Съобщение от Общинска служба по земеделие гр. Поморие

Общинска служба по земеделие гр. Поморие информира земеделските производители и животновъди за следното:

Със Заповед №РД 09 – 88/13.02.2014г. на Министъра на земеделието и храните, на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и Доклад №93-1661/13.02.2014г., се удължава срока за кандидатстване по държавна помощ « Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво».

Срокът за кандидатстване по помощта и за прием на първоначалните декларации е от 19.02.2014г. до 28.02.2014г.

Помощта ще се предоставя под формата на намалена акцизна ставка чрез система от ваучери. Процедурата има два етапа:

Първи етап:

– подаване на първоначална декларация;

– получаване на ваучер за намалена акцизна ставка на 60% от декларираният прогнозен разход на гориво.

Втори етап:

– подаване на окончателна декларация;

– получаване на изравнителен ваучер.

Подаване на първоначална декларация /първи етап/:

1. КОГА ? – Срокът е от 19.02.2014 – 28.02.2014г.

2. КЪДЕ ? – В Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица).

3. КАКВО? – Фермерите декларират прогнозни данни за обрабатваемите площи по видове култури и отглеждания брой животни по видове и заявяват прогноза за годишното потребление на газьол.

4. КОЙ ИМА ПРАВО НА ПОМОЩ ? – земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, които произвеждат земеделска продукция.

• Кандидатите трябва да имат актуална регистрация, като за периода на подаване на деклараците за актуална се счита, както регистрацията за 2012/2013, така и регистрацията за 2013/2014, в случай че земеделския производител я е подновил.

5. НА КАКВИ УСЛОВИЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ ? :

• да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

• да нямат изискуеми публични задължения към държавата;

• да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

• да не са в производство по ликвидация;

6. КАКВИ СА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ? :

• Копие от лична карта на физическото лице или на управителя на юридическото лице, или нотариално заверено изрично пълномощно;

• Копие от заверена регистрационна карта за съответната година по Наредба № 3 от 1999 г.

7. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ? :

• Признават се разходите за гориво за мероприятия, извършвани през календарната 2014 г.

• Ваучерите се използват само и единствено за получаване на газьол в литри и не се разменят срещу пари.

• От началото на 2014 г. земеделските производители трябва да водят дневник по образец за ползвания през годината газьол и да съхраняват фактурите за покупката на газьола.

Допълнителна информация може да получите в ОСЗ – Поморие, тел. 0596/2 58 24; 2 58 44;