Свободно работно място за психолог

Център за обществена подкрепа – гр. Поморие, обявява свободно работно място за длъжността „Психолог” за неопределено време, непълно работно време – 4 часа.

Длъжност, звено, териториално звено:

Психолог, ОП „Социално обслужване” – Поморие, „Център за обществена подкрепа” – Поморие.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на хуманитарните науки: „Психология”.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Предоставя социални услуги свързани с обучение, терапия и консултиране на децата,  техните близки и родители за преодоляване на емоционални, поведенчески и др. кризи в развитието, влияещи негативно върху качеството на живот на потребителя. Провежда индивидуални и групови психологически консултации и обучения. Изготвя индивидуална оценка на потребностите на потребителя; Разработва индивидуални планове за подкрепа при предоставяне на социални услуги; Оказва психологическа подкрепа и терапия на потребители с увреждания. Подкрепя потребителите за справяне с възникнали кризи. Използва в работата си утвърдени психологически методи и подходи за правилното идентифициране на проблематиката и реализиране на навременна и специализирана подкрепа за потребителя. Оказва индивидуална и групова психологична помощ, провежда консултации, семейни сесии, кризисни интервенции, участва в дейности по превенция на изоставянето на деца, превенция на негативни социални явления, като агресия между децата в ученическа възраст, сред подрастващите, превенция на зависимости и др.

Участва в разработване и провеждане на програми и обучения, свързани с потребители на социалната услуга; Попълва отчетна документация в досиетата на потребителите на социални услуги свързана с проведените с тях дейности. Изготвя доклади за работата си. Прилага в работата си основните законови и подзаконови нормативни актове от сферата на социалните услуги;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • да притежават опит в работата с деца в риск по смисъла на ЗЗД, деца със специални потребности и техните семейства;
 • да познават етичния кодекс за работа с деца;
 • да умеят да работят в екип;
 • да умеят да планират и приоритезират работата си;
 • да притежават много добра компютърна грамотност при работа с MSOffice – Word, Excel, др. продукти на Microsoft Office.
 • опит в сферата се счита за предимство;
 • сертификати, удостоверяващи придобити допълнителни умения и квалификации по основни направления;

Други условия:

 • трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1 от КТ – за неопределено време и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, (срок на изпитание – 6 месеца в ползва на работодателя), и чл. 138, ал. 1 от КТ – непълно работно време – 4 часов работен ден.
 • транспортни разходи за пътуващи служители от населени места извън гр. Поморие, се изплащат от работодателя на 85 % от цената на билета за междуградски транспорт.
 • основна заплата: 568 лв.
 • допълнителни възнаграждения: начисления върху основната заплата, клас прослужено време 1% на година професионален опит придобит по специалността + 3% СБКО.
 • полагаем платен годишен отпуск: 20 дни
 • работно време – 4 часов работен ден, при петдневна работна седмица, от 13:00ч. до 17:00ч.

Начин за кандидатстване и подбор на кандидати:

 • етап – подбор по документи (Европейски формат на автобиография и мотивационно писмо);
 • етап – с допуснатите кандидати от първи етап се провежда интервю/събеседване;

Място и срок за подаване на документи:

ОП ”Социално обслужване” гр. Поморие, ул. „Солна” № 15,

ЧР – Антоанета Илиева, тел.: 0596/22351;

Управител ЦОП – Григор Йорданов: 0882420038; 0596/32435

Всеки работен ден, от 08:30ч. до 12:30ч. и 13:00ч. до 17:00ч.

Краен срок за подаване на документи: 02.09.22г. вкл.