Населението на област Бургас е 378 596 души

Населението на област Бургас е 378 596 души

Към 31 декември 2022 г. населението на област Бургас е 378 596 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 427 души, или с 0.1% .

Мъжете са 181 979 (48.1%), а жените – 196 617 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 080 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Разпределението на населението между градовете и селата е резултат от неговото естествено и механично движение. В края на 2022 г. в градовете живеят 289 254 души, или 76.4% от населението на областта, а в селата – 89 342 души, или 23.6%. В градовете жените са 151 810, или с 10.5% повече от мъжете, a в селата жените са повече от мъжете – с 0.6%.

Най-големият град в областта – областният център Бургас е с население 188 242 души, а най-малък е Китен – 809 души. Най-голямото село в област Бургас е Равда (община Несебър) с население 2 684, а най-малко е село Звезда (община Руен) – 1 човек. Това съобщиха от НСИ.

Към края на 2022 г. населените места в област Бургас са 249. От тях 20 са градове и 229 села, разпределени в 13 общини, съгласно административно-териториалното устройство на страната. Малко над половината (51.5%) от населението на областта живее в най-голямата община Бургас, а в най-малката – община Малко Търново, живеят само 0.7% от населението на областта. Към края на годината в област Бургас има 69 населени места с население под 100 души и 1 населено място без население (с. Дюля, община Руен).

В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 83 416, или 22.0% от населението на областта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.4%, а на мъжете – 18.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2022 г. децата до 15 години в област Бургас са 57 285, или 15.1% от общия брой на населението.

Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост  е 59.1% при 60.4% за страната, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 58.0%, отколкото в селата – 62.9%.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст 44.2 години, която е под средната за страната (45.2 години) и нарежда областта на четвърто място след областите София (столица), Сливен и Варна. Средната възраст при мъжете в областта е 42.4 години, а при жените – 45.9 години. Средната възраст на населението в градовете е 44.2 години, а в селата – 44.1 години.

Променя се броя и относителния дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени  при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2022 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Бургас към 31.12.2022 г. е 222 868 души

Това прави 58.9% от населението в област Бургас, като мъжете в трудоспособна възраст са 115 308, а жените – 107 560.

Към края на 2022 г. над трудоспособна възраст са 94 097 души, или 24.8%, а под трудоспособна възраст – 61 631 души, или 16.3% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2022 г. това съотношение е 72 или 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст се заместват от 72 млади хора.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Броят на умрелите лица в Бургаска област е по-малък в сравнение с предходната година

Броят на умрелите лица в област Бургас през 2022 г. е 6 341 души, а коефициентът на обща смъртност  – 16.7‰ при 18.4‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 126, или с 15.1%.

Смъртността сред мъжете (18.3‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.3‰). През 2022 г. на 1 000 жени умират 1 108 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.0‰) отколкото в градовете (15.4‰) на област Бургас.

Извънбрачните раждания с увеличават в Бургаска област

През изминалата 2022-ра броят на извънбрачните раждания в Бургаско е 1 719, което е 52.9% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в градовете е 55.6% и е по-висок отколкото в селата, който е 45.2%, съобщиха от НСИ.

В  областта са регистрирани 3 249 родени деца, като от тях 3 221 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 178 деца, или с 5.2%. Коефициентът на общата раждаемост  за област Бургас през 2022 г. е 8.5‰.

Броят на живородените момчета (1 700) в област Бургас е със 179 повече от този на живородените момичета (1 521), или на 1 000 момчета се падат 895 момичета.

В градовете и селата на областта живородените през 2022 г. са съответно 2 388 и 833, а коефициентът на раждаемост е 8.3‰ в градовете и 9.3‰ в селата.

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказват решаващо влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

Към 31.12.2022 г. броят на жените във фертилна възраст в област Бургас е 77 011.

Тоталният коефициент на плодовитост  е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2022 г. средният брой живородени деца в областта от една жена е 1.76 при 1.78 за страната. В градовете средния брой живородени деца от една жена е 1.68 при 1.96 в селата.

През 2022 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 27.2 години. В сравнение с 2021 г. се e увеличила с 0.2 години. Средната възраст на жените при раждане на дете остава непроменена спрямо 2021 г.-28,7 години