Решения от 8-то /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие

Решения от 8-то /извънредно/ заседание на Общински съвет-Поморие, проведено на 13.03.2024 г., които  ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 29.03.2024г.:

По т.1. от дневния ред:„ОС-330/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 99/13.03.2024г.

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 • 1. ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ ІІ

        ТАКСИ ЗА УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • І. Чл.49(1) За административни услуги, свързани с озеленяване, горско и селско стопанство се заплащат такси както следва:
Вид услуга Цена с вкл. ДДС
1. За издаване на  превозни билети за дървесина добита извън горски територии за 1бр. 13.70лв./бр.
2. За издаване на превозни билети за дървесина добита извън горски територии от 2 до 5 бр. 6.90лв./бр.
3. За издаване на превозни билети за дървесина добита извън горски територии от6 до 10бр. 4.10лв./бр.
4. За издаване на превозни билети за дървесина добита извън горски територии  над 10бр. 2.70лв./бр.
5. За издаване на разрешение за сеч  в имоти извън населени места, които не са горски територии – 1 бр. 30.00лв./бр.
6. За издаване на разрешително за отсичане на дърво в имоти в урбанизирана територия 30.00лв./бр.

 

Се изменя и допълва по следния начин

Чл.49 (1) За административни услуги, свързани с озеленяване, горско и селско стопанство се заплащат такси както следва:

Вид услуга Цена с вкл. ДДС
1. За издаване на  превозни билети за дървесина добита извън горски територии за 1бр. 13.70лв./бр.
2. За издаване на превозни билети за дървесина добита извън горски територии от 2 до 5 бр. 6.90лв./бр.
3. За издаване на превозни билети за дървесина добита извън горски територии от6 до 10бр. 4.10лв./бр.
4. За издаване на превозни билети за дървесина добита извън горски територии  над 10бр. 2.70лв./бр.
5. За издаване на разрешение за сеч  в имоти извън населени места, които не са горски територии – 1 бр. 30.00лв./бр.
6. За издаване на разрешително за отсичане на дърво в имоти в урбанизирана територия 30.00лв./бр.
7. За издаване на позволително за странични ползвания от горите 20.00 лв./бр.
 • ІІ.  Чл. 49. (2)За услугите, свързани с озеленяване, горско и селско стопанство се заплащат такси както следва:
Вид услуга Цена с вкл. ДДС
 1. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:
– Едра строителна дървесина /куб.м/

– Средна строителна дървесина /куб.м/

– Дребна строителна дървесина /куб.м/

– Дърва за огрев /пространствен куб.м/

2.30лв./(м3)

2.70лв./(м3) 3.00лв./(м3)

3.00лв./(м3)

 1. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:
– Едра строителна дървесина /куб.м/

– Средна строителна дървесина /куб.м/

– Дребна строителна дървесина /куб.м/

– Дърва за огрев / пространствен куб.м/

1.20лв./(м3)

1.50лв./(м3)

0.90лв./(м3)

0.80лв./(м3)

 

 1. За маркиране на дървесина в лежащо състояние:
– Едра строителна дървесина /куб.м/

– Средна строителна дървесина /куб.м/

– Дребна строителна дървесина /куб.м/

– Дърва за огрев / пространствен куб.м/

0.80лв./(м3)

0.90лв./(м3)

1.20лв./(м3)

0.80лв./(м3)

 

Се изменя и допълва както следва

Чл. 49, ал. 2 За услугите, свързани с горско стопанство се заплащат такси както следва:

Вид услуга Цена без вкл. ДДС
 1. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:
– Едра строителна дървесина /куб.м/

– Средна строителна дървесина /куб.м/

– Дребна строителна дървесина /куб.м/

– Дърва за огрев /пространствен куб.м/

2.30лв./(м3)

2.70лв./(м3) 3.00лв./(м3)

3.00лв./(м3)

 1. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:
– Едра строителна дървесина /куб.м/

– Средна строителна дървесина /куб.м/

– Дребна строителна дървесина /куб.м/

– Дърва за огрев / пространствен куб.м/

1.20лв./(м3)

1.50лв./(м3)

0.90лв./(м3)

0.80лв./(м3)

 1. За маркиране на дървесина в лежащо състояние:
– Едра строителна дървесина /куб.м/

– Средна строителна дървесина /куб.м/

– Дребна строителна дървесина /куб.м/

– Дърва за огрев / пространствен куб.м/

0.80лв./(м3)

0.90лв./(м3)

1.20лв./(м3)

0.80лв./(м3)

 1. За страничните ползвания от горите се заплащат следните такси
Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни
Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей, коприва, троскот) 0,04 лв./кг
Листа (с изключение на листа от коприва):

– орех

– други

0,02 лв./кг

0,04 лв./кг

Стръкове (с изключение на стръкове от маточина) 0,04 лв./кг
Цветове (с изключение на цветове от лайка) 0,04 лв./кг
Плодове:
– хвойна синя

– шипка

– орех, обикновен кестен

– други

0,12 лв./кг

0,06 лв./кг

0,18 лв./кг

0,04 лв./кг

Горски репродуктивни материали:
– иглолистни шишарки:
пълни (със семена)

празни (без семена)

0,12 лв./кг

0,05 лв./кг

– семена от иглолистни видове 1,20лв. кг
– необработени изходни материали (шушулки, плодове, съплодия, шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове:
пълни (със семена)

празни (без семена)

0,12 лв./кг

0,05 лв./кг

– семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други 0,18 лв./кг
– части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване  0,04 лв./бр.
Пъпки 0,10лв./кг
Кори:
– корков дъб (женски корк)

– обикновен кестен

– други

0,12 лв./кг

0,05 лв./кг

0,05 лв./кг

Лишеи, мъхове:
– боров, дъбов

– други

– мъхове

0,04 лв./кг

0,07 лв./кг

0,10 лв./кг

Гъби:
– смръчкула

– пачи крак

– манатарка

– сиво-жълт пачи крак

– рижийка, челядинка

– масловка

– златист пачи крак

– тръбенка

– други

0,48 лв./кг

0,34 лв./кг

0,26 лв./кг

0,12 лв./кг

0,07 лв./кг

0,04 лв./кг

0,12 лв./кг

0,12 лв./кг

0,07 лв./кг

Събиране на охлюви 0,12 лв./кг
Събиране на раци 0,36 лв./кг
Улов на жаби 0,24 лв./кг
Сено – сухо (без сеното за подхранване на дивеча) 0,04 лв./кг
Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча)      0,12 лв./пр.м³
Зеленина иглолистна и широколистна (за украса)      3,60 лв./пр.м³
Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели)           2,40лв./т
Коледни елхи:
– до 1 м

– до 2 м

– над 2 м

  2,50 лв./бр.

3,00 лв./бр.

4,50 лв./бр.

Пръчки:
– върбови, лескови и др. (сурови)

– дрянови клони до 1 м

   0,12 лв./бр.

0,12 лв./бр.

Камъш, папур и др.   0,06 лв./кг
Пънове от всички дървесни видове        4,00 лв./пр.м³
Борина от пънове 2,40 лв./т
Смола – балсамова (течна и суха)   0,12 лв./кг
Паша в горите и горските пасища на (за една година):
– едър рогат добитък

– коне, катъри, магарета и мулета

– овце

– свине

– кози или ярета до 3 бр.

2,15 лв. за 1 бр.

1,15 лв. за 1 бр.

0,45 лв. за 1 бр.

2,80 лв. за 1 бр.

0,45 лв. за 1 бр.

Такса за устройване на временен бивак (за едно денонощие):
– в гори и земи от общинския горски фонд, попадащи в границите на курорти и природни паркове

– в други гори и земи от общинския горски фонд

1,20 лв. за 10м²

0,60 лв. за 10м²

Такса за организирани моторни преходи, походи и състезания 20,00 лв. за 1 МПС за 1 ден
Такса за организирани моторни преходи, походи и състезания в защитени територии (за едно моторно превозно средство) 40,00 лв. за 1 МПС за 1 ден

 

 • ІІІ. Чл.49, ал. 3 За услуги, свързани с предоставяне на автовишка, се заплащат такси, както следва:
№ по ред Предлагана услуга Мярка Количество Стойност без ДДС, лв.
1. Наем автовишка, извън границите на гр. Поморие
1.1 Първи час м.ч. 1 65,00
1.2. Всеки следващ час, след първия м.ч. 1 35,00
1.3. Транспорт, извън гр. Поморие км 1  1,80
2. Наем автовишка на територията на гр. Поморие
2.1 Първи час м.ч. 1 60,00
2.2 Всеки следващ час, след първия м.ч. 1 30,00

 

се изменя и допълва по следния начин:

Чл. 49, ал. 3 За услугите, свързани с озеленяване селско стопанство и други се заплащат такси както следва:

Предлагана услуга Стойност

без ДДС, лв

Услуги с използване на автовишка, извън границите на гр. Поморие
Първи час 65,00 лв./м.ч.
Всеки следващ час, след първия 35,00 лв./м.ч.
Транспорт извън гр. Поморие  1,80 лв./км
Услуги с използване на автовишка на територията на гр. Поморие
Първи час 60,00 лв./м.ч.
Всеки следващ час, след първия 30,00 лв./м.ч.
Косене на тревна растителност  0,90 лв./м2
Кастрене на правостоящо дърво – над 2м. 83,00 лв./бр.
Оформяне на жив плет     0,90 лв./л.м.
Поваляне, разкройване на дърво  83,00 лв./бр.
Раздробяване на пънове     46,00 лв./ч.
Транспортиране на растителни отпадъци     60,00 лв./курс

 

 • ІV. Чл. 50, ал. 2 За ползването на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, се издава позволително от кмета на общината след заплащане на таксата по чл.85, т.2 от тази наредба

 

се изменя и допълва по следния начин:

 

Чл. 50, ал. 2 За ползването на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, се издава позволително от лице с висше лесовъдско образование, оправомощено от кмета на Община Поморие и регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, след заплащане на таксата по чл. 85, т. 2 от тази наредба.

 

 • V. Във връзка с настъпващия пролетен сезон, през който се извършват свързани с озеленяването дейности, както и предвид предстоящия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите, Общински съвет – Поморие на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-355/06.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2024г.“ с 13 гласа „за”, 6 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 100/13.03.2024г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие

 

 1. 1. Приема актуализацията на плана за собствените приходи по Приложение № 1
 2. Приема промяната на капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение № 2

 

 1. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал.1 от АПК, поради кратките срокове за плащане на нововъведените обекти.

 

Приложенията са неразделна част от решението.

 

По т.3. от дневния ред:„ОС-358/07.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие.“ с 13 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 6 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 101/13.0.2024г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА на чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3, и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, и чл. 8, ал. 1, чл. 72 и чл. 73 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Поморие, както следва:

 

 • 1. В чл. 5 от Раздел II „Изисквания към преместваемите обекти“, се създава нова алинея 3, а именно:

(3) При констатиране на нарушения на ал. 1 и ал. 2 от този член, схемата за стациониране на преместваем обект, за който е издадено разрешение за поставяне, ще отпадне след решение на Общински съвет-Поморие.

 

 • 2. В чл. 6 от Раздел II „Изисквания към преместваемите обекти“, се създава нова алинея 2, а именно:

(2) При констатиране на нарушения на ал. 1 от този член, схемата за стациониране на преместваем обект, за който е издадено разрешение за поставяне, ще отпадне след решение на Общински съвет-Поморие.

 

 • 3. Чл. 73, ал. 1 от Глава осем „Административно-наказателни разпоредби“ се изменя от:

 

(1) За нарушаване на разпоредбата на чл.5 на физическите лица се налага глоба в размер на 100 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция в размер на 200 лева.

 

Нов текст:

(1) За нарушаване на разпоредбата на чл.5 и чл. 6 на физическите лица се налага глоба в размер на 200 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция в размер на 400 лева.

 

 • 4. Приложение № 1 към Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Поморие, Тарифа № 1 Такси по ЗМДТ се отменя и се приема ново Приложение № 1 към Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Поморие, Тарифа № 1 Такси по ЗМДТ, а именно:

 

Приложение №1

 

ТАРИФА № 1

Такси по ЗМДТ

                                                                                                                       без вкл. ДДС

1. За ползване на общински терен с цел търговия на селско-стопанска продукция и цветя на кв.м. На месец

01.06./ 30.09.

 

На ден

01.06./30.09.

 

На месец

01.10/31.05.

На ден

01.10/31.05.

1.1. Ул. “Княз Борис І” –гр. Поморие
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

20лв.

25лв.

30лв.

35лв.

 

10лв.

 

15лв.

 

8лв.

 

1.2.  ул.“ Крайбрежна“, бул. “Яворов“, ул. “Професор Стоянов“-гр. Поморие
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

30лв.

35лв.

40лв.

45лв.

 

20лв.

 

15лв.

 

8лв.

 

1.3. гр. Каблешково, гр. Ахелой, кв. “Св. Георги” и други части град Поморие
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

15лв.

20лв.

25лв.

30лв.

 

8лв.

 

10лв.

 

6лв.

 

1.4.Кв.“ Каменар“, Бата, Александрово, Горица, Гълъбец, Лъка, Медово, Страцин, Порой,  Козичино, Косовец, Белодол, Габерово, Дъбник
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

10лв.

15лв.

20лв.

25лв.

 

5лв.

 

6лв.

 

4лв.

 

2. За ползване на общински терен с цел търговия на промишлени стоки, сергии, щендери, стелажи и др.

на кв.м.

На месец

01.06./ 30.09

На ден

01.06./30.09.

 

На месец

01.10/31.05.

На ден

01.10/31.05.

2.1. Ул. “Княз Борис І” №1–до Манастир ”Св. Георги”,  бул. ”Яворов”,                           ул. “Крайбрежна”, ул. “Професор Стоянов“-гр. Поморие
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

25лв.

30лв.

35лв.

40лв.

 

20лв.

 

15лв.

 

8лв.

 

2.2. Кв. “Св. Георги”  и други части град Поморие
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

20лв.

25лв.

30лв.

35лв.

 

15лв.

 

10лв.

 

6лв.

2.3. кв. “Каменар“, гр. Каблешково, гр. Ахелой,
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

17лв.

22лв.

27 лв.

32лв.

 

12лв.

12лв.

 

10лв.

10лв.

 

6лв.

6лв.

2.4. Останалите населени места
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

10лв.

12лв.

14 лв.

16лв.

 

11лв.

 

9лв.

 

5лв.

3.За ползване на  общински терен за продажба  на царевица /1 място/ На месец

01.06./ 30.09

На ден

01.06./30.09.

 

На месец

01.10/31.05.

На ден

01.10/31.05.

3.1.Ул. “Княз Борис І” , бул. “Яворов” ул. ”Крайбрежна”, ул. “Професор Стоянов“-гр. Поморие
– такса по ЗМДТ 400лв. 20лв. 200лв. 15лв.
3.2.Кв. “Св. Георги”, гр. Каблешково, гр. Ахелой и др. части град Поморие
– такса по ЗМДТ 250лв. 15лв. 150лв. 10лв.
3.3. Кв. “Каменар“, Бата, Александрово, Горица, Гълъбец, Лъка, Медово, Страцин, Порой, Козичено, Косовец, Белодол, Габерово, Дъбник
– такса по ЗМДТ 150лв. 10лв. 100лв. 10лв.
4.За ползване на  общински терен за продажба  на сладолед, дюнер,

скрежина,

понички, гофрети,

палачинки и др /

на кв.м.

На месец

01.06./ 30.09

На ден

01.06./30.09.

 

На месец

01.10/31.05.

На ден

01.10/31.05.

4.1.Ул. “Княз Борис І” , бул. “Яворов” ул. ”Крайбрежна”, ул. “Професор Стоянов“-гр. Поморие
– такса по ЗМДТ 400лв. 20лв. 350лв. 15лв.
4.2.Кв. “Св. Георги”, гр. Каблешково, гр. Ахелой и др. части град Поморие
– такса по ЗМДТ 300лв. 15лв. 250лв. 10лв.
4.3.Кв.“Каменар“, Бата, Александрово, Горица, Гълъбец, Лъка, Медово, Страцин, Порой, Козичено, Косовец, Белодол, Габерово, Дъбник
– такса по ЗМДТ 250лв. 10лв. 200лв. 10лв.
5.За ползване на  общински терен за продажба  на произведения от художествени занаяти, бижутерия,

приложни изкуства и др. на кв.м.

На месец

01.06./ 30.09

На ден

01.06./30.09.

 

На месец

01.10/31.05.

На ден

01.10/31.05.

5.1.Ул. “Княз Борис І” , бул. “Яворов” ул. ”Крайбрежна”, ул. “Професор Стоянов“-гр. Поморие
– такса по ЗМДТ 400лв. 20лв. 200лв. 15лв.
5.2.Кв. “Св. Георги”, гр. Каблешково, гр. Ахелой и др. части град Поморие
– такса по ЗМДТ 250лв. 15лв. 150лв. 10лв.

 

 

 

5.3.Кв.“Каменар“, Бата, Александрово, Горица, Гълъбец, Лъка, Медово, Страцин, Порой, Козичено, Косовец, Белодол, Габерово, Дъбник
– такса по ЗМДТ 150лв. 10лв. 50лв. 10лв.
6. За ползване на общински терен за  разполагане на маси, столове, други съоръжения и елементи пред обекти за обществено хранене търговски обекти , офиси и др. на  кв.м На месец

01.06./ 30.09

На ден

01.06./30.09

На месец

01.10/31.05.

На ден

01.10/31.05.

6.1. Бул. “Яворов“ – ПИ  с идентификатор: 57491.502.552;57491.503.131;57491.503.10;57491.502.504;57491.503.7;57491.503.548

57491.503.343; 57491.503.473; 57491.503.2;57491.503.44;57491.503.541;57491.503.475

57491.503.576;57491.503.581;57491.503.463 ; 57491.503.589; 57491.503.623

Ул. “Княз Борис I“ –  ПИ с идентификатор:

 57491.502.255; 57491.502.523; 57491.503.44, 57491.502.156,  57491.503.478;57491.503.485; 57491.503.492;57491.503.586

– такса по ЗМДТ 20лв. 10лв. 15лв. 8лв.
6.2. ул. ”Княз Борис І” до Манастир „Свети Георги“ , ул. “Крайбрежна”, “Професор Стоянов“, бул. “Яворов“
– такса по ЗМДТ 15лв. 5лв. 8лв 5лв.
6.3.  Други части град Поморие
– такса по ЗМДТ 13лв. 4лв. 6лв. 4лв.
6.4.   Кв. “Св. Георги”
– такса по ЗМДТ 12лв. 3лв 5лв. 3лв.
6.5. кв.“ Каменар“,  гр. Каблешково ,гр. Ахелой
– такса по ЗМДТ 10лв. 2лв. 4лв. 2лв.
6.6.  За останалите населени места
– такса по ЗМДТ 8лв. 2лв. 3лв. 2лв.
7.За разполагане на автомати за продажба на храни, напитки и играчки и други,

на бр.

На месец

01.06./ 30.09

 

 

 

На ден

01.06./30.09

 

 

 

На месец

01.10/31.05.

На ден

01.10/31.05.

7.1.За всички населени места

 

100лв./бр. 10лв./бр.

 

50лв./бр. 5лв./бр.
8.За разполагане на фризери ,грил, хладилни витрини , агрегати на климатици , хлад. съоръжения,

празни  клетки и кожуси извън търговската площ на търговските обекти, офиси и др. на  кв.м

На месец

01.06./ 30.09

 

 

На ден

01.06./30.09

 

На месец

01.10/31.05.

На ден

01.10/31.05.

8.1. ул. ”Княз Борис I”,  ул. “Крайбрежна”, бул. “Яворов”, ул. “Професор Стоянов“
такса по ЗМДТ 80лв. 10лв. 50лв.

 

10лв.

 

8.2. Други части град Поморие
8.3.Кв. „Св. Георги”

такса по ЗМДТ 60лв.

 

10лв

 

50лв.

 

6лв.

 

8.4.кв.“Каменар“,гр. Каблешково, гр. Ахелой

такса по ЗМДТ

 

50лв.

 

10лв. 40лв. 6лв.

 

8.5. За останалите населени места

такса по ЗМДТ

 

40лв. 6лв. 30лв. 4лв.

 

такса по ЗМДТ

 

30лв. 4лв. 20лв. 4лв.

 

9. За ползване на терени общинска собственост за поставяне на слънцезащитни съоръжения, тенти, навеси, сенници и чадъри към ЗХР, магазини, търговски обекти, офиси и др. се събира такса по ЗМДТ – 1лв./кв.м на месец  за периода от 01.10/31.05. ,след одобрен проект от Гл. архитект на Община Поморие.
 

 

10.Атракционни съоръжения  и др. на месец за 1 бр.

 

 

 

На месец

01.06./ 30.09

 

 

 

На ден

01.06./30.09

 

 

 

На месец

01.10/31.05.

 

 

На ден

01.10/31.05.

10.1. Детски колички 100лв. 40лв.
10.2.Моторчета, мотопеди и други 80лв. 40лв.
10.3. Велорикши 150лв. 60лв.
10.4.Релсови влакчета, синджирни, детски люлки и други 300 лв. за 1 бр., но не по-малко от 0,50 лв. на кв.м. на ден 100 лв. за 1 бр., но не по-малко от 0,30 лв. на кв.м. на ден
10.5.Файтони,     каручки 350лв. 150лв.
10.6.Въртележки, виенски колела, паратропери, центрофуга, балерина и др. люлки 500 лв. за 1бр. но не по-малко от 0,80 лв. на кв.м. 300 лв. за 1 бр. но не по-малко от 0,60 лв. на кв.м.

 

 

10.7.Атракционно-панорамно влакче 1500лв.за 1 бр.

 

1300лв.за 1бр.

 

10.8.Батут,стрелбище,футбол,надуваем замък и други атракционни съоръжения

 

 

400лв./кв.м

 

 

300лв./кв.м

11. За продажба на художествени произведения от занаяти и приложни изкуства

на кв.м.

500лв./кв.м.

Княз Борис

Яворов,

Крайбрежна,

Професор Стоянов

 

  300лв./кв.м.

Княз Борис

Яворов,

Крайбрежна

Професор Стоянов

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. За продажба на художествени произведения от занаяти и приложни изкуства

на кв.м.

300лв./кв.м.

Кв. “Свети Георги“

Други части град

  200лв./кв.м.

Кв. “Свети Георги“

Други части град

 
11.2. За продажба на художествени произведения от занаяти и приложни изкуства

на кв.м.

200лв./кв.м

Останалите населени места

  100лв./кв.м.

Останалите населени места

 
12. За продажба на селскостопанска продукция от МПС на месец :
Само за месеците-01,02,03,04,05,09,10,11,12 на съответната календарна година
 

 

 

товарен автомобил микробус

 

 

  миниван лек автомобил

 

 

12.1. гр. Поморие   до бл. 15 200лв.

 

 

120лв. 100лв. 80лв.
12.2 От бл.15 до бл.25 както и двата подхода към града и

кв. „Св. Георги”

 

100лв.

 

80лв.

 

60лв.

 

50лв.

12.3.кв.“Каменар“

гр. Каблешково  гр. Ахелой

 

70лв.

 

60лв.

 

50лв.

 

40лв.

12.4.За останалите населени места  

40лв.

 

35лв.

 

30лв.

 

25лв.

За продажба на промишлени стоки , таксата се увеличава 2 пъти по упоменатите в т.12
13. За продажба на дърва от товарен автомобил само за месеците-01,02,03,04,05,09,10,11,12 на съответната календарна година  таксата се определя както следва:
13.1.гр. Поморие   до бл.15 250лв.на месец 30лв.на ден
13.2. От бл.15 до бл.25 както и двата подхода към града и

кв. „Св. Георги”

150лв.на месец 25лв.на ден
13.3.кв.“Каменар“гр.Каблешково гр. Ахелой  

80лв на месец

 

10лв. на ден

13.4.За останалите

населени места

50лв на месец 8лв.на ден
14. За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. общински терени за разполагане на :
14.1. Строителни материали , скелета, дърва за огрев ,заграждения и др. съоръжения на кв.м.,  само за месеците-01,02,03,04,05,10,11,12 на съответната календарна година
 

14.1.1.гр. Поморие до 15 блок

 

5лв./кв.м. на месец

 

0,50лв./кв.м. на ден

14.1.2. От бл.15 до бл.25 както и двата подхода към града и

кв. „Св. Георги”

 

2лв./кв.м. на месец

 

0,40лв./кв.м. на ден

14.1.3.

кв. “Каменар“

гр. Каблешково гр. Ахелой

1лв./кв.м. на месец 0,20лв./кв.м. на ден
14.1.4.За останалите населени места 1лв./кв.м. на месец

 

0,10лв./кв.м. на ден
14.2. Кораби, яхти, рибарски лодки, стари автомобили и ремаркета и др.,  на  кв.м.

само за месеците-01,02,03,04,05,10,11,12 на съответната календарна година

114.2.1.

гр. Поморие

до 15 блок

 

5лв./кв.м на месец

 

0,50лв./кв.м на ден

14.2.2. От бл.15 до бл.25 както и двата подхода към града и кв. „Св. Георги” 5лв./кв.м на месец

 

 

0,50лв./кв.м на ден
14.2.3.

кв. “Каменар“ гр. Каблешково  гр. Ахелой

5лв./кв.м на месец

 

 

0,50лв./кв.м на ден
14.2.4.

За останалите населени места

5лв./кв.м на месец

 

 

0,50лв./кв.м на ден
15. За ползване на общински терен за поставяне на външни ел. табла и други разпределителни съоръжения.
15.1. гр. Поморие 3лв. на  кв.м. на месец, но не по-малко от 3,00 лв. на месец за 1 бр.
15.2. кв. „Св. Георги” 2,50 лв. на  кв.м. на месец, но не по-малко от 2,50 лв. на месец за 1 бр.
15.3. кв. “Каменар“

гр. Каблешково и

гр. Ахелой

1,50 лв. на кв. м. на месец, но не по-малко от 1,50 лв. на месец за 1 бр.
15.4. За останалите населени места 1 лв. на кв.м. на месец, но не по-малко от 1,00 лв. на месец за 1 бр.

Забележка: Обекти, които заемат площ, по-малка от 1 кв.м., се таксуват за 1 кв.м.

ІІ. Във връзка с проявен интерес за ползване на общински терени за поставяне на преместваеми обекти за настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.4. от дневния ред:„ОС-359/07.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 13 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 6 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 102/13.0.2024г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА на чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, ал. 3, и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове и чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие на Общински съвет Поморие, както следва:

 

 • 1. В Раздел ІХ „Такси за платено паркиране и преместване на ППС“, чл. 84 За паркиране, престой и преместване на ППС се заплащат следните такси, т.1 Режим на почасово платено паркиране на ППС в „Зона за кратковременно платено паркиране“, под точка 1.2. се изменя от:

 

1. Режим на почасово платено паркиране на ППС

в „Зона за кратковременно платено паркиране“

1.2. На започнат час: до 2 часа

SMS, Viber и др.

1, 20 лв. / час

 

Нов текст:

1. Режим на почасово платено паркиране на ППС

в „Зона за кратковременно платено паркиране“

1.2. На започнат час

SMS, Viber и др.

1, 20 лв. / час

 

 • 2. В Раздел ІХ „Такси за платено паркиране и преместване на ППС, чл. 84 За паркиране, престой и преместване на ППС се заплащат следните такси, т. 4 Режим на платено преференциално паркиране на ППС на живущите извън „Зоната за кратковременно платено паркиране“, под точка 4.1. и под точка 4.2. се изменя от:

 

4. Режим на платено преференциално паркиране на ППС

на живущите извън „Зоната за кратковременно платено паркиране“

4.1. На месец – за минимум 4 месеца  25, 00 лв.
4.2. Годишен абонамент 180, 00 лв.

 

 

Нов текст:

4. Режим на платено преференциално паркиране на ППС

на живущите извън „Зоната за кратковременно платено паркиране“

4.1. На месец – за минимум 4 месеца  30, 00 лв.
4.2. От 01.06. – 30.05. на следващата календарна година 180, 00 лв.

 

 • 3. В Раздел ІХ „Такси за платено паркиране и преместване на ППС, чл. 84 За паркиране, престой и преместване на ППС се заплащат следните такси, т. 6 За принудителни административни мерки, се изменя от:

 

6. За принудителни административни мерки
6.1. Преместване на ППС по чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП. 50,00 лв.
6.2 За започване на процедура по преместване на МПС по чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП 20, 00 лв.
6.3 За отговорно пазене на автомобил, преместен на основание чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП на паркинг собственост на Община Поморие 2, 00 лв. / час
6.4 Освобождаване на блокирано неправилно паркирано ППС чрез техническо средство /скоба 25, 00 лв. на денонощие

 

 

Нов текст:

6. За принудителни административни мерки
6.1. Преместване на ППС по чл.171, т.5, б. „Б” и б. „Г“ от ЗДвП. 60,00 лв.
6.2 За започване на процедура по преместване на МПС по чл.171, т.5, б. „Б” и б. „Г“ от ЗДвП 30, 00 лв.
6.3 За отговорно пазене на автомобил, преместен на основание чл.171, т.5, б. „Б” и б. „Г“ от ЗДвП на паркинг собственост на Община Поморие Над 1 час: 2, 00 лв. / час
6.4 Освобождаване на блокирано неправилно паркирано ППС чрез техническо средство /скоба 30, 00 лв.
6.5 Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя общински акт за неправилното паркиране, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява както следва:    – до 1 час престой – такса не се дължи ;

– над 1 час престой – по 2 лева на час ;

 

ІІ. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон, както и с необходимостта от последващи и времеемки действия за осигуряване на нуждите на гражданите и гостите на град Поморие, за паркиране на територията на града и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса,, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.5. от дневния ред:„ОС-273/15.02.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 103/13.0.2024г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие, както следва:

 

 • 1. В чл. 10, ал.8 след края на изречението се допълва следния текст:

 

„Дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат. “

 

 • 2. В чл. 30, изречение първо се изменя и придобива следния вид:

 

„Заседанията на Общински съвет – Поморие и на постоянните комисии се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Общинския съвет или на Община Поморие“. (за излъчването на постоянните комисии в реално време в интернет чрез интернет страницата на Общинския съвет или на Община Поморие изменението влиза в сила от 01.07.2024г.)

 

 • 3.В чл. 31, ал.1 след края на изречението се допълва следния текст:

 

„Протоколът се публикува на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.“

 

 • 4. В чл. 39, ал.1 след края на последното изречение се допълва следния текст:

 

„Дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.“

 • 5. В чл. 41, ал.2 след края на изречението се допълва следния текст:

 

„Протоколът от всяко заседание на комисия се публикува на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.“

 

 • 6. В чл. 48 се създава нова ал. 6 със следния текст:

 

„Общинският съвет създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията по чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА и по чл.48 от Правилника и отговорите към тях. Питанията и отговорите към тях се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.“

 

 • 7 §5 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Правилника да се чете с текст„Всички постъпили в деловодството на Общински съвет – Поморие материали, следва да са предоставени на хартиен и електронен носител в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/ или в машинночетим отворен формат“

 

 • 8. §6 да се чете с текста на §5 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Правилника.
 • 9. началото на текста на чл.17 да се добави ново изречение „Всяко заседание започва с изслушване на химна на Република България“.
 • 10. чл.9, ал.4 да се чете: „ Предложения за промени във внесен за разглеждане проект могат да се правят в писмен вид от общински съветници, Кмета на общината или заинтересовани лица, не по – късно от един ден преди заседанието на постоянната комисия на общинския съвет, на която ще се разглежда проекта или в устен вид по време на самото заседание на постоянната комисия.“.
 • 11. чл.9, ал.5 да се чете: „Постъпилите предложения се разглеждат, относно тяхната законосъобразност от постоянната комисия по законност и обществен ред, не по – късно от един ден преди заседанието на общинския съвет, на което ще се разглежда проекта.“.

 

По т.6. от дневния ред:„ОС-309/26.02.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане на нов Правилник за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 104/13.0.2024г.

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие:

 

 1. Отменя Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, приет с Решение № 502/30.04.2009г. от 22-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 30.04.2009г., изм. с Решение № 486/28.03.2013г., изм. с Решение № 444/31.01.2017г.

 

 1. Приема нов Правилник за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на  Община Поморие със следните изменения и допълнения в проекта за Правилник:

– Чл.1, ал.1, т.1 да се чете „на физически лица за медицинска помощ, животоспасяващо лечение, диагностика, за скъпоструващи лекарства и консумативи, незаплатени от НЗОК и за скъпоструващо лечение извън територията на Република България;

– т.2 от същата алинея да се чете „на деца и младежи в неравностойно положение“;

– чл.3, ал.2 да се чете „Лицата, на които ще се отпуска помощта, следва да имат постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Поморие за последните 5 /пет/ години.;

– чл.3, ал.4 да се чете „Размерът на предоставената еднократна финансова помощ на лицата по чл.1, ал.1, т.1 и т.2 не може да бъде по-голям от размера на две минимални работни заплати за страната.“;

– чл.4, т.1. да се чете „Не притежават движима и/или недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи“;

– чл.4, т.2 да се чете „Средният доход на член от семейство за четири месеца, предхождащи подаването на заявление-декларацията за финансова помощ, е в размер до една минимална работна заплата за страната;

– чл.7, ал.3, т.2 да се чете „Майката да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Поморие повече от 5 години преди датата на раждане на детето или датата от акта за осиновяването му и бащата /ако е известен/ да е с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Поморие към момента на подаване на заявление-декларацията.“;

-чл.7, ал.3, т.3. Бащата /ако е известен/ да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Поморие повече от 5 години преди датата на раждане на детето или датата от акта за осиновяването му и майката да е с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Поморие към момента на подаване на заявление-декларацията.“;

-чл.7, ал.3, т.8 да отпадне;

-чл.7, ал.4 да се чете „Размерът на еднократната парична помощ при спазване на изискванията на този Правилник, за всяко новородено или осиновено дете е както следва:

– За първо дете:

Родител/осиновител със средно/висше образование – в размер на 80% от минималната работна заплата за страната

 

– За второ дете:

Родител/осиновител със средно/висше образование – в размер на 100% от минималната работна заплата за страната.

 

– За трето дете:

– Родител/осиновител със средно/висше образование -– в размер на 70% от минималната работна заплата за страната.“

 

– след „за трето дете“ четвърто тире да отпадне.

 

– чл.8, ал.3 да се чете „Средствата за инвитро процедура е в размер до размера на три минимални работни заплати.“.

 

По т.7. от дневния ред:„ОС-311/26.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменениe и допълнениe в Наредба № 18 – за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие, приета с Решение на Общински съвет №1163/11.06.2019 г., изм. с Решение № 1250/21.08.2019 г. на Общински съвет –Поморие, изм. с Решение № 378/28.01.2021 г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 105/13.0.2024г.

 

 1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменения и допълнения на Наредба № 18 – за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие, приета с Решение №1163/11.06.2019 г., изм. с Решение № 1250/21.08.2019 г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение № 378/28.01.2021 г., както следва:

1.1. Създава се нов Чл.18 със следния текст:

Чл.18. На оценяване за финансиране подлежат само спортни клубове, които са събрали 500 и над 500 точки (оценката  на спортните резултати: класиране и съответния брой точки)“

1.2. Създава се нов Чл.19 със следния текст:

Чл.19. Спортен клуб събрал под 500 точки съгласно Механизмът за оценка /точкуване/ на спортните резултати не участва в разпределението на финансовите средства, отпускани от Община Поморие за финансово подпомагане на спортните клубове.‘

 

 1. Номерацията на следващите текстове се променя от чл.20 до чл.62 вкл., като досегашния чл.18 става чл.20, досегашния чл.19 става чл.21 и т.н.

 

 1. Новите текстове на членовете с номерация от 20 до 62, вкл., са както следва:

 

         Чл.20. Оценката /точкуването/ се извършва въз основа на постигнатите от спортните клубове резултати през изминалата календарна година, съобразно поставените критерии по Глава III, от настоящата Наредба.

Чл.21. Всеки клуб може да отчете класиране от Международния спортен календар съгласно таблицата, както следва:

ТАБЛИЦА 1

ВИД ПЪРВЕНСТВО МЪЖЕ / ЖЕНИ ЮНОШИ /ДЕВОЙКИ / МЛАДЕЖИ
Олимпийски игри До XII място
Световни първенства До X място До XII място
Европейски първенства До VIII място До X място
Балкански игри До V място До V място

 

Чл.22. Спортен клуб, чийто участник в Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства, с класиране по Таблица 1, от тази Наредба получава еднократно за всеки състезател точки, според Таблица 2, както следва:

ТАБЛИЦА 2

ВИД ПЪРВЕНСТВО МЪЖЕ, ЖЕНИ ТОЧКИ ЮНОШИ /ДЕВОЙКИ / МЛАДЕЖИ ТОЧКИ
Олимпийски игри До XII място 100
Световни първенства До X място 80 До XII място 80
Европейски първенства До VIII място 60 До VIII място 60

        

         Чл.23. Когато с едно участие се отчетат две класирания се взема по- доброто.

        

         Чл.24. Спортен клуб, чийто участник в Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства и други престижни Международни първенства (напр. квалификации и др.), но не класиран съгласно Таблица 1, получава еднократно за всеки състезател точки, според Таблица 3, както следва:

ТАБЛИЦА 3

ВИД ПЪРВЕНСТВО МЪЖЕ / ЖЕНИ ЮНОШИ /ДЕВОЙКИ / МЛАДЕЖИ
Олимпийски игри 70
Световни първенства 50 50
Европейски първенства 30 30
Балкански игри 20 10

 

Чл.25. За спортните игри се начисляват точки, спрямо класирането, на всички състезатели по отделно (основни и резерви), но не повече от 12 души.

Чл.26 (1) Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на съответния спортен клуб е в зависимост и от обхванатите /броя/ спортисти, възрастови групи и отбори, взели участие в състезанията от Държавния спортен календар;

(2) Отчитането на обхванатите възрастови групи става с „Коефициент за обхват” (Формуляр 3 – „А” и „Б”), както следва:

Възрастови групи

За пет възрастови групи 1,35 Деца до 10 г.
за четири възрастови групи 1,30 Деца до 14 г.
за три възрастови групи 1,25 Юноши и девойки  младша възраст
за две възрастови групи 1,20 Юноши и девойки  старша възраст 
за една възрастова група 1,10 Младежи    възраст 19 г. до 21 г.
Мъже, Жени

(3) Броя на възрастовите групи се удостоверява по заверената картотека от съответната спортна федерация. Същите трябва да са участвали в състезания от Държавния спортен календар.

(4) С този коефициент за обхват се умножават само точките от Държавния спортен календар.

         Чл.27. (1) Сборът на  „Общ брой точки „А” и  „Общ брой точки „Б”, от Формуляр 3, колона 4 се умножават с коефициент за олимпизъм;

(2) За олимпийски спортове и дисциплини – 2,00

За неолимпийски спортове и дисциплини – 1,00.

         Чл.28.  Полученият резултат във  Формуляр 3, колона 4, на всеки спортен клуб, който не му е предоставена възможност да ползва общинска или държавна спортна база, без да заплаща наем за състезателно – тренировъчната си дейност, се умножава с „Коефициент за база” – 1,20 (Формуляр 3, колона 5).

         Чл.29.(1) Спортни клубове, които организират и провеждат спортни прояви, на територията на Община Поморие, получават еднократно за дадено състезание – 250 т.;

(2) Спортни клубове, на които дейността им е свързана и с извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност с ученици получават еднократно за дадено състезание – 75 т., но за не повече от три прояви;

(3) Спортни клубове, които работят и с деца с различни потребности/деца със СОП (специални образователни потребности) получават еднократно 500 т.

(4) Към получения резултат (Формуляр 3, колона 5) се прибавят точките от чл.29, ал.(1), ал. (2) и ал.(3);

(5) Тези точки не се умножават с коефициент, а се прибавят към крайния сбор.

         Чл. 30. (1) Приложение 1: Таблица 4 и Таблица 5 съдържат оценка (точкуване) на спортните резултати на състезателите по възрастови групи от държавния и международен календар: класиране и съответния брой точки;

(2) Всяко следващо класиране, не фигуриращо в Таблица 4 и Таблица 5 носи точки, както следва:

За деца 5 точки
За юноши/девойки младша и старша възраст 10 точки
За мъже и жени 10 точки

 

 

 

 

 

        

         Чл.31.  Начислените точки от Приложение 1: Таблица 4 и Таблица 5 се умножават с „Коефициенти за конкурентност” (К.К) при отборните и индивидуалните спортове, съобразно броя участващи отбори или състезатели, в съответното Държавно или Международно състезание (Формуляр 1 и Формуляр 2):

 

А. Отборни спортове: К.К Б. Индивидуални спортове: К.К
До 4 участващи отбора 1.00 До 9 участника 1.00
От 5 до 10 участващи отбора 1.20 От 10 до 20 участника 1.20
Над 10 участващи отбора 1.30 От 21 до 30 участника 1.30
Над 30 участника 1.50

 

Чл. 32. Спортни клубове, които имат подготвителни групи, неучастващи в Държавните първенства трябва да предоставят на всяко шестмесечие (до 31 януари и до 31 юли) сведение до Общинския експерт по спорт, съдържащо:

– Трите имена и възраст на децата от подготвителната група

– Общ брой на децата посещаващи заниманията, по месеци

 

ГЛАВА ШЕСТА

РЕД ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА

 

         Чл.33. (1) Кандидатстването за финансово подпомагане се извършва в срок до 10 януари на съответната календарна година, чрез подаване на Заявление за финансово подпомагане до Кмета на Община Поморие (Приложение № 9).

(2) Към заявлението по ал.1 спортните клубове предоставят и следните документи:

 1. Заверено копие от документ удостоверяващ за наличие на разплащателна сметка на СК, издадено от съответната банка;
 2. Годишен финансов отчет (Приложение №6);
 3. Удостоверение за членство към съответна спортна Федерация;
 4. 4. Анкетен лист за категоризация (Приложение №7);
 5. Заверени протоколи от съответната Федерация за спортните резултати на клуба за изминалия спортно-състезателен период по възрастови групи;
 6. Данни на Клуба и информация за броя на членовете в клуба по възрастови групи и треньори (Приложение №10);
 7. Декларация за достоверност на предоставената информация и подадените документи

(Приложение № 11);    

 1. Декларация за липса на задължения към държавата и местната власт (Приложение № 12);
 2. 9. Заверен от съответната Федерация Списък на картотекираните състезатели в различните възрастови групи;
 3. Копие от Годишния Спортен календар за изтеклата година и Копие от Годишния Спортен календар за предстоящата година;
 4. Декларация от ръководителя на спортния клуб за изградена система за финансово управление и контрол.

         Чл.34. В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 33, Кметът на Община Поморие със заповед назначава Общинска експертна комисия по спорта (ОЕКС), в състава на която влизат  експерт от общинската администрация, пряко ангажиран със спорта, както и за прилагане  системата за финансиране, експерт/служител от Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводна дейност“, експерт/служител изпълняващ длъжността „Финансов контрол”, двама общински съветника, определени от Об.Съвет – Поморие.

         Чл.35. (1) Общинският експерт по спорта,  разглежда постъпилите заявления, приложените към тях документи и извършва проверка за редовността им, дали е допустим кандидатстващия за финансово подпомагане, упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината;

         (2) При констатирани неточности, непълнота на представените документи  или друг вид нередности, той има право да изиска от спортните клубове допълнителни сведения, обяснения, документи и да извърши проверки на място;

(3) Общинският експерт по спорта внася, за разглеждане, одобрение и вземане на решения в ОЕКС подготвените документи, в едно със своето становище.

         Чл.36. (1) Комисията разглежда предоставените документи и съответните предложения;

         (2)  ОЕКС извършва проверка на категоризацията на спортните клубове, верността на разпределяне на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в процентно съотношение, съгласно чл.8 от Наредбата, на изчислените точки, съобразно критериите за оценка и определената конкретна сума за всеки спортен клуб.

         (4) За своята работа, ОЕКС съставя протокол, съдържащ мотивирани предложения за отказ или одобряване на постъпилите заявления, както и размера на финансовите средства, за съответната година, които да бъдат отпуснати на одобрените спортни клубове.

         Чл. 37. В петдневен срок от приключване на работата си, ОЕКС представя изготвения протокол на Кмета на Община Поморие и на Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводна дейност“.

         Чл.38. Процедурата по разпределение на финансовите средства за спортните  клубове  приключва с подписване на договори след осъществен предварителен контрол за законосъобразност, съгласно утвърдените СФУК, между кмета на Община Поморие и председателя на всеки одобрен спортен клуб.

         Чл. 39.  Определените средства за финансово подпомагане се превеждат по сметките им на вноски, редуцирани с процента на неизпълнение на приходната част на бюджета.

Чл.40. Спортни клубове, получили финансова помощи по реда на тази Наредба, отчитат и доказват пред Община Поморие целесъобразността на изразходваните през годината средства, съгласно утвърдените от кмета „Указания за отчитане на получените финансови средства от спортните клубове, субсидирани от Община Поморие”, неразделна част от Наредбата (Приложение № 8)

         Чл. 41. (1)  За правомерни се признават разходи извършени през периода 01.01.- 31.12. на годината, в която са отпуснати субсидиите и са  пряко свързани със спортната дейност на съответния клуб, удостоверени с:

 • фактури /билети/ свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието и обратно;
 • фактури за храна /без алкохол, без коктейли, като организирано събитие/;
 • хонорарни сметки за изплатени хонорари;
 • фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със състезанието или тренировъчния лагер;
 • фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения и ремонт на спортната база;
 • материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка/;
 • фактури за нощувки;
 • фактури за витамини и възстановителни средства/разрешени от Антидопинговата комисия/, придружени от декларация от съответния спортен клуб;
 • фактури за изплатени режийни разходи – ток, вода и други разходи свързани с поддържането на ползваната база.
 • фактури за горивно смазочни материали за обезпечаване на учебно-тренировъчния и състезателен процес при специфичните спортове- ветроходство и др.

         (2) При „ОФК-Поморие” и „ОХК- Поморие” за правомерни се признават и разходите, отчетени с документ за възнаграждения и осигуровки на треньори, граждански договори за спортни специалисти, като възнагражденията/работни заплати/ не може да надвишават 40% от общия размер на финансовото подпомагане /субсидията/;

ГЛАВА СЕДМА

МЕТОДИКА ЗА  ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА

 

Част 1. Общи положения

Чл. 42. Методиката за финансиране на спортните клубове по време на извънредна обстановка  (наричана по-долу, за краткост „Методика“) уреждат предприетите мерки и действията, от страна на Община Поморие за финансиране на спортните клубове, при обоснована необходимост.

Чл. 43. Методиката е предназначена за финансово подпомагане на спортните клубове от Община Поморие по време на извънредна обстановка.

Чл. 44. Методиката се състои от следните части:

Част 1. : Общи положения

Част 2. : Условия и критерии за финансово подпомагане

Част 3. : Методика за финансиране и Механизъм за оценка на спортните клубове по време

на извънредна обстановка

Част 2. Условия и критерии за финансово подпомагане

Чл. 45. По реда на тази Методика се финансират само спортни клубове по смисъла на чл.12 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), отговарящи на следните условия:

 1. Да са вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;
 2. Да имат валидно членство в съответна лицензирана спортна федерация и да са вписани в Регистър на лицензираните спортни федерации и спортните клубове, воден от Министерството на младежта и спорта;
 3. Да имат сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри на Министерството на младежта и спорта (ММС) или придобили лиценз според лицензионната система на Федерацията или съюза;
 4. Да водят тренировъчен процес, при спазване на разпоредбите и въведените мерки по време на извънредното положение.
 5. Спортни клубове, които са участвали в държавни първенства в периода на извънредното положение, включенив Държавния спортен календар на съответната лицензирана Федерация
 6. Да имат и да поддържат поне една детско-юношеска формация, от една възрастова група, с не по-малко от 10 деца (без брой деца от подготвителни групи)
 7. Да са изпълнили задълженията си към Община Поморие по предходно финансово подпомагане;
 8. Да нямат наложена действаща санкция по реда на Глава VIII, от настоящата Наредба;
 9. Да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване.

Чл. 46. Финансово подпомагане по тази Методика не се предоставя на:

 1. Спортни клубове, на които Община Поморие е предоставила финансово подпомагане и не са изпълнили задълженията по смисъла на Наредба № 18 за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие или договорът им е прекратен по тяхна вина;
 2. Спортни клубове регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;
 3. Спортни клубове регистрирани като търговски дружества по Търговския закон;
 4. Спортни клубове, практикуващи демонстративни и хоби-спортове;
 5. Спортни клубове за хора с увреждания;
 6. Спортни клубове за ветерани;
 7. Професионални спортни клубове и спортни клубове, участващи в професионални лиги;
 8. Спортни клубове, реализиращи собствени приходи от ползване на общински обекти.

Чл. 47. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са, както следва:

 1. Да имат обособена организационна структура, по отношение на дейностите в областта на детско-юношеските школи;
 2. Участия в Международни, Държавни, зонални първенства, Национални купи, в периода на извънредното положение;
 3. Участие в Балкански, Европейски, Световни първенства и Олимпийски игри, в периода на извънредното положение;
 4. Спортни клубове, за които са приоритет заниманията с деца, извън учебния процес по видове спор, в периода на извънредното положение;

 

 1. Организиране и провеждане на състезания и турнири включени в Ученическия спортен календар, в периода на извънредното положение;
 2. Активно участие в организацията и провеждането на общински/масови спортни мероприятия, в периода на извънредното положение;

Чл. 48. Условия и критерии за финансово подпомагане са задължителни по време на извънредна обстановка.

Част 3. Методика за финансиране и Механизъм за оценка на спортните клубове по време на извънредна обстановка

Чл. 49. Дейността на спортните клубове през последните три години, както и тяхното финансиране за същия период са определящи за размера на тяхната субсидия, по време на извънредна обстановка.

Чл. 50. (1) Оценяването на спортните клубове се извършва въз основа на Критерии, упоменати в чл. 47, от тази Методика;

(2) Всеки критерий, по който се извършва оценката на спортен клуб носи определен процент;

Чл. 51. (1) Оценката на всеки СК, изразена в проценти, се определя по следните критерии:

 1. Критерий 1 (К-1) : Обхват на спортуващите деца, учениции младежи в спортни клубове, т.е. брой на практикуващи, брой възрастови групи (без броя на децата от подготвителните групи, което променлива величина)                                                                                                                           – 25 %
 2. Критерий 2 (К-2) : Участници в държавни първенства в периода на извънредното положение, включени в Държавния спортен календар на съответната лицензирана Федерация                                                                                                                                                                             – 10 %
 3. Критерий 3 (К-3) :  Организиране и провеждане на традиционни за Община Поморие спортни прояви от Общински Спортен календар за съответна година

–   8 %

 1. Критерий 4 (К-4) : Социалната значимост на вида спорт, разширяване обхвата на масово спортуващите, организирани чрез спортни клубове – масовост на съответния вид спорт

 

 

–  7 %

         (2) Размерът на финансовото подпомагане, за периода на извънредно положение (период без състезателна дейност) се изчислява по формула, а именно:

 

    f 2021  = (а + b + c)  x ………. %,    където:     (а + b + c) – Среден размер на получените

                           3                                                        3           субсидии през ’17 г., ’18 г., ’19 г.

%                    –  Оценка на СК, по Критерии, изразена в %

а             –  Субсидия за 2017 г.

b             –  Субсидия за 2018 г.

c             –  Субсидия за 2019 г.

f 2021       –  Финансиране за 2021

           Чл. 52. Спортен клуб събрал под от 20 %, получава фиксирана парична сума, в размер на 400,00 лева.

Чл. 53. Определените средства за финансово подпомагане се  предоставят, чрез банков превод, в български лева, по посочена от спортните клубове банкова сметка.

Чл. 54. Спортни клубове, получили финансова помощи по реда на тази Методика, отчитат и доказват пред Община Поморие целесъобразността на изразходваните средства, съгласно утвърдените от Кмета „Указания за отчитане на получените финансови средства от спортните клубове, субсидирани от Община Поморие”, неразделна част от Наредба № 18 за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие, Приложение № 8.

Чл. 55.  Определените субсидии ще се предоставят на спортните клубове само при финансова възможност, съобразна с изпълнението на общинския бюджет.

Чл. 56. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, то финансовите средства за подпомагане на спортните клубове ще бъдат редуцирани или спрени.

 

ГЛАВА ОСМА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

         Чл. 57. Община Поморие, чрез дирекциите „Хуманитарни дейности”-ресорна дирекция и „БФСД”, упражнява контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на отпуснатите средства от общинския бюджет по договори за финансово подпомагане на дейностите на спортните клубове и за спортни мероприятия от Общинския спортен календар.

         Чл. 58. Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представе­ни документи и неверни декларации, се лишават от финансово подпомагане за срок от 1 (една) година.

         Чл. 59. Спортни клубове, не отчели финансови средства, или отчели същите чрез недобросъвестно представени или некоректни документи се лишават от финансово подпомагане за срок от 2 (две) години.

         Чл. 60. Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер, ведно със законната лихва от датата на получаване.

Чл. 61. При нарушение на изискванията на тази Наредба, Община Поморие има право едностранно да прекрати изпълнението на договора за финансово подпомагане. След прекратяване изпълнението на договора за финансово подпомагане, субсидията се възстановява и се преразпределя от ОЕКС, по равно между спортни клубове със създадени ДЮШ, като обособени структури към тях, с цел подпомагане на детско – юношеския спорт;

         Чл. 62. Спортните клубове, получили финансова помощ,  подлежат и на финансов одит от звеното „Вътрешен одит” на Община Поморие.

 

 1. Изменения в Приложенията към Наредбата, както следва:

– Приложение 8 в началото „чл.37“ да се чете „чл.40“;

– Формуляр 1, колона 8 – „чл. 29“ да се чете „чл.31“;

– Формуляр 2, колона 8  – „чл. 29“ да се чете „чл.31“;

– Формуляр 3:

– „А“ (б) „чл. 24, ал.2“ да се чете „чл.26, ал.2“

-„Б“(д) „чл. 24, ал.2“ да се чете „чл.26, ал.2“;

 

– Формуляр 3:

„В“

– Колона 1, „ чл.29“ да се чете „чл.31“

– Колона 2, „ чл.29“ да се чете „чл.31“

– Колона 4, „ чл.25“ да се чете „чл.27“

– Колона 5, „ чл.26“ да се чете „чл.28“

– Колона 6, „ чл.27“ да се чете „чл.29, ал.1-3“

 

 1. 5. На основание чл.60, ал.1 от АПК, във връзка с предстоящо подписване на договори и предоставяне на субсидиите на спортните клубове, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.8. от дневния ред:„ОС-331/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Нов Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” (ОП „ОГСС”) Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 106/13.0.2024г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс чл.52, ал.3 и 4 от ЗОС, Общински съвет – Поморие:

 1. Отменя Правилникът за организацията на дейността на Общинско Предприятие „ОГСС“, приет с решение № 100 по протокол № 7/29.03.2012г.
 2. Приема нов Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” гр. Поморие както следва:

 

 

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО” – ПОМОРИЕ

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав, финансирането и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

Чл. 2. (1) Общинското предприятие е създадено на основание чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост.

(2) Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Община Поморие.

Чл. 3. (1) Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие (ОП „ОГСС”). По-нататък в Правилника е упоменато само като „Предприятието”.

 • Предприятието не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Поморие в рамките на предоставените му правомощия.
 • Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджет със самостоятелен баланс и осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и заложените в годишния бюджет на Община Поморие бюджетни средства за неговата издръжка.

Чл. 4. (1) Предприятието е със седалище и адрес на управление гр. Поморие, ул. Солна № 5.

 • Предприятието притежава собствен печат, на който е отбелязано наименованието на Предприятието и организационната му форма, а именно Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”.
 1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на Предприятието e:

 1. Организиране и извършване на дейности по озеленяване, почистване и поддържане на имотите-общинска собственост, включително паркове, градини и други места за общо ползване;
 2. Организиране и извършване на дейности по стопанисването, управлението, ползването, рекултивирането и опазването на земите от общинския поземлен фонд, изготвяне на необходимата документация и съгласуването й със съответните държавни и областни структури, както и подготвяне, организиране и провеждане на процедурите за отдаване под наем и процедурите за извършване на търг или конкурс.
 3. Организиране и извършване на дейности по управлението, стопанисването, възпроизводството, опазването и ползването на горите и земите – общински горски територии, включително изпълнение на Горско стопанския план в общинските горски територии и ежегодно изготвяне на необходимата документация по Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и възлагането на изпълнението на дейностите в горските територии-общинска собственост.

(2) Предприятието организира и извършва основни дейности както следва:

 1. Дейност „Горско стопанство“:

1.1. Изпълнение на Горскостопанския план чрез: възпроизводство на горите и извършване на свързаните с това дейности; ефективно ползване на дървесина и на недървесни и други горски продукти, както и търговия с тях; организиране и провеждане на противопожарни мероприятия в горските територии – общинска собственост;

1.2.  Изготвяне на необходимата документация по Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове;

1.3. Организиране и възлагане изпълнение на дейности в горските територии – общинска собственост за ползване на дървесина и недървесни горски продукти;

1.4. Маркиране на насажденията предвидени за сеч и изготвяне на съпровождащите документи, сортиментиране, кубиране на добита дървесина;

1.5. Продажба на дървесина;

1.6. Организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – общинска собственост;

1.7. Възлагане дейности по защита в горските територии от болести и вредители и други повреди;

1.8. Организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;

1.9. Охрана, контрол и опазване на горските територии – общинска собственост от незаконни посегателства, провеждане на сеч в горите, защита от пожари и други природни бедствия;

1.10. Други.

 1. Дейност „Селско стопанство“ – организиране и извършване на дейности по стопанисване, ползване и управление на земеделски земи:

2.1. Изготвяне на необходимата документация по ЗСПЗЗ и съгласуването й със съответните държавни и областни структури;

2.2. Подготвяне, организиране и провеждане на процедури за отдаване под наем или аренда, процедурите за извършване на търг или конкурс на земеделски земи, пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд;

2.3. Контролира стопанисването на земеделските земи, пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд;

2.4. Организира охраната по ЗОСИ на земеделските земи, пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд;

2.5. Следи за изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените животни;

2.6. Съвместно с БАБХ следи за ветеринарномедицинската обстановка на територията на Общината;

2.7. Директора на предприятието или упълномощено от него лице е председател на Общинската епизоотична комисия;

2.8. Други;

 1. Дейност „Озеленяване”:

3.1. Създаване и поддържане на обществени паркове и зелени площи  на територията на Община Поморие/ или създаване и поддържане на общински зелени площи:

3.2. Засаждане на декоративна растителност, на цветя и оформяне на цветни масиви;

3.3. Оформяне на короните на декоративни дървета и санитарни резитби;

3.4. Косене, прекопаване и резитба на храсти, поливане, торене и други озеленителни манипулации;

3.5. Събиране и извозване на растителни отпадъци;

3.6. Изграждане, експлоатация и поддръжка на поливни съоръжения;

3.7. Изграждане на зелени площи въз основа на проект и др.

3.8. Поваляне, разкройване на единични дървета;

3.9. Засаждане на дървета

3.10. Други

 1. Дейност „Чистота“:

4.1. Организиране и извършване на дейности почистване и поддържане на чистотата в имоти общинска собственост: улични платна, площади, алеи, паркове и зелени площи, детски площадки и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

4.2. Обслужване на районите с транспортни средства за извозването на събраните отпадъци;

4.3. Други;

Чл. 6. Определеният предмет на дейност на Предприятието може да се допълва или ограничава с решение на Общински съвет – Поморие.

Чл. 7. Предприятието осъществява дейността си чрез предоставените му активи, собственост на Община Поморие.

Чл. 8. Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Поморие или от определен от него заместник-кмет.

 

III. УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 9. Предприятието се ръководи и представлява от Директор.

Чл. 10. (1) Директорът се назначава от Кмета на Община Поморие за срок до четири години след провеждане на конкурс.

(2) Договорът с директора се прекратява с изтичане срока на договора, както и предсрочно на основанията, предвидени в Кодекса на труда.

(3) Директор на Предприятието може да бъде български гражданин с висше образование, който отговоря на изискванията на чл. 181, ал. 5 от Закона за горите и който не е осъждан за престъпление от общ характер и за когото не са налице ограниченията по чл.107а от Кодекса на труда”.

Чл. 11. (1) Директорът на ОП „ОГСС” – Поморие:

 1. Представлява Предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи, както и пред всички други физически и юридически лица от името и за сметка на общината след изрично упълномощаване от Кмета на Община Поморие.
 2. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Предприятието съобразно действащото законодателство, в съответствие с решенията на Общински съвет – Поморие и заповедите на Кмета на Община Поморие или определен от него заместник-кмет;
 3. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджет.
 4. Въвежда Система за финансово управление и контрол в Предприятието в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и осъществява контрол за ефективното и ефикасното им функциониране;
 5. Осъществява оперативно ръководство на Предприятието и ежегодно се отчита за извършената дейност на Предприятието пред Кмета на Община Поморие;
 6. Разработва и предоставя на Кмета на общината или оправомощено от него лице от общинската администрация проект на годишен бюджет за всяка бюджетна година, в срокове определени със заповед на Кмета на общината;
 7. Информира Кмета на Община Поморие за възникналите проблеми при осъществяване дейността на Предприятието и предлага решения за отстраняването им;
 8. Упражнява правата на работодател като: сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в Предприятието; утвърждава длъжностните им характеристики; създава необходимата организация за повишаване квалификацията и текущото обучение на числения състав на предприятието, както и за подбора и обучението на нови кадри; следи за спазване на трудовото законодателство; налага дисциплинарни наказания, както и извършва всички други дейности, произтичащи от качеството на работодател по смисъла на Кодекса на труда;
 9. Организира ефективното използване, управление и опазване на предоставеното му общинско имущество;
 10. Предоставя информация за Предприятието и дейността му за публикуване на официалната страница на Община Поморие.
  • В изпълнение на своите правомощия директорът на Предприятието издава заповеди.
  • Директорът контролира и носи отговорност за:
   1. Цялостната дейност на Предприятието;
   2. Законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на предприятието;
   3. Спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и финансови активи.

Чл. 12. Структурата и численият състав на Предприятието се определят с този Правилник, приет от Общински съвет – Поморие, а длъжностното и поименното разписание на предприятието се утвърждава от Кмета на Общината в рамките на утвърдения числен състав на Предприятието и при съобразяване с гласувания за дейността му бюджет.

Чл. 13. (1) Организационната структура на Предприятието е съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия Правилник.

 • Директорът на Предприятието е на пряко подчинение на Кмета на общината и е работодател на персонала.
 • При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в структурата и числеността на персонала, Директорът на Предприятието представя мотивирано предложение за промени до Кмета на общината, който внася в Общински съвет предложение за промяна по Приложение №1 на Правилника.
 • Промените в длъжностното разписание се утвърждават от Кмета на Община Поморие по предложение на Директора на Предприятието.
 1. ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл. 14. (1) На Предприятието се предоставя за управление и стопанисване имущество общинска собственост, посочено в Приложение № 2, което е неразделна част от настоящия Правилник.

(2) Имотите по ал. 1 се управляват от Предприятието, при условия и по ред, определени в Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Закона за горите и др.

Чл. 15. При наличието на обстоятелства, изискващи корекции на предоставеното за управление и стопанисване имущество, директорът на Предприятието представя мотивирано предложение за промени до кмета на общината, който внася в Общински съвет предложение за промяна по Приложение № 2 на Правилника.

 1. ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 16. (1) Предприятието е финансово подчинено на Община Поморие.

(2) Дейността на Предприятието се финансира със средства от общинския бюджет, в рамките на утвърдения му от Общинския съвет бюджет за годината.

Чл. 17. (1) Бюджетните средства се използват само по предназначение съгласно одобрения от Общински съвет бюджет на Предприятието за съответната година.

 • Предприятието няма право да разходва парични постъпления, придобити от осъществена стопанска дейност.
 • Всички приходи реализирани от Предприятието се внасят в приход на бюджета на Община Поморие.

Чл. 18. (1) Промени в одобрения бюджет на Предприятието се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и Закона за публичните финанси.

(2) Промените по приходната и разходната част на бюджета на Предприятието се извършват по предложение на Кмета на Общината въз основа на мотивирано предложение от директора на Предприятието и след утвърждаване от Общински съвет – Поморие.

Чл. 19. (1) Предприятието осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове и в съответствие с утвърдената счетоводна политика и другите вътрешни актове на Община Поморие.

 • Всички приходи и разходи на Предприятието се отчитат по Единната бюджетна класификация за приходите и разходите по бюджетите на общините.
 • Предприятието се отчита за своя сметка от името на Община Поморие за данъчни и осигурителни задължения.

Чл. 20. Предприятието съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджета си, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от първостепенния разпоредител – Община Поморие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост с решение на Общински съвет – Поморие № 106/13.03.2024г. по протокол № 8/13.03.2024г. на Общински съвет – Поморие, и отменя Правилникът за организацията на дейността на Общинско Предприятие „ОГСС” приет с решение №.100 по протокол № 7/29.03.2012г., изм. с Решения на Об.Съвет № 238/28.06.2012г; № 138/26.02.2016г; № 43/20.12.2019г; № 336/10.12.2020г; №546/29.06.2021г; №670/30.11.2021г., №670/30.11.2021г., №744/28.02.2022г, № 878/02.08.2022г, №938/13.10.2022г., №1017/20.12.2022г, №1100/07.03.2023г.
 • 2. За неуредените с този Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България, в т.ч. и актовете на Общински съвет – Поморие.
 • 3. Промени и изменения в настоящия правилник могат да се правят при промяна в нормативната уредба касаеща дейността на ОП „ОГСС” и при вътрешни промени в структурата и организацията на Община Поморие.
 • 4. Контролът по изпълнението на този правилник се осъществява от Кмета на Община Поморие или изрично определен от него заместник-кмет.

 

Приложение №1

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ОП „ОГСС“ ГР. ПОМОРИЕ

 • Администрация
 • Директор 1 бр.

1.2. Главен счетоводител                                                                           1 бр.

1.3. Счетоводител, ТРЗ, ЧР                                                                       1 бр.

1.4. Счетоводител-Касиер, Домакин, Деловодител                               1 бр.

 1. Дейност: горско стопанство

2.1 Лесоинженер                                                                                         1 бр.

2.2.Лесничей                                                                                               1 бр.

2.3.Горски стражари                                                                                   3 бр.

 1. Дейност: селско стопанство

3.1. Агроном                                                                                                 1 бр.

3.2. Икономист, селско стопанство                                                            1 бр.

3.3. Полски пазач – пъдар                                                                            1 бр.

 1. Дейност: озеленяване

4.1. Агроном                                                                                                 1 бр.

4.2. Озеленител                                                                                             3 бр.

4.3. Машинист, автовишка                                                                          1 бр.

4.4. Работник-озеленяване                                                                           1 бр.

 1. Дейност: чистота

5.1. Шофьор                                                                                                   4 бр.

 • Водач специален автомобил 4 бр.

5.3.Работник-озеленяване                                                                            40 бр.

 

Обща численост:    66 бр.

 

 

Приложение № 2

 

СПИСЪК

 

на недвижимото и движимо имущество, собствено и предоставено за стопанисване и управление на общинското предприятие “Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие

 

    І.  Предоставено за стопанисване и управление на общинското предприятие “Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие.

 1. Недвижим имот – четири помещения-западни, всяко от които от по 12 кв.м., находящи се на III /трети/ етаж от административна сграда на ЗКПУ „Анхиало”-град Поморие, с адрес: град Поморие, ул.Солна №5, с общо ползване на санитарните помещения на същия етаж от сградата, които помещения са предоставени на Община Поморие за нуждите на Общинска служба „Земеделие”-Поморие съгласно договор за наем вх.рег.№93-00-234/16.07.2008г.
 2. Недвижим имот – за срок от 10 (десет) години с Решение на Общ. Съвет №242/30.06.2016г.– сграда с идентификатор 57491.31.505.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК със застроена площ 122кв.м. и сграда с идентификатор 57491.31.505.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК със застроена площ 39кв.м., актувани с АОС №5557/17.01.2014г.
 3. Недвижим имот – складов терен с площ 5808кв.м., поземлен имот с идентификатор №57491.31.505, актуван с АОС №5496/24.07.2013г.
 4. Общински горски територии с обща площ 48 285,1 декара, съгласно Регистъра на общинската собственост в Община Поморие;
 5. Общински земеделски земи с обща площ 51 769,50 декара, съгласно Регистъра на общинската собственост в Община Поморие;
 6. Лек автомобил с висока проходимост Лада „Нива” с ДК№А9027КН;
 7. Специализиран автомобил, марка Ивеко /автовишка/, с рег. №0467РВ;
 8. Лекотоварен автомобил-самосвал, с рег.№А6163РВ и инв.№205105;
 1. Прикачна моторна дробилка на дървесина и биоотпадъци с инв.№205907;
 2. Товарен автомобил /самосвал/ марка Нисан с рег.№А5091МР, инв.№205906;
 3. 4 бр. Метометачни машини с рег.№ А11614; № А11615; № А13162 и №А13163;
  1. Лек автомобил 4х4, марка JEEP модел CHEROKE, с рег. №А9180НТ, инв.№205104;
  2. Лек автомобил, марка Рено модел Меган, с рег.№А7699ММ, инв.№008685;
  3. Дробилка за дървесина с рег.№А4854ЕМ, инв.№205914;

            ІІ. Собствени на общинското предприятие “Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие.

 1. Многофункционален сглобяем контейнер 240х600х240см.
 2. Лек автомобил 4х4, марка Тойота модел Рав-4, с рег.№А5118РА;
 3. Товарен автомобил /самосвал/, марка Форд модел Транзит, с рег.№А1834МВ;
 4. Товарен автомобил / самосвал/, марка Форд модел Транзит, с рег.№А5846ММ;
 5. Товарен автомобил, марка КИА модел К 2500 ТЦИ, с рег.№А3919НР.
 6. Лек автомобил, марка Нисан модел Терано, с рег.№А1885МК, инв.№205102;

 

По т.9. от дневния ред:„ОС-357/07.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие.“ с 13 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 6 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 107/13.0.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА на чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, ал. и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на ППС на територията на град Поморие, както следва:

 

 • 1. Чл. 3, ал. 1 от Раздел ІІ „Режим на почасово платено паркиране на ППС в „Зона за кратковременно платено паркиране” се изменя от:

На райони, площади, улици, пътища и части от пътища – общинска собственост, съгласно схема за местоположението и обхвата, приети от Общински съвет-Поморие, се въвежда режим за кратковременно платено паркиране за ППС с допустима максимална маса до 2, 5 тона и на микробуси и автобуси до 12 пътнически места, с граници съгласно Приложение № 1 „Зона за кратковременно платено паркиране“.

 

Нов текст:

На райони, площади, улици, пътища и части от пътища – общинска собственост, съгласно схема за местоположението и обхвата, приети от Общински съвет-Поморие, се въвежда режим за кратковременно платено паркиране за ППС с допустима максимална маса до 2, 5 тона и на микробуси и автобуси до 12 пътнически места, с граници съгласно Приложение № 1 и част Приложение 1.1 „Зона за кратковременно платено паркиране“.

 

 • 2. Чл. 3, ал. 5 от Раздел ІІ Режим на почасово платено паркиране на ППС в „Зона за кратковременно платено паркиране” се изменя от:

 

Изменения и допълнения на схемата и на списъка на райони, площади, улици, пътища и части от пътища общинска собственост, за които е въведен режим за кратковременно платено паркиране Зона за кратковременно платено паркиране” се извършват чрез промяна на схемата за паркиране Приложение № 1 с решение на Общински съвет-Поморие.

 

Нов текст:

Изменения и допълнения на схемата и на списъка на райони, площади, улици, пътища и части от пътища общинска собственост, за които е въведен режим за кратковременно платено паркиране Зона за кратковременно платено паркиране” се извършват чрез промяна на схемата за паркиране Приложение № 1 и Приложение 1.1 с решение на Общински съвет-Поморие.

 

 • 3. Чл. 11 от Раздел III „Режим на платено паркиране на ППС – служебен абонамент“ се изменя от:

 

За ползване на режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, заинтересованите лица подават заявления (Приложение № 3) до Кмета на Община Поморие от 15.03. до 15.04. на всяка година, придружено с необходимия набор от документи, установяващи обстоятелствата по чл. 8, а именно:

а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;

б)Договор за наем или нотариален акт за собственост, или друг документ, удостоверяващ, че заявителя ползва обекта, находящ се в сградата, в близост до която ще бъдат разположени паркоместата;

в) Документ удостоверяващ вписването в съответния регистър.

 

Нов текст:

За ползване на режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, заинтересованите лица подават заявления (Приложение № 3) до Директора на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ от 15.03. до 15.04. на всяка година, придружено с необходимия набор от документи, установяващи обстоятелствата по чл. 8, а именно:

а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;

б)Договор за наем или нотариален акт за собственост, или друг документ, удостоверяващ, че заявителя ползва обекта, находящ се в сградата, в близост до която ще бъдат разположени паркоместата;

в) Документ удостоверяващ вписването в съответния регистър.

 

 • 4. В чл. 13 от Раздел III „Режим на платено паркиране на ППС – служебен абонамент“ се създава нова аленея, а именно:

 

(2) При регистриране на паркирано в нарушение ППС на паркомясто, обозначено с маркировка “Служебен абонамент”, същото ППС може да бъде преместено принудително по реда на чл. 39 и чл. 40 от тази наредба, като водачът или собственикът на паркираното в нарушение ППС заплаща разходите по принудителното преместване и отговорното пазене на специализиран паркинг.

 

 • 5. Чл. 16 от Раздел IV „Режим на локално платено паркиране на ППС на живущите в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ се изменя от:

 

За ползване на режим на локално платено паркиране на ППС на живущите в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ се подава заявление (Приложение № 4)  до Кмета на община Поморие от 15.03. до 15.04. на всяка година, придружено с необходимия набор от документи, установяващи обстоятелствата по чл.14, а именно:

а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;

б) Копие от свидетелство за регистрация на ППС;

в) нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот, или договор за наем на обособения жилищен имот;

г) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици.

 

Нов текст:

За ползване на режим на локално платено паркиране на ППС на живущите в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ се подава заявление (Приложение № 4)  до Директора на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“, придружено с необходимия набор от документи, установяващи обстоятелствата по чл.14, а именно:

а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;

б) Копие от свидетелство за регистрация на ППС;

в) нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот, или договор за наем на обособения жилищен имот;

г) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици – копие.

д) при предоставено право за лично ползване на служебен автомобил – документ от работодателя, удостоверяващ, че заявителя е в трудово или служебно правоотношение, или има сключен договор за управление, както и документ, удостоверяващ предоставянето на служебния автомобил освен за служебно, така и за лично ползване – копие и оригинал за справка;

е) допълнителни документи, съотносими за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 14  за наличие на правото на ползване на режима и за удостоверяване на собственост на имот – копие.

 

 • 6. Чл. 17, ал. 2 от Раздел IV „Режим на локално платено паркиране на ППС на живущите в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ се изменя от:

 

Одобрението се предоставя на лицето, подало заявлението, само след заплащане за услугата в размера определен в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие, приета от Общински съвет – Поморие.

 

Нов текст:

Одобрението се предоставя на лицето, подало заявлението в срок до 14 работни дни, след подаване на необходимите документи, само след заплащане за услугата в размера определен в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие, приета от Общински съвет – Поморие. Одобрението важи за срок от 12 месеца от подаване на заявлението по чл. 16.

 

 • 7. Чл. 23 от Раздел V „Режим на платено преференциално паркиране на ППС на живущите извън „Зоната за кратковременно платено паркиране“ се изменя от:

 

Заинтересованите граждани подават Заявление (Приложение № 5) до Кмета на Община Поморие от 15.03. до 15.04. на всяка година, придружено с необходимия набор от документи, установяващи обстоятелствата по чл. 19, а именно:

а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл.4, ал.2 и ал.3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;

б) Копие от свидетелство за регистрация на ППС;

в) нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот, или договор за наем на обособения жилищен имот;

г) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици.

 

Нов текст:

Заинтересованите граждани подават Заявление (Приложение № 5) до Директора на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ от 15.03. до 15.04. на всяка година, придружено с необходимия набор от документи, установяващи обстоятелствата по чл. 19, а именно:

а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл.4, ал.2 и ал.3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;

б) Копие от свидетелство за регистрация на ППС;

в) нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот, или договор за наем на обособения жилищен имот;

г) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици – копие.

 

 • 8. В чл. 25 от Раздел V „Режим на платено преференциално паркиране на ППС на живущите извън „Зоната за кратковременно платено паркиране“ се създава нова аленея, а именно:

 

(5) При регистриране на паркирано в нарушение ППС на паркомясто, обозначено с маркировка “Платен абонамент”, същото ППС може да бъде преместено принудително по реда на чл. 39 и чл. 40 от тази наредба, като водачът или собственикът на паркираното в нарушение ППС заплаща разходите по принудителното преместване и отговорното пазене на специализиран паркинг.

 

 • 9. Чл. 26 от Раздел VI Режим на безплатно паркиране на ППС в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ се изменя от:

(1) На територията на гр. Поморие в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ изцяло електрическите превозни средства паркират неограничено по време.

(2) Изцяло електрическите превозни средства имат право да престояват и зареждат батериите си в зарядна станция, находяща се на територията на Община Поморие, за не повече от четири часа.

(3) Редът и условията за издаване на одобрение за изцяло електрическото превозно средство е както следва:

 1. Лицата, желаещи да ползват услугата по ал.1, подават заявление (Приложение № 6) по образец до Кмета на Община Поморие от 15.03. до 15.04. на всяка година, за изцяло електрическото превозно средство.
 2. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на изцяло електрическото превозно средство.
 3. Одобрението се получава в срок до 14 работни дни, след подаване на необходимите документи.
 4. На одобрените лица се предоставя стикер и/или талон (Приложение № 8), който се поставя на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, с цел да не се затруднява осъществяването на контрол.

 

Нов текст:

На територията на гр. Поморие в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ изцяло електрическите превозни средства паркират неограничено по време.

(2) Изцяло електрическите превозни средства имат право да престояват и зареждат батериите си в зарядна станция, находяща се на територията на Община Поморие, за не повече от четири часа.

(3) Редът и условията за издаване на одобрение по ал. 1 за изцяло електрическото превозно средство е както следва:

 1. Лицата, желаещи да ползват услугата по ал.1, подават заявление (Приложение № 6) по образец до Директора на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ за изцяло електрическото превозно средство.
 2. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на изцяло електрическото превозно средство.
 3. Одобрението се получава в срок до 14 работни дни, след подаване на необходимите документи.

 

 • 10. В чл. 27 Раздел VII „Режим на безплатно паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания в „Зона за кратковременно платено паркиране” се създава нова алинея:

 

(8) При регистриране на паркирано в нарушение ППС на паркомясто, обозначено с обозначават с пътен знак Д21 „хора с увреждания” и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ „Хора с увреждания”, същото ППС може да бъде преместено принудително по реда на чл. 39 и чл. 40 от тази наредба, като водачът или собственикът на паркираното в нарушение ППС заплаща разходите по принудителното преместване и отговорното пазене на специализиран паркинг.

 

 • 11. Чл. 28, ал. 1 от Раздел VIII „Паркинги и площади“ се изменя от:

На територията на гр. Поморие се обособяват следните паркинги:

– Паркинг Перла, имот № 57491.503.577

-Паркинг бул. „Яворов”, имот № 57491.503.131 (Казиното)

-Паркинг ул. „Цар Петър” (пред Община Поморие), имот № 57491.501.707

-На територията на паркинг ул. „Цар Петър” е обособен и охраняем наказателен паркинг, имот № 57491.501.260

-Училище Иван Вазов, имот № 57491.501.717 (Голямото училище)

-Паркинг ул. „Петко Каравелов” (на кръстовището на ул. „Проф. Стоянов” и ул. „Солна”), имот № 57491.501.710

-Паркинг ул. „Проф. Стоянов”, имот № 57491.501.455 (между СБР и Гранд Хотел Поморие)

-Паркинг МБАЛ, имот № 57491.501.690

-Паркинг пред хотел „Токалиев“, поземлен имот с идентификатор 57491.501.703 в УПИ IX, кв.232 по плана на гр. Поморие.

 

Нов текст:

На територията на гр. Поморие се обособяват следните паркинги:

– Паркинг Перла, имот № 57491.503.577

-Паркинг бул. „Яворов”, имот № 57491.503.131 (Казиното)

-Паркинг ул. „Цар Петър” (пред Община Поморие), имот № 57491.501.707

– Паркинг на ул. Крайбрежна, имот с идентификатор № 57491.501.245

-На територията на паркинг ул. „Цар Петър” е обособен и охраняем наказателен паркинг, имот № 57491.501.260

-Паркинг ул. „Петко Каравелов” (на кръстовището на ул. „Проф. Стоянов” и ул. „Солна”), имот № 57491.501.710

-Паркинг ул. „Проф. Стоянов”, имот № 57491.501.455 (между СБР и Гранд Хотел Поморие)

-Паркинг МБАЛ, имот № 57491.501.690

-Паркинг ул. Нео Анхиало (на кръстовището на ул. Петко Каравелов“), имот с идентификатор 57491.501.703 по плана на гр. Поморие.

 

 • 12. Чл. 29, ал. 2 от Раздел VIII „Паркинги и площади“ се изменя от:

Паркинг МБАЛ, имот № 57491.501.690, е безплатен за първите два часа, след което престоя се таксува като на платен паркинг.

 

Нов текст:

Паркинг МБАЛ, имот № 57491.501.690, е безплатен еднократно при първо влизане (за период от 24 часа ) за първите два часа, след което престоя на ППС се таксува като на платен паркинг.

 

 • 13. Чл. 40 Раздел IХ „Контрол и принудителни административни мерки” Принудително преместване на неправилно паркирани пътни превозни средства се създава нова алинея:

(6) В случаите, когато е започнато преместване (репатриране) на неправилно паркирано ППС и са поставени до две закрепващи скоби, и собственикът му се яви на мястото с желание да го освободи, се заплаща половината от стойността на преместването (репатрирането).

 

 • 14. Чл. 44 от Раздел Х „Административно-наказателни разпоредби“ се отменя: Който използва издаден по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност стикер или талон, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, като се съставя акт за установяване на административно нарушение.

 

 • 15. Приложение № 3 се изменя от:

Приложение № 3

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

за ползване на платено паркиране „Служебен абонамент”

От _______________________________________________________________________

(трите имена на заявителя )

В качеството си на _________________________________________________________

                    (собственик/управител/представляващ) 

_______________________________________________________________________

(наименование на юридическото лице, ЕТ и др.)

ЕИК/БУЛСТАТ ,

АДРЕС: ____________________________________________________________________

(гр., ж.к., бул., ул., №, вх., ет., ап.)

Телефон за връзка: _______________________________

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Заявявам, че желая да получа разрешение за режим на платено паркиране „Служебен абонамент“ за ползване на имот-общинска собственост, за обособяване на ______ бр. служебни паркоместа, намиращи се в гр. Поморие, ул. ________________________________________________

 

С настоящото заявление декларирам, че имотът , намиращ се на посочения адрес използвам като:

 

Прилагам следните документи:

а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;

б) Договор за наем или нотариален акт за собственост, или друг документ, удостоверяващ, че заявителя ползва обекта, находящ се в сградата, в близост до която ще бъдат разположени паркоместата;

в) Документ удостоверяващ вписването в съответния регистър.

 

□ Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното обслужване.

 

 

Дата:___________________                                   ЗАЯВИТЕЛ: _________________

(име, фамилия, подпис)

 

 

Нов текст:

 

Приложение № 3

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА ОП „СУОИ“

ГРАД ПОМОРИЕ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

за ползване на платено паркиране „Служебен абонамент”

 

От ______________________________________________________________

(трите имена на заявителя)

 

В качеството си на ____________________________________________

                    (собственик/управител/представляващ) 

_________________________________________________________________

(наименование на юридическото лице, ЕТ и др.)

 

 

ЕИК/БУЛСТАТ

АДРЕС: ____________________________________________________________________

(гр., кв., бул., ул., №, вх., ет., ап.)

Телефон за връзка: _______________________________

 

Уважаема госпожо Директор,

Заявявам, че желая да получа разрешение за режим на платено паркиране на ППС „Служебен абонамент“ за ползване на имот-общинска собственост, за обособяване на ____ бр. служебни паркоместа, намиращи се в гр. Поморие, ул. ______________________________________________ за срок от ____ месеца.

С настоящото заявление декларирам, че имотът, намиращ се на посочения адрес използвам като:

 

            Прилагам следните документи:

а) Лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;

б) Договор за наем или нотариален акт за собственост, или друг документ, удостоверяващ, че заявителя ползва обекта, находящ се в сградата, в близост до която ще бъдат разположени паркоместата;

в) Документ удостоверяващ вписването в съответния регистър.

 

□ Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното обслужване.

 

 

Дата: ___________________                                  ЗАЯВИТЕЛ:  __________________

(име, фамилия, подпис)

 

 

 

 • 16. Приложение № 4 се изменя от:

Приложение № 4

ДО                                                                            

КМЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ      

                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ

за платено локално паркиране на ППС на живущите в Зоната на кратковременно платено паркиране

От_______________________________________________________________________

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН ,

Адрес: ____________________________________________________________________

(гр., ж.к., бул., ул., №, вх., ет., ап.)

Телефон за връзка: _______________________________

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Притежавам ППС марка____________________, модел____________________ с рег. №____________________ и желая да получа право за платено локално паркиране на ППС като живущ в Зоната на кратковременно платено паркиране за срок от ____________________

С настоящото заявление декларирам, че имотът, находящ се на постоянния адрес е обособен като жилищен и същия използвам за жилищни нужди, като

 

С настоящото заявление декларирам, че:

не съм собственик, както и да не съм носител на правото на владение, или ползване върху гараж със статут на самостоятелен обект в сградата, или на гараж със статут на обща част в сградата, или на отделно място за паркиране със статут на принадлежност към съответния самостоятелен обект в сградата, попадаща в обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране, включително и на гараж, определен като преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, както и че не съм променял функционално предназначение на гаража.

Прилагам следните документи:

а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл.4, ал.2 и ал.3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;

б) Копие от свидетелство за регистрация на ППС;

в) нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот, или договор за наем на обособения жилищен имот;

г) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици.

□ Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното обслужване.

Дата_______________                                            ЗАЯВИТЕЛ: _________________

(име, фамилия, подпис)

 

Нов текст:

 

Приложение № 4

ДО

ДИРЕКТОРА НА ОП „СУОИ“

ГРАД ПОМОРИЕ  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за локално платено паркиране на ППС на живущите в „Зоната на кратковременно платено паркиране“

 

От_______________________________________________________________________

(трите имена на заявителя)

ЕГН

Адрес: ____________________________________________________________________

(гр., кв., бул., ул., №, вх., ет., ап.)

Телефон за връзка: _________________________________

Уважаема госпожо Директор,

Притежавам ППС марка____________________, модел____________________ с рег. №____________________ и желая да получа разрешение за локално платено паркиране на ППС като живущ в Зоната на кратковременно платено паркиране за срок от ____ месеца.

 

С настоящото заявление декларирам, че имотът, находящ се на посочения адрес е обособен като жилищен и същия използвам за жилищни нужди, като:

С настоящото заявление декларирам, че:

не съм собственик, както и да не съм носител на правото на владение, или ползване върху гараж със статут на самостоятелен обект в сградата, или на гараж със статут на обща част в сградата, или на отделно място за паркиране със статут на принадлежност към съответния самостоятелен обект в сградата, попадаща в обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране, включително и на гараж, определен като преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, както и че не съм променял функционално предназначение на гаража.

Прилагам следните документи:

а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;

б) Копие от свидетелство за регистрация на ППС;

в) нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот, или договор за наем на обособения жилищен имот;

г) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици – копие.

д) при предоставено право за лично ползване на служебен автомобил – документ от работодателя, удостоверяващ, че заявителя е в трудово или служебно правоотношение, или има сключен договор за управление, както и документ, удостоверяващ предоставянето на служебния автомобил освен за служебно, така и за лично ползване – копие и оригинал за справка;

е) допълнителни документи, съотносими за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 14  за наличие на правото на ползване на режима и за удостоверяване на собственост на имот – копие.

□ Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното обслужване.

 

 

Дата: _______________                                                        ЗАЯВИТЕЛ: ________________

(име, фамилия, подпис)

 

 

 • 17. Приложение № 5 се изменя от:

 

Приложение № 5

ДО                                                                            

КМЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за платено преференциално паркиране на ППС на живущите извън Зоната на кратковременно платено паркиране

 

От_______________________________________________________________________

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН ,

Адрес: ____________________________________________________________________

(гр., ж.к., бул., ул., №, вх., ет., ап.)

Телефон за връзка: _______________________________

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Притежавам ППС марка____________________, модел____________________ с рег. №______________ и желая да получа право за платено локално паркиране на ППС като живущ извън Зоната на кратковременно платено паркиране за срок от ____________

С настоящото заявление декларирам, че имотът, находящ се на постоянния адрес е обособен като жилищен и същия използвам за жилищни нужди, като:

 

С настоящото заявление декларирам, че:

не съм собственик, както и да не съм носител на правото на владение, или ползване върху гараж със статут на самостоятелен обект в сградата, или на гараж със статут на обща част в сградата, или на отделно място за паркиране със статут на принадлежност към съответния самостоятелен обект в сградата, попадаща в обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране, включително и на гараж, определен като преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, както и че не са съм променял функционално  предназначение на гаража.

 

С настоящото декларирам, че при одобряване на настоящото заявление на обособеното паркомясто, което ще ползвам ще паркират следните ППС:

 

 1. ______________________ 2. ______________________ 3. ______________________

(посочват се рег. № на ППС);

Както и че регистрационните номера на имащите право да паркират в определеното паркомясто няма бъдат променяни за срока на абонамента.

 

Прилагам следните документи:

а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;

б) Копие от свидетелство за регистрация на ППС;

в) нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот, или договор за наем на обособения жилищен имот;

г) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици.

 

□ Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното обслужване.

 

 

Дата_______________                                            ЗАЯВИТЕЛ: _________________

(име, фамилия, подпис)

 

 

Нов текст:

Приложение № 5

ДО

ДИРЕКТОРА НА ОП „СУОИ“

ГРАД ПОМОРИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за платено преференциално паркиране на ППС на живущите извън Зоната на кратковременно платено паркиране

От__________________________________________________________________________

(трите имена на заявителя)

ЕГН ,

Адрес: _____________________________________________________________________________

 (гр., кв., бул., ул., №, вх., ет., ап.)

Телефон за връзка: _______________________________

Уважаема госпожо Директор,

Притежавам ППС марка _______________ , модел _______________ с рег. №______________ и желая да получа разрешение  за ползване на имот-общинска собственост за платено преференциално паркиране на ППС като живущ извън Зоната на кратковременно платено паркиране за срок от ___ месеца.

С настоящото заявление декларирам, че имотът, находящ се на постоянния адрес е обособен като жилищен и същия използвам за жилищни нужди, като:

С настоящото заявление декларирам, че:

не съм собственик, както и да не съм носител на правото на владение, или ползване върху гараж със статут на самостоятелен обект в сградата, или на гараж със статут на обща част в сградата, или на отделно място за паркиране със статут на принадлежност към съответния самостоятелен обект в сградата, попадаща в обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране, включително и на гараж, определен като преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, както и че не са съм променял функционално  предназначение на гаража.

С настоящото декларирам, че при одобряване на настоящото заявление на обособеното паркомясто, което ще ползвам ще паркират следните ППС:

 1. ______________________ 2. ______________________ 3. ______________________

(посочват се рег. № на ППС);

Както и че регистрационните номера на имащите право да паркират в определеното паркомясто няма бъдат променяни за срока на абонамента.

Прилагам следните документи:

а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл.4, ал.2 и ал.3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;

б) Копие от свидетелство за регистрация на ППС;

в) нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот, или договор за наем на обособения жилищен имот;

г) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици.

□ Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното обслужване.

 

Дата: _______________                                          ЗАЯВИТЕЛ: ______________________

(име, фамилия, подпис)

 

 • 18. Приложение № 6 се изменя от:

Приложение № 6

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за безплатно паркиране на електромобил

 

От ________________________________________________________________________

(трите имена на заявителя)

ЕГН: ____________________ с адрес: гр. ______________ ул. ____________________, №______, бл. ______, вх. ______, ет. ______, ап. ______ телефон: ______________,

 

Попълва се от ЮЛ/ЕТ

 

В качеството си на представляващ

________________________________________________________________________

 

ЕИК: ____________________

 

Седалище и адрес на управление

________________________________________________________________________

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Заявявам, че желая да ми бъде разрешено безплатно паркиране на електромобил на територията на гр. Поморие, марка:______________, модел: ______________ регистрационен номер ____________ цвят: ______________ ______________

Към заявлението представям следните документи:

а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл.4, ал.2 и ал.3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;

б) Копие от свидетелство за регистрация на ППС;

в) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици.

 

□ Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното обслужване.

 

Дата_______________                                            ЗАЯВИТЕЛ: _________________

(име, фамилия, подпис)

 

Нов текст:

Приложение № 6

ДО

ДИРЕКТОРА НА ОП „СУОИ“

ГРАД ПОМОРИЕ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за безплатно паркиране на електромобил

 

От ________________________________________________________________________

(трите имена на заявителя)

ЕГН: ____________________ с адрес: гр. ______________ ул. ____________________, №______, бл. ______, вх. ______, ет. ______, ап. ______ телефон: ______________,

 

Попълва се от ЮЛ/ЕТ

 

В качеството си на представляващ

________________________________________________________________________

 

ЕИК: ____________________

 

Седалище и адрес на управление

________________________________________________________________________

 

 

 

Уважаема госпожо Директор,

Заявявам, че желая да ми бъде разрешено безплатно паркиране на електромобил на територията на гр. Поморие, марка:______________, модел: ______________ регистрационен номер ______________ цвят: ______________

Към заявлението представям следните документи:

а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл.4, ал.2 и ал.3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;

б) Копие от свидетелство за регистрация на ППС;

в) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици.

 

□ Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното обслужване.

 

Дата_______________                                            ЗАЯВИТЕЛ: __________________

(име, фамилия, подпис)

 

 

 

 • 19. Приложение № 8 се отменя. Приложение № 9 става Приложение № 8.

 

ІІ. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, във връзка с големия обществен интерес, настъпващия летен туристически сезон, както и с необходимостта от последващи и времеемки действия за осигуряване на нуждите на гражданите и гостите на град Поморие, за паркиране на територията на града и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *