Вие сте тук: Начало » Политика » Кметът на община Поморие подписа нов договор по ОП„Регионално развитие”
    Кметът на община Поморие подписа нов договор по ОП„Регионално развитие”

    Кметът на община Поморие подписа нов договор по ОП„Регионално развитие”

    Кметът на община Поморие Иван Алексиев и представител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, по схема BG161 PO001/5-03/2013, за проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Поморие” (ИПГВР) за следващия програмен период – 2014 -2020 г. Финансовата помощ за изработване на ИПГВР е на стойност 200 000 лв., от които 190 000 лв. , са европейско съфинансиране, а 10 000 са задължителен собствен принос от общинския бюджет. Кметът заяви, че въпреки дългия срок за изпълнение /20 месеца/, планът за развитие на града ще се изработи в рамките на една година.

    В процеса на изпълнението му ще се изготви целеви и проблемен анализ, визия на развитието на града до 2020 г. и ще се формулират целите и стратегиите на ИПГВР. За да се разработи работещ и функционален план за развитие на града е необходим широк обществен дебат. Затова в Поморие ще започне информационна кампания, която ще включва семинар за стимулиране на гражданска подкрепа, информационни срещи, експертни срещи, анкетно проучване на общественото мнение, кръгли маси, обществени форуми и обсъждания. Целта на тази кампания е да се очертае актуалната ситуация, проблемите в инфраструктурата на града, да се идентифицират проектни идеи и препоръки, да се информират заинтересованите страни, потенциални инвеститори и партньори.

    „Призовавам гражданите към активно участие в предстоящите дебати. Развитието на града ни зависи от всеки един от нас. Този план няма да бъде изработен от общинската администрация, а от всички жители на Поморие. Затова нека заедно да обсъдим проблемите и възможностите за развитие, които ни предоставя следващия програмен период.” – каза кметът Иван Алексиев.

    Изготвеният план ще бъде представен за разглеждане от Общински съвет Поморие и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”. След одобрение от двете страни, Община Поморие за пръв път ще има възможността да бъде част от глобален план за градско развитие, финансиран чрез Европейски фондове. Ще бъдат изготвени проекти за подобрение на градската среда /зони за отдих, пешеходни зони, системи за наблюдение и др./, административни сгради на държавната и общинска администрация, зони за икономическо развитие, културни центрове /театри, читалища, библиотеки, музеи, изложбени зали и др./, образователна инфраструктура, общинска и социална инфраструктура, мерки, свързани с превенция на риска от свлачища, ерозионни и абразионни процеси.

     

    Горе