Свободно работно място за рехабилитатор

COPЦентър за обществена подкрепа – гр. Поморие обявява свободно работно място за длъжността „Рехабилитатор”

Длъжност, звено, териториално звено:

Рехабилитатор, ОП „Социално обслужване” – Поморие, „Център за обществена подкрепа” – Поморие.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалност: „Рехабилитатор”.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Провежда рехабилитационни дейности с деца от 0 до 18 годишна възраст, повишаващи двигателните умения, способности и функционалност на двигателния апарат с цел повишаване качеството на живот и социално включване. Изготвя индивидуална оценка на потребностите на потребителя на соц. услуги; Разработва индивидуални планове за предоставяне на социални услуги; Участва в разработване и провеждане на програми и обучения, свързани с двигателната активност на децата. Консултира, обучава, и подкрепя в определени случаи на деца със специални потребности. Попълва отчетна документация в досиетата на потребителите на социални услуги свързана с проведените с тях дейности. Изготвя доклади за работата си. Взаимодейства с родители и други институции /здравни, социални, образователни/. Участва в процеса на социална интеграция, адаптация и придобиване на различни социални умения от детето и родителите. Прилага в работата си основните законови и подзаконови нормативни актове от сферата на социалните услуги;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • да притежават опит в работата с деца със специални потребности и техните семейства;
 • да познават етичния кодекс за работа с деца;
 • да познава и прилага Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.
 • да умеят да работят в екип;
 • да умеят да планират и приоритезират работата си;
 • да притежават много добра компютърна грамотност при работа с MSOffice – Word, Excel, др. продукти на Microsoft Office.
 • опит в сферата се счита за предимство;
 • сертификати, удостоверяващи придобити допълнителни умения и квалификации по основни направления.

Други условия:

 • трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ – за неопределено време; чл. 70, ал.1, т.1 от КТ със срок на изпитване до 6 месеца; чл. 138, ал. 1 от КТ – непълно работно време.
 • транспортни разходи за пътуващи служители от населени места извън гр. Поморие, се изплащат от работодателя на 85 % от общата сума за пътни разходи.
 • основна заплата: 385 лв.
 • начисления върху основната заплата, клас прослужено време 1% на година + 3% СБКО.
 • полагаем платен годишен отпуск: 20 дни
 • работно време – 4 часов работен ден, при петдневна работна седмица.

Начин за кандидатстване и подбор на кандидати:

 1. Подбор по документи (Европейски формат на автобиография и мотивационно писмо);
 2. Провеждане на интервю/събеседване

Място и срок за подаване на документи:

ОП ”Социално обслужване” гр. Поморие, ул. „Солна” № 15,

ЧР – Антоанета Илиева, тел.: 0596/22351;

Управител ЦОП – Григор Йорданов: 0882420038; 0596/32435

Всеки работен ден, от 09:00ч. до 12:00ч. и 13:00ч. до 16:30ч.

Краен срок за подаване на документи: 17.09.2021 г. вкл.