Уточниха районите, застрашени от наводнения

Басейнова дирекция „Черноморски район“ проведе третата среща-консултация със заинтересованите страни и обществеността за обсъждане на картите на заплахата и на картите на риска от наводнения за общините в областите Бургас, Сливен и Ямбол. В обсъждането се включиха представители на почти всички черноморски общини за областите Бургас, Сливен и Ямбол, областните администрации, бизнеса и НПО. Срещата е в изпълнение на проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ и е не само информационна, а предоставя възможност за идентифициране на значими проблеми в определените райони, които ще се вземат под внимание при изготвянето на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Черноморския район за басейново управление.
Първа стъпка при съставяне на плана е изготвената Предварителна оценка на риска от наводнения, при която са взети под внимание над 760 случая на минали наводнения на територията на Басейновата дирекция „Черноморски район“. Включени са и 220 минали наводнения по преценка на специалистите и са обединени върху 241 точки, където е имало сериозни бедствия. Въз основа на тях, чрез прилагане на национални критерии, са определени общо 45 района със значителен потенциален риск от наводнения.
Изготвени са и карти на районите с риск от наводнения където са показани неблагоприятните последици от наводненията за всеки един от вероятностните периоди, изразени чрез брой засегнати жители, жилищни райони, комунална, транспортна и техническа инфраструктура, индустриални източници,залени територии, зони по Натура 2000 обявени за опазване на местообитания и биологични видове.
След изготвяне на картите ще бъде съставена и програма от мерки за предотвратяване на риска от наводнения в определените райони. Тя ще включва конкретни мерки или комбинация от мерки за решаване на установените проблеми и постигане на поставените конкретни цели управление на риска от наводнения за всеки от районите. Крайният срок на проекта е октомври 2015 г. След одобряване, планът ще влезе в действие за период от 6 години, след което подлежи на актуализация.
С финализиране на проекта се очаква да започне прилагането на отделните мерки като се използва европейско финансиране.
На срещата присъстваха представители на почти всички черноморски общини за областите Бургас, Сливен и Ямбол.