Дневен ред на 11-то заседание на Общински съвет – Поморие на 30 май

11-то заседание на Общински съвет – Поморие  ще се проведе на 30.05.2024г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр.Поморие при следния проект за дневен ред:

1.ОС-536/08.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 06.06.2024 г.

2.ОС-537/08.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

3.ОС-538/08.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

4.ОС-550/13.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 35033.501.1622 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каблешково, одобрени със заповед РД-18-37/27.07.2015г на изпълнителен директор на АГКК.

5.ОС-551/13.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 57491.601.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, съответстващ на УПИ ІХ кв.9.

6.ОС-552/13.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 57491.63.333 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-1311/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-1884/17.11.2023г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в полза на Община Поморие.

7.ОС-553/13.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 57491.16.689 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-679/20.07.2005г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в полза на Община Поморие.

8.ОС-567/16.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор за проект „Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

9.ОС-568/16.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от Община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор за проект „Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

10.ОС-572/16.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.19.777 по КККР на гр. Поморие.

11.ОС-574/17.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на сервитут /право на прокарване/ за изграждане на обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ3-0814” на Министерство на отбраната върху имоти – публична общинска собственост.

12.ОС-575/17.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на сервитут /право на прокарване/ за изграждане на обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6” на Министерство на отбраната върху имоти – публична общинска собственост.

13.ОС-580/17.05.2024г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие.

14.ОС-488/16.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие.

15.ОС-507/24.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация и план за улична регулация за УПИ I, кв.231 /поземлен имот с идентификатор 57491.501.230 по кадастрална карта/ и УПИ I, кв.73а /поземлен имот с идентификатор 57491.502.481 по кадастрална карта/, с цел промяна на уличната регулация с о.т.495-о.т.1004-о.т.1005-о.т.1006-о.т.1007-о.т.1008-о.т.1017-о.т.1018-о.т.1019 по плана на гр.Поморие, община Поморие.

16.ОС-527/29.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.

17.ОС-545/13.05.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно Правилник за изменение и допълнение на Правилник за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на Община Поморие.

18.ОС-547/13.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на допълнение на Окончателен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр. Поморие.

19.ОС-555/14.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00833.5.648 по кадастрална карта на гр. Ахелой, местност Пречиствателната, община Поморие.

20.ОС-573/16.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация за УПИ I, отреден „За Морско казино и ведомствени яхтени клубове“, кв.201 по плана на гр.Поморие.

21.ОС-581/17.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на Меморандум за сътрудничество между Община Поморие и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

22.ОС-587/22.05.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди на Нейчо Нейчев от гр.Поморие.

23.ОС-588/22.05.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица при раждане, осиновяване и отглеждане на деца на територията на Община Поморие.

24.ОС-589/22.05.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди на Калоян Опнаков от гр.Поморие.

25.Текущи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *