EVN България е готова с фактурите за новите цени на тока

Фактурите за първата група битови клиенти на EVN България за потребена електроенергия за последния месец са вече на каса и могат да се заплащат в срок до 15 септември 2013 г. EVN България напомня, че от 1 август 2013 г. в сила е решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за нови цени на електроенергията. Това означава, че електроенергията се фактурира по новите цени на отделните тарифи, считано от 1.08.2013 г.

 

Както при всяка смяна на цени, информацията за потреблението във фактурите се разделя на два отделни периода – потребление по стари цени до 31 юли 2013 г., включително, и потребление по нови цени от 1 август 2013 г., включително.

 

Както дружеството обяви при влизането в сила на новите цени, изготвянето на фактурите за август 2013 г. се извърши на база следния принцип, одобрен от ДКЕВР и прилаган успешно от няколко години при всяка промяна на цени:

  • Количеството консумирана енергия по стари цени е изчислено като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юли 2013 г. до 31 юли 2013 г., включително, по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период.
  • Количеството консумирана енергия по нови цени е изчислено като произведение на броя на дните от 1 август 2013 г., включително, до датата на отчитане през август пак по същата средна дневна консумация на клиента.

 

Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазиха регулярните ролиращи (целомесечни) срокове на отчитане.

 

Във фактурата за август 2013 г. е посочено, че три от компонентите на електрическата енергия – добавките за зелена енергия, за невъзстановяеми разходи и за високоефективно производство на топл. и ел. енергия – се отнасят за периода на потребление по стари цени до 31.07.2013 г., включително. Това се дължи на Решение №Ц-25/29.07.2013 г. на ДКЕВР, съгласно което от 1.08.2013 г. тези три добавки вече не се изписват в отделни редове и стойности във фактурата, а се прибавят към цената за електрическа енергия.

 

Считано от 1 август 2013 г., трите добавки се превеждат на Националната електрическа компания (НЕК) от търговците на електрическа енергия, включително крайните снабдители, какъвто е EVN България Електроснабдяване, под формата на добавка „задължения към обществото“. Тази добавка не се изписва отделно във фактурата за битови клиенти.

 

Така в следващите фактури, при които периодите на потребление обхващат единствено новите цени от 1 август 2013 г., ще бъдат изписани само следните компоненти:

  • Цена за електрическа енергия дневна тарифа
  • Цена за електрическа енергия нощна тарифа
  • Пренос през електроразпределителна мрежа ниско напрежение (НН)
  • Достъп до електроразпределителна мрежа ниско напрежение (НН)
  • Пренос и достъп през/до електропреносната мрежа
  • Акциз и ДДС

 

Всяка фактура за електроенергия, издавана от EVN България, съдържа конкретния период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството. Същата информация се съдържа и във всеки фискален бон, който клиентите на EVN България получават при плащане на касите в Български пощи, обслужващи електроснабдителното дружество.

 

Освен плащане на каса, клиентите на дружеството могат да използват обновената система за онлайн проверка и плащане на консумирана енергия „EVN Онлайн плюс” на www.evn.bg.

 

От началото на годината EVN България предлага услуга за безплатно уведомяване чрез sms или имейл за предстоящо прекъсване на електроснабдяването поради забавено плащане.