56-то заседание на Общински съвет – Поморие на 25.09.2023 г.

Петдесет и шестото заседание на Общински съвет – Поморие  ще се проведе на 25.09.2023 г. /понеделник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за дневен ред:

1.ОС-646/13.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост за възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда в УПИ I, кв.9 по регулационния план на с.Порой, общ.Поморие.

2.ОС-647/13.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VI-299, кв.28 по регулационния план на с.Страцин, общ.Поморие.

3.ОС-648/13.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от самостоятелен обект с идентификатор 57491.506.467.1.14 по КККР на гр. Поморие – частна общинска собственост.

4.ОС-649/13.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение №1217/01.08.2023г. на Общински съвет – Поморие.

5.ОС-650/13.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ ХV кв.48 по регулационния план на с.Горица, общ.Поморие.

6.ОС-651/13.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост за възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда с в УПИ V, кв.29 по регулационния план на с.Гълъбец, общ.Поморие.

7.ОС-656/15.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на активите – частна общинска собственост, които подлежат на  задължително застраховане.

8.ОС-657/15.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2023 г.

9.ОС-660/18.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно кандидатстване на МИГ Поморие по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“.

10.ОС-636/08.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – Поморие.

11.ОС-640/12.09.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложения за избор на съдебни заседатели.

12.ОС-658/18.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – във връзка с приета програма за управление на правителството в частта Образование и Наука, и целите за преминаване към едносменен режим на обучение в училищата – за СУ „Иван Вазов“, гр. Поморие.

13.ОС-659/18.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – във връзка с приета програма за управление на правителството в частта Образование и Наука, и целите за преминаване към едносменен режим на обучение в училищата – за ОУ „Христо Ботев“, гр. Поморие.

14.ОС-663/19.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община  Поморие и кметове на кметства в населените места на община Поморие.

15.Текущи.