Тренинги по проект ” Равен достъп” в ОУ ” Г. Раковски” с. Гълъбец

Учениците от ОУ „ Г. Ст. Раковски“- с. Гълъбец, общ. Поморие се включиха в дейностите по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, модул „Тренинги“ за повишаване на социално- психологическа подкрепа на учениците в условията на кризи и формиране у тях на базови умения за реакция при кризисни ситуации. Тренингите са свързани с превенция, с преодоляване на негативните последици от преживени кризи, със създаване на позитивна среда в училище. Обученията преминаха при голям интерес от страна на учениците от 1. до 7. клас. Практическото проиграване на ситуации предизвика много усмивки, което се дължи на презентационните умения на лекторите Васил Алексиев и Даниил Страхов от БЧК- гр. Бургас. Обучаваните ученици вече знаят как да помогнат на пострадал човек при различни застрашаващи живота и здравето ни опасности. Представителят на ГДПБЗН- гр. Поморие Мартин Панайотов запозна учениците с природните явления и бедствия, пожар и тел. 112, включи желаещите в ролеви игри. За бедствията, авариите и кризите няма почивен ден, необходимо е да бъдем своевременно информирани и подготвени.