Вие сте тук: Начало » Водещи новини » Програма за управление на Никодим Стоянов

    Програма за управление на Никодим Стоянов

    Програма за управление на  НИКОДИМ СТОЯНОВ СТОЯНОВ -кандидат за кмет на община Поморие през мандат 2015 – 2019г.

    ДЕВИЗ: „ЗА ОБЩИНАТА И ХОРАТА – СОЛИДАРНОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”

    УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    Обръщам се към Вас за да поискам Вашето доверие в предстоящите избори за местни органи на властта. През изминалите години общинските съветници от Българската социалистическа партия водиха политика, отстояваща интересите и потребностите на мнозинството от гражданите, стимулираха гражданското участие в местната власт и работиха за увеличаване ролята на общината при решаване на важните за хората проблеми.
    Днес се нуждаем от вашата силна подкрепа за да съумеем с общи усилия решително да увеличим своето влияние при справяне с предизвикателствата пред местното развитие и самоуправление, да изведем община Поморие на челни позиции сред Черноморските общини, да постигнем пълно и ползотворно използване на общинските ресурси в общ интерес, да способстваме за поставяне проблемите на хората в центъра на общинската политика и да не допуснем от граденото с десетилетия от всички граждани да се обогатяват малцина.
    Предлагам на вашето внимание визия и програма за управление на община Поморие, която почива на левите стандарти за местно самоуправление и е открита за конструктивни предложения за изменения и допълнения.
    ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
    До 2020 год. Община Поморие да се превърне в модерна европейска община с устойчива и развиваща се икономика, привлекателна среда за живот, туристически, стопански, балнеоложки и административно-културен център на българското Черноморие, с красива и чиста природа, съхранено биоразнообразие, богато и споделено историческо наследство.
    Постигането на тази стратегическа цел ще се основава на:
    – Икономически растеж, заетост и доходи чрез развитие на туризъм, строителство, съвременно екологично селско стопанство, лека и преработваща промишленост и балнеология,
    – Осигурен достъп до качествено образование, здравеопазване, спорт и отдих за всеки,
    – Гарантирана сигурност, защита на собствеността и личната свобода.
    – Пълноценно, ускорено, настойчиво и целенасочено използване на европейските фондове и програми, национални и собствени ресурси за достигане и задминаване по темпове на растеж на водещите Черноморски общини.
    Всичко това – осъществено в резултат от съвместните усилия на общинската администрация, Общинския съвет, държавните ведомства и институции, неправителствените организации, гражданите и по пътя на европейската интеграция и сътрудничество.

    СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

    ЦЕЛИ: 1. Създаване на благоприятна бизнес среда за привличане на инвестиции и стимулиране на предприемачеството, стабилизиране конкурентноспособността на местната икономика, насърчаване на икономическата активност, усвояване на индустриални, логистични, туристически и жилищни зони на основата на нов общ устройствен план, развитие на селското стопанство и неземеделските дейности, за осигуряване на по-голяма заетост на жителите на общината и увеличаване на доходите им;
    2. Постигане на устойчиво и балансирано развитие на общинския център и съставните населени места за успешно интегриране на туристическия, аграрния и индустриалния сектор и сектора на услугите в българските и европейските икономически структури.

    ПРИОРИТЕТИ:
    – Съдействие от страна на местната власт за реализиране на инвестиционни намерения и инициативи на представителите на бизнеса;
    – Предоставяне на свободни общински активи (терени, помещения, оборудване и др.) на преференциални наемни цени за развитие на иновационни производства, съпътстващи дейности и др. Преустановяване практиката за необоснована разпродажба на общински активи и прецизиране програмата за управление и разпореждане с общинска собственост;
    – Увеличаване на заетостта чрез създаване условия за осигуряване на нови работни места за жителите на общината, привличане на висококвалифицирани специалисти, стимулиране на младежите да се завръщат в и работят в общината след завършване на образованието си, повишаване качеството на работната сила. Учредяване на ежегодни общински стипендии за лекари и учители;
    – Прилагане и развитие на форми на публично-частно партньорство между местната власт и бизнеса;
    – Иницииране изграждането на нови местни бизнес структури, подобряване на административното обслужване на бизнеса и стимулиране на връзките с национални и международни организации;
    – Изграждане на Информационен бизнес център в Поморие;
    – Подпомагане дейността на Местните инициативни групи по програмите, финансирани от Европейския съюз;
    – Организиране на обучения, консултации и подпомагане разработването на проекти от местния бизнес;
    – Популяризиране програмите за професионална квалификация и преквалификация на безработните, включително и програми за разкриване на собствен бизнес,
    – Постигане на по-голяма устойчивост във финансирането на бюджетните дейности в условията на финансова децентрализация, намаляване на задълженията на общината по банкови кредити, подобряване събираемостта и постепенно установяване на поносими нива на данъчните ставки и такси;
    – Увеличаване на приходите чрез стопански дейности, разкриване на нови резерви и недопускане на просрочени вземания;
    – Прилагане стандартите от серията ISO 9000 за управление на качеството на общинските дейности;
    – Разширяване и разнообразяване дейността на общинските дружества;
    – Отдаване на земеделски земи за дългосрочно ползване за създаване на трайни насаждения с цел откриване на нови постоянни работни места;

    – Подпомагане на земеделските производители чрез предоставяне на преференциални условия за продажба на продукцията им.
    СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

    ЦЕЛИ: 1. Създаване и развитие на съвременна жизнена и работна среда за гражданите и гостите на община Поморие;
    2.Продължаване и ускоряване изграждането и модернизирането на инфраструктурата в общинския център и кметствата на общината;
    3. Прилагане на европейските стандарти и европейския опит в опазването на околната среда;
    4.Опазване, социализиране и популяризиране на многообразното културно-историческо наследство на Поморие и кметствата като важен фактор за съхраняване на нашата идентичност и източник на достойнство и самочувствие.

    ПРИОРИТЕТИ:
    – Широко обществено обсъждане и финализиране приемането на общ устройствен план на гр. Поморие,
    – Ежегодно включване в поименния списък на инвестиционната програма на община Поморие на обекти, които се утвърждават от Общинския съвет, след широко обществено обсъждане;
    – Проектиране, финансиране и изграждане на входните артерии на гр, Поморие;
    – Проектиране, финансиране и изграждане на канализационна мрежа на гр. Каблешково;
    – Продължаване на дейностите по брегоукрепване и брегозащита;
    – Продължаване благоустрояването на междублоковите пространства в „Малко солено езеро” и квартал „Север”, рехабилитацията уличната мрежа в общинския център и кметствата;
    – Частичен ремонт на цялата общинската пътна мрежа в най-компрометираните й зони ;
    – Завършване строителството на рибарското пристанище;
    – Изграждане на нова автогара в Поморие;
    – Усъвършенстване на транспортната схема в общината, съобразно с потребностите на нейните граждани и гости. Рязко увеличаване на броя на паркингите и местата за паркиране чрез изграждане на многоетажни паркинги?
    – Разработване и приемане на Програма за ефективно управление на пристанището
    – Програма за ефективно управление и опазване на Поморийското езеро и превръщането му в туристическа атракция;
    – Мерки за възстановяване на туризма в гр. Ахелой;
    – Увеличаване на зелените зони и парковите площи в районите с интензивно застрояване и достигане европейските стандарти за зелени площи на един жител;
    – Проектиране, финансиране и изграждане на нов сондаж за питейна вода в село Козичино;
    – Предприемане на мерки за подобряване използването на водните ресурси в с. Медово и с. Каменар;
    – Създаване на клъстер за продуктов туризъм на база сътрудничество на НПО и ОП „Туризъм и спорт” за разработване и популяризиране на поморийската лиманна кал и луга като туристически продукт;
    – Брегоукрепване на м. „Косата” и утвърждаването й като туристическа дестинация;
    – Възстановяване и благоустрояване на стария санаториум за калолечение като действащ „музей на балнеологията” и изграждане на египетски плаж;
    – Възстановяване на общинския радиовъзел. Учредяване на седмичен общински вестник. Обновяване и разширяване сайта на общината;

    СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА,ТУРИЗМА И СПОРТА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

    ЦЕЛИ: 1. Разширяване на възможностите за предлагане на разнообразни, достъпни и качествени социални услуги на гражданите, увеличаване на техния обхват и ефективността на управление на социалните дейности и засилване на гражданския контрол по предоставянето им;
    2. Осигуряване на равни възможности за образователно и културно развитие, здравно обслужване, спорт, туризъм и отдих;
    3. Подпомагане дейността на самоуправляващите се културни институции и обогатяване на културния календар на Поморие и кметствата.
    4.Превръщане на Поморие в целогодишна туристическа дестинация

    ПРИОРИТЕТИ:
    – Утвърждаване на оптимална структура на образованието с отчитане на демографските проблеми и потребностите на гражданите;
    – Поддържане на материално-техническата база и изграждане на нова с цел провеждане на високоефективен учебно-възпитателен процес;
    – Съдействие за постоянно повишаване квалификацията на учителите и на социалния им статус;
    – Създаване на условия за пълноценно осмисляне на свободното време на децата и учащите се чрез широко използване на извънкласни и извънучилищни форми на работа с тях;
    – Съдействие за разработване на проекти, осигуряване на финансиране и изграждане на спортни площадки в училищата, междублоковите пространства, детски площадки в ОДЗ и парковите зони в общинския център и кметствата;
    – Подпомагане дейността на ученическото местно самоуправление и включване на учениците и младежите в инициативите на общинската администрация и Общинския съвет;
    – Подкрепа на талантливи деца и ученици чрез отпускане на стипендии и годишни награди;

    – Организиране на платени стажове за младежи в общинската администрация;

    – Премахване на таксата за детска градина на 5- и 6-годишните деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка

    – Запазване, финансово и кадрово стабилизиране и модернизиране на Многопрофилната болница за активно лечение – МБАЛ-Поморие. Закупуване на нова медицинска апаратура. Реално участие на общината в управлението на общинската болница. Съдействие за изграждането на Център за Спешна медицинска помош;
    – Разкриване на Здравна къща в кв. „Св. Георги” на гр. Поморие. Решително подобряване на кадровото осигуряване и материалната база за медицинско обслужване на населението в съставните населени места;
    – Подкрепа за медицинските практики в малките населени места и осигуряване на фонд „Работна заплата” от общинския бюджет чрез сключване на споразумения с общопрактикуващите лекари за назначаване на медицински лица по места за извършване на текуща патронажна и профилактична дейност;

    – Осигуряване на общински жилища за медицински специалисти;
    – Подобряване координацията между общинските здравни дружества, държавните звена, общопрактикуващите лекари за повишаване ефективността на общинската здравна система;
    – Продължаване подпомагането на граждани, нуждаещи се от скъпоструващо лечение и с репродуктивни проблеми, със средства от общинския бюджет;

    – Осигуряване на денонощно аптечно обслужване в Ахелой и Каблешково;

    – Изработване на общинска програма за поетапно намаляване на безработицата с акцент върху целогодишната младежка заетост чрез осигуряване на нови работни места във взаимодействие с бизнеса и постигане на динамичен пазар на труда;
    – Разработване и реализиране на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2015г. – 2019г. в т.ч.:
    o Ежегодно осигуряване на нуждаещите се от лични асистенти, домашни помощници, социални асистенти;
    o Изграждане на Център за обществена подкрепа на семейства и деца в риск;
    o Осигуряване на финансови средства за изграждане на Дом за стари хора в село Бата и Дневен център за възрастни хора в с. Каменар;
    o Изграждане на Защитено жилище в с. Козичино;
    o Разширяване обхвата на услугите чрез увеличаване броя на лицата, обслужвани от Домашен социален патронаж и нарастване пакета на услугите за гражданите в общината;
    – Подпомагане на клубовете на хората с увреждания и на пенсионерите в общината;
    – Стимулиране на раждаемостта чрез подпомагане на новородени с еднократна финансова помощ;

    – Разширяване на партньорството с неправителствения сектор и други институции за предоставяне управлението на съществуващите социални услуги и развитието на нови на конкурсен принцип;

    – Продължаване работата по привличане и назначаване на приемни семейства с цел намаляване на бедността сред децата и развитие на „Приемната грижа” като алтернатива на изоставянето и настаняването в институции;

    – Създаване на привлекателна среда за спорт и развлечения чрез:
    Проучване възможностите за изграждане на закрит общински плувен басейн;
    Проектиране и изграждане на крайморски парк в района на нос Кротиря;
    Увеличаване на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове на конкурсен принцип.

    – Обогатяване базата от културни институти чрез изграждане на художествена галерия в Поморие и музей в Каблешково;
    – Ремонт на сградите на селските читалища. Подпомагане на читалищната дейност, развитие на местните културни традиции и празници;
    – Осигуряване на финансови средства за ремонт на църквите в общината;

    СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

    ЦЕЛИ: 1. Изграждане на ефективна и модерна общинска администрация с компетентни и мотивирани служители, способна да посрещне високите изисквания на бизнеса и гражданите за добро обслужване и висока професионална етика;
    2. Утвърждаване на местното самоуправление чрез развитие на формите на пряка демокрация, широко гражданско участие и въвеждане на европейските иновационни практики;
    ПРИОРИТЕТИ:
    – Актуализация на общинската нормативна база, програмните, плановите и стратегическите документи на местно ниво в съответствие с европейските политики за развитие на местните общности;
    – Ефективно взаимодействие между местната власт и държавните структури за осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите;
    – Подобряване взаимодействието между Общинския съвет и кметските администрации;
    – Издигане престижа и подобряване взаимодействието на общинската администрация и кметовете на кметства с обществения посредник в общината и кметските съветници в кметствата;
    – Повишаване доверието на гражданите и бизнеса в администрацията чрез осигуряване на добро управление на всички нива в общинската администрация и повишаване качеството на административното обслужване;
    – Издигане ефективността и ефикасността на общинската администрация чрез адекватно управление и развитие на човешките ресурси. Максимално увеличаване приложението на конкурсното начало при подбора на кадрите;
    – Модернизиране дейността на общинската администрация и организациите на гражданското общество чрез широко приложение на информационните технологии;
    – Повишаване квалификацията и административния капацитет на общинските специалисти, съветници и служители за разработване на проекти за финансиране по Оперативните програми на ЕС, други фондове и национални програми;
    – Организиране на публични обсъждания и референдуми по важни обществени проблеми;
    – Разширяване услугите на Центъра за информация и обслужване на гражданите (едно гише), усъвършенстване на електронните услуги и електронното деловодство;
    – Стимулиране създаването на мрежа от неправителствени организации и подпомагане на тяхната дейност;
    – Участие в съвместни инициативи и проекти от общоевропейско значение;
    – Свободен достъп на гражданите до информация, свързана с дейността на общината, прозрачност в работата на общинската администрация и Общинския съвет;
    – Установяване атмосфера на уважение, толерантност и зачитане на различните гледни точки;
    – Активна и позитивна дейност и сътрудничество с ръководствата на всички политически партии в общината и обединяване на усилията им за постигане на устойчиво развитие;
    – Активно отстояване интересите на всяко населено място и общината като цяло на регионално, областно и национално равнище;
    – Активно участие на представители на общинската администрация и Общинския съвет в дейността на регионални и национални асоциации и мрежи;
    – Разширяване на сътрудничеството и мрежата от партньорски и побратимени общини и използване на Програмата за побратимяване на ЕС
    Уважаеми съграждани,
    Голяма част от тези наши обявени намерения ще бъдат реализирани със средства от Европейския съюз, но ние няма да се ограничим само с тях, а ще търсим настойчиво и други източници на финансиране, за да подпомогнем амбициозните си планове за развитие на Поморие и общината.
    Реализацията на заявените ни приоритети ще доведе до икономическо развитие и ограничаване на бедността, до подобряване на условията на живот в общината и до повишаване на гражданската активност
    Уважаеми съграждани, скъпи приятели,
    Подкрепете едно ново, основано на леви стандарти управление на общината. Дайте своя глас за хората, които строят модерна съвременна община, градят мостове към бъдещето, стъпвайки на корените от миналото. Хора, които умеят да аргументират своите искания пред държавата, независимо от политическата окраска на управляващите я и да печелят подкрепа.
    Изберете кандидатите, които поемат ясни ангажименти, честно споделят проблемите, опират се на широка обществена подкрепа и могат да отстояват интересите на местната общност.
    Знаем проблемите. Имаме решения и можем да ги реализираме.
    Доверете ни се!

    Гласувайте с бюлетина № 16!

    Един коментар

    1. Най-голямата ни грешка сега и в близките 100 години е замразяването на проекта за пасажерско пристанище! Тази грешка ще изиграе меко казано негативна роля в икономиката на града, макар и за кратко още от сега има видими с просто око първите последици.

    Горе