43-то заседание на Общински съвет – Поморие  ще се проведе на 17 ноември

Четиридесет и третото заседание на Общински съвет – Поморие  ще се проведе на 17.11.2022г. /четвъртък/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за дневен ред:

1.ОС-651/14.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие.

2.ОС-726/20.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2022г.

3.ОС-729/21.10.2022г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови търговски зони с позиции за разполагане на преместваеми обекти и провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост на територията на Община Поморие.

4.ОС-743/28.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляваш УПИ XV в кв.9 по плана на с. Страцин, чрез покупко-продажба.

5.ОС-744/28.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІ-91 кв.8 по плана на с.Порой.

6.ОС-745/28.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно бракуване и продажба на движима вещ – частна общинска собственост.

7.ОС-751/31.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договори с ползватели на полски пътища.

8.ОС-753/01.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на решение относно нереализирано право на строеж в законоустановения срок върху общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV, кв.4 по плана на с. Лъка.

9.ОС-764/04.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно упълномощаване на Кмета на Община Поморие да подписва подписване запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по договор за Проект, сключен между ОУ „Христо Ботев“, с. Бата и Министерство на околната среда и водите.

10.ОС-767/04.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на решение за определяне на място в гр. Поморие за поставяне на парков елемент „Тракийски бежанци“.

11.ОС-768/04.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 57491.506.140 по КККР на гр. Поморие, (УПИ IV в кв.163 по плана на гр. Поморие), чрез покупко-продажба.

12.ОС-783/08.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение на ОС Поморие да делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: № BG14MFOP001-4.002-0008-C02 „Стратегия за водено от общността местно развитие на Местна инициативна рибарска група Поморие“.

13.ОС-798/10.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за преместване на тото пункт.

14.ОС-711/10.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Поморие 2021-2028 г.

15.ОС-723/18.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Пътна връзка от път No BGS 1145 (с.Медово-с.Бата-с.Страцин) до ПИ 02810.14.109 по КК на с.Бата, м.Помпена станция, община Поморие“.

16.ОС-727/20.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на механизъм за разпределение на средствата за субсидия, за покриване на загубите на фирмите извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми – квота на Община Поморие.

17.ОС-733/24.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПУР и ПП (подробен устройствен план – план за улична регулация и парцеларен план) за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 44425.2.17 по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие.     

18.ОС-734/24.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПУР и ПП (подробен устройствен план – план за улична регулация и парцеларен план) за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори: 44425.4.92, 44425.4.93, 44425.4.94 и 44425.4.95 по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие.     

19.ОС-736/25.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) на УПИ I220, (ПИ 44425.501.220 по КК), в кв.6 по плана на с.Лъка, община Поморие.

20.ОС-746/31.10.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на  Общински съвет – Поморие, относно одобряване на Годишен финансов отчет на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ” ЕООД гр. Поморие за 2021г., ведно с Доклад за дейността и Доклад на независим одитор.

21.ОС-749/31.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6 на Министерство на отбраната“.

22.ОС-750/31.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия „07-807/ТШ3-0814“ на Министерство на отбраната“.

23.ОС-754/01.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ III-За здравна служба, в кв.32 по плана на с.Козичино.

24.ОС-755/01.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 57491.61.87 по КККР на гр.Поморие, м.Бадемите.

25.ОС-758/03.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на скица-проект за промяна на кадастрален план за имоти пл.№4 /УПИ VIII-4/ и пл.№ 5 /УПИ VII-5 и УПИ VI-5/, в кв.8, с.Габерово, община Поморие.

26.ОС-761/04.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

27.ОС-762/04.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

28.ОС-763/04.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

29.ОС-770/07.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ І (ПИ 35033.501.1107 по КККР), в кв.84 по регулационния план на гр.Каблешково.

30.ОС-771/07.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на решение за определяне на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони по смисъла на чл. 6, ал. 7 от Приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси.

31.ОС-790/09.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД-Бургас.

32.ОС-791/09.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие Община Поморие като собственик на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост да се присъедини като член към Сдруженията на собствениците.

33.Текущи.