Иновативен проект за отопление и охлаждане чрез геотермална енергия в ДГ “Веселушко”- Поморие

В Детска градина „Веселушко”  гр. Поморие активно се работи по реализацията на иновативния проект за добиване на геотермална енергия за отопление и охлаждане. В резултат от изпълнението на дейностите по проекта, сградата на градината ще бъде със значително повишена енергийната ефективност. Термопомпената инсталация е почти изградена и са направени 22 броя затворени /сухи, неводочерпещи/ геотермални сондажи. Чрез тях постоянната температура на земята ще бъде оползотворявана и ще се обезпечат нуждите от отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване на сградата.

Днес кметът на община Поморие Иван Алексиев посети детската градина, за да инспектира дейностите заедно с експерти от своя екип. Алексиев се срещна с директора на детската градина Стилиян Вражев и с изпълнителите, работещи по проекта. Бяха обсъдени финалните задачи, сред които бе и цялостното озеленяване на двора и обновяване на съоръженията за отдих и игра, съобщиха от пресцентъра на Община Поморие.

„Дейностите са сложни, проектът е иновативен, но се надявам, че екипите ще продължат да работят все така експедитивно, за да може най-късно на 1 октомври децата и учителите отново да се върнат в детска градина „Веселушко“ и да бъдат посрещнати в една още по-приветлива и уютна атмосфера.“, коментира кметът Иван Алексиев.

Проектът се финансира по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност на ФМ на ЕИП 2014-2021“ и е на стойност 469 071.04 лв. с ДДС, с 18-месечен срок на изпълнение. С цел обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, Община Поморие изпълнява проекта в партньорство с Норск Енерджи, Норвегия.

С реализацията ще се стимулира производството на енергия от възобновяеми източници, ще се подобри енергийната ефективност в сградата на детската градина и ще се повиши експертният капацитет в областта на ВИ, ЕЕ и управлението на енергия.

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа

Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина „Веселушко“, гр. Поморие“, по  програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), който се осъществява с финансовата подкрепа от Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия чрез безвъзмездните средства от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. по договор за финансиране: BGENERGY-1.002-0003-C01/10.03.22г

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм. https://eeagrants.org/countries/bulgariа