Решения от 11-то заседание на Общински съвет-Поморие

Решения от 11-то заседание на Общински съвет-Поморие, проведено на 30.05.2024 г., които ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА- на 17.05.2024г.:

По т.1. от дневния ред:„ОС-536/08.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 06.06.2024 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

199/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 3 от НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие:

 1. Определя Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 06.06.2024 г. от 11:00ч. и при втора дата на 21.06.2024 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.
 2. Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 3. Определя Антон Лалев – директор на Дирекция „Хуманитарни дейност” за представител на Община Поморие в извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 06.06.2024 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 21.06.2024 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 4. На основание чл.60, ал.1 от АПК, предвид краткия срок до провеждане на извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.2. от дневния ред:„ОС-537/08.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.“ с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 6 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

200/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал.1, т.7, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 1. §1. В Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Раздел I
  общи положения, чл. 2, ал. 1, т. 24 „Базисните наемни цени се определят за период от един месец на квадратен метър площ, съобразно предназначението на обекта и съответните прилежащи площи, се изменят от:
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА Месечна наемна цена на кв.м. площ за сектор – лева:
 
І ІІ ІІІ ІV V
1 2 3 4 5 6
24. Имоти в регулация с поставени бунгала за отдих и туризъм наемите да се начисляват за цялата година 0,25 0,20 0,20 0,15 0,15

Нов текст:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА Месечна наемна цена на кв.м. площ за сектор – лева:
 
І ІІ ІІІ ІV V
1 2 3 4 5 6
24. Имоти в регулация с поставени бунгала за отдих и туризъм наемите да се начисляват за цялата година 0, 35 0, 30 0, 30 0, 25 0, 25

ІІ. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон, както и с необходимостта от последващи и времеемки действия за осигуряване на нуждите на гражданите и гостите на град Поморие и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.3. от дневния ред:„ ОС-538/08.05.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 201/30.05.2024г.

 1. На основание чл. 21, ал.1, т. 7, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 2, чл.11, ал.3, чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:
 • 1.ГЛАВА ЧЕТВЪРТА, РАЗДЕЛ ІІI

    ТАКСИ ЗА OБЩИНСКИ МУЗЕИ

 • І. Чл.67(1) Цените на входните билети за общинските музеи са, както следва:
1.       Общински исторически музей  
– за възрастни 4.00 лв.
– за учащи и пенсионери 2.00 лв.
– семеен билет 8.00 лв.
– деца до 7 г. и хора с увреждания безплатно
2.       Музей на солта

 

– за възрастни 3.00 лв.
– за учащи и пенсионери 2.00 лв.
– семеен билет 8.00 лв.
– деца до 7 г. и хора с увреждания безплатно
3.       Куполна гробница

 

– за възрастни 4.00 лв.
– за учащи и пенсионери 2.00 лв..
– чужди граждани 5.00 лв.
– семеен билет 8.00 лв.
– деца до 7 г. и хора с увреждания Безплатно
4.        Керамично ателие
– групови занятия 6.00 лв.
– индивидуални занятия 10.00 лв.
5.       Детска програма „Млад откривател” – за начинаещи
− група до 5 деца 6.00 лв.
− група над 5 деца 5.00 лв.
6.       Детска програма „Млад откривател” – второ ниво
− група до 5 деца 6.00 лв.
− група над 5 деца 5.00 лв.
7.       /нова с Решение №553/30.07.2021г./ Входни такси за Посетителски център „Поморийско езеро“
– възрастен 4.00 лв.
–  учащи и пенсионери 2.00 лв.
– семеен билет 9.00 лв.
– групови посещения над 10 души:

– цена за възрастен

– учащи и пенсионери

 

2.00 лв.

1.00 лв.

– такса беседа на български език:

– за група над 10 човека, с предварителна заявка от туристическа фирма

 

6.00 лв.

На: 3-ти Март – Национален празник на Р. България; Свободен достъп
6-ти Май – Гергьовден Свободен достъп
Нощ на музеите Свободен достъп

 

се изменя и допълва по следния начин:

 

 

Чл.67.Цените на входните билети за общинските музеи са както следва:

 

 

1.       Общински исторически музей  
– за възрастни 5.00 лв.
– за учащи и пенсионери 2.00 лв.
– семеен билет(двама възрастни + две деца) 12.00 лв.
– деца до 7 г. и хора с увреждания безплатно
-предоставяне на реплики на облекла от различни исторически епохи за използване от посетители за снимки в сградата на музея(за брой) 5.00 лв.
2.       Музей на солта

 

– за възрастни 4.00 лв.
– за учащи и пенсионери 2.00 лв.
– семеен билет(двама възрастни + две деца) 10.00 лв.
– деца до 7 г. и хора с увреждания безплатно
– комбиниран билет МС и ПЦ – възрастен 6.00 лв.
– комбиниран билет МС и ПЦ – деца 3.00 лв.
– деца до 7 г. и хора с увреждания безплатно
3.       Куполна гробница

 

– за възрастен 5.00 лв.
– за учащ 2.00 лв..
– семеен билет (двама възрастни + две деца) 12.00 лв.
– деца до 7 г. и хора с увреждания Безплатно
3.1. Провеждане на културно събитие (концерт и др.)

§  Първите два реда седящи места в залата на монумента

 

20,00 лв.

 

§  От третия до последния ред седящи места в залата на монумента

 

15,00 лв.
При провеждане на събитие с участие на по-известни изпълнителни цената на билета ще се променя съгласно допълнително издадена заповед от директора на ИМ-Поморие

 

 

4.       Керамично ателие

 

– индивидуален учебен час за деца 15,00 лв.
– групови занятия за 1 учебен час – от 3 до 7 деца

(за дете)

10.00 лв.
– индивидуален астрономически час за възрастни 18.00 лв.
– групови занимания за възрастни – от 3 до 5 души

(за възрастен)

15.00 лв.
– изпичане на изделие изработено в ателието по керамика:

изпичане на бисквит

5.00 лв.
–  изпичане на изделие изработено в ателието по керамика:

изпичане с глазура и бои

8.00 лв.
5        Детска програма „Приключения в музея ”
− участие на дете 10.00 лв.
– За семейство с повече от 2 деца (за дете) 5.00 лв.
6        Посетителски център „Поморийско езеро“

 

 – за възрастен 4.00 лв.
 – за учащ 2.00 лв.
 – семеен билет (двама възрастни + две деца) 10.00 лв.
 – комбиниран билет мс и пц – възрастен 6.00 лв.
 – комбиниран билет мс и пц – деца 3.00 лв.
–           деца до 7 г. и хора с увреждания безплатно
7        ПЦ по Рибарство и морско дело

 

 
– За възрастен 5,00 лв.
– За учащ 2,00 лв.
– Семеен билет (двама възрастни + две деца) 12,00 лв.
– Деца до 7 г. и хора с увреждания безплатно

 

 

 • ІІ. Чл. 68.Пакетните цени за туристи при посещение на: Общински исторически музей; Музей на солта; Куполна гробница; Посетителски център „Поморийско езеро“, са както следва:

 

1.       За посещение на 3 обекта: Общински исторически музей ; Музей на солта и Куполна гробница  /без осигурен транспорт/  
– за възрастни 8.00 лв.
– за учащи и пенсионери 5.00 лв.
– семеен билет 15.00лв.
2.       За посещение на 2 обекта: Общински исторически музей и Музей на солта /без осигурен транспорт/

 

– за възрастни 6.00 лв.
– за учащи и пенсионери 3.00 лв.
– семеен билет 12.00 лв.
3.       За посещение на 2 обекта: Общински исторически музей и Куполна гробница /без осигурен транспорт/

 

– за възрастни 6.00 лв.
– за учащи и пенсионери 3.00 лв.
– семеен билет 12.00 лв.
4.       За посещение на 2 обекта: Музей на солта и Куполна гробница /без осигурен транспорт/
– за възрастни 6.00 лв.
– за учащи и пенсионери 3.00 лв.
– семеен билет 12.00 лв.
5.       За посещение на Общински исторически музей ; Музей на солта и Куполна гробница /с осигурен транспорт/ и включени беседи на български език
– за възрастни 12.00 лв.
– за учащи и пенсионери 6,00 лв.
6.        За групово посещение на Общински исторически музей и на Куполна гробница /група над 15 души/
– за възрастни 3.00 лв.
– за учащи и пенсионери 1.00 лв.
7.       За групово посещение на Музей на солта /група над 15 души/
– за възрастни 2.00 лв.
– за учащи и пенсионери 1.00 лв.
8.       За групово посещение на чуждестранни туристи в Куполна гробница група над 15 души/

 

4.00лв.
9.       /нова с Решение №553/30.07.2021г./ За посещение на два обекта: Музей на солта и Посетителски център „Поморийски езеро”

 

– за възрастни 5.00 лв.
– за учащи и пенсионери 3.00 лв.
– семеен билет 17.00 лв.
10.    /нова с Решение №553/30.07.2021г./ За посещение на четири обекта: Исторически музей-Поморие, Музей на солта, Посетителски центьр Поморийски езеро” и Куполна гробница:
– за възрастни 10.00 лв.
– за учащи и пенсионери 6.00 лв.
– семеен билет 15.00 лв.

 

се изменя и допълва по следния начин:

 

Чл. 68.Пакетните цени за туристи при посещение на: Общински исторически музей; Музей на солта; Куполна гробница; Посетителски център „Поморийско езеро“, са както следва:

 

1.       за посещение на 4 обекта: Общински исторически музей; Музей на солта; Куполна гробница и ПЦ „Поморийско езеро“

 

– за възрастни 18.00 лв.
– за учащи и пенсионери 7.00 лв.
– семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 36.00 лв.
деца до 7год. и хора с увреждания  безплатно
2.       за посещение на 3 обекта: Общински исторически музей; Музей на солта; Куполна гробница или ПЦ „Поморийско езеро“

 

– за възрастни 12.00 лв.
– за учащи и пенсионери 5.00 лв.
семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 28.00 лв.
деца до 7 год. и хора с увреждания безплатно
3.       за посещение на 2 обекта: Общински исторически музей и Музей на солта
– за възрастни 8.00 лв.
– за учащи и пенсионери 3.00 лв.
– семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 18.00лв.
-деца до 7 год. и хора с увреждания безплатно
4.       за посещение на 2 обекта : Музей на солта и Куполна гробница

 

– за възрастни 8.00 лв.
– за учащи и пенсионери 3.00 лв.
семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 18.00 лв.
-деца до 7 год. и хора с увреждания безплатно
5.       за посещение на 2 обекта : Общински исторически музей и Куполна гробница
– за възрастни 9.00 лв
– за учащи и пенсионери 3.00 лв.
– семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 18.00 лв.
-деца до 7 год. и хора с увреждания безплатно
6.       за посещение 2 обекта: ПЦ „Поморийско езеро“ и Музей на солта
– за възрастни 6.00 лв
– за учащи и пенсионери 3.00 лв.
– семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 18.00 лв.
деца до 7 год. и хора с увреждания безплатно
7.       за посещение на 2 обекта: Общински исторически музей и ПЦ по Рибарство и морско дело
– за възрастни 9.00 лв
– за учащи и пенсионери 3.00 лв.
– семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 18.00 лв.
-деца до 7 год. и хора с увреждания безплатно
Семеен билет 2 два обекта по избор  (включва двама възрастни + две деца) 18.00 лв.
8.       за посещение на 5 обекта: Общински исторически музей; Музей на солта; Куполна гробница; ПЦ „Поморийско езеро и  ПЦ по Рибарство и морско дело
– за възрастни 20.00 лв
– за учащи и пенсионери 8.00 лв.
– семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 40.00 лв.
деца до 7 год. и хора с увреждания безплатно
9.       за групово посещение на Общински исторически музей / група над 10 души/
– за възрастни 4.00 лв.
– за учащи и пенсионери 1.00 лв.
10.    за групово посещение на Куполна гробница / група над 15 души/
– за възрастни 4.00 лв.
– за учащи и пенсионери 1.00 лв.
11.    за групово посещение на Музей на солта / група над 15 души/
– за възрастни 2.00 лв.
– за учащи и пенсионери 1.00 лв.
12.    за групово посещение на 10 души ПЦ „Поморийско езеро“
– за възрастни 2.00 лв
– за учащи и пенсионери 1.00 лв.
13.    за групово посещение на ПЦ по Рибарство и морско дело /над 10 души/
– за възрастни 4.00 лв.
– за учащи и пенсионери 1.00 лв.
 • III. Чл. 70 Такса за беседи се заплаща, както следва:
1.       На български език в 1 обект / за групи до 5 души / 10.00 лв.
2.       На български език в 1 обект / за групи над 5 души / 20.00 лв.
3.       Тематична след предварителна заявка 15.00 лв.
4.       Беседа на руски език за Общински исторически музей – след предварителна заявка 20.00 лв.

се изменя и допълва по следния начин:

Чл. 70 Такса за беседи се заплаща, както следва:

1.      Кратка беседа 10.00 лв.
2.      Стандартна беседа на български език в 1 обект / за групи до 5 души/ 10.00 лв.
3.      Стандартна беседа на български език в 1 обект / за групи над 5 души/ 20.00 лв.
4.      Тематична след предварителна заявка 20.00 лв.
5.      Беседа на руски език за Общински исторически музей – след предварителна заявка /предлага се през летния сезон/ 25.00 лв.
6.      Беседа на български език в ПЦ „Поморийско езеро“/ за групи над 10 души/ 12.00 лв.
7.      Беседа на български език в ПЦ „Поморийско езеро“/ за групи над 10 души /след предварителна заявка от туристическа фирма/ 6.00 лв.

 

 • IV. Чл. 74 За отваряне на Общински исторически музей в извънработно време се заплаща такса в размер на 20.00лв.

се отменя

 1. Предвид предстоящия летен туристически сезон и това, че музейните обекти ще бъдат посещавани от гостите и жителите на града, което ще доведе до допълнителен комфорт при отдиха и развлечението им, Общински съвет – Поморие на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.4. от дневния ред:„ОС-550/13.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 35033.501.1622 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каблешково, одобрени със заповед РД-18-37/27.07.2015г на изпълнителен директор на АГКК.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

202/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за Общинската собственост, чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 1. Общински съвет – Поморие обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 35033.501.1622 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед РД-18-37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК с площ 70 кв. м., с отреждане „за трафопост“, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен с влязла в сила Заповед №РД-16-159/02.02.2024г. на Кмета на община Поморие.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.5. от дневния ред:„ОС-551/13.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 57491.601.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, съответстващ на УПИ ІХ кв.9.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

203/30.05.2024г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.601.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, съответстващ на УПИ ІХ кв.9 по регулационния план на гр.Поморие, кв.Каменар и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 16/1013 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.601.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, съответстващ на УПИ ІХ кв.9 по регулационния план на гр.Поморие, кв.Каменар, целият на площ от 1013кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7519/01.09.2023г. на съсобствениците Веселин Димитров Даскалов и Марияна Лефтерова Даскалова, при цена 800,00лв./без ДДС/.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.6. от дневния ред:„ОС-552/13.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 57491.63.333 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-1311/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-1884/17.11.2023г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в полза на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

204/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.34, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.3, т.4, във връзка с чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Общински съвет – Поморие приема предложеното дарение от Емил Радованов Демирев и Мартин Стефанов Палазов, по силата на което Община Поморие придобива безвъзмездно правото на собственост върху следния недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.63.333 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, шест, три, точка, три, три, три/ по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-1311/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 906кв.м. /деветстотин и шест квадратни метра/, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, при съседи: 57491.63.330, 57491.63.335, 57491.63.329, 57491.63.328, 57491.63.327, 57491.63.326, 57491.63.325, 57491.63.121, 57491.63.14, 57491.63.324, 57491.63.212, 57491.63.323, 57491.63.322, 57491.63.332, 7491.491.63.331, 57491.63.334, образуван от разделянето на поземлен имот с идентификатор 57491.63.13 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-1311/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 6201кв.м.

 1. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да сключи договор за дарение между Емил Радованов Демирев и Мартин Стефанов Палазов, от една страна, като дарители и Община Поморие от друга страна, като надарен за имота, описан в т.1.

По т.7. от дневния ред:„ОС-553/13.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 57491.16.689 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-679/20.07.2005г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в полза на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

205/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.34, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.3, т.4, във връзка с чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет – Поморие приема предложеното дарение от  Владимир Георгиев Налбантов и Светла Атанасова Налбантова, по силата на което Община Поморие придобива безвъзмездно правото на собственост върху следния недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.16.689 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, едно, шест, точка, шест, осем, девет/ по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Кротиря“, целият на площ от 471кв.м. /четиристотин седемдесет и един квадратни метра/, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, при съседи: 57491.16.685, 57491.16.686, 57491.16.614, 57491.16.615, 57491.16.687, 57491.16.561, 57491.688, образуван от разделянето на имот с планоснимачен №016220, местност „Кротиря“, целият на площ от 2400кв.м.

2.Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да сключи договор за дарение между Владимир Георгиев Налбантов и Светла Атанасова Налбантова, от една страна, като дарители и Община Поморие от друга страна, като надарен за имота, описан в т.1.

По т.8. от дневния ред:„ОС-567/16.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.020-0056-C01, по процедура №BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проект „Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

206/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА  и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.020-0056-C01 от 08.01.2024г. по процедура №BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421:

 • Общински съвет – Поморие упълномощава кмета  на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  97 542,50 лева (деветдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и два лева и петдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова BG06RDNP001-7.020-0056-C01 от 08.01.2024г. по процедура №BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., за проект „Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.
 • Общински съвет – Поморие възлага на кмета на Община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.020-0056-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.9. от дневния ред:„ОС-568/16.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от Община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор BG06RDNP001-7.020-0056-C01, по процедура №BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проект „Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

207/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.020-0056-C01 от 08.01.2024 г. по процедура №BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421

 • Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на община Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 487 712,50 лева (четиристотин осемдесет и седемдесет хиляди седемстотин и дванадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.020-0056-C01 по процедура №BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.
 • Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №BG06RDNP001-7.020-0056-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.10. от дневния ред:„ОС-572/16.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.19.777 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-1832/17.10.2022г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в полза на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

208/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.34, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.3, т.4, във връзка с чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Общински съвет – Поморие приема предложеното дарение от Анна-Мария Динкова Димитрова, Тодор Юриев Драков и Михаела Юриева Дракова, по силата на което Община Поморие придобива безвъзмездно правото на собственост върху следния недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 57491.19.777 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, едно, девет, точка, седем, седем, седем/ по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Лахана“, целият на площ от 25кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, при съседи: 57491.19.568, 57491.19.776, 57491.19.433, 57491.19.431, образуван от разделянето на поземлен имот с идентификатор 57491.19.432, местност „Лахана“, целият на площ от 3475кв.м.

 1. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да сключи договор за дарение между Анна-Мария Динкова Димитрова, Тодор Юриев Драков и Михаела Юриева Дракова, от една страна, като дарители и Община Поморие от друга страна, като надарен за имота, описан в т.1.

По т.11. от дневния ред:„ОС-574/17.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на сервитут /право на прокарване/ за изграждане на обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ3-0814” на Министерство на отбраната върху имоти – публична общинска собственост.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

209/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 31, ал. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура Общински съвет – Поморие

 1. Учредява сервитут /право на прокарване/ за изграждане на обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ3-0814” на Министерство на отбраната, върху следните имоти – публична общинска собственост, както следва:

Землище гр.Ахелой:

 • Поземлен имот с идентификатор 00833.8.426 с площ 2048 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 203 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 00833.7.417 с площ 3540 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 927 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 00833.7.412 с площ 1154 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 276 кв.м
 • Поземлен имот с идентификатор 00833.7.388 с площ 1164 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 306 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 00833.10.448 с площ 3780 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 688 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 00833.11.372 с площ 1401 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 81 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 00833.6.104 с площ 3438 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 8кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 00833.502.3 с площ 1407 кв.м., предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 9 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 00833.502.2 с площ 2297 кв.м., предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 601 кв.м..
 • Поземлен имот с идентификатор. 00833.5.405 с площ 724 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 222 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 00833.5.380 с площ 2319 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 621 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 00833.4.544 с площ 4971 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 2 кв.м.

Землище гр.Поморие:

 • Поземлен имот с идентификатор 57491.509.22 с площ 6740 кв.м., предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 9 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.509.69 с площ 1414 кв.м., предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид озеленени площи“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 39 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.509.37 с площ 18092 кв.м., предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 21 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.508.254 с площ 8703 кв.м., предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 906 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.508.136 с площ 9966 кв.м., предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 190 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.13.588 с площ 1089 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 10 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.13.589 с площ 2055 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 154 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.13.587 с площ 2507 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 6 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.13.586 с площ 1324 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 342 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.13.584 с площ 1038 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 4 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.13.582 с площ 2433 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 562 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.13.583 с площ 8028 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 22 кв.м.
 1. Правата по т.1 се учредяват безвъзмездно съгласно чл. 31, ал. 2, т. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
 2. Възлага на Кмета на Община Поморие да сключи договор с Министерство на отбраната за учредяване на посочените по – горе вещни права.
 3. Допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед обстоятелството че изпълнението на обекта е свързано с особено важни държавни интереси, касаещи националната сигурност.

По т.12. от дневния ред:„ОС-575/17.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на сервитут /право на прокарване/ за изграждане на обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6” на Министерство на отбраната върху имоти – публична общинска собственост.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

210/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 31, ал. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура Общински съвет – Поморие

 1. Учредява сервитут /право на прокарване/ за изграждане на обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6” на Министерство на отбраната, върху следните имоти – публична общинска собственост, както следва:
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.19.566 с площ 1575 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 413 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.19.567 с площ 166637 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 8 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.19.568 с площ 3535 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 21 кв.м
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.19.571 с площ 4580 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 7 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.19.572 с площ 781 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 216 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.18.695 с площ 2847 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 337 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.17.233 с площ 4976 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 4 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.17.259 с площ 1485 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 53 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.19.576 с площ 2768 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 5 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.19.728 с площ 1197 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 298 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.19.729 с площ 456 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 68 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.19.732 с площ 1538 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 410 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.16.564 с площ 1970 кв.м., предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, като площите с ограничение са 445 кв.м.
 1. Правата по т.1 се учредяват безвъзмездно, съгласно чл. 31, ал. 2, т. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
 2. Възлага на Кмета на Община Поморие да сключи договор с Министерство на отбраната за учредяване на посочените по – горе вещни права.
 3. Допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед обстоятелството че изпълнението на обекта е свързано с особено важни държавни интереси, касаещи националната сигурност.

По т.13. от дневния ред:„ОС-580/17.05.2024г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие.“ с 14 гласа „за”, 6 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

211/30.05.2024г.

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 ал.1 ,т.2 и ал.2 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие, Общински съвет – Поморие, приема схеми за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие, както следва:

 1. 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Цар Симеон“, ПИ 57491.503.190 в гр.Поморие

1.1. позиция № 2024-4 – маси за консумация -30 кв.м.

1.2. позиция № 2024-5 – игрални устройства -24 кв.м.

 1. 2. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I“, ПИ 57491.502.199.2 и ПИ 57491.502.249.2 гр.Поморие

2.1. позиция № 2024-1 – автомат за играчки -1бр.

2.2. позиция № 2024-2 – автомат за играчки -1бр.

2.3. позиция № 2024-3 – автомат за играчки -1бр.

ІІ. Приложените  схеми са неразделна част от настоящото решение.

По т.14. от дневния ред:„ОС-488/16.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

212/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 3 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 22 от ЗУО, Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, при спазване на изискването на чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 18а, чл. 19, ал. 1, чл. 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и във връзка с чл.75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК, Общински съвет Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за управление на дейностите по отпадъците на територията Община Поморие, както следва:

Чл. 23

Създава се нова алинея 5 със следния текст:

(5) В случаите на ал. 2, т. 1 и т. 2, договорите следва да осигуряват изпълнение на програма за управление на отпадъците от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса и стъкло, утвърдена от Общински съвет – Поморие, разработена съгласно изискванията на чл. 27, ал. 2 от Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и настоящата наредба.

Чл. 24 се изменя както следва:

(1) Системата по чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО и системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки задължително включват всички населени места с население по-голямо от 5000 жители и курортните населени места. Системата по чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО следва да отговаря на следните изисквания:

 1. да обхваща населението на територията на община Поморие, по данни на ГРАО към 1 януари на текущата година;
 2. да бъде изградена чрез контейнери и площадки за разделно събиране на отпадъците, съобразно спецификата на конкретния район на общината, като броят на съдовете и кратността на обслужването им обезпечава образуваното количество на отпадъците от опаковки и отпадъчните материали от хартия и картон, пластмаса, стъкло;
 3. да съответства и да не възпрепятства функционирането на системата за събиране и извозване на битови отпадъци;
 4. да обхваща административните, социалните и други сгради с обществено предназначение, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.

(2) Лицата по чл. 23, ал. 2, т.1 и т. 2 се задължават:

 1. да предоставят информация на кмета на общината относно количеството на събраните от контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчните материали от хартия и картон, пластмаси и стъкло, от сортирано и предадено количество на краен преработвател в срок до 10-то число на месеца за предходния;
 2. да събират и транспортират разделно събраните отпадъци по начин, който не допуска тяхното смесване, което би довело до затрудняване на последващото им сортиране по материали преди предаване на краен преработвател;
 3. да притежават необходимия ресурс за осигуряване на ефективно действаща система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло;
 4. в срок от един месец след сключване на договор да разработят Програма за разделно събиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в съответствие с Програмата за управление на отпадъците на Община Поморие.
 5. да разполагат съдовете, съгласно изискванията в договорите по чл. 23 от Наредбата и утвърдената програма по предходната алинея;
 6. да осигуряват функционирането на системата за разделно събиране на отпадъците, като не възпрепятстват съществуващата система за събиране на битови отпадъци;
 7. да събират и транспортират разделно събраните отпадъци самостоятелно и/или да сключат договор с подизпълнители, притежаващи необходимите разрешения съгласно ЗУО;
 8. да осигуряват сортирането на разделно събраните отпадъци и предаването им за последващо рециклиране и оползотворяване;
 9. да предават негодните за оползотворяване или рециклиране отпадъци на местата за обезвреждане/оползотворяване, определени от Община Поморие;
 10. при събиране и извозване да не допускат смесване на отпадъци, събрани от контейнери за стъкло и от контейнери за пластмаса, хартия и метал в едно транспортно средство;
 11. при събиране и извозване да не допускат смесване на отпадъци, събрани от контейнерите за разделно събиране и от контейнерите за смесени битови отпадъци;
 12. да организират, финансират и изпълняват информационни кампании, координирани от Община Поморие, минимум 2 пъти годишно;
 13. да спазват други условия, съгласно сключените договори.

(3) Кметът на общината може да организира система за разделното събиране на други, различни от описаните в чл. 23 отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм в съответствие с изискванията на настоящата наредба  съобразно броя на посетителите в обектите.

(4) Информация по ал.1 се оповестява на интернет страницата на община Поморие.

Създава се нова разпоредба чл.24а със следния текст:

Чл. 24а (1) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, както и лицата на които същите са предадени за събиране, транспортиране и подготовка преди оползотворяване отговарят за цялостното оползотворяване или обезвреждане на отпадъците.

(2) Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да събират разделно отпадъци от опаковки и най-малко от отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.

(3) Лицата по ал. 2 създават вътрешна организация с цел осигуряване на разделно събиране на отпадъците от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло на територията на съответния обект;

(4) В случай, че на територията на един имот има повече от един ползвател, организацията за разделно събиране е:

 1. обща за всички ползватели – при наличие на общи помещения за събиране на отпадъците;
 2. индивидуална за всеки ползвател – при наличие на отделни помещения за събиране на отпадъците;

(5) В случаите на ал. 4, т. 1 с вътрешни правила се определя отговорно лице за разделното събиране на територията на имота.

(6) Лицата по чл. 24а предават разделно събраните отпадъци:

 1. на други лица притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на община Поморие, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗУО;
 2. като използват контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, когато количеството на отпадъците, генерирани от дейността не възпрепятства функционирането на общинската система за разделно събиране на отпадъците по чл. 23, ал.1;.
 3. на организация по оползотворяване на опаковки.

(7) В случаите на чл. 24а, ал. 6, т. 1 и т. 3 лицата по ал. 2 в срок до 31 януари на текущата година уведомяват писмено община Поморие за:

 1. сключен договор или споразумение за предаване на разделно събрани отпадъци, вкл. дата на сключване и срок на договора, документа на лицето по чл. 35 от ЗУО, което извършва транспортирането и/или третирането на отпадъците; начина на извършване на разделното събиране в обекта;
 2. лицето отговорно за предоставяне на информация за отпадъците;
 3. наименование на ползвателя/ползвателите на обекта.

(8) В случаите по ал. 6, т. 2:

 1. лицата разработват писмен вътрешен ред за разделно събиране на отпадъците, вкл. отговорните лица;
 2. осведомяват се за графика за обслужване на съдовете за разделно събиране чрез интернет страницата на община Поморие и изхвърлят отпадъците си в съответните контейнери в деня, непосредствено преди вдигане на съдовете;
 3. спазват указанията за изхвърляне на различните видове отпадъци посочени на съдовете за разделно събиране, както и да привеждат отпадъците във възможно най-малък обем, да почистват отпадъците от хранителни и/или други остатъци или примеси и да не смесват рециклируемите отпадъци със смесените битови отпадъци.

(9) Лицата са длъжни да съхраняват на територията на обекта документи (договори, кантарни бележки и др.), които удостоверяват предаването на разделно събраните отпадъци и ги представят на контролните органи при поискване.

Създава се нова разпоредба чл.24б със следния текст:

Чл. 24б (1) Притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране и други отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали, са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта места на територията на община Поморие.

(2) Получената в община Поморие информация по чл. 24а, ал. 7 и ал. 8 се обработва и се разработва график за извършване на проверки по изпълнение изискванията за разделно събиране.

(3)  Графикът се утвърждава от Кмета на община Поморие.

(4) Информация за извършените проверки, предписания и актове се публикува на интернет страницата на община Поморие за всяко тримесечие.

Създава се нова разпоредба чл.24в със следния текст:

Чл. 24в (1)  Забранява се:

 1. смесването на събраните отпадъци от опаковки и други отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване;
 2. депонирането, изгарянето без оползотворяване на енергията и/или обезвреждането по какъвто и да е друг начин на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг начин на територията на страната;
 3. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране и други отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали в контейнерите за смесен битов отпадък, когато на територията на съответния район има изградена система за разделно събиране;
 4. поставянето на отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране, дори когато те са обемни;
 5. изваждането на отпадъци от съдовете за разделно събиране на отпадъци;
 6. изхвърлянето на материали, които могат да предизвикат запалване на отпадъците в съдовете за разделно събиране;
 7. лепенето на рекламни и/или други материали върху съдовете за разделно събиране;
 8. натрупването на отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали на площадки, за които няма издадено разрешение по чл. 35 от ЗУО.

(2) Притежателите на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, метал и стъкло се задължават:

 1. да затварят капаците на съдовете за разделно събиране на отпадъци при използване на системата от цветни контейнери;
 2. да опазват съдовете за разделно събиране и да не ги местят от определените места, на които са разположени.
 3. да спазват изискванията на настоящата наредба.

Създава се нова разпоредба чл.24г със следния текст:

Чл. 24г (1) Площадките за предаване на отпадъци от хартия, картон, пластмаси и стъкло трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. да са оградени, с осигурена охрана и контролно – пропускателен пункт, с изградена инфраструктура, с покритие от асфалт и/или бетон;
 2. да са с достатъчна складова площ – закрита или закрит контейнер за съхраняване на приетите отпадъци: хартия, картон, видовете пластмаси /PET, LDPE, HDPE/ и др. и стъкло по видове;
 3. да са снабдени с кантар за измерване на приетите количества, в съответствие с изискванията на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол;
 4. да имат схема с обозначение на всички зони на територията на площадката;
 5. да притежават документ по чл. 35 от ЗУО и изпълняват изискванията ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

(2) На площадките следва да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

(3) Площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло подлежат на вписване в регистър, поддържан от кмета на общината, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от ЗУО.

(4) За вписване в регистъра собствениците на площадките по алинея 3 подават заявление до община Поморие в срок до 30 дни от пускане на площадката в експлоатация. На вписване в регистъра подлежи всяка отделна площадка, за която има издадено от компетентния орган разрешение за извършване на дейността.

(5) На вписване в регистъра подлежат следните данни:

 1. ЕИК и адрес на управление;
 2. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, район на общината, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;
 3. адрес на площадката на която се извършва дейността;

4.наименование и код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 от ЗУО;

 1. номер на документ по чл.35 от ЗУО издаден от компетентния орган.

(6) Приемането на отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси и стъкло на площадките, вписани в регистъра по чл. 24г, ал. 3 се извършва, като се попълва задължително документ удостоверяващ предаването и приемането на отпадъците.

(7) Кметът на общината осигурява площадки за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата.

Създава се нова разпоредба чл.24д със следния текст:

Чл. 24д (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират разделно.

(2) Биоотпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради се събират разделно.

(3) Биоотпадъците по ал. 1 и ал.2 се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда. Дейностите се извършват при спазване на изискванията на ЗУО, наредбата по чл. 43, ал. 5 от ЗУО и разпоредбите на настоящата наредба.

(4) Биоотпадъците по ал. 2 се транспортират от лицата, които са образували същите до площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО в съответствие с реда и условията за експлоатация на съответните площадки, третират ги самостоятелно или ги предават в инсталации/съоръжения за третиране по реда на глава пета.

(5) Хранителните отпадъци от домакинствата се събират разделно след въвеждане на система за разделно събиране на хранителни отпадъци от домакинствата, при условия и ред, определен със Заповед на Кмета на община Поморие.

(6) Хранителните отпадъци от ресторанти, заведения за бързо хранене, столове и кетъринг, търговски обекти и др. се събират разделно в специализирани контейнери и/или други подходящи съдове на място на образуване, и се предават за транспортиране при условия и ред, определен със Заповед на Кмета на община Поморие.

Създава се нова разпоредба чл.24е със следния текст:

Чл. 24е Забранява се:

 1. неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;
 2. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в случай че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната;
 3. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
 4. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци;
 5. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за отпадъци от опаковки.

Създава се нова разпоредба чл. 33а:

(1) Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци в резултат на текущи ремонти в домакинствата, търговски обекти, административни сгради и други са длъжни да ги събират и сортират по видове в специализирани контейнери и/или чували на мястото на образуването им.

(2) Генерираните строителни отпадъци по алинея 1, се третират като:

 1. се извозват и депонират за сметка на и от собственика им до определеното за целта депо след подаване на заявление и получаване на писмено разрешение от Кмета на общината или упълномощено от него лице;
 2. Отпадъци по ал. 1, събрани в чували и в обем, не по-голям от 1 м3 годишно за всяко лице/домакинство могат да се депонират безплатно на Площадката за разделно събиране на отпадъци, изградена в поземлен имот с идентификатор 57491.505.5. по КККР на гр. Поморие. За по-големи количества притежателите им заплащат цена на услугата по договорени цени със съответния оператор.
 3. се съхраняват в специализирани контейнери, съответно да се извозват и депонират на депо/площадка/инсталация за преработване по заявка от страна на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци отправена към лицата, които имат право да извършват дейност по транспортиране и третиране на строителни отпадъци на територията на Община Поморие, срещу заплащане на услугата. Специализираните контейнери могат да се поставят свободно на територията на собствения на собственика на отпадъците имот или да се поставят на уличното платно/торотоара след получаване на съответното разрешение от Община Поморие и заплащане на дължимата такса по т. 9.1. от Приложение 1 към Наредба 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално–декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната  дейност на територията на Община Поморие.

(3) Лицата по ал.1 носят отговорност генерираните от ремонтните дейности строителни отпадъци да не бъдат разпилявани, да бъдат събирани и съхранявани в чували и/или да бъдат изхвърляни в доставените за целта специализирани контейнери, както и да не бъдат смесвани с друг вид отпадъци.

(4) Лицата по ал.1 живеещи и/или споделящи пространства в условия на етажна собственост при намерение за извършване на ремонтни дейности са длъжни да поставят на видно място в сградата съобщение, за своето намерение най-малко 7 /седем/ дни преди започване на ремонтните работи.

(5) Съобщението по ал. 4 съдържа минимум: адрес, етаж, име или номер на апартамента/помещението в което се извършва ремонт; наименование и телефон за контакти на фирмата изпълнител или техническото лице /в случаите когато ремонта се изпълнява от физически лица/, която ще събира и обслужва съда/съдовете за строителни отпадъци.

(6) Транспортиране на строителните отпадъци в специализираните контейнери се извършва до инсталации/депа за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци/площадки за съхраняване на строителни отпадъци от лица, които отговарят на изискванията по чл. 35 от ЗУО и имат правото да извършват дейността по договорени между страните цени.

(7) Информацията за количествата транспортирани и третирани строителни отпадъци по предходната алинея се представя в Община Поморие, дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти“ в срок до 31 януари на текущата година за предходната от лицата, извършващи транспортиране и третиране на такъв вид отпадъци.

По т.15. от дневния ред:„ ОС-507/24.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация и план за улична регулация за УПИ I, кв.231 /поземлен имот с идентификатор 57491.501.230 по кадастрална карта/ и УПИ I, кв.73а /поземлен имот с идентификатор 57491.502.481 по кадастрална карта/, с цел промяна на уличната регулация с о.т.495-о.т.1004-о.т.1005-о.т.1006-о.т.1007-о.т.1008-о.т.1017-о.т.1018-о.т.1019 по плана на гр.Поморие, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

213/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация и план за улична регулация за УПИ I, кв.231 /поземлен имот с идентификатор 57491.501.230 по кадастрална карта/ и УПИ I, кв.73а /поземлен имот с идентификатор 57491.502.481 по кадастрална карта/, с цел промяна на уличната регулация с о.т.495-о.т.1004-о.т.1005-о.т.1006-о.т.1007-о.т.1008-о.т.1017-о.т.1018-о.т.1019 по плана на гр.Поморие, община Поморие, състоящо се в следното:

 • промяна на югозападната и северозападната улично-регулационни линии на УПИ I, кв.231, като се урегулира с площ 4888 кв.м., запазва се отреждането „За административно-делово, обществено обслужване и озеленяване“ и се обособява паркинг изцяло в уличната регулация;
 • промяна на северната и североизточната улично-регулационни линии на УПИ I, кв.73а, като се урегулира с площ 2663 кв.м. и се променя отреждането от „За МВР, районен съд, магазини и обществено и жилищно строителство“, в „За озеленяване“.

По т.16. от дневния ред:„ ОС-527/29.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

214/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.2, пр. 2, и 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.11, ал.3, чл.28, ал.1, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие, както следва:

 • 1. (в сила от 01.01.2025 г.) В чл. 9а се правят следните изменения и допълнения:

а) Алинея 5 се изменя така:

“(5) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на други обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, вписани в имотния регистър или в кадастралната карта и кадастралните регистри или в регистри, налични в общината, служителите по чл.5 отразяват промяната служебно, за което на данъчно задълженото лице се изпраща уведомление в 30-дневен срок.”

б) Създава се ал. 9:

“(9) При промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, извън изброените по ал. 2 – 5, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.”

 • 2. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения, като се създават алинеи 1-6:

(1) Освобождават се от данък:

 1. общините, за имотите – публична общинска собственост;
 2. държавата, за имотите – публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;
 3. читалищата;
 4. сградите – собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;
 5. сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 6. сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;
 7. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната; молитвените домове, храмовете и манастирите трябва да са вписани в регистъра по чл. 12, ал. 3 от Закона за вероизповеданията;
 8. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;
 9. сградите – културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;
 10. музеите, галериите, библиотеките;

11.имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

 1. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;
 2. недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;
 3. сгради и обособени части от сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност:

а) с клас на енергопотребление “A” – за срок 6 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) които удостоверяват, че в съществуващото състояние на сградата са постигнати техническите изисквания за “сграда с близко до нулево потребление на енергия” по смисъла на §1, т.28 от допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност – за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

 1. сгради, въведени в експлоатация от 1 януари 2005 г. и преди 31 декември 2023 г. и получили сертификати, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност, които в съществуващото състояние на сградата удостоверяват, че са постигнати техническите изисквания за “сграда с близко до нулево потребление на енергия” по смисъла на §1, т.28 от допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност – за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата.

(2) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(4) За имотите по ал. 1, т.13, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

(5) Освобождаването от данък по ал. 1, т. 14 и 15 се прилага за общ срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.

(6) Освобождаването от данък по ал. 1, т.14 и 15 не се прилага в случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства.

 • 3. В чл.38, т.2 думите “регистрите на българските пристанища” се заменят с “регистровите книги на малките и на големите кораби от регистъра на корабите, плаващи под българско знаме”.
 • 4. (в сила от 01.01.2025 г.) В чл.40 се правят следните допълнения и изменения:

а) Алинея 1 се изменя така:

“(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на данъчно задълженото лице, както следва:

 1. за превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България – въз основа на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи;
 2. за корабите – въз основа на данните от регистъра на корабите, плаващи под българско знаме, поддържан от Изпълнителна агенция “Морска администрация”.

б). В Алинея 2 навсякъде думите “пътното превозно” се заменят с “превозното“.

 • 5. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

а) В Точка 1 изразът: “за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите”,

се заменя със: “за малките кораби по чл.34, ал.2 от Кодекса на търговското корабоплаване, без яхтите, джетовете и другите плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение “.

б) В Точка 2 изразът: “за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища”,

се заменя със: “за големите кораби по чл.34, ал.3 от Кодекса на търговското корабоплаване, без яхтите и другите плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, влекачите и тласкачите” .

в) В Точка 4 след думата “яхти”  се добавя  “и другите плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение”.

г) Точка 5 се отменя.

д) (в сила от 01.01.2025г.) В Точка 7 думите “максимална товароносимост” се заменят с “пълна товароподемност (дедуейт)”.

 

 • 6. (в сила от 01.01.2025г.) В чл.45, ал.5 думите “регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ” се заменят с “регистъра по чл.54, ал.1,т.1 от ЗМДТ“.
 • 7. В чл.48 се правят следните изменения:

а)  В  ал.1, т.1 думите “50 000 лв.” се заменят със “100 000 лв..

 • 8. В чл. 49 се правят следните изменения:

а) в ал.1 думите “50 000 лв.”  се заменят със “100 000 лв. .

б) в ал.2 думите “50 000 лв.”  се заменят със “100 000 лв..

 • 9 (в сила от 01.01.2025г.) В чл. 58, ал.3 се правят следните изменения:

(3) Министърът на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя на общините необходимите данни от Единната система за туристическа информация по реда на чл. 51, ал. 3 от ЗМДТ”.

 • 10. Създават се Преходни и заключителни разпоредби със следния текст:
 • 1. Правото на освобождаване от данък върху недвижимите имоти, упражнено по досегашния чл.24, ал.1, т.18 и т.19 от ЗМДТ, се запазва до изтичането на срока на издадения сертификат, но за общ срок за съответната сграда не по-дълъг от 10 години.
 • 2. Сградите, получили сертификати с клас на енергопотребление “В”, “С” и “D” по реда на Закона за енергийната ефективност, за които не е упражнено правото на освобождаване от данък върху недвижимите имоти по досегашния чл. 24, ал. 1, т.18 и т.19 от ЗМДТ, не се освобождават от данък върху недвижимите имоти.
 • 11. Наредбата влиза в сила от 01.01.2024г. с изключение на § 1, § 4, § 5, б. д), § 6 и  §9,  които влизат в сила от 01.01.2025г

По т.17. от дневния ред:„ОС-545/13.05.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно Правилник за изменение и допълнение на Правилник за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

215/30.05.2024г.

 1. Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на Община Поморие, както следва:
 • 1. Чл.4 става Чл.4, ал.1;
 • 2. В чл.4 се създава нова ал.2 със следният текст: „Документите по ал.3, ал.2 и чл.4, т.4 се набавят от Община Поморие по служебен път.“;
 • 3. Чл.5, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание:

„/2/ При необходимост постоянните комисии към Общински съвет имат право да поискат допълнителни документи от заявителя или допълнителни документи, които да се набавят по служебен път.“;

 • 4. Чл.7, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание:

„Еднократната помощ за лица по чл.1, ал.1, т.4 може да се поиска при раждане /осиновяване на детето в срок от 6 месеца, считано от датата, на която е родено/осиновено детето и се изплаща в 1-месечен срок от влизане в сила на Решението на Общинския съвет за предоставяне на помощта. Правото на еднократна помощ възниква за деца родени/осиновени след 31.12.2023г.“;

 • 5. Чл.7, ал.4 се изменя и придобива следното съдържание:

„Документите по ал.3, т.2, т.3, т.4 и т.5 се набавят от Община Поморие по служебен път.“;

 • 6. Ал.4 на Чл.7 става ал.5;
 • 7. Чл.8, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание:

„Документите по ал.1, т.1, т.2 и предложение първо от т.3 се набавят от Община Поморие по служебен път.“;

 • 8. Ал.2 на Чл.8 става ал.3;
 • 9. Ал.3 на Чл.8 става ал.4;
 • 10. В Приложение 1 /По чл.1 ал.1 т.1/ точка „6“ се изменя така: „6. Декларация по чл.4, ал.1, т.1 от Правилника.“;
 • 11. В Приложение 1 /По чл.1 ал.1 т.1, когато искането е за медицински нужди за дете /до 18 години/ точки „5“ и „7“ отпадат, като останалите точки се преномерират – съответно т.“6“ става т.“5“, точка „8“ става точка „6“, точка „9“ става точка „7“ и точка „10“ става точка „8“.;
 • 12. В Приложение 1 /По чл.1 ал.1 т.2/ точка 5 се изменя така: „Декларация по чл.4, ал.1, т.1 от Правилника.“; точка „8“ (Препис – извлечение от акт за смърт на родителя/родителите и удостоверение за раждане на детето) отпада.;
 • 13. В Приложение 1 /По чл.1 ал.1 т.3/ точка 2 се изменя така: „2. Документи, доказващи имущественото състояние – документ за собственост на пострадалото жилище.“
 • 14. В Приложение 1 /По чл.1 ал.1 т.3/ точка „6“ се изменя така: „6. Декларация по чл.4, ал.1, т.1 от Правилника.“;
 • 15. В Приложение 1 /По чл.1 ал.1 т.4/ точки „1“, „2“, „3“ , „8“ отпадат, като останалите точки се преномерират .;
 • 16. Приема ново Приложение 3 със следното съдържание:

„Приложение 3

По чл.4 ал.1, т.1

/за подадени заявления по чл.1, ал.1, т.1, т.2 и т.3/

ДЕКЛАРАЦИЯ   по чл.4, ал.1, т.1 от Правилника

……………………………………………………………………………………

/трите имена/

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Не притежавам движима и/или недвижима собственост.

или

Притежаваната от мен движима и/или недвижима собственост не е източник на доходи.

(ненужното се зачертава)

Дата:………………….                           ДЕКЛАРАТОР:……………“

 1. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на необходимостта от прилагане на Правилника в подкрепа на жителите на Община Поморие.

По т.18. от дневния ред:„ОС-547/13.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на допълнение на Окончателен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр. Поморие.“ с 14 гласа „за”, 2 гласа „въздържали се”, 4 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

216/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 99 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет – Поморие:

 1. Приема допълнение на Окончателен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр.Поморие.
 2. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон, както и с необходимостта от последващи и времеемки действия за осигуряване на нуждите на гражданите и гостите на град Поморие, за паркиране на територията на града и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.19. от дневния ред:„ОС-555/14.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00833.5.648 по кадастрална карта на гр. Ахелой, местност Пречиствателната, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

217/30.05.2024г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,

ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 00833.5.648 по кадастрална карта на гр. Ахелой, местност Пречиствателната, община Поморие, съобразно който имотът се урегулира в УПИ с отреждане „За жилищна сграда“ и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване па градоустройствени показатели за устройствена зона (Жс) – жилищно застрояване със средна височина: плътност 30%, височина до 5 ет.(15,0 м), Кинт – 1,5, озеленяване – мин. 50% и предвидено паркиране в имота.

РАЗРЕШАВА на „Станден и Ко“ ООД в качеството му на собственик, да възложи изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 00833.5.648 по кадастрална карта на гр. Ахелой, местност Пречиствателната, община Поморие, съобразно който имотът се урегулира в УПИ с отреждане „За жилищна сграда“ и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване па градоустройствени показатели за устройствена зона (Жс) – жилищно застрояване със средна височина: плътност 30%, височина до 5 ет.(15,0 м), Кинт – 1,5, озеленяване – мин. 50% и предвидено паркиране в имота.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересованите от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.20. от дневния ред:„ОС-573/16.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация за УПИ I, отреден „За Морско казино и ведомствени яхтени клубове“, кв.201 по плана на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

218/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация за УПИ I, кв.201 по плана на гр.Поморие, състоящо се в следното: регулационните линии на УПИ I се провеждат по имотните граници на ПИ 57491.503.10 по КК на гр.Поморие, като УПИ I от 5891 кв.м. се урегулира с площ 2286 кв.м. и се променя отреждането от „за Морско казино и ведомствени яхтени клубове“ в „за комплексно обществено обслужване“.

По т.21. от дневния ред:„ОС-581/17.05.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на Меморандум за сътрудничество между Община Поморие и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

219/30.05.2024г.

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие:

 1. Одобрява приложения проект за Меморандум за сътрудничество между Община Поморие и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да подпише одобрения по т. 2 проект на меморандум.
 3. Във връзка с необходимостта от последващи и времеемки действия за нуждите на жителите на община Поморие и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение

По т.22. от дневния ред:„ОС-587/22.05.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди на Нейчо Нейчев от гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

220/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.1, ал.1, т.1 от Правилника за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на община Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди на следните лица, подали заявления:

По заявление с рег. №ОС-544/10.05.2024г. от Нейчо Нейчев от гр.Поморие – еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

По т.23. от дневния ред:„ОС-588/22.05.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица при раждане, осиновяване и отглеждане на деца на територията на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

221/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.1, ал.1, т.4 от Правилника за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на Община Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица при раждане, осиновяване и отглеждане на деца на територията на Община Поморие на следните лица, подали заявление – декларация:

По заявление – декларация с рег. №ОС-484/15.04.2024г. от Сияна Алексиева от гр.Поморие – отпускане и изплащане по банков път на еднократна парична помощ в размер на 750,00 /седемстотин и петдесет/ лева.

По заявление – декларация с рег. №ОС-498/18.04.2024г. от Деница Секулова от гр.Поморие – отпускане и изплащане по банков път на еднократна парична помощ в размер на 933,00 /деветстотин тридесет и три/ лева.

По т.24. от дневния ред:„ОС-589/22.05.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди на Калоян Опнаков от гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

222/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.1, ал.1, т.5 от Правилника за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на Община Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за медицински нужди на следните лица, подали заявление – декларация:

По заявление – декларация с рег. №ОС-510/25.04.2024г. от Калоян Опнаков от гр.Поморие – еднократна парична помощ в размер на 1800,00 /хиляда и осемстотин / лева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *