Решения от 9-то заседание на Общински съвет- Поморие, проведено на 28.03.2024 г.

Решения от 9-то заседание на Общински съвет- Поморие, които ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 15.04.2024г.:

По т.1. от дневния ред:„ОС-258/06.02.2024г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр. Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 108/28.03.2024г.

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1  и ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл.23, ал.1 и чл.83, ал.1, т.2, и чл. 84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг,  за  отдаване  под наем, за срок от 8 /осем/ години на следните обекти находящи се в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр. Поморие, както следва:

Тяло А

1.Павилион № 11 на площ от 6,30 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на 126,00 лв. без вкл. ДДС или 151,20 лв. с вкл. ДДС.

2.Павилион № 13 на площ от 9,25 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на 222,00 лв. без вкл. ДДС или 266,40 лв. с вкл. ДДС.

3.Павилион № 15 на площ от 8,21 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на 164,20 лв. без вкл. ДДС или 197,04 лв. с вкл. ДДС.

4.Павилион № 17 на площ от 8,06 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на 161,20 лв. без вкл. ДДС или 193,44 лв. с вкл. ДДС.

Тяло Б

1.Павилион № 1 на площ от 7,95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,00 лв.без вкл.ДДС или 190,80 лв.с вкл. ДДС.

2.Павилион № 2 на площ от 7,95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,00 лв.без вкл.ДДС или 190,80 лв.с вкл. ДДС.

3.Павилион № 3 на площ от 8,06 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 161,20 лв.без вкл.ДДС или 193,44 лв.с вкл. ДДС.

4.Павилион № 5 на площ от 8,20 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,00 лв.без вкл.ДДС или 196,80 лв.с вкл. ДДС.

5.Павилион № 7 на площ от 8,78 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 175,60 лв.без вкл.ДДС или 210,72 лв.с вкл. ДДС.

ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 1. В обектите по т.І може да се осъществява търговска дейност ;
 2. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.
 3. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена без ДДС.

 1. IV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец, както и всички разходи за ел. енергия, вода и други консумативи в наетия имот.
 2. V. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.
 3. VI. Схемата е неразделна част от настоящото решение.

По т.2. от дневния ред:„ОС-327/29.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна предназначението на общинско жилище, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.7 по КК и КР на гр.Каблешково.“ с 0 гласа „за”, 14 гласа „въздържали се”, 6 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 109/28.03.2024г.

Общински съвет – Поморие не приема докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна предназначението на общинско жилище, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.7 по КК и КР на гр.Каблешково.

По т.3. от дневния ред:„ОС-300/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2024г. – Апартамент: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.7 по КК и КР на гр.Каблешково.“ с 0 гласа „за”, 14 гласа „въздържали се”, 6 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 110/28.03.2024г.

Общински съвет – Поморие не приема докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2024г. – Апартамент: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.7 по КК и КР на гр.Каблешково.

По т.4. от дневния ред:„ОС-289/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – съгласие за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.7 по КК и КР на гр.Каблешково, представляващ общински апартамент.“ с 0 гласа „за”, 14 гласа „въздържали се”, 6 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 111/28.03.2024г.

Общински съвет – Поморие не приема докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – съгласие за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.7 по КК и КР на гр.Каблешково, представляващ общински апартамент.

По т.5. от дневния ред:„ОС-291/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – ПИ 57491.501.697, УПИ Х, кв.253 гр.Поморие.“ с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 6 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 112/28.03.2024г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6350/21.09.2018г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.697

кв.253  УПИ Х

393кв.м. 117 900,00лв.

 

По т.6. от дневния ред:„ОС-292/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – Земеделска земя с начин на трайно ползване: „за животновъден комплекс“, осма категория, ПИ 16064.100.77 с.Горица.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 113/28.03.2024г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7021/29.03.2022г. с.Горица

Земеделска земя с начин на трайно ползване: „за животновъден комплекс“

ПИ 16064.100.77

Осма категория

4615кв.м.  

 

50 760,00лв.

По т.7. от дневния ред:„ОС-293/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Ахелой.“ с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 6 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 114/28.03.2024г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
5644/01.12.2014г. гр.Ахелой

ПИ 00833.501.539

кв.35  УПИ VІІІ

878кв.м. 70 240,00лв.
6699/04.11.2019г.

 

 

6753/25.11.2019г.

6799/02.06.2020г.

гр.Ахелой

ПИ 00833.502.158

Сгради с идентификатори:

00833.502.158.1

00833.502.158.2

00833.502.158.3

 

854кв.м.

 

 

60кв.м.

58кв.м.

59кв.м.

 

68 320,00лв.

 

 

21 000,00лв.

20 300,00лв.

22 660,00лв.

 

Общо: 130 280,00лв.

 

По т.8. от дневния ред:„ОС-294/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – ПИ 16064.601.922, УПИ І, кв.18 в с.Горица.“ с 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 115/28.03.2024г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7121/14.09.2022г. с.Горица

ПИ 16064.601.922

кв.18  УПИ І

468кв.м. 18720,00лв.

 

По т.9. от дневния ред:„ОС-295/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Каблешково.“ с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 6 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 116/28.03.2024г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6151/15.06.2017г. гр.Каблешково

35033.501.1157

УПИ V  кв.18

775кв.м.  

31 780,00лв.

5971/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1159

УПИ ІІ  кв.19

672кв.м.  

27 550,00лв.

 

5972/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1160

УПИ ІІІ  кв.19

687кв.м.  

28 170,00лв.

5973/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1161

УПИ ІV  кв.19

686кв.м.  

28 130,00лв.

5974/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1162

УПИ V  кв.19

733кв.м.  

30 050,00лв.

6076/02.12.2016г. гр.Каблешково

ПИ 35033.501.1178

УПИ І кв.20

948кв.м.  

38 870,00лв.

6071/02.12.2016г. гр.Каблешково

ПИ 35033.501.1173

УПИ VІ кв.20

681кв.м.  

27 920,00лв.

6070/02.12.2016г. гр.Каблешково

ПИ 35033.501.1172

УПИ VІІ кв.20

764кв.м.  

31 320,00лв.

По т.10. от дневния ред:„ОС-296/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка.“ с 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 117/28.03.2024г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7143/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.411

УПИ V кв.38

321кв.м.  

16 690,00лв.

7144/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.413

УПИ VI кв.38

331кв.м.  

17 870,00лв.

7147/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.415

УПИ IХ кв.38

358кв.м.  

18 620,00лв.

7148/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.416

УПИ Х кв.38

389кв.м.  

20 230,00лв.

7149/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.417

УПИ ХI кв.38

356кв.м.  

18 510,00лв.

7150/14.11.2022г. с.Лъка

ПИ 44425.501.418

УПИ ХІI кв.38

286кв.м.  

14 870,00лв.

 По т.11. от дневния ред:„ОС-297/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово.“ с 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 118/28.03.2024г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7126/05.10.2022г. с.Александрово

ПИ 00271.501.269

УПИ V кв.23

745кв.м.  

31 290,00лв.

7127/05.10.2022г. с.Александрово

ПИ 00271.501.270

УПИ VI кв.23

799кв.м.  

33 560,00лв.

7554/29.11.2023г. с.Александрово

ПИ 00271.501.271

УПИ VIІ кв.23

722кв.м.  

30 320,00лв.

7136/14.11.2022г. с.Александрово

ПИ 00271.501.89

УПИ I кв.8

976кв.м.  

40 990,00лв.

7137/14.11.2022г. с.Александрово

ПИ 00271.501.90

УПИ II кв.8

996кв.м.  

41 830,00лв.

7138/14.11.2022г. с.Александрово

ПИ 00271.501.91

УПИ III кв.8

986кв.м.  

41 410,00лв.

 По т.12. от дневния ред:„ОС-299/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване на поземлен имот с идентификатор 47651.10.26 по КККР на с. Медово за частна общинска собственост.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 119/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинска собственост във връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.78а от Правилника за прилагане Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.6 ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие

1.Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 47651.10.26 по КККР на с. Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 899 кв.м., с променен начин на трайно ползване – от „пасище“ в „друг вид земеделска земя“, находящ се в местността „Над село”, актуван с АПОС №3384/17.09.2005г. на Кмета на община Поморие.

2.Възлага на Кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение след влизането му в сила.

По т.13. от дневния ред:„ОС-318/27.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на 6,5/973 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 18229.501.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гълъбец.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 120/28.03.2024г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 182,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Юсеин Ибрям Мехмед на общински имот, съставляващ 6,5/973 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 18229.501.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гълъбец, одобрени със Заповед №РД-18-7/16.01.2024г. на Изпълнителния директор на АГКК, съответстващ на УПИ VІІІ-280 кв.30 по регулационния план на с.Гълъбец, целия на площ от 973кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7567/19.02.2024г.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.14. от дневния ред:„ОС-324/28.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на общински имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 35033.501.480, съответстващ на УПИ VІ-480 кв.23 по регулационния план на гр.Каблешково.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 121/28.03.2024г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба при цена 23 350,00лв. /без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Слави Стоянов Стойков на общински имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 35033.501.480 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ VІ-480 кв.23 по регулационния план на гр.Каблешково, целия на площ от 467кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7564/01.02.2024г.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.15. от дневния ред:„ОС-325/29.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на 3/18 от 1/12 в идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот, съответстващ на УПИ VI в квартал 25 по сега действащия подробен устройствен план на гр. Ахелой.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 122/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.258, ал.1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Общински съвет гр. Поморие отказва да закупи 3/18 (три осемнадесети) от 1/12 (една дванадесета)  в идеални части от поземлен имот с идентификатор 00833.502.29 по КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, целият на площ от 2287 кв.м. (две хиляди двеста осемдесет и седем квадратни метра), съответстващ на УПИ VI /шести, римско/ в квартал 25 /двадесет и пети/ по сега действащия подробен устройствен план на гр. Ахелой, при съседи: 00833.502.30, 00833.502.42, 00833.502.43, 00833.502.44, 00833.502.45, 00833.502.28, за сумата от 1728,00лв. (хиляда седемстотин двадесет и осем хиляди лева).

 

По т.16. от дневния ред:„ОС-336/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на 6,5/973 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 18229.501.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гълъбец.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 123/28.03.2024г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба при цена 182,00лв. /без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Петър Стоянов Гечев на общински имот, съставляващ 6,5/973 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 18229.501.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гълъбец, одобрени със Заповед №РД-18-7/16.01.2024г. на Изпълнителния директор на АГКК, съответстващ на УПИ VІІІ-280 кв.30 по регулационния план на с.Гълъбец, целия на площ от 973кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7567/19.02.2024г.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.17. от дневния ред:„ОС-337/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – за ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот, съответстващ на УПИ VІІІ-29 кв.4 по регулационния план на с.Габерово.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 124/28.03.2024г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 14057.501.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Габерово, съответстващ на УПИ VІІІ-29 кв.4 по регулационния план на с.Габерово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет гр.Поморие, дава съгласие да се продадат 5/1047кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 14057.501.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Габерово, съответстващ на УПИ VІІІ-29 кв.4 по регулационния план на с.Габерово, целият на площ от 1047кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7573/19.02.2024г. на съсобствениците Адем Хасан Чолакюсеин и Осман Хасан Чолакюсеин, при цена 115,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.18. от дневния ред:„ОС-338/01.03.2024г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти  на територията на гр. Поморие.“ с 14 гласа „за”, 6 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 125/28.03.2024г.

І. Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗУТ и чл.9, ал.2  от Наредба № 6  за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие, приема  схеми  за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие, както следва:

 1. 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Княз Борис I  в гр.Поморие

1.1. позиция № 600 – автомат за куриерски пратки -3кв.м;

 1. 2. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Морски вълни“  от о.т.393-о.т.398 в гр.Поморие

2.1. позиция № 1 – автомат за куриерски пратки -3кв.м;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона  „ Велико Търново“ в гр.Поморие

2.1. позиция № 500 – автомат за куриерски пратки -3кв.м;

      ІІ.     Приложените  схеми са неразделна част от настоящото решение.

По т.19. от дневния ред:„ОС-342/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на идеални части от поземлени имоти с идентификатор 57491.507.455, 57491.507.456, 57491.507.457, 57491.507.458 и 57491.507.459 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 126/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 и чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие обявява за частна общинска собственост, идеалните частите от улица с о.т.96-110 и улица с о.т. 105, 106, 107, 108,108а, 109 и 109а, както следва:

 • 95 кв.м. в идеални части от улица с о.т. 106-107 и 21 кв.м. в идеални части от улица с о.т. 96-110, придаващи се към УПИ I (ПИ с идентификатор 57491.507.455 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие);
 • 23 кв.м. в идеални части от улица с о.т. 96-110 и 12 кв.м. в идеални части от улица с о.т.108а и 109, придаващи се към УПИ VIII (ПИ с идентификатор 57491.507.459 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие);
 • 9 кв.м. в идеални части от улица с о.т. 96-110, придаващи се към УПИ IX (ПИ с идентификатор 57491.507.458 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие);
 • 8 кв.м. в идеални части от улица с о.т. 96-110, придаващи се към УПИ X (ПИ с идентификатор 57491.507.457 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие);
 • 8 кв.м. в идеални части от улица с о.т. 96-110, придаващи се към УПИ XI (ПИ с идентификатор 57491.507.456 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие).

По т.20. от дневния ред:„ОС-347/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.019-0034-C01, по процедура № BG06RDNP001-7.019 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 127/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.019-0034-C01 от 03.08.2023г. по процедура №BG06RDNP001-7.019 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421:

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  292 835,47 лева (двеста деветдесет и две хиляди осемстотин тридесет и пет лева и четиридесет и седем стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.002-0007-C01 от 03.08.2023г. по процедура №BG06RDNP001-7.019 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

 

 1. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на Община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.019-0034-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

По т.21. от дневния ред:„ОС-348/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.019-0034-C01, по процедура №BG06RDNP001-7.019 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 128/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.019-0034-C01 от 03.08.2023 г. по процедура №BG06RDNP001-7.019 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421

 

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер  на 1 464 177,36 лева (един милион четиристотин шестдесет и четири хиляди сто седемдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № №BG06RDNP001-7.019-0034-C01 по процедура № BG06RDNP001-7.019 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № №BG06RDNP001-7.019-0034-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.22. от дневния ред:„ОС-356/06.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ ІІІ кв.19а по регулационния план на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 129/28.03.2024г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.503.622 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІІ кв.19а по регулационния план на гр.Поморие, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 294,50/10214 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.503.622 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІІ кв.19а по регулационния план на гр.Поморие, целият на площ от 10214кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7577/05.03.2024г. на съсобственика „Порт хотел Поморие“ ЕООД, при цена 350,00лв. на кв.м. /без ДДС/.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.23. от дневния ред:„ОС-363/08.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на имот публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Регионална дирекция „Гранична полиция”- Бургас към Главна дирекция „Гранична полиция” при Министерството на вътрешните работи.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 130/28.03.2024г.

 1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.18, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие :     

                 Предоставя за безвъзмездно управление в полза на Регионална дирекция «Гранична полиция»-Бургас към Главна дирекция „Гранична полиция” при Министерството на вътрешните работи,  помещение част от имот – публична общинска собственост, съгласно АПОС № 6021/2016г., а именно: помещение намиращо се в сграда за търговия в «Рибарско пристанище»-Поморие, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.503.567.3 по КККР на гр. Поморие, с площ: 10 кв.м.,  адрес на имота: гр. Поморие, п.к.8200, ул. « Кубрат» № 8.

Управлението се предоставя  за срок от 10 (десет) години от влизане на решението в сила.

 1. 2. Предоставеното помещение да се използва по предназначение – за дейността на Регионална дирекция «Гранична полиция»-Бургас. Предоставеното помещение не може да се преотдава под наем, да се преотстъпва за уплавление и ползване, както да се ползва съвместно по договор с трети лица.
 2. 3. Всички разходи във връзка с управлението на имота: текущи ремонти, такси, консумативи и др. са за сметка на Регионална дирекция «Гранична полиция»-Бургас към Главна дирекция „Гранична полиция” при Министерството на вътрешните работи.
 3. 4. Възлага на Кмета на Община Поморие да извърши необходимите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор за безвъзмездно управление.
 4. На основание чл.60, ал.1 от АПК, във връзка със спешната необходимост от създаване на условия за осъществяване на ефективен граничен контрол в пристанищата без изградени ГКПП, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.24. от дневния ред:„ОС-383/20.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на сдружение с нестопанска цел “Фонд за развитие на Летище Бургас”, одобряване на проекта на устав и определяне на представител на Община Поморие в управителните органи на сдружението.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 131/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 68, чл. 69 и чл. 70 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност,

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да участва в сдружение с нестопанска цел с наименование “Фонд за развитие на Летище Бургас”, със седалище и адрес на управление Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, ул. „Александровска“ №26.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие за внасяне на учредителна вноска за участие в сдружение с нестопанска цел с наименование “Фонд за развитие на Летище Бургас”, в размер от 58 576 (петдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и шест) лева.
 3. Общински съвет – Поморие одобрява предложения проект на устав на сдружение „Фонд за развитие на Летище Бургас ” със следните изменения и допълнения:

– Чл.13, ал.1, т.5 да се чете „при промяна водеща до закриване на общината-член на сдружението, поради разделяне или сливане“;

– В чл.24, ал.2  „т.6“ да се чете „т.7“;

–  В чл.31, ал.3 да отпадне изписването на месеца с думи (май).

 1. Общински съвет – Поморие определя Иван Атанасов Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в учредителното и в общото събрание на сдружение “ Фонд за развитие на Летище Бургас ”, както и за представител на община Поморие в органите на управление и контрол на сдружението, ако съответно бъде избран от общото събрание.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси и поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет-Поморие и датата на провеждане на учредителното събрание на сдружение “Фонд за развитие на Летище Бургас ”.

 

По т.25. от дневния ред:„ОС-212/23.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Програма за управление на община Поморие за мандат 2023-2027 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 132/28.03.2024г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12, във връзка с чл. 44 ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема Програма за управление на община Поморие за мандат 2023-2027 г., със срок за изпълнение – поетапно в съответствие с бюджета на общината за всяка година и със срок за отчитане – ежегодно в срок до 31-ви януари на съответната година, съгласно изискванията на закона.

По т.26. от дневния ред:„ОС-226/29.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Стратегия „Спорт, здраве, физическа активност и местна младежка политика“, с период 2024г. – 2028г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 133/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема Стратегия „Спорт, здраве, физическа активност и местна младежка политика”, с програмен период 2024г. — 2028 г.

По т.27. от дневния ред:„ОС-284/20.02.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие и член на временната комисия по избор на съдебни заседатели, определена с Решение № 8/04.12.2023г., относно предложения за избор на съдебни заседатели и удължаване срока на процедурата за определяне на съдебни заседатели.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 134/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1 и чл.68а, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Поморие:

 1. Определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от общите събрания на Окръжен съд – Бургас и Апелативен съд – Бургас както следва:
 2. Сийка Георгиева Николова
 3. Божанка Атанасова Тръпкова
 4. Минка Александрова Георгиева
 5. Георги Веселинов Драгоев . Удължава срока за подаване на заявления и определяне на кандидати за съдебни заседатели до 15.05.2024г. при същите условия, утвърдени в предходно Решение №1137/18.04.2023г. на Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г., а именно:

2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

– е на възраст от 21 до 68 години;

– има настоящ адрес в община Поморие;

– има завършено най-малко средно образование;

– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– не страда от психически заболявания.

 

2.2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

– е съдебен заседател в друг съд;

– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

2.3.Решението за откриване на процедурата се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Поморие  и Общински съвет – Поморие.

2.4. Кандидатите за съдебни заседатели, които отговарят на изискванията на ЗСВ, следва в срок до 15.05.2024г. да подадат в Общински съвет – Поморие, заявление по образец, към което прилагат документите, посочени в чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт, както следва:

– подробна автобиография, подписана от кандидата;

– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

– медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

– данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки;

– мотивационно писмо;

– писмено съгласие;

– декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

– документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

2.5.Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

2.6.Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

2.7.Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание като провежда събеседване с тях. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 10.06.2024г. в зала №2.

2.8.Комисията съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

 1. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.28. от дневния ред:„ОС-290/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 944, 945 и 952 по регулационния план /поземлен имот с идентификатор 57491.501.507 по кадастрална карта/ на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 135/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 944, 945 и 952 по регулационния план на гр.Поморие /поземлен имот с идентификатор 57491.501.507 по кадастрална карта/, състоящо се в урегулиране на нов поземлен имот – УПИ ХIII, с площ 66 кв.м., в кв.254, с отреждане „за трафопост“, и ситуиране на свободно застрояване, показано със задължителни линии, при спазване на  градоустройствени показатели за зона „Жс“ (жилищна зона със средна височина), както следва: плътност –  до 70 %; етажност/ височина – до 1ет.(3м); Кинт – 2; озеленяване – мин. 30%.

По т.29. от дневния ред:„ОС-301/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел 20 kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 16064.9.241, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 136/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел 20 kV за захранване на ПИ 16064.9.241, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие“, и предвидени сервитути, като трасето на кабела започва от съществуващ трафопост ТП „Горица 2“ в с.Горица, преминава през ул.„Младост“, общинска частна собственост, с дължина 330,30 м, след което засяга поземлени имоти (ПИ), земеделска територия: ПИ 16064.90.73 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,022 дка, дължина – 10,30 м; ПИ 16064.90.74 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 0,40 м; ПИ 16064.90.76 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.90.75 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,312 дка, дължина – 148,40 м; ПИ 16064.90.70 – дере, общинска частна собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,079 дка, дължина – 37,00 м; ПИ 16064.9.194 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.9.329 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,675 дка, дължина – 321,00 м; ПИ 16064.90.89 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,096 дка, дължина – 46,20 м; ПИ 16064.9.241 – нива на възложителя, с площ с ограничение на ползването – 0,007 дка, дължина – 6,00 м. Дължината на целия кабел е 920 м.

По т.30. от дневния ред:„ОС-302/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел 20 kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 16064.9.242, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие“.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 137/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел 20 kV за поземлен имот с идентификатор 16064.9.242, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие“, с предвидени сервитути, като трасето на кабела започва от съществуващ трафопост ТП „Горица 2“ в с.Горица, преминава през ул.„Младост“, общинска частна собственост, с дължина 330,30 м, след което засяга поземлени имоти (ПИ), земеделска територия: ПИ 16064.90.73 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,022 дка, дължина – 10,30 м; ПИ 16064.90.74 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 0,40 м; ПИ 16064.90.76 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.90.75 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,312 дка, дължина – 148,40 м; ПИ 16064.90.70 – дере, общинска частна собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,079 дка, дължина – 37,00 м; ПИ 16064.9.194 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.9.329 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,675 дка, дължина – 321,00 м; ПИ 16064.90.89 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,119 дка, дължина – 56,20 м; ПИ 16064.9.242 – нива на възложителя, с площ с ограничение на ползването – 0,006 дка, дължина – 6,00м. Дължината на целия кабел е 930 м.

По т.31. от дневния ред:„ОС-303/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Подземно трасе на водопровод с начало от проектен водопровод минаващ в ПИ 57491.19.571 до ПИ 57491.19.794, в м.Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 138/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Подземно трасе на водопровод с начало от проектен водопровод, минаващ в ПИ 57491.19.571 до ПИ 57491.19.794, в м.Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.19.571 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,006 дка, дължина – 1,00 м; ПИ 57491.19.569 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 2,005 дка; с дължина на трасето – 334,00 м; или обща дължина на трасето – 335,00 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Подземно трасе на водопровод с начало от проектен водопровод, минаващ в ПИ 57491.19.571 до ПИ 57491.19.794, в м.Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.19.571 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,006 дка, дължина – 1,00 м; ПИ 57491.19.569 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 2,005 дка; с дължина на трасето – 334,00 м; или обща дължина на трасето – 335,00 м.

Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Подземно трасе на водопровод с начало от проектен водопровод, минаващ в ПИ 57491.19.571 до ПИ 57491.19.794, в м.Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.19.571 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,006 дка, дължина – 1,00 м; ПИ 57491.19.569 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 2,005 дка; с дължина на трасето – 334,00 м; или обща дължина на трасето – 335,00 м.

Разрешава на Калоян Петков Райнов да възложи изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Подземно трасе на водопровод с начало от проектен водопровод, минаващ в ПИ 57491.19.571 до ПИ 57491.19.794, в м.Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.19.571 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,006 дка, дължина – 1,00 м; ПИ 57491.19.569 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 2,005 дка; с дължина на трасето – 334,00 м; или обща дължина на трасето – 335,00 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.32. от дневния ред:„ОС-307/23.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на проект на Рамково споразумение за сътрудничество между Община Поморие и Българска Академия на Науките.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 139/28.03.2024г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие приема проекта на Рамково споразумение за сътрудничество между община Поморие и Българска Академия на Науките и възлага на Кмета на община Поморие да предприеме необходимите действия за подписване на конкретни договори със съответните институти към Българската Академия на науките, с цел осъществяване на мониторинг на водните и природните ресурси на Поморийско езеро.
 2. Приложеният проект на рамково споразумение за сътрудничество между Община Поморие и Българска Академия на Науките да се счита неразделна част от настоящото решение.

По т.33. от дневния ред:„ОС-326/29.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за възлагане изработването на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 57491.511.2 по КККР на гр.Поморие, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 140/28.03.2024г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а , ал.1 от ЗУТ:

     Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) на ПИ 57491.511.2 по КККР на гр.Поморие, община Поморие, като за имота се отреди нов УПИ I2 – „За ТП и електроенергийно производство“, м.511, в предимно производствена зона (Пп), и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели: плътност – от 40 до 80%, Кинт – от 1 до 2,5, озеленяване – от 20 до 60%.

Допуска изработване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) на ПИ 57491.511.2 по КККР на гр.Поморие, община Поморие, като за имота се отреди нов УПИ I2 – „За ТП и електроенергийно производство“, м.511, в предимно производствена зона (Пп), и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели: плътност – от 40 до 80%, Кинт – от 1 до 2,5, озеленяване – от 20 до 60%.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да възложи изработване ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) на ПИ 57491.511.2 по КККР на гр.Поморие, община Поморие, като за имота се отреди нов УПИ I2 – „За ТП и електроенергийно производство“, м.511, в предимно производствена зона (Пп), и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели: плътност – от 40 до 80%, Кинт – от 1 до 2,5, озеленяване – от 20 до 60%.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.34. от дневния ред:„ОС-328/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на „Отчет за изпълнението на Общинска план-програма за развитие на туризма в Община Поморие през 2023 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 141/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1 от Закона за туризма, Общински съвет – Поморие приема „Отчет за изпълнението на Общинска план-програма за развитие на туризма в Община Поморие през 2023 г.“

По т.35. от дневния ред:„ОС-329/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на „План-програма за развитието на туризма в Община Поморие за 2024 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 142/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1 от Закона за туризма, Общински съвет – Поморие приема План-програма за развитие на туризма в Община Поморие през 2024 г.

По т.36. от дневния ред:„ОС-334/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 143/28.03.2024г.

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 174, ал. 1, чл. 176, ал. 1 и 2 и чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование,

 1. Общински съвет – Поморие приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Поморие, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие последващите съгласно закона действия.

По т.37. от дневния ред:„ОС-335/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на Годишен отчет на Кмета на Община Поморие за осъществяване на концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2022г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 144/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното управление и местната администрация, чл.40, ал.2, т.2, във връзка с чл.132, ал.2 от Закона за концесиите Общински съвет – Поморие одобрява Годишен отчет на Кмета на Община Поморие за осъществяване на концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2022г.

По т.38. от дневния ред:„ОС-339/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване и провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „МБАЛ – Поморие“ ЕООД.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 145/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 46 – 55 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

Общински съвет – Поморие обявява провеждането на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „МБАЛ – Поморие“ ЕООД, който да се проведе при следните етапи:

 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 2. Оценяване на изготвена и представена от кандидатите бизнес програма за развитие на предприятието за целия срок на договора за управление;
 3. Провеждане на събеседване с кандидатите.

 

 1. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за допускане до участие в конкурса:
 2. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 3. Да притежават образователно – квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
 4. Да имат най-малко пет години професионален опит в областта на изискуемото висше образование;
 5. Да не са поставени под запрещение;
 6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 7. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
 8. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 9. Да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 10. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 11. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;
 12. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
 13. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

Забраните по т. 11 и т. 12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството

 1. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 2. Да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;
 3. Да имат добра репутация.

Кандидат се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето. При оценяване на репутацията на кандидата се взема предвид информацията, която е на разположение на органа, упражняващ правата на общината и на комисията за номиниране, за извършване на оценката.

 1. Да не работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

III. Определя следните документи, необходими за участие в конкурсите:

 1. Заявление за участие в конкурсната процедура, адресирано до Общински съвет – Поморие по образец;
 2. Автобиография в европейски формат;
 3. Собственоръчно заверени копия на документи за придобито образование, квалификация и специалност;
 4. Собственоръчно заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;
 5. Медицинско свидетелство за работа и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 6. Декларация – съгласие за обработване на личните данни при подбор – по образец;
 7. Декларация, относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-13 и ал.3 от Закона за публичните предприятие – по образец;
 8. Писмена бизнес програма за развитието и дейността на търговското дружество за период от 3 години, изготвена в три екземпляра;
 9. Други документи, посочени по преценка на Общински съвет в решението.

ІV. За участие в конкурсната процедура се подава заявление в деловодството на Община Поморие в срок от 30 календарни дни, считано от датата на оповестяване на конкурсната процедура на интернет страницата на Община Поморие, към което се прилагат два отделни плика с документи, както следва:

 1. Плик № 1 съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията за участие и критериите за подбор, попълнени образци на документи и декларации, които са приложение към обявлението за конкурса;
 2. Плик № 2 съдържа бизнес програмата по чл. 50, ал. 2, т. 7 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, който се надписва с позицията, за която се кандидатства, наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка, а заявлението се завежда в специален регистър по реда на подаване на документите в деловодството на Община Поморие, като на всеки кандидат се предоставя входящ номер.

 1. Третият етап от конкурса (събеседване) ще се проведе в зала №2 на Община Поморие на следващия работен ден след извършване на оценяването на бизнес програмата, начало 10 часа като може да продължи на следващия работен ден.

VІ. Председателят на комисията за номиниране и провеждане на конкурсната процедура предоставя на кандидатите за участие в конкурсната процедура следните документи: годишен финансов отчет за предходните две години; информация за предходните тримесечия, за които има изготвени междинни финансови отчети; справка за дълготрайните материални активи по групи; структура на лечебното заведение; длъжностно щатно разписание на персонала; обобщена справка за изпълнение на договора с НЗОК/РЗОК за предходната година; утвърден образец на договор за възлагане на управлението или за възлагане на контрол.

VІІ. До участие в конкурсната процедура за избор на членове на органи за управление/контрол на публични предприятия се допускат лица, които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

         В срок до 7 дни след изтичането на срока за подаване на заявленията, комисията извършва проверка на документите от плик № 1, по реда на тяхното постъпване, за съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за подбор и изготвя списък на допуснатите и недопуснати кандидати.

Комисията приключва първия етап от конкурсната процедура с протокол, който съдържа обстоятелствата по чл. 53, ал. 1 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

Информация относно допустимостта на кандидатите в различните етапи на конкурсната процедура се публикува на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“.

След подписване на протокола по чл. 53, ал. 2 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност се пристъпва към отваряне на плик № 2 на допуснатите кандидати, съдържащ бизнес програмата, като оценяването се извършва в 7-дневен срок.

До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената бизнес-програма не по-ниска от мн. добър 4,50.

Оценката на бизнес програмата се формира въз основа на следните критерии:

 1. съответствие с нормативната уредба;
 2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на публичното предприятие и с предмета на дейност;
 3. съответствие на разработения проект с обективното състояние на публичното предприятие;
 4. логическа структура на разработката.

Комисията приключва втория етап от конкурсната процедура със съставяне на протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до третия етап, подписан от председателя и членовете на комисията.

В третия етап на конкурсната процедура-събеседване, комисията предварително формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати по темите за събеседване, определени в решението на Общински съвет – Поморие за конкурса. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

 1. степен на познаване на нормативната уредба;
 2. способност да се планират и взимат управленски решения;
 3. административни умения, професионални и делови качества;
 4. комуникативни способности и организационни способности;
 5. способност за обективна преценка и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

Оценките, поставени от всеки един член на комисията се формират по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Крайните оценки на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията на концепцията и проведеното събеседване, за всеки от критериите по чл. 53, ал. 6 и ал. 8 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

В 3-дневен срок след провеждането на събеседването с всички допуснати кандидати, комисията за номиниране извършва крайно класиране на кандидатите, което се публикува на интернет страницата на Община Поморие, /раздел „Обяви и съобщения“/. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4, 50. За резултатите от проведената конкурсна процедура, комисията изготвя окончателен протокол, като определя кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници. Окончателният протокол в срок до 10 дни от провеждане на последното заседание на комисията се входира в деловодството на Общински съвет – Поморие за утвърждаване.

В 3-дневен срок от влизане в сила на решението за утвърждаване на предложеното класиране, комисията обявява окончателното класиране на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“/.

Общински съвет – Поморие може да не утвърди протокола с предложеното класиране, като в решението посочва мотивите за това.

Участниците в конкурсната процедура могат да подават писмени възражения до Общински съвет – Поморие, чрез председателя на комисията по номиниране – в седемдневен срок, считано от датата на публикуваното от комисията крайно класиране на интернет страницата на Община Поморие. Когато възражението е основателно, Общински съвет – Поморие отменя предложеното класиране и възлага на комисията по номиниране да проведе отново конкурсната процедура от момента на установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.

В случай че утвърденият кандидат не отстрани несъответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и Закона за лечебните заведения преди сключване на договора за възлагане на управлението, се обявява нова конкурсна процедура.

В случаите, когато всички кандидати са получили обща оценка по-ниска от мн. добър 4, 50 или няма подадени заявления, Общински съвет – Поморие прекратява процедурата и обявява нова конкурсна процедура.

         VІІІ. Процедурата за номиниране и провеждане на конкурсната процедура се извършва от Комисия, в състав от пет члена, от които  поне един правоспособен юрист и един магистър по икономика и един магистър по медицина. 

Общински съвет – Поморие определя състава на комисията, както следва:

Председател:

Бейхан Мустафа – общински съветник, председател на комисията по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика

Членове:

 1. Веселин Анестиев – общински съветник, правоспособен юрист
 2. Петя Арнаудова – общински съветник, правоспособен юрист
 3. Д-р Донка Атанасова – Вранчева – общински съветник, магистър по медицина
 4. Антон Лалев – директор на Дирекция „ХД“, магистър по икономика

Резервни членове:

 1. Ива Кусева – общински съветник, правоспособен юрист
 2. Илиан Щерев – общински съветник, магистър по икономика
 3. Д-р Христо Христов – общински съветник, магистър по медицина.
 4. IX. Общински съвет – Поморие утвърждава образци на документи за участие в конкурса, които са неразделна част от настоящото решение.
 5. X. Общински съвет – Поморие одобрява приложения проект за договор за възлагане управлението на публично предприятие – дружество с ограничена отговорност „МБАЛ – Поморие“ ЕООД, като в чл.15, т.15.11, в края на текста да отпадне израза „… и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

По т.39. от дневния ред:„ОС-340/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване и провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 146/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 46 – 55 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

 1. Общински съвет – Поморие обявява провеждането на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД, който да се проведе при следните етапи:
 2. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 3. Оценяване на изготвена и представена от кандидатите бизнес програма за развитие на предприятието за целия срок на договора за управление;
 4. Провеждане на събеседване с кандидатите.

 

 1. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за допускане до участие в конкурса:
 2. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 3. Да притежават образователно – квалификационна степен “магистър” по медицина с призната специалност;
 4. Да имат най-малко пет години професионален опит в областта на изискуемото висше образование;
 5. Да не са поставени под запрещение;
 6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 7. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
 8. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 9. Да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 10. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 11. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;
 12. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
 13. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

Забраните по т. 11 и т. 12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството

 1. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 2. Да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;
 3. Да имат добра репутация.

Кандидат се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето. При оценяване на репутацията на кандидата се взема предвид информацията, която е на разположение на органа, упражняващ правата на общината и на комисията за номиниране, за извършване на оценката.

 1. Да не работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

III. Определя следните документи, необходими за участие в конкурсите:

 1. Заявление за участие в конкурсната процедура, адресирано до Общински съвет – Поморие по образец;
 2. Автобиография в европейски формат;
 3. Собственоръчно заверени копия на документи за придобито образование, квалификация и специалност;
 4. Собственоръчно заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;
 5. Медицинско свидетелство за работа и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 6. Декларация – съгласие за обработване на личните данни при подбор – по образец;
 7. Декларация, относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-13 и ал.3 от Закона за публичните предприятие – по образец;
 8. Писмена бизнес програма за развитието и дейността на търговското дружество за период от 3 години, изготвена в три екземпляра;
 9. Други документи, посочени по преценка на Общински съвет в решението.

ІV. За участие в конкурсната процедура се подава заявление в деловодството на Община Поморие в срок от 30 календарни дни, считано от датата на оповестяване на конкурсната процедура на интернет страницата на Община Поморие, към което се прилагат два отделни плика с документи, както следва:

 1. Плик № 1 съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията за участие и критериите за подбор, попълнени образци на документи и декларации, които са приложение към обявлението за конкурса;
 2. Плик № 2 съдържа бизнес програмата по чл. 50, ал. 2, т. 7 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, който се надписва с позицията, за която се кандидатства, наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка, а заявлението се завежда в специален регистър по реда на подаване на документите в деловодството на Община Поморие, като на всеки кандидат се предоставя входящ номер.

 1. Третият етап от конкурса (събеседване) ще се проведе в зала №2 на Община Поморие на следващия работен ден след извършване на оценяването на бизнес програмата, начало 10 часа като може да продължи на следващия работен ден.

 

VІ. Председателят на комисията за номиниране и провеждане на конкурсната процедура предоставя на кандидатите за участие в конкурсната процедура следните документи: годишен финансов отчет за предходните две години; информация за предходните тримесечия, за които има изготвени междинни финансови отчети; справка за дълготрайните материални активи по групи; структура на лечебното заведение; длъжностно щатно разписание на персонала; обобщена справка за изпълнение на договора с РЗОК за предходната година; утвърден образец на договор за възлагане на управлението или за възлагане на контрол.

 

VІІ. До участие в конкурсната процедура за избор на членове на органи за управление/контрол на публични предприятия се допускат лица, които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и на чл. 16, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.

В срок до 7 дни след изтичането на срока за подаване на заявленията, комисията извършва проверка на документите от плик № 1, по реда на тяхното постъпване, за съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за подбор и изготвя списък на допуснатите и недопуснати кандидати.

Комисията приключва първия етап от конкурсната процедура с протокол, който съдържа обстоятелствата по чл. 53, ал. 1 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

Информация относно допустимостта на кандидатите в различните етапи на конкурсната процедура се публикува на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“.

След подписване на протокола по чл. 53, ал. 2 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност се пристъпва към отваряне на плик № 2 на допуснатите кандидати, съдържащ бизнес програмата, като оценяването се извършва в 7-дневен срок.

До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената бизнес – програма не по – ниска от мн. добър 4,50.

Оценката на бизнес програмата се формира въз основа на следните критерии:

 1. съответствие с нормативната уредба;
 2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на публичното предприятие и с предмета на дейност;
 3. съответствие на разработения проект с обективното състояние на публичното предприятие;
 4. логическа структура на разработката.

Комисията приключва втория етап от конкурсната процедура със съставяне на протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до третия етап, подписан от председателя и членовете на комисията.

В третия етап на конкурсната процедура – събеседване, комисията предварително формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати по темите за събеседване, определени в решението на Общински съвет – Поморие за конкурса. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

 1. степен на познаване на нормативната уредба;
 2. способност да се планират и взимат управленски решения;
 3. административни умения, професионални и делови качества;
 4. комуникативни способности и организационни способности;
 5. способност за обективна преценка и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

Оценките, поставени от всеки един член на комисията се формират по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Крайните оценки на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията на концепцията и проведеното събеседване, за всеки от критериите по чл. 53, ал. 6 и ал. 8 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

В 3 – дневен срок след провеждането на събеседването с всички допуснати кандидати, комисията за номиниране извършва крайно класиране на кандидатите, което се публикува на интернет страницата на Община Поморие, /раздел „Обяви и съобщения“/. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4, 50. За резултатите от проведената конкурсна процедура, комисията изготвя окончателен протокол, като определя кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници. Окончателният протокол в срок до 10 дни от провеждане на последното заседание на комисията се входира в деловодството на Общински съвет – Поморие за утвърждаване.

В 3 – дневен срок от влизане в сила на решението за утвърждаване на предложеното класиране, комисията обявява окончателното класиране на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“/.

Общински съвет – Поморие може да не утвърди протокола с предложеното класиране, като в решението посочва мотивите за това.

Участниците в конкурсната процедура могат да подават писмени възражения до Общински съвет – Поморие, чрез председателя на комисията по номиниране – в седемдневен срок, считано от датата на публикуваното от комисията крайно класиране на интернет страницата на Община Поморие. Когато възражението е основателно, Общински съвет – Поморие отменя предложеното класиране и възлага на комисията по номиниране да проведе отново конкурсната процедура от момента на установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.

В случай че утвърденият кандидат не отстрани несъответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и Закона за лечебните заведения преди сключване на договора за възлагане на управлението, се обявява нова конкурсна процедура.

В случаите, когато всички кандидати са получили обща оценка по-ниска от мн. добър 4, 50 или няма подадени заявления, Общински съвет – Поморие прекратява процедурата и обявява нова конкурсна процедура.

 

VІІІ. Процедурата за номиниране и провеждане на конкурсната процедура се извършва от Комисия, в състав от пет члена, от които  поне един правоспособен юрист и един магистър по икономика и един магистър по медицина.

Общински съвет – Поморие определя състава на комисията, както следва:

 

Председател:

Бейхан Мустафа – общински съветник, председател на комисията по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика;

 

Членове:

 1. Веселин Анестиев – общински съветник, правоспособен юрист;
 2. Петя Арнаудова – общински съветник, правоспособен юрист;
 3. Д-р Донка Атанасова – Вранчева – общински съветник, магистър по медицина;
 4. Антон Лалев – директор на Дирекция „ХД“, магистър по икономика.

 

Резервни членове:

 1. Ива Кусева – общински съветник, правоспособен юрист;
 2. Илиан Щерев – общински съветник, магистър по икономика;
 3. Д-р Христо Христов – общински съветник, магистър по медицина.

 

 1. IX. Общински съвет – Поморие утвърждава образци на документи за участие в конкурса, които са неразделна част от настоящото решение.
 2. X. Общински съвет – Поморие одобрява приложения проект за договор за възлагане управлението на публично предприятие – дружество с ограничена отговорност „Медицински център 1 – Поморие“ ООД, като в чл.15, т.15.11, в края на текста да отпадне израза „… и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

По т.40. от дневния ред:„ОС-341/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обезпечаване на командировани служители на областни дирекции на МВР в РУ Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 147/28.03.2024г.

І. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема разписания график и бройки на командировани служители от други областни дирекции в РУ Поморие за подпомагане на дейността по осигуряване на реда и спокойствието, както на жителите на Община Поморие, така и на туристите, избрали да почиват на територията на общината, обективиран в писмо с вх. рег. № 66-03-24 от 01.03.2024г. и одобрява необходимите средства за осигуряването му

ІІ. Възлага на Кмета на Община Поморие да подпише споразумение с Областна дирекция на МВР Бургас с конкретно разписани права и задължения на страните  във връзка с т.І от настоящото решение.

         Неразделна част от настоящата докладна записка е писмо с вх. рег. № 66-03-24 от 01.03.2024г.

 

По т.41. от дневния ред:„ОС-343/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.555, в местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 148/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.555, в местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.18.676– селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 47,56 кв.м. и дължина – 39,64 м; ПИ 57491.18.681 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 326,95 кв.м. и дължина – 272,46 м; ПИ 57491.18.677– селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 152,27 кв.м. и дължина – 125,33 м; обща площ на ограничение в имотите – 526,78 кв.м, обща дължина на трасето – 437,43 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.555, в местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.18.676– селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 47,56 кв.м. и дължина – 39,64 м; ПИ 57491.18.681 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 326,95 кв.м. и дължина – 272,46 м; ПИ 57491.18.677– селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 152,27 кв.м. и дължина – 125,33 м.; обща площ на ограничение в имотите – 526,78 кв.м, обща дължина на трасето – 437,43 м.

Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.555, в местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.18.676– селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 47,56 кв.м. и дължина – 39,64 м; ПИ 57491.18.681 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 326,95 кв.м. и дължина – 272,46 м; ПИ 57491.18.677– селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 152,27 кв.м. и дължина – 125,33 м.; обща площ на ограничение в имотите – 526,78 кв.м, обща дължина на трасето – 437,43 м.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да възложи изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.555, в местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.18.676– селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 47,56 кв.м. и дължина – 39,64 м; ПИ 57491.18.681 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 326,95 кв.м. и дължина – 272,46 м; ПИ 57491.18.677– селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 152,27 кв.м. и дължина – 125,33 м.; обща площ на ограничение в имотите – 526,78 кв.м, обща дължина на трасето – 437,43 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.42. от дневния ред:„ОС-344/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за възлагане изработването на изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 35033.13.122 по КККР на гр.Каблешково, м.Козарева могила, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 149/28.03.2024г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а , ал.1 от ЗУТ:

     Одобрява задание за изработване на изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 35033.13.122 по КККР на гр.Каблешково, м.Козарева могила, община Поморие, като  отреждането на имота „за жилищно строителство“ се промени „за фотоволтаична централа“, в зона „Жм“– жилищно строителство с малка височина, и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, с градоустройствени показатели: плътност – 30 %, Кинт – 0,8, Височина – 7м, озеленяване – 60%.

Допуска изработване на изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 35033.13.122 по КККР на гр.Каблешково, м.Козарева могила, община Поморие, като  отреждането на имота „за жилищно строителство“ се промени „за фотоволтаична централа“, в зона „Жм“– жилищно строителство с малка височина, и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, с градоустройствени показатели: плътност – 30 %, Кинт – 0,8, Височина – 7м, озеленяване – 60%.

Разрешава на „Катрин хаус“ ЕООД да възложи изработване на изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 35033.13.122 по КККР на гр.Каблешково, м.Козарева могила, община Поморие, като  отреждането на имота „за жилищно строителство“ се промени „за фотоволтаична централа“, в зона „Жм“– жилищно строителство с малка височина, и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, с градоустройствени показатели: плътност – 30 %, Кинт – 0,8, Височина – 7м, озеленяване – 60%.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.43. от дневния ред:„ОС-345/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие, за 2023г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 150/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.52, ал.1 и ал.8 от Закона за управление на отпадъците Общински съвет – Поморие приема отчета за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Поморие, за 2023г.

 

По т.44. от дневния ред:„ОС-346/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия НН за свързване на ФЕЦ (фотоволтаична централа) с мощност до 200 kW от ново ГРТ в поземлен имот с идентификатор 35033.13.122, до ТД на ТКЗС в землището на гр.Каблешково, община Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 151/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия НН за свързване на ФЕЦ (фотоволтаична централа) с мощност до 200 kW от ново ГРТ в поземлен имот с идентификатор 35033.13.122, до ТД на ТКЗС в землището на гр.Каблешково, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 35033.13.255 – селскостопански път, общинска собственост, площ на ограничителния сервитут – 11,42 кв.м; ПИ 35033.13.256 – селскостопански път, общинска собственост, площ на ограничителния сервитут – 829,01кв.м., дължина на трасето – 276,71 м; ПИ 35033.412.51 – за местен път, общинска собственост, площ на ограничителния сервитут – 504,73 кв.м., дължина на трасето–142,49 м; обща дължина на трасето в земеделска територия– 419,20м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия НН за свързване на ФЕЦ (фотоволтаична централа) с мощност до 200 kW от ново ГРТ в поземлен имот с идентификатор 35033.13.122, до ТД на ТКЗС в землището на гр.Каблешково, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 35033.13.95 – нива на Любен Христов Лазаров и Атанас Христов Танев, площ на ограничителния сервитут – 51,93 кв.м.; ПИ 35033.13.96 – нива на Иванка Петкова Димитрова и Стефка Стефанова Ковачева, площ на ограничителния сервитут – 36,67 кв.м.; ПИ 35033.13.97– нива на Въла Филипова Николова, площ на ограничителния сервитут – 88,75 кв.м.; ПИ 35033.13.255 – селскостопански път, общинска собственост, площ на ограничителния сервитут – 11,42 кв.м; ПИ 35033.13.256 – селскостопански път, общинска собственост, площ на ограничителния сервитут – 829,01кв.м., дължина на трасето – 276,71 м; ПИ 35033.412.51 – за местен път, общинска собственост, площ на ограничителния сервитут – 504,73 кв.м., дължина на трасето – 142,49 м; ПИ 35033.412.65 – урбанизирана територия, за стопански двор, собственост на „ДКД“ ЕООД, площ на ограничителния сервитут – 81,77 кв.м.; ПИ 35033.412.66 – урбанизирана територия, за стопански двор, собственост на „ПБ Каблешково“ ЕООД, площ на ограничителния сервитут – 66,46 кв.м.; ПИ 35033.412.99 – урбанизирана територия, за стопански двор, собственост на „Реверсо“ ЕООД, площ на ограничителния сервитут – 11,21 м; обща дължина на трасето в земеделска територия– 419,20м.

Допуска изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия НН за свързване на ФЕЦ (фотоволтаична централа) с мощност до 200 kW от ново ГРТ в поземлен имот с идентификатор 35033.13.122, до ТД на ТКЗС в землището на гр.Каблешково, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 35033.13.95 – нива на Любен Христов Лазаров и Атанас Христов Танев, площ на ограничителния сервитут – 51,93 кв.м.; ПИ 35033.13.96 – нива на Иванка Петкова Димитрова и Стефка Стефанова Ковачева, площ на ограничителния сервитут – 36,67 кв.м.; ПИ 35033.13.97– нива на Въла Филипова Николова, площ на ограничителния сервитут – 88,75 кв.м.; ПИ 35033.13.255 – селскостопански път, общинска собственост, площ на ограничителния сервитут – 11,42 кв.м; ПИ 35033.13.256 – селскостопански път, общинска собственост, площ на ограничителния сервитут – 829,01кв.м., дължина на трасето – 276,71 м; ПИ 35033.412.51 – за местен път, общинска собственост, площ на ограничителния сервитут – 504,73 кв.м., дължина на трасето – 142,49 м; ПИ 35033.412.65 – урбанизирана територия, за стопански двор, собственост на „ДКД“ ЕООД, площ на ограничителния сервитут – 81,77 кв.м.; ПИ 35033.412.66 – урбанизирана територия, за стопански двор, собственост на  „ПБ Каблешково“ ЕООД, площ на ограничителния сервитут – 66,46 кв.м.; ПИ 35033.412.99 – урбанизирана територия, за стопански двор, собственост на „Реверсо“ ЕООД, площ на ограничителния сервитут – 11,21 м; обща дължина на трасето в земеделска територия– 419,20м.

Разрешава на „Катрин хаус“ ЕООД да възложи изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия НН за свързване на ФЕЦ (фотоволтаична централа) с мощност до 200 kW от ново ГРТ в поземлен имот с идентификатор 35033.13.122, до ТД на ТКЗС в землището на гр.Каблешково, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 35033.13.95 – нива на Любен Христов Лазаров и Атанас Христов Танев, площ на ограничителния сервитут – 51,93 кв.м.; ПИ 35033.13.96 – нива на Иванка Петкова Димитрова и Стефка Стефанова Ковачева, площ на ограничителния сервитут – 36,67 кв.м.; ПИ 35033.13.97– нива на Въла Филипова Николова, площ на ограничителния сервитут – 88,75 кв.м.; ПИ 35033.13.255 – селскостопански път, общинска собственост, площ на ограничителния сервитут – 11,42 кв.м; ПИ 35033.13.256 – селскостопански път, общинска собственост, площ на ограничителния сервитут – 829,01кв.м., дължина на трасето – 276,71 м; ПИ 35033.412.51 – за местен път, общинска собственост, площ на ограничителния сервитут – 504,73 кв.м., дължина на трасето – 142,49 м; ПИ 35033.412.65 – урбанизирана територия, за стопански двор, собственост на „ДКД“ ЕООД, площ на ограничителния сервитут – 81,77 кв.м.; ПИ 35033.412.66 – урбанизирана територия, за стопански двор, собственост на  „ПБ Каблешково“ ЕООД, площ на ограничителния сервитут – 66,46 кв.м.; ПИ 35033.412.99 – урбанизирана територия, за стопански двор, собственост на „Реверсо“ ЕООД, площ на ограничителния сервитут – 11,21 м; обща дължина на трасето в земеделска територия– 419,20м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.45. от дневния ред:„ОС-362/07.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II1471, в кв. 115 по регулационния план на гр. Поморие, ПИ с идентификатор 57491.505.13 по КК на гр. Поморие, с цел предвиждане на изцяло ново основно застрояване за изграждане на обект на социалната инфраструктура, публична общинска собственост- съвременен градски спортен комплекс и УПИ да се преотреди от „за винзавод“ за „спортен комплекс“ в територия за рекреационни дейности като устройствена зона в границите на населеното място съгласно разновидност за курорт – Ок.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 152/28.03.2024г.

На основание чл. 124а , ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ: Общински съвет – Поморие дава съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II1471, в кв. 115 по регулационния план на гр. Поморие, ПИ с идентификатор 57491.505.13 по КК на гр. Поморие, с цел предвиждане на изцяло ново основно застрояване за изграждане на обект на социалната инфраструктура, публична общинска собственост- съвременен градски спортен комплекс и преотреждане на територията за рекреационни дейности като устройствена зона.

Съгласието е за срок от две години.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.46. от дневния ред:„ОС-375/14.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с предложение за изпълнение на инвестиции по процедура за подбор на проекти BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление- Покана 2“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансиран по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 153/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

 

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 2“, с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.
 2. За срок от минимум 5 години след одобрение на окончателния отчет по проекта Община Поморие се задължава да не прехвърля правото на собственост върху обекта, изграден в резултат на инвестицията по настоя проект, да не променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на проекта, както и да не сключва договори от всякакъв характер с трети лица и/или извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение в резултатите от проекта.
 3. Община Поморие се задължава да застрахова обекта на финансиране срещу обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.), както по време на изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 години след одобрение на окончателния отчет по проекта.
 4. За период от поне 5 години след одобрение на окончателния отчет по проекта Община Поморие се задължава да осигурява поддръжка на инфраструктурата, обект на финансиране.
 5. Община Поморие се задължава за период от 5 години след приключване на проекта да извършва ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация в размер на 10 % от действително получените средства по настоящия проект.
 6. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването на проектно предложение, при спазване указанията на насоките за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 2“, с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.
 7. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *