Свободни работни места за социални работници

Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие обявява две  свободни работни места за социални работници:  в Отдел  “Хора с увреждания и социални услуги” и в  Отдел “Закрила на детето”

Изисквания:

Образователна степен- висше бакалавър,

Професионална квалификация – хуманитарни, обществени, икономически и правни науки.

Професионален опит – не се изисква.

Допълнителна квалификация / обучение – компютърна грамотност.

Необходими компетентности за длъжността:

Работа в екип –  способност да работи с колегите си ефективно.

Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете.

Ориентация към резултати – способност да планира, организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най – добър краен резултат.

Способност да познава интересите и очакванията на вътрешните и външните потребители на услугите, които Дирекция „Социално подпомагане” предоставя.

Заявления и автобиографии се подават в Дирекция „Социално подпомагане” гр. Поморие на адрес ул. „Солна” № 15. Тел. за връзка 0596 / 2 52 40