МБАЛ –Поморие обявява конкурс за длъжности „началник отделение“

На основание чл. 90  и чл. 91от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 3 и ал.7 от Закона за лечебните заведения,  във връзка с чл. 18 и чл.20 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в МБАЛ Поморие и Заповед № 55/25.06.2024 г. на Управителя на МБАЛ – Поморие, обявява конкурс за следните длъжности:

Началник отделение по Акушерство и гинекология

Началник отделение по Вътрешни болести

Началник отделение по Нервни болести

 1. Описание на длъжността:

1.Предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в повереното му звено;

2.Планира,организира,контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в структурата, която ръководи;

3.Отговаря за икономическата ефективност на звеното;

4.Отговаря за информационната дейност на звеното;

6.Създава условия за изпълнение на научни програми на лечебното заведение в звеното, което ръководи;

7.Отчита своята дейност пред управителя на лечебното заведение

Място на работа: „МБАЛ – Поморие“, адрес:гр.Поморие 8200, ул.Проф.П.Стоянов 1

III .Изисквания към кандидатите:

 1. Висше медицинско образование – магистър по медицина ;Призната специалност по профила на отделението;
 2. Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация.
 3. Да имат трудов стаж в лечебно заведение за болнична помощ минимум 4 /четири/ години;
 4. Да имат трудов стаж по специалността минимум 3 /три/ години в лечебно заведение за болнична помощ;
 5. Да не са осъждани за престъпление от общ характер;
 6. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват лекарска професия;
 7. Да е член на Български лекарски съюз
 • Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
 2. Оценка на представения проект на тема: „Мерки за подобряване на качеството на болничната помощ и финансовата ефективност на повереното отделение”
 3. Необходими документи:

1.Заявление за участие;

2.Професионална автобиография;

3.Копие от диплома за висше медицинско образование;

4.Копие от диплома за придобита специалност по профила на отделението;

5.Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация;

6.Удостоверение за членство в БЛС;

7.Копие на трудова книжка удостоверяващо трудовия стаж;

8.Свидетелство за съдимост;

Идеен проект на тема: „Мерки за подобряване на качеството на болничната помощ и финансовата ефективност на повереното отделение”

 1. Срок и място за подаване на документите:

Необходимите за участието в конкурса документи се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата и длъжността, за която кандидатства. В този плик се поставя друг, по-малък, отделен запечатан плик, съдържащ идейния проект, надписан по същия начин и с допълнителен надпис „идеен проект”.

Запечатаният плик се входира в Деловодството на „МБАЛ Поморие”ЕООД всеки работен ден от 08:00ч.  до 14:00ч.,  в едномесечен срок от датата на публикуване на настоящата обява /краен срок – 24.07.2024г./ В случай, че срокът изтича в неработен ден, за последен ден на срока се счита първият работен ден след изтичането му.

Ежедневно в края на работния ден служителите от служба „Деловодство” предават на Управителя входираните през деня документи за участие в конкурса.

Преди подаване на документите кандидатите имат право да получат от  Отдел „Деловодство” на „МБАЛ Поморие” ЕООД и да се запознаят със следните документи:

 1. Писмената длъжностна характеристика за длъжността „лекар, началник отделение” за съответното отделение, за което кандидатстват, което те удостоверяват с подпис и дата, положени на бланката, по текста на която са се запознали;
 2. Статистически данни за дейността на съответното структурно звено на болницата за периода 2021 – 2023 година;
 3. Икономически данни за предходните 3 години, отнасящи се до дейността на съответното структурно звено на лечебното заведение.

В 3/три/-дневен срок /работни дни/ след изтичане на срока за подаване на документите, със заповед на Управителя се назначава комисия за провеждане на конкурса.В комисията се включват съответните специалисти. Комисията в 7/седем/-дневен срок /работни дни/ от назначаването й се произнася с решение в писмен протокол по допускането за участие в конкурса на кандидатите, подали документи.

На недопуснатите в конкурса се съобщава писмено съображенията за отказа. Те имат правата по чл.93, ал.2 от КТ – да направят възражение,в 7-дневен срок от съобщението пред работодателя, обявил конкурса, който в 3/три/-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

На допуснатите в конкурса се съобщава писмено датата, часа и мястото за провеждане на конкурса, вкл. и събеседването.

Назначената от Управителя комисия провежда конкурса по документи и събеседване.

 1. Критерии за оценка и класиране на кандидатите:

Комисията разглежда и оценява представените документи за образование и професионална квалификация по точкова система от 1 до 5, както следва:

а/ за първа специалност – 5 точки

б/ за втора специалност – 5 точки

в/ за документи, удостоверяващи допълнителни квалификации

– по 2 точки на документ

г/ други квалификационни документи – 1 точка

Комисията разглежда и оценява писмения проект с оценка от 2 до 6 с точност до 0,25;

Комисията провежда събеседване с кандидата по защита на изготвения проект и нормативните документи в областта на здравеопазването с оценка от2 до 6 с точност до 0,25.

Оценките се приравняват към точковата система, като оценка 4,50 носи10 точки на кандидата. Всяко повишаване на оценката с по 0,25 добавя по 2 точки по съответната позиция.

Комисията класира само успешно издържалите конкурса. Издържали конкурса се считат кандидатите, получили оценки най-малко 4,50

Резултатът от конкурса се обявява чрез съобщение писмено на участвалите в него в 3/три/-дневен срок от съставянето на протокола на комисията.

Трудовото правоотношение възниква с лицето, което е получило най-голям сбор от точки и е класирано на първо място за длъжността, закоято е кандидатствал в конкурса по реда на т.1 от деня, в който е получило съобщението за резултата, при условията на чл.96 от Кодекса на труда.Трудовият договор с класирания на първо място кандидат ще се сключи за срок от 3 години.

УПРАВИТЕЛ:  И.Илчев

Телефон за справки: 0890115203

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *