Скача границата за достъп до семейните помощи за деца от 350 на 400 лв.

От 1 юли границата за достъп до семейните помощи за деца се увеличава от 350 на 400 лева, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Това ще разшири достъпа на семействата до детски добавки, целева помощ за първокласници, еднократна помощ за бременност и месечни помощи за отглеждане на дете до една година.

Според статистиката на агенцията, към края на май детски добавки получават близо 452 000 семейства за над 690 000 деца.

Целевата помощ за първокласници през новата учебна година се запазва в размера си от 250 лева. Вече започна приемът на заявления декларации за еднократна помощ за ученици, записани за първи път в първи клас през учебната 2016/ 2017 г. Необходимите документи се подават в Дирекция “Социално подпомагане”- гр. Поморие. Това са : удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация; удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище за учебната 2016/2017 г., издадено от съответното училище; удостоверение за раждане на детето (за справка); лична карта (за справка); медицински протокол на ЛКК – в случаите по ал. 3; експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца) за справка.При необходимост социалните работници могат да изискат и др. документи. Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври.

Доходният критерий не се отнася за семейства с деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини или близки.