Решения, приети на 44-то заседание на Общински съвет – Поморие

Решения, приети на 44-то заседание на Общински съвет Поморие, проведено на 20.12.2022 г.Те ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – на 06.01.2023г.

 По т.1. от дневния ред:„ОС-780/08.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно План – сметка за дейностите по чистотата за 2023г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 976/20.12.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1. т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.66. ал.3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси одобрява План – сметката за приходите и разходите на дейностите по чистотата през 2023 г. съгласно Приложение план – сметка, което е неразделна част от решението.

 По т.2. от дневния ред:„ОС-813/17.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на град Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 977/20.12.2022г.

I.На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр.2, и 4 от ЗМСМА на чл.75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение па Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на МПС на територията на град Поморие, както следва:

1.Чл.3, ал.2 от Раздел II „Режим на платено паркиране на пътни превозни средства (ППС) „Зона за кратковременно платено паркиране” се изменя от:

Такса за паркиране, в определената в Приложение 1 „Зона за кратковременно платено паркиране“, се заплаща в периода 01.06.-30.09. за часовете от 08:00 до 18:00 часа, а в периода 01.10.-31.05. обхваща часовете от 08:00 до 18:00 часа, в работни дни.

Нов текст:

Такса за паркиране, в определената в Приложение 1 „Зона за кратковременно платено паркиране“, се заплаща в периода 16.05. – 30.09. за часовете от 08:00 до 20:00 часа, за всичките дни от седмицата, а в периода 01.10. – 15.05. обхваща часовете от 08:30 до 17:00 часа, без почивните дни и официалните празници.

II.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси относно прилагане на Режим на платено паркиране на пътни превозни средства (ППС) „Зона за кратковременно платено паркиране“.

По т.3. от дневния ред:„ОС-814/17.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 978/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр.2, и 4 от ЗМСМА на чл.75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

I.Раздел IX „Такси за платено паркиране и преместване на ППС, чл. 84 За паркиране, престой и преместване на ППС се заплащат следните цени в т. 3 Паркиране и престой в платен паркинг се изменя от:

 

 Такса транспортни дейности Цена в лв.

С вкл. ДДС

 … 3.Паркиране и престой в платен паркинг  Стара цена с вкл. ДДС
3.1.  Леки автомобили

 

3.1.1.  Престой на час

            2 лв.

Нов текст:

 

Такса транспортни дейности Цена в лв.

С вкл. ДДС

… 3.Паркиране и престой в платен паркинг Нова цена с вкл. ДДС
 

3.1. Леки автомобили

 

3.1.1. Престой на час за периода от 01.10. – 15.05.

 

 

 

1 лв.

 

3.1.1.1. Престой за час за периода от 16.05. – 30.09.

 

2 лв.

 

3.1.1.2. Престой на денонощие за периода от 01.10. – 15.05.

 

8 лв.

 

II.Общински съвет – Поморие приема предложението на Ръководителя на Център за градска мобилност за изменение на Проект към предложение за изменение и допълнение на Наредба № 11, а именно:

„Раздел IX „Такси за платено паркиране и преместване на ППС, чл. 84 За паркиране, престой и преместване на ППС се заплащат следните такси към т. 3 „Паркиране и престой в платен паркинг”:

Създава се нова точка „ 3.1.3. Такса за месечно паркиране и престой за лек автомобил за периода 01.10. – 30.04., с цена от 72 лв. с ДДС”.

Създава се нова точка „ 3.3.2. такса за месечно паркиране и престой за автобус за периода 01.10. – 30.04., с цена 144 лв. с ДДС”.

III. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси относно прилагане на Режим на платено паркиране на пътни превозни средства (ППС) „Зона за кратковременно платено паркиране“.

По т.4. от дневния ред:„ОС-822/22.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нереализирано право на строеж в законоустановения срок върху общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв.174 по плана на гр.Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 979/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, ал.1 от Закона за собствеността, във връзка с чл.64 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие:

I.Дава съгласие Кмета на община Поморие да издаде Заповед за отнемане от Жилищностроителна кооперация „Вяра 3“, правото на строеж, отстъпено с Типов договор от 07.03.1991 г. за отстъпване право на строеж върху държавна земя, върху дворно място с площ 1945кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/1, квартал 174 по регулационния план на гр. Поморие, община Поморие, при граници: от четири страни улица, актуван с Акт №4165/26.07.2006г. за частна общинска собственост, утвърден от Кмета на община Поморие и вписан под акт №172, том XIV, вх.ре.№3382, дело 2934 от 28.07.2006г. в Служба по вписванията Поморие към Агенция по вписванията при Районен съд Поморие.

II.Платените суми по Типов договор от 07.03.1991г. за отстъпване право на строеж върху държавна земя не се възстановяват на Жилищностроителна кооперация „Вяра 3“ и се считат за обезщетение за пропуснати ползи от Община Поморие.

 По т.5. от дневния ред:„ОС-823/23.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване и провеждане на процедура за избор на управител на „Чистота Поморие“ ЕООД.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 980/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 46-55 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност,

I.Общински съвет – Поморие обявява провеждането на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „Чистота Поморие“ ЕООД. Конкурсната процедура за избор ще се провежда на три етапа:

 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 2. Оценяване на изготвена и представена от кандидатите бизнес програма за развитие на предприятието за целия срок на договора за управление;
 3. Провеждане на събеседване с кандидатите.

 II.Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за допускане до участие в конкурса:

 1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по инженерно – технически специалности;
 3. Да имат най-малко пет години професионален опит в областта на управлението на търговски дружества по смисъла на ТЗ;
 4. Да не са поставени под запрещение;
 5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
 7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 9. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;
 10. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
 11. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

Забраните по т. 10 и т. 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството

 1. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.
 2. Да имат добра репутация.

 Кандидат се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето. При оценяване на репутацията на кандидата се взема предвид информацията, която е на разположение на органа, упражняващ правата на общината, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката.

 1. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие.

III. Определя следните документи, необходими за участие в конкурсите:

 1. Заявление за участие в конкурсната процедура, адресирано до Общински съвет – Поморие по образец;
 2. Автобиография в европейски формат;
 3. Собственоръчно заверени копия на документи за придобито образование, квалификация и специалност;
 4. Собственоръчно заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;
 5. Медицинско свидетелство за работа и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 6. Декларация – съгласие за обработване на личните данни при подбор – по образец;
 7. Писмена бизнес програма за развитието и дейността на търговското дружество за период от 4 години, изготвена в три екземпляра;
 8. Други документи, посочени по преценка на Общински съвет в решението.

ІV. За участие в конкурсната процедура се подава заявление в деловодството на Община Поморие в срок от 30 календарни дни, считано от датата на оповестяване на конкурсната процедура на интернет страницата на Община Поморие, към което се прилагат два отделни плика с документи, както следва:

 1. Плик № 1 съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията за участие и критериите за подбор, попълнени образци на документи и декларации, които са приложение към обявлението за конкурса;

 

 1. Плик № 2 съдържа бизнес програмата по чл. 48, т. 2. от Наредбата № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, който се надписва с позицията, за която се кандидатства, наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка, а заявлението се завежда в специален регистър по реда на подаване на документите в деловодството на Община Поморие, като на всеки кандидат се предоставя входящ номер.

V.Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Поморие на ул. Солна №5 – зала № 2 на 23.02.2023г.  Начало на конкурса – 14.00 часа, като процедурата може да продължи и на следващия работен ден.

VІ. Председателят на комисията за номиниране и провеждане на конкурсната процедура предоставя на кандидатите за участие в конкурсната процедура следните документи: информация за предходните тримесечия, за които има изготвени междинни финансови отчети; справка за дълготрайните материални активи по групи; структура; длъжностно щатно разписание на персонала; утвърден образец на договор за възлагане на управлението или за възлагане на контрол.

VІІ. До участие в конкурсната процедура за избор на членове на органи за управление/контрол на публични предприятия се допускат лица, които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

         В срок до 7 дни след изтичането на срока за подаване на заявленията, комисията извършва проверка на документите от плик № 1, по реда на тяхното постъпване, за съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за подбор и изготвя списък на допуснатите и недопуснати кандидати.

Комисията приключва първия етап от конкурсната процедура с протокол, който съдържа обстоятелствата по чл. 53, ал. 1 от Наредбата № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

Информация относно допустимостта на кандидатите в различните етапи на конкурсната процедура се публикува на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“.

След подписване на протокола по чл. 53, ал. 2 от Наредбата № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност се пристъпва към отваряне на плик № 2 на допуснатите кандидати, съдържащ бизнес програмата, като оценяването се извършва в 7-дневен срок.

До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената бизнес-програма не по-ниска от мн. добър 4,50.

Оценката на бизнес програмата се формира въз основа на следните критерии:

 1. съответствие с нормативната уредба;
 2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на публичното предприятие и с предмета на дейност;
 3. съответствие на разработения проект с обективното състояние на публичното предприятие;
 4. логическа структура на разработката.

Комисията приключва втория етап от конкурсната процедура със съставяне на протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до третия етап, подписан от председателя и членовете на комисията.

В третия етап на конкурсната процедура – събеседване, комисията предварително формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати по темите за събеседване, определени в решението на Общински съвет – Поморие за конкурса. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

 1. степен на познаване на нормативната уредба;
 2. способност да се планират и взимат управленски решения;
 3. административни умения, професионални и делови качества;
 4. комуникативни способности и организационни способности;
 5. способност за обективна преценка и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

Оценките, поставени от всеки един член на комисията се формират по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Крайните оценки на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията на концепцията и проведеното събеседване, за всеки от критериите по чл. 53, ал. 6 и ал. 8 от Наредбата № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

В 3 – дневен срок след провеждането на събеседването с всички допуснати кандидати, комисията за номиниране извършва крайно класиране на кандидатите, което се публикува на интернет страницата на Община Поморие, /раздел „Обяви и съобщения“/. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4, 50. За резултатите от проведената конкурсна процедура, комисията изготвя окончателен протокол, като определя кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници.  Окончателният протокол в срок до 10 дни от провеждане на последното заседание на комисията се входира в деловодството на Общински съвет – Поморие за утвърждаване.

В 3-дневен срок от влизане в сила на решението за утвърждаване на предложеното класиране, комисията обявява окончателното класиране на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“/.

Общински съвет – Поморие може да не утвърди протокола с предложеното класиране, като в решението посочва мотивите за това.

Участниците в конкурсната процедура могат да подават писмени възражения до Общински съвет – Поморие, чрез председателя на комисията по номиниране – в седемдневен срок, считано от датата на публикуваното от комисията крайно класиране на интернет страницата на Община Поморие. Когато възражението е основателно, Общински съвет – Поморие отменя предложеното класиране и възлага на комисията по номиниране да проведе отново конкурсната процедура от момента на установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.

В случай че утвърденият кандидат не отстрани несъответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, преди сключване на договора за възлагане на управлението, се обявява нова конкурсна процедура.

В случаите, когато всички кандидати са получили обща оценка по-ниска от мн. добър 4, 50 или няма подадени заявления, Общински съвет – Поморие прекратява процедурата и обявява нова конкурсна процедура.  

         VІІІ. Процедурата за номиниране и провеждане на конкурсната процедура се извършва от Комисия, в състав от пет члена, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по икономика.

 Общински съвет – Поморие определя състава на комисията:

Председател: Янчо Ангелов Илиев – Зам.-кмет „БФ”

Членове:

 1. Никодим Стоянов Стоянов – Общински съветник и Зам.-председател на Общински съвет – Поморие
 2. Петя Янева Арнаудова – Общински съветник и Председател на постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика
 3. Илиан Христов Щерев – Общински съветник и Председател на постоянната комисия по финанси и европейска интеграция
 4. Бейхан Али Мустафа – Общински съветник и Зам.-председател на Общински съвет – Поморие

Резервни членове:

 1. Сезгин Хасан Кадил – Общински съветник в Общински съвет – Поморие
 2. Весела Желязкова Гуджукова – Общински съветник в Общински съвет – Поморие
 3. Ива Димитрова Кусева – Общински съветник и Председател на постоянната комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци

IX.Общински съвет – Поморие одобрява приложения проект на договор.

По т.6. от дневния ред:„ОС-824/23.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за банков заем за поемане на дългосрочен дълг.“ с 14 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 981/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА във връзка с чл.17 от Закона за общинския дълг /ЗОД/ и съгласно предложение на Кмета на Община Поморие за поемане на дългосрочен дълг, направено по реда на ЗОД, Общински съвет –  Поморие:

Дава съгласие Община Поморие да сключи договор за банков заем, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на съществуваща облигационна емисия с присвоен ISIN BG2100027171 на Община Поморие, като определя следните основни параметри:

 1. Максимален размер – 14 896 000 лв. (Четиринадесет милиона осемстотин деветдесет и шест хиляди лева);
 2. Валута на дълга – български лева;
 3. Вид на дълга – дългосрочен, целеви, инвестиционен банков кредит, поет с договор за общински заем;
 4. Начин на обезпечаване – Учредяване на залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на общината, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия за местни дейности на община Поморие, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, както и залог на вземанията по банковата сметка, по която постъпват гореописаните вземания;
 5. Условия за погасяване:

Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

Гратисен период за главницата – до 2 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит.

 1. Начин на погасяване:

– на главницата на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, без такси и неустойки;

– на лихвата – всеки месец, считано от датата на подписване на договора за кредит;

– Източници за погасяване на главницата – настоящи и бъдещи собствени приходи на общината, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси.

 1. Размери на плащанията по кредита:

– Годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на основен лихвен процент на БНБ или лихвен индекс, предложен от съответния участник плюс надбавка. Размерът на надбавката предложена от участниците в процедурата не може да бъде по-голям от 2 /два/ процентни пункта;

– комисионна за управление и обработка на предоставения кредит, дължима   ежегодно върху размера на усвоената и непогасена част от главницата – не по-висока от 0,2% годишно;

Без други такси и комисионни, в т.ч. без комисионна ангажимент и без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със собствени средства на общината.

 1. Общински съвет Поморие възлага на Кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта.

По т.7. от дневния ред:„ОС-827/24.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в поземлен имот с идентификатор 24253.9.130 в землището на с. Дъбник, общ. Поморие. “ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 982/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП и чл.69, ал.3 т.2 и чл.71, ал.7 от Закона за горите да се учреди на Юсеин Смаил Ахмед, с постоянен адрес: с. Дъбник, община Поморие, ул. „…” №… безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин в поземлен имот с идентификатор 24253.9.130 в землището на с.Дъбник с начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора на площ от 1000 кв. м. Имотът се намира в местността „Орлите” в отдел/подотдел 119/у. Срокът на ползване е до 10/десет/ години.

По т.8. от дневния ред:„ОС-828/24.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в поземлен имот с идентификатор 24253.9.131 в землището на с. Дъбник, общ. Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 983/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП и чл.69, ал.3 т.2 и чл.71, ал.7 от Закона за горите да се учреди на Илия Димитров Дражев, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „…”, бл…, вх…, ет…, ап… безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин в поземлен имот с идентификатор 24253.9.131 в землището на с.Дъбник с начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора на площ от 1000 кв. м. Имотът се намира в местността „Орлите” в отдел/подотдел 119/у. Срокът на ползване е до 10/десет/ години.

 По т.9. от дневния ред:„ОС-832/28.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 984/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на стратегията за 2020-2023 г., Общински съвет – Поморие приема списък на земеделските имоти-общинска собственост, предложени за предоставяне под наем през 2023 г. към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 г.

По т.10. от дневния ред:„ОС-836/29.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с недвижим имотчастна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 57491.506.140 по КККР на гр. Поморие, (УПИ IV в кв.163 по плана на гр. Поморие), чрез покупко-продажба.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 985/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, Общински съвет – Поморие:

Дава съгласие да се сключи договор за покупко-продажба между ОБЩИНА ПОМОРИЕ, от една страна като продавач и МИТКО НАНКОВ МАРИНОВ, от друга страна като купувач за 171,50/343кв.м. (сто седемдесет и един цяло и петдесет от триста четиридесет и три квадратни метра) в идеални части от общински недвижим имот, целия на площ от 343кв.м. (триста четиридесет и три квадратни метра), представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.506.140 (пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, шест, точка, едно, четири, нула) по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, за който по действащия регулационен план на гр. Поморие е отреден УПИ IV в кв.163, при граници: ПИ с идентификатори – 57491.506.146, 57491.506.145, 57491.506.144, 57491.506.141, 57491.506.268, 57491.506.139, актуван с Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №5100/27.07.2011г., вписан на 01.08.2011г., акт №116, том 6, вх.рег. №1478 в Службата по вписвания гр. Поморие, към Агенция по вписванията при Районен съд гр. Поморие, за сумата от 8400,00лв. (осем хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

 По т.11. от дневния ред:„ОС-841/30.11.2022г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр. Поморие, относно годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Поморие и стопанисвани от ОП „ОГСС“ гр. Поморие през 2023г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 986/20.12.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.2 и ал.3, чл.7, ал.1 и ал.4, чл.71, ал.6, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, Общински съвет  –  Поморие приема обемът на годишното ползване на дървесина през 2023 г. в горските територии собственост на Община Поморие да е в размер на 4 800 пл.м3 ст. маса/4615 пл.м3 леж. маса/ дървесина  в това число:

 – Чрез добив и продажба на добитата широколистна  дървесина  на структурни звена на Община Поморие, по цени утвърдени от Общински съвет – Поморие –  330 пл.м3  /600 пр.м3/ дърва за огрев.

 – Чрез добив и продажба на местно население към населените места при Община Поморие, на широколистна дървесина, по цени утвърдени от Общински съвет – Поморие в размер на 4285 пл.м3 /7791 пр.м3/.

По т.12. от дневния ред:„ОС-859/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по административен договор №МДР-ИП-01-119 от 09.09.2022г. по процедура №BG14MFOP001-4.082 МИРГ Поморие мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от СВОМР на МИРГ Поморие, за Проект „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие”, сключен между Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 987/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане по проект: „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие“ по процедура №BG14MFOP001-4.082 МИРГ Поморие мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от СВОМР на МИРГ Поморие“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-119 от 09.09.2022г, и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.

 1. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 17 370,28 лева (седемнадесет хиляди триста и седемдесет лева и двадесет и осем стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на ДДС върху авансовото плащане по проект: „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие“ по процедура BG14MFOP001-4.082 МИРГ Поморие мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от СВОМР на МИРГ Поморие“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП №МДР-ИП-01-119 от 09.09.2022г.

По т.13. от дневния ред:„ОС-860/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №МДР-ИП-01-119 от 09.09.2022г. по процедура №BG14MFOP001-4.082 МИРГ Поморие мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от СВОМР на МИРГ Поморие, за Проект „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие”, сключен между Община Поморие и Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 988/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с подаване на искане за авансово плащане по проект: „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие”, по процедура BG14MFOP001-4.082 МИРГ Поморие мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от СВОМР на МИРГ Поморие, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-119 от 09.09.2022г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.

 

 1. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 86 851,38 лева (осемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и един лева и тридесет и осем стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие”, по процедура BG14MFOP001-4.082 МИРГ Поморие мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от СВОМР на МИРГ Поморие, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-119 от 09.09.2022г.

По т.14. от дневния ред:„ОС-861/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по административен договор № №МДР-ИП-01-102 от 19.05.2022г. по процедура №BG14MFOP001-4.080, мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район” от СВОМР на МИРГ Поморие за Проект „Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов“, гр. Поморие“, сключен между Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 989/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане по проект: „Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов“, гр. Поморие“ по процедура BG14MFOP001-4.080 Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-102 от 19.05.2022г, и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.

 1. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 34 361,55 лева (тридесет и четири хиляди триста шестдесет и един лева и петдесет и пет стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на ДДС върху авансовото плащане по проект: „Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов“, гр. Поморие“ по процедура BG14MFOP001-4.080 Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП №МДР-ИП-01-102 от 19.05.2022г

По т.15. от дневния ред:„ОС-862/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №МДР-ИП-01-102 от 19.05.2022г. по процедура №BG14MFOP001-4.080 мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ Поморие за Проект „Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов“, гр. Поморие“, сключен между Община Поморие и Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 990/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с подаване на искане за авансово плащане по проект: „Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов“, гр. Поморие“, по процедура BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-102 от 19.05.2022г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 171 807,77 лева (сто седемдесет и една хиляди осемстотин и седем лева и седемдесет и седем стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов“, гр. Поморие“ по процедура BG14MFOP001-4.080 Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-102 от 19.05.2022г.

По т.16. от дневния ред:„ОС-863/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №МДР-ИП-01-117 от 21.07.2022г. по процедура №BG14MFOP001-4.080 мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ Поморие за Проект „Солта – традиция и културно богатство на Поморие“, сключен между Община Поморие и Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 991/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с подаване на искане за авансово плащане по проект: „Солта – традиция и културно богатство на Поморие”, по процедура BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-117 от 21.07.2022г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 171 890,85 лева (сто седемдесет и една хиляди осемстотин и деветдесет лева и осемдесет и пет стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Солта – традиция и културно богатство на Поморие” по процедура BG14MFOP001-4.080 Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-117 от 21.07.2022г.

По т.17. от дневния ред:„ОС-864/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по административен договор № №МДР-ИП-01-117 от 21.07.2022г. по процедура №BG14MFOP001-4.080, мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район” от СВОМР на МИРГ Поморие за Проект „Солта – традиция и културно богатство на Поморие“, сключен между Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 992/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане по проект: „Солта – традиция и културно богатство на Поморие” по процедура BG14MFOP001-4.080 Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-117 от 21.07.2022г, и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.

 1. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 34 378,17 лева (тридесет и четири хиляди триста седемдесет и осем лева и седемнадесет стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на ДДС върху авансовото плащане по проект: „Солта – традиция и културно богатство на Поморие” по процедура BG14MFOP001-4.080 Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП №МДР-ИП-01-117 от 21.07.2022г

 По т.18. от дневния ред:„ОС-865/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по административен договор № МДР-ИП-01-115/16.06.2022г. по процедура BG14MFOP001-4.085 МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от СВОМР на МИРГ Поморие за Проект „Морски център „Магазия” – Поморие, за обслужване на рибарско пристанище Поморие”, сключен между Министерство на земеделието- Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 993/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане по проект: „Морски център „Магазия” – Поморие, за обслужване на рибарско пристанище Поморие” по процедура BG14MFOP001-4.085 МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП №МДР-ИП-01-115 от 16.06.2022г, и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.

 1. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 34 376,62 лева (тридесет и четири хиляди триста седемдесет и шест лева и шестдесет и две стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на ДДС върху авансовото плащане по проект: „Морски център „Магазия” – Поморие, за обслужване на рибарско пристанище Поморие” по процедура BG14MFOP001-4.085 МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-115 от 16.06.2022г.

 По т.19. от дневния ред:„ОС-866/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № МДР-ИП-01-115/16.06.2022г по процедура BG14MFOP001-4.085 МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от СВОМР на МИРГ Поморие за Проект „Морски център „Магазия” – Поморие, за обслужване на рибарско пристанище Поморие”, сключен между Община Поморие и Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 994/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с подаване на искане за авансово плащане по проект: „Морски център „Магазия” – Поморие, за обслужване на рибарско пристанище Поморие”, по процедура BG14MFOP001-4.085 МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-115/16.06.2022г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 171 883,11 лева (сто седемдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и три лева и единадесет стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Морски център „Магазия” – Поморие, за обслужване на рибарско пристанище Поморие”, по процедура BG14MFOP001-4.085 МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-115 от 16.06.2022г.

 По т.20. от дневния ред:„ОС-867/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по административен договор № МДР-ИП-01-118/21.07.2022г по процедура BG14MFOP001-4.085 МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от СВОМР на МИРГ Поморие за Проект „Модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие”, сключен между Министерство на земеделието- Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 995/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

 

 1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане по проект: „Модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие” по процедура BG14MFOP001-4.085 МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП №МДР-ИП-01-118 от 21.07.2022г, и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.

 

 1. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 34 411,39 лева (тридесет и четири хиляди четиристотин и единадесет лева и тридесет и девет стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на ДДС върху авансовото плащане по проект: „Модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие” по процедура BG14MFOP001-4.085 МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-118 от 21.07.2022г.

По т.21. от дневния ред:„ОС-868/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № МДР-ИП-01-118/21.07.2022г по процедура BG14MFOP001-4.085 МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от СВОМР на МИРГ Поморие за Проект „Модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие”, сключен между Община Поморие и Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 996/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

 

 1. Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с подаване на искане за авансово плащане по проект: „Модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие”, по процедура BG14MFOP001-4.085 МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-118/21.07.2022г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.

 

 1. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 172 056,94 лева (сто седемдесет и две хиляди петдесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие”, по процедура BG14MFOP001-4.085 МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-118 от 21.07.2022г.

 По т.22. от дневния ред:„ОС-869/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.246-0003-C01/06.04.2022г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура №BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел в гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 997/20.12.2022г.

Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-19.246-0003-C01/06.04.2022г. по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура №BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за проект „Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел в гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421:

1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  9 054,60 лева (девет хиляди петдесет и четири лева и шестдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.246-0003-C01/06.04.2022г. по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19  “Водено от общностите местно развитие”, по процедура №BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за Проект „Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел в гр. Ахелой”.

 1. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.246-0003-C01/06.04.2022г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 По т.23. от дневния ред:„ОС-870/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.246-0003-C01/06.04.2022г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура №BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел в гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 998/20.12.2022г.

Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА  и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.246-0003-C01/06.04.2022г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за Проект „Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел в гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421:

1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на община  Поморие  да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в  размер на 45 273,02 лева (четиридесет и пет хиляди двеста седемдесет и три лева и две стотинки) без ДДС за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.246-0003-C01/06.04.2022г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за Проект „Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел в гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

 1. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.246-0003-C01/06.04.2022г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.24. от дневния ред:„ОС-871/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0003-C01, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улица Искър, гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 999/20.12.2022г.

Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0003-C01 от 02.09.2021г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Рехабилитация и реконструкция на улица Искър, гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421:

 

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на  община  Поморие  да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  28 315,19 лева (двадесет и осем хиляди триста и петнадесет лева и деветнадесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.002-0003-C01 от 02.09.2021г. по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Рехабилитация и реконструкция на улица Искър, гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

 

 1. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0003-C01/2021г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.25. от дневния ред:„ОС-872/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0003-C01, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улица Искър, гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1000/20.12.2022г.

Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0003-C01, от 02.09.2021 г.  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улица Искър, гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421

 

 1. Общински съвет-Поморие упълномощава кмета на община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  141 575,97 лева (сто четиридесет и една хиляди петстотин седемдесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки) без ДДС за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0003-C01//2021г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура №BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улица Искър, гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

 

 1. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0003-C01//2021г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 По т.26. от дневния ред:„ОС-873/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG-RRP-1.009 „А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни) по Националния план за възстановяване и устойчивост.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1001/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства с проектно предложение по процедура № BG-RRP-1.009 „А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“ за „Изграждане на Младежки център – гр. Поморие“.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да поеме ангажимент за осигуряване 5 (пет) години устойчивост на дейностите след приключване на външното финансиране, в това число сгради, оборудване, изпълнявани дейности, мерки и предоставяни услуги, както и устойчивост на обучения персонал.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
 4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 По т.27. от дневния ред:„ОС-876/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за изменение на кадастрална карта на гр.Каблешково.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1002/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ч.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.16, ал.3, във връзка с чл.51 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Общински съвет – Поморие:

Дава съгласие, да се започне процедура по изменение на кадастралната карта на гр.Каблешково за ПИ с идентификатор 35033.130.10, ПИ с идентификатор 35033.130.12 и ПИ с идентификатор 35033.24.326 съгласно предложената скица-проект.

По т.28. от дневния ред:„ОС-877/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно осигуряване на допълнително финансиране за изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.004-0002 „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, финансира с АДБФП BG16M1OP002-2.004-0002-C02 Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1003/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

 1. Общински съвет – Поморие дава принципно съгласие да бъде осигурен допълнителен финансов ресурс за срока на изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.004-0002 „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, в размер до 27 200 лв. (двадесет и седем хиляди и двеста лева) без ДДС, обезпечаващи собствения принос на Община Поморие, за сключване на допълнително споразумение с УО на ОПОС 2014-2020г. към АДБФП №BG16M1OP002-2.004-0002-C02, за дофинасиране на основните дейности по проекта, засегнати от инфлационните процеси с до 15 % от стойността им по АДБФП.
 2. Общински съвет – Поморие дава принципно съгласие да бъде осигурен допълнителен финансов ресурс, за срока на изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.004-0002 „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, в размер до 611 432 лв. (шестстотин и единадесет хиляди четиристотин тридесет и два лева) без, обезпечаващи собствения принос на Община Поморие, за дофинансиране над средствата, предмет на допълнително споразумение с ОПОС 2014-2020.
 3. Възлага на кмета на Община Поморие да подпише всички необходими документи във връзка с изпълнение на договор за БФП за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.004-0002 „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“.
 4. Допуска предварително изпълнение по чл.60, ал.1 от АПК.

 По т.29. от дневния ред:„ОС-878/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1004/20.12.2022г.

І. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36 ал.1 т.1 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.4 и чл.56 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие  дава съгласие да се ликвидира съсобствеността в следните имоти:

-УПИ ХVІІІ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 213кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.734 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие;

-УПИ ХІХ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 946кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.733 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие;

-УПИ ХХ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 876кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.732 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие;

-УПИ ХХІ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 1500кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.731 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие;

-УПИ ХХІІ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 718кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.729 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие;

-УПИ ХХІІІ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 799кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие;

-УПИ ХХІV в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 699кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.722 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие;

-УПИ ХХV в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 723кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.723 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие;

-УПИ ХХVІ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 606кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.724 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие;

-УПИ ХХVІІ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 750кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.725 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие;

-УПИ ХХVІІІ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 872кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.727 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие;

-УПИ ХХІХ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 849кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.730 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие;

– Второстепенна улица – тупик с ширина 6м., обособена като поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.728 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, на площ 351кв.м.;

 

чрез доброволна делба, като:

 

1.„ЕВРОТРАНС СЪРВИС“ ЕООД с ЕИК130393286, получи в дял и стане собственик на УПИ ХХІ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 1500кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.731 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с пазарна оценка 141 000,00лв. и данъчна оценка 39 217,50лв.;

 

2.ОБЩИНА ПОМОРИЕ получи в дял и стане собственик на:

-УПИ ХVІІІ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 213кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.734 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с пазарна оценка 18 320,00лв. и данъчна оценка 5 971,50лв.;

-УПИ ХІХ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 946кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.733 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с пазарна оценка 81 360,00лв. и данъчна оценка 26 521,10лв.;

-УПИ ХХ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 876кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.732 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с пазарна оценка 78 840,00лв. и данъчна оценка 27594,00лв.;

-УПИ ХХІІ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 718кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.729 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с пазарна оценка 67 490,00лв. и данъчна оценка 22617,00лв.;

-УПИ ХХІІІ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 799кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с пазарна оценка 75 100,00лв. и данъчна оценка 22 400,00лв.;

-УПИ ХХІV в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 699кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.722 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с пазарна оценка 65 700,00лв. и данъчна оценка 22 018,50лв.;

-УПИ ХХV в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 723кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.723 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с пазарна оценка 65 070,00лв. и данъчна оценка 22 774,50лв.;

-УПИ ХХVІ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 606кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.724 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с пазарна оценка 54 540,00лв. и данъчна оценка 19089,00лв.;

-УПИ ХХVІІ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 750кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.725 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с пазарна оценка 67 500,00лв. и данъчна оценка 21026,30лв.;

-УПИ ХХVІІІ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 872кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.727 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с пазарна оценка 78 480,00лв. и данъчна оценка 27468,00лв.;

-УПИ ХХІХ в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие, с площ 849кв.м., съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.730 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с пазарна оценка 76 410,00лв. и данъчна оценка 23 801,70лв.;

-Второстепенна улица – тупик с ширина 6м., обособена като поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.728 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, на площ 351кв.м.,  с пазарна оценка 30 190,00лв. и данъчна оценка 11056,50лв.;

ІІ. Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете.

 По т.30. от дневния ред:„ОС-887/06.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2023г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1005/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на чл.42, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2023г.

 По т.31. от дневния ред:„ОС-891/06.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект „Местни инициативи за европейска идентичност“ по процедура № BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1006/20.12.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Поморие дава съгласие за осигуряване на финансиране на Сдружение „МИГ Поморие“ за участието й като партньор в проект „Местни инициативи за европейска идентичност“ по процедура № BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в размер на не по-малко от 20 на сто от стойността на заявения максимален бюджет от 195 580 лв., която следва да се използва за изпълнение на дейностите под формата на временен безлихвен заем от Община Поморие.
 2. Предвид краткия срок за кандидатстване, Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.32. от дневния ред:„ОС-892/06.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект „INNRETE „Полюси на иновации в селските общности“ по процедура № BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1007/20.12.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Поморие дава съгласие за осигуряване на финансиране на Сдружение „МИГ Поморие“ за участието й като партньор в проект „INNRETE „Полюси на иновации в селските общности“ по процедура № BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в размер на не по-малко от 20 на сто от стойността на заявения максимален бюджет от 195 580 лв., която следва да се използва за изпълнение на дейностите под формата на временен безлихвен заем от Община Поморие.
 2. Предвид краткия срок за кандидатстване, Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.33. от дневния ред:„ОС-893/06.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2022г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1008/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т,6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие,

 1. Общински съвет – Поморие приема актуализацията на плана за собствените приходи по Приложение № 1
 2. Общински съвет – Поморие приема промяната на капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение № 2
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на МБАЛ Поморие в размер до 100 000 лв., със срок за възстановяване до една година
 4. Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъдат отпуснати 5000,00 лв. за изграждане на православен храм в с. Драганово, община Бургас.
 5. С цел своевременното изпълнение, предвид кратките срокове, Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.34. от дневния ред:„ОС-896/07.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за започване на подготвителни действия за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК и чл. 11 – чл. 16 от Наредбата за търговете и конкурсите за продажба на притежаваните от Община Поморие 20 % или 2 777 дяла от капитала на „КАБЛАНД“ ООД, ЕИК: 102922800.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1009/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.4, чл.5, ал.2, чл.26, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.2, т.1 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол (ЗПСК), чл.7 във връзка с чл.5, ал.3, т.2 и т.4 от Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия (НВИДСППСКППФЗПП) Общински съвет – Поморие

 1. Дава съгласие за започване на подготвителни действия за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на чл.32, ал.2, т.1 от ЗПСК и чл.11 – чл.16 от Наредбата за търговете и конкурсите за продажба на притежаваните от Община Поморие 20 % или 2 777 дяла от капитала на „КАБЛАНД“ ООД, ЕИК: 102922800, оценени при учредяването на дружеството на 277 700 лева.
 2. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите подготвителни действия за подготовка на търга за продажба на имуществото, описано в т.1, включително да извърши възлагане чрез две процедури за пряко договаряне за:

2.1.Извършване на дейности по техническо подпомагане (изготвяне на образци на документи, необходими за провеждане на процедурата по приватизация и друга експертна подкрепа), както и за изготвяне на информационен меморандум за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на чл.32, ал.2, т.1 от ЗПСК и чл.11 – чл.16 от Наредбата за търговете и конкурсите и

2.2.Изготвяне на приватизационна оценка по смисъла на чл.26, ал.2 от ЗПСК и чл.8 и следващи от Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки.

3. Задължава кмета на общината след изготвяне на необходимите образци на документи, информационен меморандум и приватизационна оценка да ги предложи за утвърждаване от Общински съвет – Поморие.

По т.35. от дневния ред:„ОС-898/08.12.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за избор на одитор на „МЦ-1 Поморие” ООД, гр.Поморие от д-р Симеон Луканов Бабуров – Управител на Дружеството.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1010/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.2 от Закона за счетоводството, във връзка с чл. 146 от Търговския закон, Общински съвет – Поморие дава съгласие Марияна Костадинова Апостолова–дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор №0856/2019г. да извърши одит на „МЦ-1 Поморие” ООД за 2022г.

 По т.36. от дневния ред:„ОС-899/08.12.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за избор на одитор на „МБАЛ-Поморие” ЕООД, гр.Поморие от д-р Кирил Асенов Хинов – Управител на Дружеството.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1011/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.2 от Закона за счетоводството, във връзка с чл. 146 от Търговския закон, Общински съвет – Поморие дава съгласие Марияна Костадинова Апостолова–дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор №0856/2019г. да извърши одит на „ МБАЛ – ПОМОРИЕ” ЕООД за 2022г.

 По т.37. от дневния ред:„ОС-902/08.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на временен безлихвен заем на Рибарско сдружение „Нептун – Поморие“ за изпълнение на Договор за БФП № BG14MFOP001-4.084-0002-C01 по проект „Популяризиране на подходящо поведение и ползването на технологии, способстващи адаптирането към климатичните промени, опазването на околната среда и биоразнообразието, и насърчаване на устойчиви практики, които оптимизират използване на рибни ресурси в обхвата на МИРГ „Поморие“, по ПМДР 2014-2020 г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1012/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните финанси:

 

 1. Общински съвет – Поморие дава принципно съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем в размер на 107 002, 80 лв. от бюджета на Община Поморие за 2023 г. на Рибарско сдружение „Нептун – Поморие“ със срок за възстановяване до 31.12.2024 г. за изпълнение на проект „Популяризиране на подходящо поведение и ползването на технологии, способстващи адаптирането към климатичните промени, опазването на околната среда и биоразнообразието, и насърчаване на устойчиви практики, които оптимизират използване на рибни ресурси в обхвата на МИРГ „Поморие“, по Договор за БФП № BG14MFOP001-4.084-0002-C01 финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г.”

По т.38. от дневния ред:„ОС-905/09.12.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно вземане на решение за избор и упълномощаване на прокурист на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД.“ с 13 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1013/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 141, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, чл. 137, ал. 1, т. 1 и чл. 140, ал. 1 от Търговския закон и чл.22, ал.1 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие:

 

I. Във връзка с получената покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на съдружниците в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД, ЕИК 102618548, с оглед участието на ОБЩИНА ПОМОРИЕ като съдружник в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД, Общински съвет – Поморие:

 1. Дава съгласие за назначаване на прокурист на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД. За такъв се избира и упълномощава д-р Кирил Асенов Хинов, със срок до изтичане срока на договора на управителя на „МБАЛ – Поморие ЕООД“ – д-р Кирил Асенов Хинов. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД ще се управлява и представлява от управителя и от прокуриста заедно и поотделно, а при сключване на сделки на стойност над 5 000 /пет хиляди/ лева, както и при сделки за управление и разпореждане с имущество на дружеството, прокуристът и управителят трябва да действат заедно.
 2. Дава съгласие за определяне правата на избрания Прокурист, както следва:

         1) да управлява и представлява Дружеството в правоотношенията му с физически и юридически лица, организации, органи и институции;

         2) да извършва всички фактически и правни действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговската дейност на Дружеството;

          3) да упълномощава други лица за извършване на определени действия в интерес на Дружеството, без за това да е необходимо неговото изрично съгласие;

          4) да подписва, подава и получава всякакви и всички документи и съглашения, вкл. банкова, счетоводна и финансова документация, молби, формуляри, декларации и др., от името и за сметка на Дружеството;

          5) да сключва, изменя и прекратява договори във връзка с дейността на Дружеството, от името и за сметка на същото, при спазване на нормативните изисквания и на изискванията на Дружествения договор;

          6) да представлява Дружеството пред държавните и местни органи, вкл;

          7) да получава и освобождава кореспонденция, пратки, колети и др.;

           8) да сключва, изменя и прекратява трудови и граждански договори от името и за сметка на Дружеството.

3. Дава съгласие и възлага на Управителя на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД да сключи Договор за прокура с избрания Прокурист и да подпише пълномощно на Прокуриста по чл. 21, ал. 1 от Търговския закон, както и да предприеме всички необходими действия за реализиране на взетите решения.

         4. Утвърждава Договор за прокура, съгласно приложения към докладната записка проект на договор.

         5. Утвърждава Пълномощно на прокуриста, съгласно приложения към докладната записка проект на пълномощно.

         6. Определя възнаграждение на упълномощения прокурист на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД в размер на 60 % от заплатата на Управителя на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД – д-р Симеон Луканов Бабуров, считано от датата на вписване на прокуриста в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията.

7. Дава съгласие и възлага на Управителя на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД да заяви за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията подлежащите на вписване обстоятелства във връзка с взетите по–горе решения лично или чрез упълномощено лице.

8. Определя за представител на съдружника ОБЩИНА ПОМОРИЕ в Общото събрание на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД, Адам Георгиев Адамов, председател на Общински съвет – Поморие, който да гласува, съгласно взетите по-горе решения.

        9. Изменя и допълва Дружествения договор на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД пo следния начин: Досегашният чл.36 от Дружествения договор придобива следното съдържание- „Дружеството ще се управлява и представлява от управителя и от прокуриста (в случай, че е избран такъв) заедно и поотделно, а при сключване на сделки на стойност над 5 000 /пет хиляди/ лева, както и при сделки за управление и разпореждане с имущество на дружеството, прокуристът и управителят трябва да действат заедно.

 II. Във връзка с получената покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на съдружниците в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД, ЕИК 102618548 и посочения в нея дневен ред и с оглед участието на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала ОБЩИНА ПОМОРИЕ като съдружник в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД Общински съвет – Поморие:

 1. Определя за представител на съдружника „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ“ ЕООД в Общото събрание на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД, д-р Кирил Асенов Хинов, Управител на „МБАЛ – ПОМОРИЕ“ ЕООД, който да гласува, съгласно взетите по-горе решения.

 По т.39. от дневния ред:„ОС-913/14.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно собствен принос на община Поморие по проект: „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1014/20.12.2022г.

 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава принципно съгласие да бъде осигурен допълнителен финансов ресурс за срока на изпълнение на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0006 „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, в размер до 84 247,99 лв. (осемдесет и четири хиляди двеста четиридесет и седем лева и деветдесет и девет стотинки), както следва: 26 746,57 лв. за внасяне на ДДС за сметка на получателя на доставката на оборудване по проекта и годишен лиценз за данни, снемани от водни дронове за 2024 г. в размер на 11 500,28лв.; за 2025 г. в размер на 11 500,28лв; за 2026г. в размер на 11 500,28лв.; за 2027г. в размер на 11 500,28лв.; за 2028г. в размер на 11 500,28лв. (петгодишна устойчивост по проекта за изпълнение на заложените индикатори); обезпечаващи собствения принос на Община Поморие, за сключване на допълнително споразумение с Програмния оператор по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ към Административен договор № Д-33-7 от 26.02.2021г., за дофинансиране над средствата, предмет на допълнително споразумение по проекта.

2. Възлага на кмета на Община Поморие да подпише всички необходими документи във връзка с изпълнение на договор за БФП за изпълнение на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0006 „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“.

Предвид кратките срокове, Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.40. от дневния ред:„ОС-914/14.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно удължаване на срока на валидност на издадена Запис на заповед във връзка с удължаване срока на проект: „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1015/20.12.2022г.

 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се удължи срока за предявяване на плащане до 6 (шест) месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на допълнително споразумение към Административен договор № Д-33-7 от 26.02.2021 г., но не по-късно от 26.10.2024 г. по проект № BGENVIRONMENT-2.003-0006 „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“.

2. Възлага на кмета на Община Поморие да подпише всички необходими документи във връзка с изпълнение на договор за БФП за изпълнение на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0006 „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“.

Предвид кратките срокове, Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.41. от дневния ред:„ОС-821/22.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на Годишен отчет на Кмета на Община Поморие за осъществяване на концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2021г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1016/20.12.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.2, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация, чл.40, ал.2, т.2 и чл.132, ал.2 от Закона за концесиите, Общински съвет – Поморие одобрява Годишен отчет на Кмета на Община Поморие за осъществяване на концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2021г.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да предприеме необходимите действия по отстраняване на констатираните, неизпълнени задължения по договор.

По т.42. от дневния ред:„ОС-826/24.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1017/20.12.2022г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и във връзка чл. 5 от Правилника за организацията, дейността и структурата на ОП „ОГСС” – Поморие Общински съвет – Поморие приема изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие, считано от 01.12.2022 г., както следва:

 

НОМЕР

ПОРЕД

ДЛЪЖНОСТ,

НАПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДИ

ПРОМЯНАТА, бр.

СЛЕД ПРОМЯНА ТА, бр.
1. Директор 1 1
2. Главен счетоводител 1 1
3. Счетоводител, ТРЗ,ЧР 1 1
4. Счетоводител-касиер, домакин, деловодител 1 1
ДЕЙНОСТ „ГОРСКО СТОПАНСТВО
5. Лесоинженер 1 1
6. Лесничей 2 2
7. Горски стражар 3 3
ДЕЙНОСТ „СЕЛСКО СТОПАНСТВО“
8. Агроном 1 1
9. Полски пазач – пъдар 1 1
ДЕЙНОСТ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“
10. Агроном 1 1
11. Старши озеленител 1 1
12. Озеленител 2 2
13. Машинист, автовишка 0 1
14. Работник – озеленяване 1 1
ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“
15. Шофьор 4 4
16. Водач специален

автомобил

2  

3

17. Работник – озеленяване 38 38
Общо: 61 63

 

 1. Възлага на Директора на ОП „ОГСС” да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на настоящото решение.
 2. Тъй като настоящото решение има за предмет изменение само на Приложение № 1 (относно структурата), не и на норми предмет на правна уредба предложението не следва да отговаря на изискванията на чл. 66-69 от АПК.

 По т.43. от дневния ред:„ОС-840/30.11.2022г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр. Поморие, относно утвърждаване на нов Ценоразпис, за продажба на дървесина добита от горски територии, собственост на Община Поморие и стопанисвани от ОП „ОГСС“ гр. Поморие, считано от 01.01.2023г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1018/20.12.2022г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и на  основание чл.5, ал.1 и чл.66 , ал.2, т.3, чл.71 , ал.1, т.4, чл. 71, ал.5, т.3 от  Наредбата  за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти , Общински съвет  –  Поморие приема ценоразпис, както  следва:

        ЦЕНОРАЗПИС

ЗА  ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ. 71, АЛ.5, Т.3 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ПО КАТЕГОРИИ И СОРТИМЕНТИ, ДОБИТА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРИ

ГР. ПОМОРИЕ

   КАТЕГОРИЯ/СОРТИМЕНТ МЯРКА  

ЦЕНА ЗА ПР/ПЛ. М3, БЕЗ ДДС

1 2  
ИГЛОЛИСТНИ
– ЕДРА –––––––––
– Трупи за бичене > 30 см.
втч Ела пл. мз 150
втч Смърч пл. мз 150
втч Бял бор пл. мз 150
втч Черен бор пл. мз 150
втч Бяла мура пл. мз 150
втч Други, здгл пл. мз 150
– Трупи за бичене от 18 до 29 см.
втч Ела пл. мз Не се добива
втч Смърч пл. мз 130
втч Бял бор пл. мз 130
втч Черен бор пл. мз 140
втч Бяла мура пл. мз Не се добива
втч Други пл. мз 130
– Други
втч Трупи за фурнир пл. мз не се добива
втч Трупи за шперплат пл. мз не се добива
втч Стълбове, пилоти, пилони пл. мз не се добива
втч Технологична дървесина пл. мз не се добива
– СРЕДНА ––––––––-
– Трупи за бичене от 15 до 17 см.
втч Ела пл. мз не се добива
втч Смърч пл. мз не се добива
втч Бял бор пл. мз не се добива
втч Черен бор пл. мз 100
втч Други пл. мз 100
– Други
втч Обли греди пл. мз 70
втч Минни подпори пл. мз 70
втч Тунелни подпори пл. мз не се добива
втч Минни таванки пл. мз не се добива
втч Технологична дървесина пр. мз                  70
втч Други пл. мз не се добива
– ДРЕБНА ––––––––-
втч Ритловици пл. мз не се добива
втч Саръци пл. мз не се добива
втч Технологична дървесина
втч Други /дърва 2м. пр. мз 45
– ДЪРВА ––––––––-
втч Технологична дървесина пр. мз 45
втч ОЗМ пл. мз не се добива
втч Дърва 1м. пр. мз 45
втч Други пр. мз 45
ШИРОКОЛИСТНИ
– ЕДРА ––––––––- пл. мз не се добива
– Трупи за шперплат пл. мз не се добива
втч Букови пл. мз не се добива
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Трупи за фурнир пл. мз не се добива
втч Букови пл. мз не се добива
втч Дъбови пл. мз не се добива
втч Ясен пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Трупи за бичене > 30 см.
втч Букови пл. мз не се добива
втч Дъбови пл. мз 160
втч Ясен пл. мз не се добива
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Липа пл. мз не се добива
втч Явор пл. мз не се добива
втч Върба пл. мз не се добива
втч Акация пл. мз 100
втч Церови пл. мз 120
втч Редки дървесни видове пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Трупи за бичене от 18 до 29 см.
втч Букови пл. мз 100
втч Дъбови пл. мз 120
втч Церови пл. мз 100
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Липа пл. мз 80
втч Акация пл. мз 80
втч Редки дървесни видове пл. мз не се добива
втч Ясен пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Траверси пл. мз не се добива
втч Бук пл. мз не се добива
втч Дъб пл. мз не се добива
втч Церови пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Тунелни подпори пл. мз 80
втч Други пл. мз не се добива
– Технологична дървесина
втч Технологична дървесина пл. мз не се добива
– СРЕДНА ––––––––- пл. мз
– Трупи за бичене от 15 до 17 см. пл. мз не се добива
втч Букови пл. мз не се добива
втч Дъбови пл. мз не се добива
втч Церови пл. мз не се добива
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Акация пл. мз не се добива
втч Липа пл. мз не се добива
втч Кестен пл. мз не се добива
втч Редки дървесни видове пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Технологична дървесина
втч Букова пр. мз 58
втч Дъбова пр. мз 63
втч Тополова пр. мз не се добива
втч Акациева пр. мз не се добива
втч Церова пр. мз 58
втч Върба пр. мз не се добива
втч Други пр. мз 58
– Греди обли
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Акациеви пл. мз 80
втч Други пл. мз не се добива
– Минни подпори
втч Акациеви пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Минни скари
втч Други пл. мз не се добива
– Колове за лозя
втч Акациеви пл. мз 100
втч Други пл. мз не се добива
– Други пл. мз
втч Други пл. мз не се добива
– ДРЕБНА ––––––––-
– Технологична дървесина.
втч Букова пр. мз 58
втч Дъбова пр. мз 63
втч Тополова пр. мз не се добива
втч Акациева пр. мз не се добива
втч Церова пр. мз 58
втч Други пр. мз 58
– Мертеци
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Акациеви пл. мз 80
втч Други пл. мз не се добива
– Колове пл. мз 100
втч акациеви ,Други пл. мз 100
– ДЪРВА ––––––––-
– Технологична дървесина.
втч Букова пр. мз 58
втч Дъбова пр. мз 63
втч Тополова пр. мз не се добива
втч Акациева пр. мз не се добива
втч Церова пр. мз 58
втч Други пр. мз 58
– ОЗМ пл. мз
втч Дъбови пл. мз 100
втч Букови пл. мз                    100
втч Церови пл. мз 100
втч Тополова пл. мз 80
втч Върбова пл. мз 80
втч Редки дървесни видове пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– ДЪРВА
 Широколистни – меки,в т.ч. липа, топола и др. пр. мз 35
Широколистни – твърди, местно население пр. мз 60
втч Акация пр. мз 60
втч Други пр. мз 60
Широколистни – твърди  в т.ч. акация и др., свободна продажба пр. м3 60
Вършина- всички видове пр. мз 15

 

По т.44. от дневния ред:„ОС-846/30.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I782, кв.42 по регулационния план на гр.Каблешково, община Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1019/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие приема скица с предложение и дава предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I782 /поземлен имот с идентификатор 35033.501.782 по КККР/, кв.42 по плана на гр.Каблешково,  състоящо се в следното: изменение на регулационните линии на УПИ I782 по отношение на УПИ II782 и УПИ VIII783 и на уличната регулация на улица с осови точки 126–127 по кадастралните граници на имотите; разделяне на УПИ I782 на два самостоятелни УПИ с проектни номера: I1583 и Х1583. Застрояване в новообразуваните УПИ е свободно, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели за жилищна зона с малка височина (Жм):  плътност –  до 60%; етажност/ височина – до 3ет./10,0 м; Кинт – 1,2; озеленяване – мин. 40% и паркиране в имотите.

По т.45. от дневния ред:„ОС-847/30.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 00833.5.167 по КККР на гр.Ахелой, м.Пречиствателната.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1020/20.12.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за  регулация и застрояване за ПИ 00833.5.167 по КККР на гр.Ахелой, м.Пречиствателната, съобразно което имотът се урегулира в УПИ, с площ 7653 кв.м., с отреждане „За жилищни сгради“, а останалата част от 91 кв.м. се отнема за улица; и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели за устройствена зона (Жс) – жилищно застрояване със средна височина: плътност –  70 %, височина – до 5 ет.(15,0 м), Кинт – 2,0, озеленяване – мин. 30%.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – план за  регулация и застрояване за ПИ 00833.5.167 по КККР на гр.Ахелой, м.Пречиствателната, съобразно което имотът се урегулира в УПИ, с площ 7653 кв.м., с отреждане „За жилищни сгради“, а останалата част от 91 кв.м. се отнема за улица; и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели за устройствена зона (Жс) – жилищно застрояване със средна височина: плътност –  70 %, височина – до 5 ет.(15,0 м), Кинт – 2,0, озеленяване – мин. 30%.

Разрешава на „Станден и Ко“ ООД, в качеството му на собственик, да възложи изработване на проект за Подробен устройствен план – план за  регулация и застрояване за ПИ 00833.5.167 по КККР на гр.Ахелой, м.Пречиствателната, съобразно което имотът се урегулира в УПИ, с площ 7653 кв.м., с отреждане „За жилищни сгради“, а останалата част от 91 кв.м. се отнема за улица; и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели за устройствена зона (Жс) – жилищно застрояване със средна височина: плътност –  70 %, височина – до 5 ет.(15,0 м), Кинт – 2,0, озеленяване – мин. 30%.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.46. от дневния ред:„ОС-858/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на маршрутно разписание от Общинската транспортна схема на Община Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1021/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 от Наредба №2 от 15. 03. 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет – Поморие утвърждава маршрутното разписание от общинската транспортна схема, а именно:

 1. Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Поморие – градско – кв. Каменар – линия № 4:

– в периода: целогодишно с часове на тръгване от спирка „Руски паметник“ гр. Поморие – 06:00; 07:30; 12:00; 15:45, 17:15; 19:00 и от спирка „Каменар – център“ – 06:45; 08:15; 12:45; 16:30; 17:50; 19:45;

– в периода от 01.06 до 30.09 на текущата година с часове на тръгване от спирка „Руски паметник“ гр. Поморие – 21:00; 22:30 и от спирка „Каменар – център“ – 21:45; 23:15.

 1. Неразделна част от настоящото решение е и маршрутното разписание изготвено във формата Приложение 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
 2. С оглед защита интересите на гражданите, на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.47. от дневния ред:„ОС-874/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробния устройствен план – план за улична регулация на улица от о.т.89 до о.т.93, по отношение на кв.57 и кв.35 по плана на с.Горица, община Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1022/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие приема скица с предложение и дава предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробния устройствен план – план за улична регулация на улица от о.т.89 до о.т.93 по плана на с.Горица, което предвижда да отпаднат съществуващите о.т.90 и о.т.91 и се обособят нови о.т.90, 91 и 92а, като се променя уличната регулационна линия на кв.57, обособява се нов УПИ ХII, с отреждане „за озеленяване“, с площ 261 кв.м. и се променя уличната регулационна линия на УПИ VII-75, кв.35.

По т.48. от дневния ред:„ОС-875/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробния устройствен план – план за улична регулация на улица от о.т.66 до о.т.69 (ПИ 00833.5.404 по КККР) по плана на гр.Ахелой, община Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1023/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие приема скица с предложение и дава предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробния устройствен план – план за улична регулация на улица от о.т. 66 до о.т.69 по плана на гр.Ахелой, представляваща ПИ 00833.5.404 (улица, общинска частна собственост) по КККР на гр.Ахелой, като ще се засегнат поземлени имоти, както следва: ПИ 00833.5.61 (частна собственост), ПИ 00833.5.67 (частна собственост), ПИ 00833.5.205 (частна собственост) ПИ 00833.5.206 (частна собственост), ПИ 00833.5.207 (частна собственост), ПИ 00833.5.52 (частна собственост), ПИ 00833.5.453 (частна собственост), ПИ 00833.5.456 (частна собственост), ПИ 00833.5.458 (частна собственост), ПИ 00833.5.227 (частна собственост), ПИ 00833.5.397 (селскостопански път, общинска частна собственост), ПИ 00833.5.371 (пасище, стопанисвано от общината), ПИ 00833.6.106 (частна собственост), ПИ 00833.5.105 (частна собственост), ПИ 00833.6.46 (частна собственост), ПИ 00833.6.15 (частна собственост), ПИ 00833.6.63 (частна собственост), ПИ 00833.6.62 (частна собственост), ПИ 00833.6.61 (частна собственост) и ПИ 00833.6.393 (селскостопански път, общинска частна собственост); като ще се обособи улица с обща площ 8085 кв.м.

По т.49. от дневния ред:„ОС-882/05.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на План за интегрирано развитие на община Поморие за периода 2021-2027г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1024/20.12.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 13, ал. 4, ал. 5 и чл. 24, т.1 от Закона за регионалното развитие

1. Общински съвет – Поморие приема План за интегрирано развитие на Община Поморие за периода 2021-2027г.

 1. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета да представи Плана за интегрирано развитие на Община Поморие за периода 2021 – 2027 година пред Областния съвет за развитие на област Бургас в законоустановения срок.

По т.50. от дневния ред:„ОС-911/14.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00833.5.166 по кадастрална карта на гр. Ахелой, местност Пречиствателната, община Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1025/20.12.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,

ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 00833.5.166 по кадастрална карта на гр. Ахелой, местност Пречиствателната, община Поморие, съобразно който имотът се урегулира в УПИ с площ 7676кв.м., с отреждане „За жилищни сгради“ и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване па градоустройствени показатели за устроиствена зона (Жс) – жилищно застрояване със средна височина: плътност 70%, височина до 5 ет.(15,0 м), Кинт – 2,0, озеленяване – мин. 30% и предвидено паркиране в имота.

РАЗРЕШАВА на Атанас Димитров Златков в качеството му на собственик, да възложи изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 00833.5.166 по кадастрална карта на гр. Ахелой, местност Пречиствателната, община Поморие, съобразно който имотът се урегулира в УПИ с площ 7676кв.м., с отреждане „За жилищни сгради“ и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване па градоустройствени показатели за устроиствена зона (Жс) – жилищно застрояване със средна височина: плътност 70%, височина до 5 ет.(15,0 м), Кинт – 2,0, озеленяване – мин. 30% и предвидено паркиране в имота.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересованите от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.51. от дневния ред:„ОС-915/14.12.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Христина Иванова за скъпоструваща следоперативна терапия и медицински нужди.“ със 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1026/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Христина Иванова от гр.Каблешково, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за скъпоструваща следоперативна терапия и медицински нужди в размер на 1500,00 /хиляда и петстотин хиляди/ лева.

 По т.52. от дневния ред:„ОС-916/14.12.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Ана Георгиева за медицински нужди и рехабилитация.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1027/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Ана Георгиева от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 800,00 /осемстотин/ лева.

 По т.53. от дневния ред:„ОС-917/14.12.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Михаил Димитров за медицински нужди.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1028/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Михаил Димитров от с.Гълъбец, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 800,00 /осемстотин/ лева.

 По т.54. от дневния ред:„ОС-918/14.12.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Антоанета Георгиева за медицински нужди за детето Кристофор Георгиев.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1029/20.12.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Антоанета Георгиева от с.Гълъбец, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди за детето Кристофор Георгиев в размер на 800,00 /осемстотин/ лева.

2 Отзиви

 1. По т.2…
  Как “синя зона” защитава “обществения интерес” при положение, че и на двете “обсъждания” болшинството на обсъжданията бе против въвеждането на зони за паркиране?!
  Как синя, зелена, жълта и т.н зони осигурява живота и здравето на обществото в малки населени места, като Поморие? Ок, в Закона е записана такава възможност, но…
  Къде са анализите, докладите и експертизите за налагането на санкциите по даден Закон, в случая по АПК?
  Кое, му е особено важното на “пансионата”? Или на Съда, който Държавата принизи до “служба за подаване на жалби”!
  Има ли въобще опозиция в този ОС, или само лакеи, които си взимат парсата, която е дълг за същото това Общество?
  Колкото до дълга, той ще коства бъдещето на Града, няма да спомогне за неговото развитие, и ще го “унищожи”, като вековен Град!

 2. Янчо Николов

  Нищо не се прави от години. Нито тротоари нито пътища. Навсякъде е с разбити тротоари от бай Тошово време и мръсотия. Нищо,че има към 300 работника в предприятието за благоустройство и озеленяване.