Вие сте тук: Начало » Бизнес » Обявен е конкурс за Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”

    Обявен е конкурс за Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”

    obshtinaОбщина Поморие обяви конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”. Основните изисквания към кандидатите са да имат висше образование, с  минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ и 4 години  професионален опит или наличие на ІІІ младши ранг.

    Допълнителните изисквания за длъжността са:

    – компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office /Word,  Excel/, Internet;

    – компетентности, свързани с познаване и прилагане на нормативни актове, регламентиращи дейността на общинска администрация и дейността на дирекция „Хуманитарни дейности“ в областта на културата, спорта, образованието; познания за предварителен, оперативен и текущ контрол на заложените средства във всички направления на дирекцията и осъществяване на последващ контрол.

    Конкурсът ще се проведе в два етапа: решаване на писмен тест и интервю. Документите за участие се подават в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ в Общинска администрация Поморие, с адрес гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа, в  срок до 07.07.2020 г.

    До участие до писмения тест  се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

    До участие до интервюто да се допускат само лица, издържали успешно писмения тест (т.е. резултатът им от писмения тест надминава минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста)

    Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

    – Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;/

    –  декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

    – копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

    – копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

    – други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността

    Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат; чрез пълномощник или по електронен път, на ел. поща mayor@pomorie.bg, подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на заявлението, кандидата или неговия пълномощник да се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. В случаите на подаване на документи по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път. На кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

    Списъци или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват  на – табло за обяви и съобщения в „Центъра за административно обслужване” в Общинска администрация Поморие, както и в сайта на Община Поморие.

    Описание на длъжността:

    – Ръководи, планира, организира и контролира цялостната дейност на служителите в дирекцията;

    –  Координира и управлява дейностите във всички направления на дирекцията;

    – Спазва и контролира изискванията за предварителен оперативен и текущ контрол на заложените средства във всички направления на дирекцията.

    Размер на основната заплата определена за длъжността: от 830 лв. до 2 700 лв.

    Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКППМДС могат да се изтеглят от http://www.pomorie.bg

     

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе