Дневен ред на 26-то заседание на Общински съвет Поморие

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Поморие на 21.06.2013г. /петък/ от 11.30 часа в залата на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1.ОС-131/04.01.2012г. – Преписка от Общинска служба по земеделие гр.Поморие, относно признаване право на собственост върху земеделска земя във връзка с влезли в сила съдебни решения.

 

2.ОС-393/03.06.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на имоти държавна собственост.

 

3.ОС-391/31.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост в с.Страцин.

 

4.ОС-319/08.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІІ, кв.14, с.Косовец.

 

5.ОС-351/22.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІ, кв.14, с.Бата.

 

6.ОС-353/22.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІ, кв.16, с.Каменар.

 

7.ОС-352/22.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІ, кв.20, с.Страцин.

 

8.ОС-386/29.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в имот № 1100, м.”Разширението”, с.Каменар.

 

9.ОС-354/22.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ V, кв.31, гр.Ахелой.

 

10.ОС-372/28.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно обезщетение на собственици на национализирани солодобивни предприятия.

 

11.ОС-336/20.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху недвижим имот.

 

12.ОС-369/25.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху недвижим имот.

 

13.ОС-237/09.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имоти общинска собственост в с.Горица на Марин Асенов.

 

14.ОС-238/09.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имоти общинска собственост в с.Гълъбец на Янчо Петков.

 

15.ОС-239/09.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имоти общинска собственост в гр.Поморие на Сийка Чакърова.

 

16.ОС-240/09.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имоти общинска собственост в гр.Поморие на Димитър Атанасов.

 

17.ОС-241/09.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имоти общинска собственост в гр.Поморие на Веселин Кабов.

 

18.ОС-326/16.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост в с.Бата.

 

19.ОС-331/20.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

 

20.ОС-378/28.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост в с.Косовец.

 

21.ОС-355/22.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на имоти частна общинска собственост в с.Габерово.

 

22.ОС-356/22.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на имоти частна общинска собственост в с.Каменар.

 

23.ОС-357/22.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на имоти частна общинска собственост в с.Гълъбец.

 

24.ОС-358/22.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на имоти частна общинска собственост в гр.Каблешково.

 

25.ОС-373/28.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на имот частна общинска собственост в м.”Кротиря”, гр.Поморие.

 

26..ОС-134/11.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общински собственост /лекарски кабинети/.

 

27.ОС-135/11.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общински собственост /лекарски кабинети/.

 

28.ОС-139/11.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общински собственост /лекарски кабинети/.

 

29.ОС-152/14.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общински собственост /лекарски кабинети/.

 

30.ОС-390/31.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за обект: „Външно водоснабдяване на жилищни сгради в ПИ 57491.18.368, м.”Кошарите”, гр.Поморие.

 

31.ОС-394/03.06.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за обект: „Външни ВиК връзки за 00833.5.231, м.”Пречиствателната”, гр.Ахелой.

 

32.ОС-387/29.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно съгласуване на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.510.37 и 57491.510.38, м. „Хонят”, землище гр.Поморие.

 

33.ОС-370/28.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно ПУП-ПР за УПИ І и ІІ, кв.257, гр.Поморие и инвестиционен проект за паркинг.

 

34.ОС-385/29.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ VІІІ в кв.64 по плана на гр.Поморие.

 

35.ОС-371/28.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Външен водопровод за ПИ 007219 в м.”Конопено поле”, землище с.Горица.

 

36.ОС-346/20.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв.195 по плана на гр.Поморие.

 

37.ОС-345/20.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за обект: „Електроснабдяване на вилни сгради в УПИ І, кв.20, м.”Показателя”, гр.Каблешково.

 

38.ОС-344/20.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.19.469 в м.”Лахана”,гр.Поморие.

 

39.ОС-343/20.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно ПУП-ПП за обект: „Електроснабдяване на жилищни сгради в ПИ 57491.18.368, м.”Кошарите”, гр.Поморие.

 

40.ОС-399/05.06.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно съгласувани не ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ, кв.255, гр.Поморие.

 

41.ОС-361/27.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение на Тарифа № 1 към Наредба № 11.

 

42.ОС-362/27.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно допълнение на Наредба № 2.

 

43.ОС-363/27.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на Наредба за организацията на транспортната дейност и безопасността на движението на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие.

 

44.ОС-375/28.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.

 

45.ОС-384а/29.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Община Несебър за изграждане на проект „Събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води на агломерация Несебър – Сл.бряг – Равда.

 

46.ОС-329/17.05.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно обявяване на проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа гр.Поморие.

 

47.ОС-327/17.05.2013г. Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно упълномощаване на горски стражари да издават превозни билети за транспортиране на дървесина.

 

48.ОС-324/15.05.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно определяне на такса за ползване на общински мери и пасища.

 

49.ОС-381/29.05.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно провеждане на търг за отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2013/2014г.

 

50.ОС-382/29.05.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи.

 

51.ОС-383/29.05.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на маломерни имоти.

 

52.ОС-396/04.06.2013г. Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на маломерни имоти.

 

53.ОС-376/28.05.2013г. Докладна записка директора на дирекция „СП” гр.Поморие, относно актуализация състава на обществен съвет за социално подпомагане.

 

54.ОС-380/29.05.2013г. – Докладна записка директора на дирекция „СП” гр.Поморие, относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2013г.

 

55.ОС-368/27.05.2013г. – Финансов отчет от „Общински аптеки” ЕООД за 2012г.

 

56.ОС-321/09.05.20134г. – Молба от Никола Илиев от гр.Поморие за предоставяне на финансова помощ.

 

57.ОС-334/20.05.2013г. – Молба от Комня Стоянова от гр.Поморие за предоставяне на финансова помощ.

 

58.Текущи.

1 коментар

  1. AKO PAK VDIGNETE DANACITE, SI PODAVAITE OSTAVKITE. KAKVA E TAZI 44. TO4KA OT DNEVNIAT RED