Вие сте тук: Начало » Политика » Дневен ред на 54-то заседание на Общински съвет – Поморие

    Дневен ред на 54-то заседание на Общински съвет – Поморие

    obs-pm-2019Петдесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе на 19.09.2019г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за дневен ред:
    1.ОС-603/19.08.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІV-31, кв.3 по регулационния план на с.Медово.
    2.ОС-604/19.08.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХХ, кв.3 по регулационния план на с.Медово.
    3.ОС-608/20.08.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ, кв.20 по плана на с.Белодол.
    4.ОС-611/20.08.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Поморие към 31.12.2018г.
    5.ОС-619/26.08.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот, заедно с изградените в него сгради.
    6.ОС-623/28.08.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост на Красимир Иванов Михов от с.Медово.
    7.ОС-627/02.09.2019г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти и общински терени на територията на гр.Поморие.
    8.ОС-629/04.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост за лекарски кабинети.
    9.ОС-631/04.09.2019г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони,
    разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр.Поморие.
    10.ОС-633/04.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет н Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект: Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие.
    11.ОС-634/05.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2019г.
    12. ОС-649/10.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година в частта за местни дейности на Община Поморие.
    13.ОС-655/11.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение от фирма „Спектра Ауто” ООД гр.Бургас.
    14.ОС-628/04.09.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предложения за избор на съдебни заседатели.
    15.ОС-635/05.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на маршрутни разписания от общинската транспортна схема на Община Поморие.
    16.ОС-639/10.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Поморие.
    17.ОС-640/10.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно избиране на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства на населените места в Община Поморие.
    18.ОС-643/10.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет наОбщина Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.13.600 и част от ПИ 57491.13.589 по КККР на гр.Поморие, м.”Хонят”.
    19.ОС-644/10.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПР на УПИ І-за баня и трафопост, УПИ ІІ-за винзавод, УПИ ІІІ-за дом на машиностроителя в кв.115 и улица с о.т.299-295 по плана на гр.Поморие.
    20.ОС-645/10.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ: ХХV, ХХVІ, ХХVІІІ и ХХХ в кв.7, УПИ: ХVІІ и ХVІІІ в кв.8 порегулационния план на с.Каменар.
    21.ОС-646/10.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод от напорен водоем „Поморие” до разпределителната мрежа на гр.Поморие.
    22.ОС-647/10.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 69746.2.23 в м.”Старо село”, землище с.Страцин.
    23.ОС-648/10.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Ел.провод, захранващ имот с идентификатор 00833.6.437 по КККР на гр.Ахелой.
    24.ОС-651/10.09.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно отчет за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии за периода 04.11.2015г. – 21.08.2019г.
    25.ОС-653/11.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане окончателната мрежа на училищата, детските градини и център за подкрепа за личностно развитие-общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2019/2020 година.
    26.ОС-654/11.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимален брой ученици по наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за
    учебната 2019/2020 година.
    27.ОС-656/11.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на разрешителни № 1/18.10.2016г. и № 2/18.10.2016г. за ползване на повърхностен воден обект на язовир „Чаталдере” и язовир „Чатакдере”.
    28.ОС-659/11.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет наОбщина Поморие, относно откриване на болнична аптека към структурата на „МБАЛ-Поморие” ЕООД.
    29.ОС-660/11.09.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приготвяне и доставка на храна за лежащо болни в „МБАЛ-Поморие” ЕООД от Общинско предприятие „Социално обслужване” гр.Поморие.
    30.ОС–661/11.09.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Светозар Димитров Чернев за медицински нужди.
    31.Текущи.

    Горе