Решения от 30-то заседание на Общински съвет-Поморие

Решения от 30-то заседание на Общински съвет-Поморие,които ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 05.01.2022 г.:

По т.1. от дневния ред:„ОС-725/03.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно План – сметка за дейностите по чистотата за 2022г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 683/21.12.2021г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.7 и във връзка с т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси одобрява План – сметката за приходите и разходите на дейностите по чистотата през 2022г. съгласно Приложение план – сметка, което е неразделна част от решението.

 По т.2. от дневния ред:„ОС-768/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 9 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 684/21.12.2021г.

I.На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр.2, и 4 от ЗМСМА във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 • 1. Чл.19, ал.1, т.1 се изменя по следния начин:

„т.1. Годишни размери на таксата за битови отпадъци, когато се определя според вида и броя на използваните съдове, съгласно следната таблица:

 

по ред

 

Населено

място

За сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(‰)

Кофи

240 л.

(лв./бр.)

Контейнери

4 куб.м

(лв./бр.)

Контейнери

1100 л.

(лв./бр.)

1 2 3 4 5 6
1. Александрово 135.45 3836.42 619.13 7.5
2. Ахелой 181.91 5159.52 832.04 1.8
3. Бата 136.11 3847.36 622.14 3
4. Белодол 136.65 3856.48 624.65 7
5. Габерово 135.34 3834.60 618.63 4
6. Горица 138.19 3882.03 631.67 4
7. Гълъбец 137.76 3874.74 629.67 7
8. Дъбник 135.02 3829.12 617.13 2
9. Каблешково 135.24 3832.77 618.12 3
10. Каменар 134.68 3823.65 615.62 1
11. Козичино 137.76 3874.74 629.67 10
12. Косовец 137.10 3863.79 626.66 10
13. Лъка 134.25 3816.34 613.61 5.5
14. Медово 135.34 3834.60 618.63 2.7
15. Поморие 222.37 6317.72 1016.42 1.9
16. Порой 136.22 3849.19 622.65 8
17. Страцин 136.65 3856.48 624.65 6.75

 

 • 2. Чл.19, ал.1, т.2 се изменя по следния начин:

т.2. Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване годишно е съгласно следната таблица:

по ред

 

Населено

място

Кофи

240 литра

(бр./год.)

Контейнери

4 куб.м.

бр./год.

Контейнери

1100 литра

бр./год.

1 2 3 4 5
1. Александрово 52 52
2. Ахелой 70 70 70
3. Бата 52 52
4. Белодол 52 52
5. Габерово 52 52
6. Горица 52 52
7. Гълъбец 52 52
8. Дъбник 52 52
9. Каблешково 52 52 52
10. Каменар 52 52
11. Козичино 52
12. Косовец 52 52
13. Лъка 52
14. Медово 52
15. Поморие 86 86 86
16. Порой 52 52
17. Страцин 52 52

 

 • 3. Чл.20, ал.1, т.1 се изменя по следния начин:

„т.1 За жилищните и вилните имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия по следната таблица:

по

ред

Населено

място

За сметосъбиране и сметоизвозване

(‰)

За обезвреждане на битовите отпадъци в депа

(‰)

За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(‰)

 

Общо

3+4+5

(‰)

1 2 3 4 5 6
1. Александрово 13 3 2 18
2. Ахелой 4 2 1 7
3. Бата 13.5 10 2 25.5
4. Белодол 22.5 15 5 42.5
5. Габерово 15.5 10 3 28.5
6. Горица 14 10 3 27
7. Гълъбец 10 9 2 21
8. Дъбник 20 13 4 37
9. Каблешково 7.8 1.7 0.4 9.9
10. Каменар 11 1.7 3 15.7
11. Козичино 5 2 2 9
12. Косовец 20 13 3 36
13. Лъка 12 1.4 1 14.4
14. Медово 6 2.5 0.5 9
15. Поморие 1.6 1.35 0.2 3.15
16. Порой 19 11 3 33
17. Страцин 10 7 1 18

 

 • 4. Чл.20, ал.1, т.2 се изменя по следния начин

т.2 За нежилищни и вилни имоти на предприятия и нежилищни имоти на граждани, съгласно следната таблица:

 

 

по

ред

 

Населено

място

 

За сметосъбиране и сметоизвозване

(‰)

 

За обезвреждане на битовите отпадъци в депа

(‰)

За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(‰)

 

Общо

3+4+5

(‰)

1 2 3 4 5 6
1. Александрово 20 8.4 7.5 35.9
2. Ахелой 6 3.7 1.8 11.5
3. Бата 17 10 3 30
4. Белодол 25.5 16 7 48.5
5. Габерово 24 16 4 44
6. Горица 20 10 4 34
7. Гълъбец 14 11 7 32
8. Дъбник 23 15 2 40
9. Каблешково 12 9 3 24
10. Каменар 19.5 10 1 30.5
11. Козичино 8.3 3.3 10 21.60
12. Косовец 29 20 10 59
13. Лъка 16 9 5.5 30.5
14. Медово 6.5 3.3 2.7 12.50
15. Поморие 2.7 2.1 1.9 6.7
16. Порой 35 20 8 63
17. Страцин 14 10 6.75 30.75

 

 • 5. Чл.40, ал.1 се изменя по следния начин:

„(1) За администриране на местни данъци и такси се заплащат следните такси:

Вид услуга Цена в лв.
1.  Издаване на удостоверение за декларирани данни
–        Обикновена услуга – 7 дни 5.00лв.
–        Експресна услуга – 1 ден 10.00лв.
2.  Издаване на удостоверение за платен данък наследство
–        Обикновена услуга – 7 дни 5.00лв.
–        Експресна услуга – 1 ден 10.00лв.
3.  Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.3 ал.2 от Приложение 2 към Закона за местните данъци и такси и данъчна оценка по чл.264 ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  се събира такса за първи обект. За всеки втори, трети и следващ обект се дължи такса в размер на 20% от съответната услуга.
–        за пет работни дни 10.00лв.
–        за три работни дни 25.00лв.
–        за един работен ден 50.00лв.
4.  Издаване на заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ 2.00лв./стр
5.  Издаване на удостоверение за задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
–        Обикновена услуга – 7 дни 10.00лв.
–        Експресна услуга – 1 ден 20.00лв.
6.   Заверка на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 4 от Приложение № 2 към ЗМДТ 5.00лв.
7.  Издаване на  служебна бележка за липса на задължения към Община Поморие
–        Обикновена услуга – 7 дни 5.00лв.
–        Експресна услуга – 1 ден 10.00лв.
8.   Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства 2.00лв.
9.  Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина 5.00лв.

 

 • 6. Досегашният чл.47 се отменя изцяло и се приема нов със следния текст:

Чл.47 (1) За категоризиране и регистриране на места за настаняване се събират следните такси:

1.   Такси за категоризиране на места за настаняване клас „А” /хотели и мотели/
а) до 30 стаи
–          за разглеждане на документи 200.00лв.
–          за вписване в Националния туристически регистър 200.00лв.
б) от 31 до 150 стаи
–          за разглеждане на документи 500.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 500.00лв.
в) от 151 до 300 стаи
–          за разглеждане на документи 900.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 900.00лв.
г) от 301 до 500 стаи
–          за разглеждане на документи 1 250.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 1 250.00лв.
д) над 500 стаи
–          за разглеждане на документи 2 250.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 2 250.00лв.
2.   Такси за категоризиране на места за настаняване клас „Б” /семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции/
а) до 20 стаи
–          за разглеждане на документи 100.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 100.00лв.
б) от 21 до 40 стаи
–          за разглеждане на документи 175.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 175.00лв.
в) от 41 до 60 стаи
–          за разглеждане на документи 370.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 370.00лв.
г) от 61 до 100 стаи
–          за разглеждане на документи 600.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 600.00лв.
д) над 100 стаи
–          за разглеждане на документи 1 750.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 1 750.00лв.
3.  Такси за категоризиране на места за настаняване клас „Б” /Къщи за гости, бунгала и  къмпинги/
Къщи за гости:
–          за разглеждане на документи 10.00лв./на легло
–          за вписване в  Националния туристически регистър 10.00лв./на легло
Бунгала:
–          за разглеждане на документи 8.00лв./на легло
–          за вписване в  Националния туристически регистър 8.00лв./на легло
Къмпинги:
За паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг
–          за разглеждане на документи 5.00лв./бр.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 5.00лв./бр.
За място на палатка в къмпинг
–          за разглеждане на документи 5.00лв./бр.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 5.00лв./бр.

 

(2) За категоризиране на заведения за хранене и развлечения се събират следните такси:

Такси за категоризиране на заведения за хранене и развлечения /самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване/ – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове
1. до 20 места за сядане
–          за разглеждане на документи 75.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 75.00лв.
2. от 21 до 50 места за сядане
–          за разглеждане на документи 125.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 125.00лв.
3. от 51 до 100 места за сядане
–          за разглеждане на документи 250.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 250.00лв.
4. от 101 до 150 места за сядане
–          за разглеждане на документи 400.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 400.00лв.
5. от 151 до 250 места за сядане
–          за разглеждане на документи 600.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 600.00лв.
6. от 251 до 300 места за сядане
–          за разглеждане на документи 700.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 700.00лв.
7. над 300 места за сядане
–          за разглеждане на документи 1 000.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 1 000.00лв.

 (3) За регистрация и вписване в Националния туристически регистър на места за настаняване клас В – стаи за гости и апартаменти за гости се събира такса от 20.00лв. на легло.

(4) За потвърждаване на категория на места за настаняване се заплащат следните такси:

1.Такси за потвърждаване на категория на места за настаняване клас „А“ /хотели и мотели/
а) до 30 стаи 350.00лв.
б) от 31 до 150 стаи 800.00лв.
в) от 151 до 300 стаи 1 600.00лв.
г) от 301 до 500 стаи 2 200.00лв.
д) над 500 стаи 4 000.00лв.
2.   Такси за  потвърждаване на категория на места за настаняване клас „Б” /семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции/
а) до 20 стаи 180.00лв.
б) от 21 до 40 стаи 300.00лв.
в) от 41 до 60 стаи 650.00лв.
г) от 61 до 100 стаи 1 100.00лв.
д) над 100 стаи 3 200.00лв.
3.   Такси за  потвърждаване на категория на места за настаняване клас „Б” /Къщи за гости, къмпинги и бунгала/
Къщи за гости
–          За едно легло 18.00лв./на легло
Къмпинги
–          за паркомясто за автомобил, каравана, кемпер в къмпинг за брой 9.00лв./бр.
–          За място на палатка в къмпинг 9.00лв./бр.
Бунгала
–          За едно легло 14.00лв./на легло

(5) За потвърждаване на категория на заведения за хранене и развлечения се заплащат следните такси:

Такси за потвърждаване на категория  на заведения за хранене и развлечения /самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване/ – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове
а) до 20 места за сядане 130.00лв.
б) от 21 до 50 места за сядане 220.00лв.
в) от 51 до 100 места за сядане 450.00лв.
г) от 101 до 150 места за сядане 720.00лв.
д) от 151 до 250 места за сядане 1 100.00лв.
е) от 251 до 300 места за сядане 1 300.00лв.
ж) над 300 места за сядане 1 800.00лв.

 

 • 7. В чл.48, ал.1, т.3 от таблицата таксата се променя от 120.00лв. на 50.00лв.

 

 • 8. Наредбата влиза в сила от 01.01.2022г.

 

 • 9. На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове разпореждам измененията и мотивите към тях да бъдат публикувани на сайта на Община Поморие.

II.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.3. от дневния ред:„ОС-776/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно добавяне на такса за извършване на техническа услуга на територията на община Поморие към регламентираните услуги в Раздел IV от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 685/21.12.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр. 2, и 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.147а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Поморие приема допълнение в Таблица за цени на техническите услуги към чл.38 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, състоящо се в създаване на точка 14а със следния текст: Издаване на Разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи /съгл. чл.147а от ЗУТ/“, с цена на услугата – 250,00лв.
 2. Допълнението на Наредба №11 – новата точка 14а. към чл.38 да се счита в сила от влизане в сила на настоящото решение.

По т.4. от дневния ред:„ОС-821/10.12.2021г. – Докладна записка от инж.Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр.Поморие, относно годишен план за ползване на дървесина от горските територии, стопанисвани от ОП „ОГСС“ гр. Поморие, собственост на Община Поморие през 2022г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 686/21.12.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.2 и ал.3, чл.7, ал.1 и ал.4, чл.71, ал.6, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Поморие приема обемът на годишното ползване на дървесина през 2022г. в горските територии собственост на Община Поморие в размер на 4 871 пл.м3 ст. маса с клони дървесина в това число;

– Чрез добив и продажба на добитата широколистна дървесина на структури на Община Поморие по цени утвърдени от Общински съвет – Поморие – 500 пл.м3 ст. маса с клони.

– Чрез добив и продажба на свободния пазар на иглолистна дървесина по цени утвърдени от Общински съвет – Поморие –1242 пл.м3 ст. маса с клони.

– Чрез добив и продажба в рамките на Община Поморие за местно население, на широколистна дървесина по цени утвърдени от Общински съвет – Поморие –3129 пл.м3 ст. маса с клони.

 По т.5. от дневния ред:„ОС-822/10.12.2021г. – Докладна записка от инж.Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр.Поморие, относно утвърждаване на нов Ценоразпис, за продажба на дървесина добита от общински горски територии, към Община Поморие, считано от 01.01.2022г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 687/21.12.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и на основание чл.5, ал.1, ал.3 и чл.66, ал.2, т.3, чл.71, ал.1, т.4, чл.71, ал.5, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Поморие приема ценоразпис, както  следва:

         ЦЕНОРАЗПИС

ЗА  ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, АЛ.5, Т.3 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ПО КАТЕГОРИИ И СОРТИМЕНТИ, ДОБИТА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРИ

                                                     ГР. ПОМОРИЕ

   КАТЕГОРИЯ/СОРТИМЕНТ МЯРКА  

ЦЕНА ЗА ПР/ПЛ. М3,

БЕЗ ДДС

1 2  
ИГЛОЛИСТНИ
– ЕДРА –––––––––
– Трупи за бичене > 30 см.
втч Ела пл. мз 90
втч Смърч пл. мз 90
втч Бял бор пл. мз 90
втч Черен бор пл. мз 90
втч Бяла мура пл. мз 90
втч Други, здгл пл. мз 90
– Трупи за бичене от 18 до 29 см.
втч Ела пл. мз 80
втч Смърч пл. мз 80
втч Бял бор пл. мз 80
втч Черен бор пл. мз 80
втч Бяла мура пл. мз 80
втч Други пл. мз 80
– Други
втч Трупи за фурнир пл. мз не се добива
втч Трупи за шперплат пл. мз не се добива
втч Стълбове, пилоти, пилони пл. мз не се добива
втч Технологична дървесина пл. мз не се добива
– СРЕДНА ––––––––-
– Трупи за бичене от 15 до 17 см.
втч Ела пл. мз 60
втч Смърч пл. мз 60
втч Бял бор пл. мз 60
втч Черен бор пл. мз 60
втч Други пл. мз 60
– Други
втч Обли греди пл. мз 45
втч Минни подпори пл. мз 45
втч Тунелни подпори пл. мз не се добива
втч Минни таванки пл. мз не се добива
втч Технологична дървесина пр. мз 55
втч Други пл. мз не се добива
– ДРЕБНА ––––––––-
втч Ритловици пл. мз 50
втч Саръци пл. мз 50
втч Технологична дървесина
втч Други /дърва 2м. пр. мз 42
– ДЪРВА ––––––––-
втч Технологична дървесина пр. мз 45
втч ОЗМ пл. мз не се добива
втч Дърва 1м. пр. мз 40
втч Други пр. мз 44
ШИРОКОЛИСТНИ
– ЕДРА ––––––––- пл. мз не се добива
– Трупи за шперплат пл. мз не се добива
втч Букови пл. мз не се добива
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Трупи за фурнир пл. мз не се добива
втч Букови пл. мз не се добива
втч Дъбови пл. мз не се добива
втч Ясен пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Трупи за бичене > 30 см.
втч Букови пл. мз 80
втч Дъбови пл. мз 120
втч Ясен пл. мз не се добива
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Липа пл. мз не се добива
втч Явор пл. мз не се добива
втч Върба пл. мз не се добива
втч Акация пл. мз 80
втч Церови пл. мз 80
втч Редки дървесни видове пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Трупи за бичене от 18 до 29 см.
втч Букови пл. мз 70
втч Дъбови пл. мз 70
втч Церови пл. мз 50
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Липа пл. мз 50
втч Акация пл. мз 50
втч Редки дървесни видове пл. мз не се добива
втч Ясен пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Траверси пл. мз не се добива
втч Бук пл. мз 90
втч Дъб пл. мз 140
втч Церови пл. мз 60
втч Други пл. мз не се добива
– Тунелни подпори пл. мз 45
втч Други пл. мз не се добива
– Технологична дървесина
втч Технологична дървесина пл. мз не се добива
– СРЕДНА ––––––––- пл. мз
– Трупи за бичене от 15 до 17 см. пл. мз не се добива
втч Букови пл. мз не се добива
втч Дъбови пл. мз не се добива
втч Церови пл. мз не се добива
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Акация пл. мз не се добива
втч Липа пл. мз не се добива
втч Кестен пл. мз не се добива
втч Редки дървесни видове пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Технологична дървесина
втч Букова пр. мз 33
втч Дъбова пр. мз 43
втч Тополова пр. мз не се добива
втч Акациева пр. мз 33
втч Церова пр. мз 43
втч Върба пр. мз не се добива
втч Други пр. мз 43
– Греди обли
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Акациеви пл. мз 45
втч Други пл. мз не се добива
– Минни подпори
втч Акациеви пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– Минни скари
втч Други пл. мз не се добива
– Колове за лозя
втч Акациеви пл. мз 60
втч Други пл. мз не се добива
– Други пл. мз
втч Други пл. мз не се добива
– ДРЕБНА ––––––––-
– Технологична дървесина.
втч Букова пр. мз 43
втч Дъбова пр. мз 43
втч Тополова пр. мз не се добива
втч Акациева пр. мз 33
втч Церова пр. мз 43
втч Други пр. мз 43
– Мертеци
втч Тополови пл. мз не се добива
втч Акациеви пл. мз 45
втч Други пл. мз не се добива
– Колове пл. мз 50
втч Други пл. мз 50
– ДЪРВА ––––––––-
– Технологична дървесина.
втч Букова пр. мз 33
втч Дъбова пр. мз 51
втч Тополова пр. мз не се добива
втч Акациева пр. мз 33
втч Церова пр. мз 51
втч Други пр. мз 33
– ОЗМ пл. мз не се добива
втч Дъбови пл. мз 55
втч Букови пл. мз 55
втч Церови пл. мз 55
втч Тополова пл. мз 45
втч Върбова пл. мз 45
втч Редки дървесни видове пл. мз не се добива
втч Други пл. мз не се добива
– ДЪРВА
 Широколистни – меки,в т.ч.  кгбр, мжд, липа пр. мз 30
Широколистни – твърди, местно население пр. мз 45
втч Акация пр. мз 45
втч Други пр. мз 45
Широколистни – твърди  в т.ч. акация и др., свободна продажба пр. м3 48
Вършина- всички видове пр. мз 10

  2.Новият ценоразпис влиза в сила от 01.01.2022г.

   3.Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.6. от дневния ред:„ОС-827/14.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно удължаване на срока за погасяване на договор за кредит № 1199 от 15.10.2020 г. към ФОНД ФЛАГ ЕАД.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 688/21.12.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се удължи срока за погасяване на главницата по Договор за кредит № 1199/15.10.2020 г., Анекс №1/25.02.2021 г. и Анекс № 2/29.06.2021 г. към него, като дължимата на 25.03.2022 г. главница в размер на 1 737 450,00 лева става дължима и платима на 25.12.2022 г., както следва в т.1:

т.1 Условия за погасяване: Срок на погасяване – до 25.12.2022 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

т.2 Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за Анекс към договор за кредит № 1199/15.10.2020 г., да го подаде в офиса на ФОНД ФЛАГ ЕАД, да подпише Анекс към договор за кредит № 1199/15.10.2020 г., както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 По т.7. от дневния ред:„ОС-834/15.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за определяне на терен изграждане паметник на кан Тервел на територията на община Поморие, гр. Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 689/21.12.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие одобрява поставянето на паметник на кан Тервел в гр. Поморие, като определя терен в кв.116, УПИ-V по регулационния план на гр. Поморие, с отреждане за озеленяване, идентичен с поземлен имот с идентификатор 57491.505.71, одобрен със Заповед РД-18-36/29.04.2009г., на Изпълнителен директор на АГКК.
 2. Възлага на Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

 По т.8. от дневния ред:„ОС-724/03.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на Наредба №10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приета с Решение №1099/29.03.2019г. на Общински съвет – Поморие и приемане на нова наредба.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 690/21.12.2021г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.51а, ал.4 и чл.54а от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие:

 1. Отменя досега действащата Наредба №10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приета с Решение № 1099/29.03.2019 г. на Общински съвет – Поморие.
 2. Приема нова Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.
 3. Възлага на Кмета на община Поморие последващи съгласно закона действия в изпълнение на решението.
 4. Наредбата влиза в сила от влизане в сила на настоящото решение.

 По т.9. от дневния ред:„ОС-801/30.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори 00833.5.120 и 00833.5.121 по КККР на гр.Ахелой, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 691/21.12.2021г.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.1 от ЗУТ, чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ, дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти (ПИ): 00833.5.120 и 00833.5.121 по КККР на гр.Ахелой, община Поморие.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти (ПИ): 00833.5.120 и 00833.5.121 по КККР на гр.Ахелой, община Поморие, като се обособи урегулиран поземлен имот в частите на ПИ 00833.5.120 и ПИ 00833.5.121 по КККР на гр.Ахелой, които попадат в предвижданията на ТУП на община Поморие, с цел промяна предназначението на собствена земеделска земя, с отреждане „за жилищни сгради“, в устройствена зона 1/Жм – жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване. Застрояването е свободно, показано с ограничителни линии, с градоустройствени показатели: П застр. – макс.60%, Кинт. – до 1,2; П озел. – мин. 40%, (1/2 за дървесна растителност), Н – до 10м (до 3ет.), паркиране в рамките на имотите.

Разрешава на „Станден и Ко“ ООД да възложи изработването на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти (ПИ): 00833.5.120 и 00833.5.121 по КККР на гр.Ахелой, община Поморие.

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.10. от дневния ред:„ ОС-819/09.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти №BG05SFOP001-2.025 ,,Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос 2 ,,Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 692/21.12.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение на Община Поморие като ПАРТНЬОР на НПО „Еркешки корени“, който е КАНДИДАТ по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ и за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньорът отговаря.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде партньор и да осигури сътрудничество на кандидата НПО „Еркешки корени“ с цел подкрепа в подаването на проектното предложение.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването на проектно предложение, при спазване указанията на насоките за кандидатстване по Процедура № BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.
 4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 По т.11. от дневния ред:„ОС-820/09.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на План за действие на Община Поморие в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023 г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 693/21.12.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.5, ал.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Поморие приема „План за действие на Община Поморие в изпълнение на Областна стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023).“

По т.12. от дневния ред:„ОС-824/10.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие за предоставяне на целева субсидия на Стефани Илиева Чучукова за участие в 20th European youth rapid&blitz championship U-8, 10, 12, 14, 16, 18 (Европейско младежко първенство no бърз и блиц шах 2021г.)“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 694/21.12.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т,23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави целева субсидия, в размер на 1 500,00 (хиляда и петстотин лева) на г-жа Елена Кирилова Пресолска, родител на Стефани Илиева Чучукова за участие в 20th European youth rapid&blitz championship U-8, 10, 12, 14, 16, 18 (Европейско младежко първенство по бърз и блиц шах 2021г.), гр.Нови Сад (Сърбия), за периода 25.12.2021г. – 31.12.2021г., като средствата се осигурят от Спортен календар 2021г., т.11 – Награждаване на 10-те най-добри спортисти на Община Поморие 2021.
 2. Поради краткият срок до датата на провеждане на Европейско младежко първенство по бърз и блиц шах 2021г. гр. Нови Сад, на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.13. от дневния ред:„ОС-825/13.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно допълнителна субсидия за проектиране на сграда с идентификатор 57491.502.205.2 във връзка с кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 695/21.12.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с кандидатстване от страна на Местна инициативна група Поморие по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година, Общинският съвет дава своето съгласие Община Поморие да отпусне субсидия в размер на 1300 лева за допълнително проектиране на административна, делова сграда с идентификатор 57491.502.205.2 по КККР на гр. Поморие.

 По т.14. от дневния ред:„ОС-826/13.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно устройството и дейността на Общинските предприятия.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 696/21.12.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие – Възлага на Кмета на Община Поморие да предприеме необходимите действия за промяна в Правилника за организацията и дейността на ОП „Социално обслужване“, Правилника за организацията, дейността и структурата на Общинско Предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ – Поморие, Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство комунални и строително-ремонтни дейности“ – Поморие и Правилника за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – гр. Поморие, като уеднакви сроковете за назначаване на директорите на общинските предприятия, като същите бъдат назначавани с индивидуален трудов договор за срок до четири години, след провеждане на конкурс.
 2. Общински съвет – Поморие, взема решение Директора на ОП „СУОИ“ и Директора на ОП „БКСРД“ да заемат длъжностите си до провеждане на конкурс и възлага на Кмета на Община Поморие да предприеме необходимите действия за организацията и провеждането на конкурсите за избор на директори на посочените предприятия.

По т.15. от дневния ред:„ОС-829/14.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2022г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 697/21.12.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози Общински съвет – Поморие

Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Поморие, считано от 01.01.2022г. както следва:

 

Минимални цени на километър Максимални цени на километър
Дневна 1.95 лв./км 2.45 лв./км
Нощна 2.45 лв./км 2.95 лв./км

По т.16.1. от дневния ред:„ОС-843/20.12.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на средства за финансова подкрепа на Станимир Емануилов Кабадаиев за поставяне на миоелектрична протеза, консумативи и лечение.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 698/21.12.2021г.

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Станимир Емануилов Кабадаиев от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за поставяне на миоелектрична протеза, консумативи и лечение в размер на 3000,00 /три хиляди/ лева, като сумата бъде преведена по банковата сметка посочена в представената служебна бележка от Юробанк България АД.

2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение с цел своевременното предоставяне на финансовата помощ предвид многото предстоящи празнични и почивни дни.