Решения от 12-то заседание на Общински съвет- Поморие

Решения от 12-то заседание на Общински съвет- Поморие, проведено на 27.06.2024 г., които  ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 12.07.2024г.

По т.1. от дневния ред:„Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 223/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира Божидар Янушев за член на постоянната комисия по финанси и европейска интеграция, и на постоянната комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост към Общински съвет – Поморие.

По т.2. от дневния ред:„ОС-629/06.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, а именно: апартамент №6, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.6 по КККР на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 224/27.06.2024г.

 1. На основание чл. 21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.65, ал.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.28 ал.2 от Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, Общински съвет – Поморие учредява безвъзмездното право на ползване, със срок до прекратяване на трудовото правоотношение, но не по-дълъг от 5г. на д-р Теменуга Николова Панайотова, назначена на длъжност: Лекар образна диагностика към рентгеново отделене на МБАЛ „Поморие“ ЕООД, във жилище, собственост на Община Поморие, а именно: АПАРТАМЕНТ №6, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.6 по КККР на гр.Поморие, находящ се на втори етаж, със застроена площ 46,64кв.м., с 4,02% идеални части от общите части на сграда построена в общински ПИ с идентификатор 57491.501.134 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор.

 

По т.3. от дневния ред:„ОС-642/11.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно заявление за издаване на разрешение за извършване на редовно теренно археологическо проучване на обект, находящ се в общински поземлен имот с идентификатор 35033.3.256 по КККР на гр. Каблешково, м. Праматаря.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 225/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.151, ал.1 и ал.3, т.5 от Закона за културното наследство:

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие за провеждане на археологически проучвания – редовни разкопки на обект в м. Праматаря, гр. Каблешково, представляващ ПИ с идентификатор 35033.3.256 по КККР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, номер по предходен план: 000222, актуван с акт за публична общинска собственост №6200/25.09.2017г., с НТП – пасище, площ 29,951 кв. м., категория на земята: 9-та.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на директора на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ да сключи тристранно споразумение с наемателя на поземлен имот 35033.3.256 и гл. ас. д-р Живко Узунов, в което конкретно да се посочат правата и задълженията на страните.
 3. Общински съвет – Поморие задължава гл. ас. д-р Живко Узунов да приключи и възстанови площта като постоянно затревена в рамките на земеделската година, не по- късно от 31.12.2024г.

 

По т.4. от дневния ред:„ОС-664/14.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2024г. – имот, находящ се в гр.Поморие ПИ 57491.507.456, кв.151, УПИ ХІ.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 226/27.06.2024г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024г., като:

– Към глава ІІІ се добавя следния имот, който общината предлага за продажба на собственика на законно построената сграда по реда на чл.35 ал.2 от ЗОС:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ
7622/13.05.2024г. гр.Поморие

ПИ 57491.507.456

кв.151 УПИ ХІ

93кв.м.

 

По т.5. от дневния ред:„ОС-665/14.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 57491.507.456, съответстващ на УПИ ХІ кв.151 по регулационния план на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 227/27.06.2024г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба при цена 170,00лв./кв.м. /без ДДС/, на придобиваното право на собственост от „Аралия 47“ ЕООД с ЕИК 200114221, със седалище и адрес на управление гр.Поморие, ул.“България“ №1 ет.1, с управител Снежана Иванова Йовова на общински имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 57491.507.456 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ХІ кв.151 по регулационния план на гр.Поморие, целия на площ от 93кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7622/13.05.2024г.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.6. от дневния ред:„ОС-666/17.06.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно утвърждаване на Протокол от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински Център 1 – Поморие“ ООД гр. Поморие, проведено на 31.05.2024г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 228/27.06.2024г.

 1. На основание чл.21, ал.1,т.9, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.53, ал.10 от Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие:
 2. Утвърждава Протокол №3 от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински Център 1 – Поморие“ ООД гр.Поморие, проведено на 31.05.2024г., с който за спечелил конкурса кандидат е обявен Д-р Нина Кирова Апостолова.
 3. Одобрява определения за спечелил проведения конкурс за управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД – гр.Поморие Д-р Нина Кирова Апостолова.
 4. Възлага на Кмета на Община Поморие да сключи одобрения с Решение №146/28.03.2024г. на Общински съвет – Поморие проект на договор за възлагане управлението на публично предприятие – дружество с ограничена отговорност „Медицински център 1 – Поморие“ ООД – гр. Поморие с определения за управител Д-р Нина Кирова Апостолова.

 

По т.7. от дневния ред:„ОС-667/17.06.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно утвърждаване на Протокол от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ Поморие“ ЕООД гр. Поморие, проведено на 31.05.2024г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 229/27.06.2024г.

1.На основание чл.21, ал.1,т.9, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.53, ал.10 от Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие:

 1. Утвърждава Протокол №3 от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛ Поморие“ ЕООД гр.Поморие, проведено на 31.05.2024г., с който за спечелил конкурса кандидат е обявен Илко Тодоров Илчев.

2.Одобрява определения за спечелил проведения конкурс за управител на „МБАЛ Поморие“ ЕООД – гр.Поморие Илко Тодоров Илчев.

3.Възлага на Кмета на Община Поморие да сключи одобрения с Решение №145/28.03.2024г. на Общински съвет – Поморие проект за договор за възлагане управлението на публично предприятие – дружество с ограничена отговорност „МБАЛ Поморие“ ЕООД – гр. Поморие с определения за управител Илко Тодоров Илчев.

 

По т.8. от дневния ред:„ОС-618/03.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57491.601.1167, местност Разширението, по КК на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 230/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57491.601.1167, местност Разширението, по КК на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.601.542 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 2,40 кв.м, дължина на кабела – 2,00 м; ПИ 57491.601.537 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 110,72 кв.м, дължина на кабела – 90,80 м; обща площ на ограничение в имотите – 113,12 кв.м; дължина на цялото трасе – 92,80 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

       На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57491.601.1167, местност Разширението, по КК на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.601.542 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 2,40 кв.м, дължина на кабела – 2,00 м; ПИ 57491.601.537 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 110,72 кв.м, дължина на кабела – 90,80 м; обща площ на ограничение в имотите – 113,12 кв.м; дължина на цялото трасе – 92,80 м.

Допуска изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57491.601.1167, местност Разширението, по КК на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.601.542 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 2,40 кв.м, дължина на кабела – 2,00 м; ПИ 57491.601.537 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 110,72 кв.м, дължина на кабела – 90,80 м; обща площ на ограничение в имотите – 113,12 кв.м; дължина на цялото трасе – 92,80 м.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да възложи изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57491.601.1167, местност Разширението, по КК на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.601.542 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 2,40 кв.м, дължина на кабела – 2,00 м; ПИ 57491.601.537 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 110,72 кв.м, дължина на кабела – 90,80 м; обща площ на ограничение в имотите – 113,12 кв.м; дължина на цялото трасе – 92,80 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.9. от дневния ред:„ОС-619/03.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.330, местност Кошарите, по КК на гр.Поморие, община Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 231/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.330, местност Кошарите, по КК на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат поземлен имот (ПИ) 57491.18.688 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 326,14 кв.м, дължина на кабела – 270,01 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

       На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.330, местност Кошарите, по КК на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат поземлен имот (ПИ) 57491.18.688 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 326,14 кв.м, дължина на кабела – 270,01 м.

Допуска изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.330, местност Кошарите, по КК на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат поземлен имот (ПИ) 57491.18.688 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 326,14 кв.м, дължина на кабела – 270,01 м.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да възложи изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.330, местност Кошарите, по КК на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат поземлен имот (ПИ) 57491.18.688 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 326,14 кв.м, дължина на кабела – 270,01 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.10. от дневния ред:„ОС-620/03.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ II-1471 (ПИ 57491.505.13 по КК), кв.115 по плана на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 232/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II – за Винпром, в кв.115 по плана на гр. Поморие (ПИ 57491.505.13 по КК), състоящо се в следното: УПИ II се отрежда „за спортен комплекс“, като се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, с градоустройствени показатели за устройствена зона Оо – за обществено обслужване: Височина/етажност: <15м/<5, Плътност <70 %, Кинт <1,5,  Озеленяване >20% и паркоместа в имота. Запазва се съществуващия трансформаторен пост, като се осигурява възможност до него да се изгради нов БКТП в югозападната част на имота, както и друг БКТП в североизточната част.

 

По т.11. от дневния ред:„ОС-621/03.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ IV (ПИ 57491.508.113 по КК) и УПИ ХХII (ПИ 57491.508.249 по КК), кв.217 по плана на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 233/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IV (ПИ 57491.508.113 по КК) и УПИ XXIІ (ПИ 57491.508.249 по КК), отреден – „за жилищно строителство и КОО“, в кв. 217 по плана на гр. Поморие, състоящо се в следното: УПИ IV се присъединява към уличната регулация и крайуличното озеленяване, УПИ XXIІ се отрежда „за обществено обслужване и атракционен обект“, като се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, с градоустройствени показатели за жилищна зона със средно етажно застрояване (Жс): Височина/етажност: <15м/<5, Плътност <70 %, Кинт <1,5,  Озеленяване >30% и паркиране в имота.

 

По т.12. от дневния ред:„ОС-622/03.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ III1611 и УПИ IV1670, кв.121 /поземлени имоти с идентификатори 57491.506.369 и 57491.506.370 по кадастрална карта/, по плана на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 234/27.06.2024г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2 т. 6 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ, приема предложението за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и силует за УПИ III1611 и УПИ IV1670, в кв.121 /поземлени имоти с идентификатори 57491.506.369 и 57491.506.370 по кадастрална карта/, по плана на гр.Поморие, състоящо се в следното: предвижда се свързано средноетажно жилищно застрояване, с градоустройствени показатели: Пл.застр. до 70 %, Кинт 2,0, Н к.к. до 12 м, и П озел. мин. 30%, с паркиране в границите на имотите. Отпада двуетажното застрояване на калкан в дъното на имотите.

 

По т.13. от дневния ред:„ОС-623/03.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия с кабел САВТ+50 кв.мм., изтеглен в HDPE75 тръба ф63 мм с присъединяване в съществуващо табло НН на БКТП за захранване на „Производствена база за аквакултури“ в ПИ с ид.35033.13.254 /стар ид. 000534/ по КК на гр.Каблешково,  община Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 235/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия с кабел САВТ+50 кв.мм., изтеглен в HDPE75 тръба ф63 мм с присъединяване в съществуващо табло НН на БКТП за захранване на „Производствена база за аквакултури“ в ПИ с идентификатор 35033.13.254 /стар ид. 000534/ по КК на гр.Каблешково,  община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат поземлен имот (ПИ) 35033.13.255 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на сервитута – 0,264 дка, дължина на трасето – 131,798 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

        На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия с кабел САВТ+50 кв.мм., изтеглен в HDPE75 тръба ф63 мм с присъединяване в съществуващо табло НН на БКТП за захранване на „Производствена база за аквакултури“ в ПИ с ид.35033.13.254 по КК /стар ид. 000534/ на гр.Каблешково,  община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат поземлен имот (ПИ) 35033.13.255 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на сервитута – 0,264 дка, дължина на трасето – 131,798 м.

Допуска изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия с кабел САВТ+50 кв.мм., изтеглен в HDPE75 тръба ф63 мм с присъединяване в съществуващо табло НН на БКТП за захранване на „Производствена база за аквакултури“ в ПИ с ид.35033.13.254 по КК /стар ид. 000534/ на гр.Каблешково,  община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат поземлен имот (ПИ) 35033.13.255 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на сервитута – 0,264 дка, дължина на трасето – 131,798 м.

Разрешава на „ФИШКАБ“ ЕООД да възложи изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия с кабел САВТ+50 кв.мм., изтеглен в HDPE75 тръба ф63 мм с присъединяване в съществуващо табло НН на БКТП за захранване на „Производствена база за аквакултури“ в ПИ с ид.35033.13.254 по КК /стар ид. 000534/ на гр.Каблешково,  община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат поземлен имот (ПИ) 35033.13.255 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на сервитута – 0,264 дка, дължина на трасето – 131,798 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.14. от дневния ред:„ОС-639/11.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане Общински план за действие на Община Поморие за периода 2024-2027 г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Бургас (2021-2030 г.), съгласно Националния план за действие за периода 2024 – 2027 г.“ с 13 гласа „за”, 5 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 236/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема Общински план за действие на Община Поморие за периода 2024-2027 г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Бургас (2021-2030 г.), съгласно Националния план за действие за периода 2024 – 2027 г.

 

По т.15. от дневния ред:„ОС-640/11.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Канал за отпадни води за „Производствена база за аквакултури“ в ПИ 35033.13.254 /стар ид. 000534/ по КК на гр.Каблешково, община Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 237/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Канал за отпадни води за  „Производствена база за аквакултури“ в ПИ 35033.13.254 /стар ид. 000534/ по КК на гр.Каблешково, община Поморие“, като трасето и сервитутът на канала ще засегнат поземлен имот (ПИ) 35033.13.255 – за полски път, общинска публична собственост, площ на сервитута – 1,459 дка, дължина на трасето – 244,38 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

        На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Канал за отпадни води за  „Производствена база за аквакултури“ в ПИ 35033.13.254 /стар ид. 000534/  по КК на гр.Каблешково, община Поморие“, като трасето и сервитутът на канала ще засегнат: поземлен имот (ПИ) 35033.13.299 – нива, собственост на „Дорослава-02“ ЕООД, площ на сервитута – 1,247дка, дължина на трасето – 207,77 м; поземлен имот (ПИ) 35033.13.255 – за полски път, общинска публична собственост, площ на сервитута – 1,459 дка, дължина на трасето – 244,38 м.

Допуска изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Канал за отпадни води за  „Производствена база за аквакултури“ в ПИ 35033.13.254 /стар ид. 000534/ по КК на гр.Каблешково, община Поморие“, като трасето и сервитутът на канала ще засегнат: поземлен имот (ПИ) 35033.13.299 – нива, собственост на „Дорослава-02“ ЕООД, площ на сервитута – 1,247дка, дължина на трасето – 207,77 м; поземлен имот (ПИ) 35033.13.255 – за полски път, общинска публична собственост, площ на сервитута – 1,459 дка, дължина на трасето – 244,38 м.

Разрешава на „ФИШКАБ“ ЕООД да възложи изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Канал за отпадни води за „Производствена база за аквакултури“ в ПИ 35033.13.254 /стар ид. 000534/ по КК на гр.Каблешково, община Поморие“, като трасето и сервитутът на канала ще засегнат: поземлен имот (ПИ) 35033.13.299 – нива, собственост на „Дорослава-02“ ЕООД, площ на сервитута – 1,247дка, дължина на трасето – 207,77 м; поземлен имот (ПИ) 35033.13.255 – за полски път, общинска публична собственост, площ на сервитута – 1,459 дка, дължина на трасето – 244,38 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.16. от дневния ред:„ОС-658/14.06.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно определяне представител в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 238/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 1. Общински съвет – Поморие определя за свой представител в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия Найден Щерионов Пулакев.
 2. Общински съвет – Поморие определя за заместник-представител в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия Бейхан Али Мустафа.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение предвид краткия срок за определяне на представител и негов заместник.

 

По т.17. от дневния ред:„ОС-680/18.06.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие и член на временната комисия по избор на съдебни заседатели, определена с Решение № 8/04.12.2023г., относно предложения за избор на съдебни заседатели и удължаване срока на процедурата за определяне на съдебни заседатели.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 239/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1 и чл.68а, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Поморие:

 

 1. Определя кандидат за съдебен заседатели, който предлага за избиране от общите събрания на Окръжен съд – Бургас и Апелативен съд – Бургас, а именно:

Елисавета Ставрева Копилова

 

 1. Удължава срока за подаване на заявления и определяне на кандидати за съдебни заседатели до 27.09.2024г. при същите условия, утвърдени в предходно Решение №1137/18.04.2023г. на Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г., а именно:

 

2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

– е на възраст от 21 до 68 години;

– има настоящ адрес в община Поморие;

– има завършено най-малко средно образование;

– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– не страда от психически заболявания.

 

2.2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

– е съдебен заседател в друг съд;

– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

2.3.Решението за откриване на процедурата се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Поморие  и Общински съвет – Поморие.

 

2.4. Кандидатите за съдебни заседатели, които отговарят на изискванията на ЗСВ, следва в срок до 27.09.2024г. да подадат в Общински съвет – Поморие, заявление по образец, към което прилагат документите, посочени в чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт, както следва:

– подробна автобиография, подписана от кандидата;

– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

– медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

– данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки;

– мотивационно писмо;

– писмено съгласие;

– декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

– документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

2.5.Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

 

2.6.Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

2.7.Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание като провежда събеседване с тях. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 29.10.2024г. в зала №2.

 

2.8.Комисията съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

 

 1. На основание чл.60, ал.1 от АПК поради ограничените срокове за предлагане и одобряване на кандидати за съдебни заседатели, предвид необходимостта от допълване квотата съдебни заседатели допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.18. от дневния ред:„ОС-682/19.06.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 240/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.1, ал.1, т.1 от Правилника за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на община Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди на следните лица, подали заявления:

 

По заявление с рег. №ОС-543/10.05.2024г. от Петко Димов от гр.Ахелой, общ.Поморие – еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

По заявление с рег. №ОС-599/27.05.2024г. от Мюмюн Сюлейман от с.Косовец, общ.Поморие – еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на  500,00 /петстотин/ лева.

 

По заявление с рег. №ОС-645/12.06.2024г. от Софка Михайлова от гр.Каблешково, общ.Поморие – еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

По т.19. от дневния ред:„ОС-683/19.06.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица при раждане, осиновяване и отглеждане на деца на територията на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 241/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.1, ал.1, т.4 от Правилника за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на Община Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица при раждане, осиновяване и отглеждане на деца на територията на Община Поморие на следните лица, подали заявление – декларация:

 

По заявление – декларация с рег. №576/17.05.2024г. от  Кристина Бачева от гр.Каблешково, общ.Поморие – отпускане и изплащане по банков път на еднократна парична помощ в размер на 750,00 /седемстотин и петдесет/ лева.

 

По заявление – декларация с рег. №643/12.06.2024г. от Вержиния Прашанова от гр.Поморие – отпускане и изплащане по банков път на еднократна парична помощ в размер на  933,00 /деветстотин тридесет и три/ лева.

 

По заявление – декларация с рег. №644/12.06.2024г. от Борислава Иванова от гр.Поморие – отпускане и изплащане по банков път на еднократна парична помощ в размер на 750,00 /седемстотин и петдесет/ лева.

 

По заявление – декларация с рег. №674/17.06.2024г. от Магдалена Пейкова от гр.Поморие – отпускане и изплащане по банков път на еднократна парична помощ в размер на 660,00 /шестстотин и шестдесет/ лева.

 

По т.20. от дневния ред:„ОС-693/21.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на технически проект по част: „Организация на движението“ за обект: „Въвеждане на забрана за движение на автобуси по ул.„Мусала“ гр.Поморие“.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 242/27.06.2024г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.5 от ЗУТ, Наредба № 18 от 23 юли 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, Общински съвет – Поморие съгласува технически проект по част: „Организация на движението“ за обект: „Въвеждане на забрана за движение на междуградските автобуси по улица „Мусала“ в гр.Поморие“, като се въвежда забрана за преминаване на автобуси по улицата, с изключение на тези, които обслужват линиите на градския транспорт, с цел подобряване организацията и безопасността на движението.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие разпорежда предварително изпълнение на настоящото решение, за да се защитят особено важни обществени интереси, поради непрекъснато растящия трафик, особено през летния период и неотложността от подобряване организацията и безопасността на движението по улица „Мусала“ в гр.Поморие.
 3. Възлага на Кмета на община Поморие, след влизане в сила на настоящото решение, да издаде заповед и въведе утвърдената организация на движение по улица „Мусала“ в гр.Поморие, считано от 01.07.2024г.

 

По т.20.1. от дневния ред:„ОС-704/25.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 03.07.2024 г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 243/27.06.2024г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 3 от  НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие

 

 1. Избира Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното годишно общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 03.07.2024 г. от 15:00 ч. на адреса на управление на дружеството бул. „Васил Левски” № 1А, ет. 1, ап. 7

 

 1. Оправомощава Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие по предложенията от дневния ред да гласува по следния начин:

По т. 1 с „против“

 

По т. 2 с „против“

 

По т. 3 с „против“

 

 1. Определя Янчо Илиев – заместник-кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 03.07.2024 г. от 15:00 ч. на адреса на управление на дружеството бул. „Васил Левски” № 1А, ет. 1, ап. 7, при невъзможност на Иван Алексиев-Кмет на Община Поморие да участва лично в общото събрание на съдружниците  „Кабланд” ООД и го управомощава да гласува по дневния ред, съгласно точка две от настоящото решение.

 

 1. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет – Поморие и датата на провеждане на редовното общо събрание на съдружниците на „Кабланд” ООД.

1 коментар

 1. Някой, аджеба ще ни светне ли какво пише в т.3, и какво Решение гласува ОС Поморие?!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *