Вие сте тук: Начало » Бизнес » Стартира набирането на заявления за кандидатстване за работни места по програма «Старт на кариерата»

    Стартира набирането на заявления за кандидатстване за работни места по програма «Старт на кариерата»

    От 01.10 2019 г. стартира набирането на заявления за   кандидатстване за работни места в централните ведомства по програма «Старт на кариерата» за заетост през 2020 г.

     

    Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

    Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

    Кандидатите за участие в Програма «Старт на кариерата» трябва да отговарят на следните изисквания:

    • Да са младежи до 29 ненавършени години до 18.10.2019 г. включително;
    • Да притежават висше образование, съответстващо но посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място.
    • Да  бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като търсещи работа лица;
    • Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

    Документи за кандидатстване:

    • Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец.

    Работодатели по Компонент 1 са публични администрации – централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.

    След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.

    Крайният срок за депозиране на документите от кандидатите за участие по Програмата е 18.10.2019 г.

    Информация по Програмата може да намерите на сайта на Агенция по заетостта: www. az. government.bg 

    За допълнителна информация: Дирекция «Бюро по труда» гр. Поморие, ул. «Солна» № 15, стая № 4, тел. 0596 / 2 26 09

    Горе