Удължават срока за учредяване на болнично настоятелство

С Решение №844/30.06.2022г. Общински съвет – Поморие, като упражняващ правата на едноличен собственик на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, реши да бъде отправена покана за учредяване на болнично настоятелство в средствата за масово осведомяване, а също така да бъдат поканени общественици, дарители на лечебното заведение, представители на неправителствени организации и други лица за учредяване на Болничното настоятелство.

Предвид обстоятелството, че в предоставения срок за участие, който изтече на 30.09.2022г., не са постъпили заявки, на желаещите лица, бе даден допълнителен срок да заявят своето участие в учредителното събрание до 11.11.2022г. (включително) в сградата на Община Поморие – деловодството на Общински съвет – Поморие, стая № 6.

Общински съвет – Поморие кани всички заинтересовани да вземат участие в учредителното събрание на Болничното настоятелство, което ще се проведе на 29.11.2022 г., от 16:00 часа в зала № 2 на Община Поморие.