СУ „Иван Вазов“ , гр. Поморие събра учителите по биология и здравно образование от общината, на открит урок – семинар, демонстриращ предимствата на проектно-базираното обучение в средното образование

На 09.11.2022 г . в  СУ „Иван Вазов“, гр. Поморие се  проведе открит семинарен урок  в VII „в“ клас на тема  „Приложение на микроорганизмите в човешката дейност“. Преподавателят – г-жа Антонина Ичкова – е старши учител по биология и здравно образование в училището. Гости на събитието бяха Началникът на РУО на МОН – Бургас – г-жа Петя Петрова, ст.експерт по природни науки – г-жа Таня Колева, и учители по биология и здравно образование, както и експерт г-жа Виолета Колева от дирекция “Хуманитарни дейности“ към Община Поморие.

Водещата цел на урока бе създаване на образователни условия за овладяване  на  основни знания, умения и компетентности по тематаПриложение на микроорганизмите в човешката дейност“. Тази цел се декомпозира в следните водещи подцели:

  • Използване на получените знания и умения за решаване на практически задачи при защита на проекти;
  • Развиване на умения за работа в екип при защита на проекти; изграждане на умения за формулиране на теза по научен въпрос; формиране на собствено мнение и вярна ориентация в многообразието на тематиката ;
  • Усвояване на нови видове дейности,свързани с организацията на предварителния етап на работа, както и умение за боравене с различни източници на информация;
  • Формиране на ценности за здравословен начин на живот; индивидуално и колективно безопасно поведение, правила за лична хигиена;
  • Затвърждаване на функционалната грамотност на учениците, свързана с необходимостта от анализиране на източниците на информация, изготвяне на предварителен етап на работа, проучване по своя инициатива на  различни техники за обработка на информацията и  презентирането й  пред училищната общност.

В тази връзка учениците от VII „в“ клас на поморийското училище демонстрираха по атрактивен начин работата си чрез мултимедийни презентации, аудиовизуални клипове, интервюта и постери.

 

Съгласно замисъла на учителя урокът бе  разделен на две смислови части. В първата част се разгледа приложението на дрождите в хлебопроизводството и винопроизводството. Учениците на практика демонстрираха  наученото, като показаха всички етапи от приготвянето на закваска от мая за хляб до печенето му. Екип от ученици посети винарна „Черноморско злато“ Поморие и засне интервю с г-жа Деляна Симова, технолог в завода. Участва непосредствено в технологичния процес, като вложи дрожди  в съд с грозде и стартира ферментация. С част от същите дрожди класът приготви нетрайни микроскопски препарати и ги наблюдава с микроскоп.

Втората част бе отделена на бактериите и  тяхното приложение в различни сфери на човешката дейност. Чрез мултимедийна презентация  екип от ученици представи млечно-киселите бактерии, а чрез видео бе показана технологията за приготвяне на кисело мляко. Приложението на микроорганизмите във фармацевтиката и медицината бе представено от госта на урока- лектор Петя Янушева, фармацевт по образование. Последното придаде нов облик на занятието, защото то се превърна в образец на отворена образователна практика.

Ученикът Станислав Ангелов задълбочено проучи и др. области на    приложение на микроорганизмите в човешката дейност и ги  представи чрез постер.

Чрез демонстрация на високо ниво на компетенции учениците  показаха  трайно овладени знания за микроорганизмите – за  ползите от тях   и  за вредите за човешкото здраве. Изводът на урока: “В началото бе бактерията…“ изведе идеята, че другото име на микроорганизмите е живот. Микроорганизимите са част от света на природата  и макар за невъоръженото око  да са нищожни  и незабелижими, те управляват важни за здравето процеси в човешкото тяло и в природата около нас.

Урокът бе успешна демонстрация на проектно-базираното обучение и със своето  съдържание  доказа за пореден път, че действително  компетентностите в  природните науки  са  важни за интелектуалното израстване на младите хора. Обвързани с човешкото здраве, природните науки  в училище добиват до голяма степен първостепенно значение в грижата за физическото, емоционалното и психическото израстване на младите хора – водеща цел в държавната политика на съвременното образование.