Вие сте тук: Начало » Общество » Обновяват парковете в селата Лъка, Александрово, Медово, Страцин и Порой

    Обновяват парковете в селата Лъка, Александрово, Медово, Страцин и Порой

    aleksandrovoОбщина Поморие получи одобрение на внесеното проектно предложение за обновяване на парковете в пет населени места – с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой. Благоустрояването на парка в с. Лъка, с площ от 2695.00 м2, включва и изграждане на нова спортна площадка, оборудвана за фитнес на открито и алея за достъп до съществуващата детска площадка и църквата.

    В парка на с. Александрово, с площ от 3411.00 м2, ще бъде изградена нова детска площадка и кът за отдих – беседка. Площадката ще бъде устроена така, че да осигурява безопасност и достъпност при игра за всички деца, включително и за деца с увреждания. За осветяването й ще се монтират нови осветителни тела.

    Най-големият от парковете е този в с. Медово, с площ от 6566.00 м2. За него е предвидено благоустрояване и изграждане на вход от страна на автобусната спирка. Ще бъде изграден нов детски кът ( на площ от 275 м2), оборудван с различни съоръжения за игра на открито. Върху съществуваща бетонова площадка, в централната част на парка, ще се монтира беседка, оформяща зона за отдих. По протежение на алеята ще се монтират пейки и нови осветителни тела.

    Сред добре поддържаната растителност в парка на с. Страцин ( с площ от 700.00 м2), свободно ще бъдат разположени детски съоръжения за игра на открито. Нова алея ще свързва входа с детските площадки и ще бъдат монтирани нови пейки.

    За парка в с. Порой, с площ от 3191,55 м2, проектът предвижда благоустрояване на терена с реновиране на пешеходната алея и обособяване на места за отдих, изграждане на нова детска площадка за деца на възраст между 3 и 8 години, ремонт на оградата и монтиране на осветителни тела.

    ,Проектът „Обновяване на площи за широко обществено ползване – паркове в с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, Община Поморие” е одобрен за финансиране по Мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“, посредством процедура за подбор на проектни предложения, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съобщават от пресцентъра на Община Поморие.

    Горе