 3
Кметове на кметства 14
Кметски наместници 1
Б.  СТРУКТУРНИ ЗВЕНА 8
Секретар 1
ЗВО 2
Финансов контрольор 2
Служител по сигурността  на информацията 1
Звено АООС 2
І. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 36
Дирекция “ПНИАО” 25
Дирекция “БФСД” 11
ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ 66
Гл.архитект 1
Дирекция „СУТОС“ 28
Директор “СУТОС” 1
         отдел УТООС 14
         отдел  Строителство 8
         отдел ОСТ 5
Дирекция “ПМДТ” 21
Дирекция „ОПУП“ 8
Дирекция “ХД” 8
ДЕЙНОСТИ КЪМ

ОБЩ. АДМИНИСТРАЦИЯ

53
Функция “Отбрана и сигурност”  
219 Отбранително-мобилизационна подготовка 2
239 Др. д/ти по вътрешната сигурност 6
Функция “Образование”
337 Извънучилищна дейност 5
Функция “Здравеопазване”
431 ДЯ, ДГ и ЯГ 6
437 Здр.кабинети в ДГ и училища 16
Функция “Почивно дело, религ. дейности и култура”  
701 Почивно дело                               2
Икономически дейности и услуги  
898 Др.д/сти  по икономиката  16
                                                         ОБЩО 182

По т.8. от дневния ред:„ОС-243/31.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение „Благоустрояване на площи за широко обществено ползване- пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“ и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие“ с приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 93/13.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение „Благоустрояване на площи за широко обществено ползване- пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“ и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие“ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
 2. Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
 4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *