Внесени са две проектни предложения за внедряване на възобновяеми енергийни източници

veselushkoВнесени за одобрение към Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ са две проектни предложения за внедряване на възобновяеми енергийни източници – за ДГ „Веселушко“ гр. Поморие и за ОУ „Христо Ботев“ гр. Ахелой, съобщават от пресцентъра на Община Поморие.

За повишаване на енергийната ефективност на сградата на ДГ „Веселушко“  се предлага внедряване на възобновяем енергиен източник чрез изграждане на геотермална инсталация, посредством термопомпени агрегати. Същите ще се използват за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване на сградата, като използват постоянната температурата на земята като  източник на топлина/студ, чрез 22 броя затворени геотермални сондажи.

Изборът на съоръженията е направен въз основа на подробни изчисления на топлинните потребности на сградата и изготвено енергийно обследване. Оползвотворената от земята топлина/студ, чрез тръбна мрежа ще достига до геотермален колектор, от който ще се разпределителя/събира до агрегатите. Допълнително се предвижда и внедряване на система за мониторинг за потреблението на енергия и включва доставка и монтаж на ултразвуков топломер, отчитащ генерираната топлинна и студова енергия от термопомпените агрегати, както и контролни електромери. 

В резултат на изпълнението на проекта значително ще бъде повишена енергийната ефективност в сградата на ДГ „Веселушко“, като ще се гарантират и значителни икономии на енергия.

Проектното предложение за ОУ „Христо Ботев“ цели да изпълни условията за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“. Предвижда се изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на енергия от слънцето, която да задоволява нуждите на сградата през светлата част на денонощието. Слънчевите колектори ще бъдат разположени върху покрива на сградата. В рамките на проекта ще се реализират дейности за повишаване енергийната ефективност като: топлоизолация по фасади; подмяна на дограма; топлоизолация на покрива.

Използваният в момента енергоизточник за отопление на сградата ще се смени с високоефективен термопомпен агрегат „въздух-вода”, като съществуващите котли ще се запазят.  Предлага се отоплителните тела да бъдат комплектовани с термостатични радиаторни вентили, а съществуващите осветителни тела ще бъдат подменени с нови енергоспестяващи (LED). Целта на проектното предложение е класът на енергопотребление на сградата на ОУ „Христо Ботев“ да се повиши от “F” на „А+“.

И двата проекта на Община Поморие са внесени за разглеждане към Управляващия орган на програмата – Министерството на енергетиката и очакват оценка и одобрение за финансиране