Преференции за работодатели през април

Дирекция „Бюро по труда”-Поморие уведомява работодателите, желаещи да ползват преференции за заетост и обучение на безработни и заети лица, че разполага със следните средства за сключване на договори през месец април 2015 година при наемане на безработни лица както следва:

ВИД ПРЕФЕРЕНЦИЯ ПО ЗНЗ- СУМА /ЛВ/:

1.Наемане на младежи до 29 г./чл.36 ал.1 от ЗНЗ/ 7153 лв.
2.Наемане на младежи с трайни увреждания или военноинвалиди, както и от социални заведения / чл.36 ал.2 от ЗНЗ/ 4699
3.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст завършили средно или висше образование и без трудов стаж(чл. 36б от ЗНЗ) 860
4.Насърчаване на работодателите да приемат за стажуване  младежи до 29-години / чл.41от ЗНЗ/ 4455
5.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за 4487 стажуване / чл.46 от ЗНЗ/
6.Насърчаване на предприемачеството за лица регистрирали микропредприятие/чл.49,ал.1 от ЗНЗ/ 2525
7. Насърчаване на предприемачеството за лица регистрирали микропредприятие/чл.49,ал.4 от ЗНЗ/ 981
8. Насърчаване на предприемачеството /чл.49 б от ЗНЗ/ 496
9.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица  на непълно работно време / чл.51от ЗНЗ/ 707
10.Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица  с трайно намалена работоспособност / чл.52.ал.1 от ЗНЗ / 2416
11.Наемане на безработни лица – самотни родители и/или майки с деца до тригодишна възраст / чл.53 от ЗНЗ / 2310
12.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на майки с деца от 3 да 5- годишна възраст / чл.53а от ЗНЗ / 2315
13.Насърчаване на работодатели да наемат безработни над 50 – годишна възраст / чл.55а от ЗНЗ / 2423

Подаване на документи до 23.03.2015г.
Допълнителни справки и информация: ДБТ –Поморие ул.”Солна” № 15, стая №3, тел. 0596/2-26-09