Учителите от ЦДГ „Сребърно звънче” преминаха обучение за превенция на агресията

Stracin

Обучението на екипа на детската градина в село Страцин се проведе на място в детското заведение от доц. д.п. Пламен Денев и инж. Магдалена Цонева – специалист по методика на обучението. И двамата ръководители на обучителната програма са преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ.

Рамката на програмата по тази изключително актуална тема обхвана редица ключови аспекти. Направи се обзор на научните основи на проблема за агресията и се разгледаха методи за системно й изучаване. След като се разгледаха моделите на агресивно и неагресивно поведение, се наблегна върху развитието на професионалните умения на директорите и учителите за превенция на агресивното поведение на децата. Анализираха се психологическите модели на взаимодействие и превантивните мерки за овладяване на агресията.

Обучителната програма завърши с разработване на проект на вътрешно ниво за превенция на агресията чрез преодоляването й при подрастващите. В проекта се разглеждат възможностите за предотвратяване на подобни прояви на децата от предучилищна възраст и се залагат различни интерактивни модели и механизми за работа с децата от ЦДГ „Сребърно звънче”. Работата се финализира със съвместно изграждане на модели за неагресивно поведение при децата. Участниците в обучението ще получат удостоверение за равнище на постижение.