Общо събрание на СНЦ „Граждани за Поморие“ на 16.02.

На 16.02.2022 г., от 17.00 ч. на ул. „Княз Борис“ №59, в Галерия Поморие ще се проведе Общо събрание на СНЦ „Граждани за Поморие“ при следния дневен ред:

1.Годишен доклад за дейността през 2021 г.

2.Годишен финансов отчет за 2021 г.

3.Приемане на програма за дейността през 2022 г.

4.Други

При липса на кворум в уговорения час, събранието ще се отложи за 18.00 ч.