Център за обществена подкрепа гр. Поморие обявява свободно работно място за социален работник

Център за обществена подкрепа – гр. Поморие, обявява свободно работно място за длъжността „Социален работник в социална услуга”

Длъжност, звено, териториално звено:
Социален работник в социална услуга, ОП „Социално обслужване” – Поморие, „Център за обществена подкрепа” – Поморие.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:
Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на хуманитарните науки: „Социални дейности”, „Социална педагогика”.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Провежда социална работа по методики според конкретния случай с деца и техните семейства, потребители на ЦОП – Поморие. Изготвя индивидуална оценка на потребностите на потребителя на соц. услуги; Разработва индивидуални планове за подкрепа при предоставяне на социални услуги; Осъществява социална работа по индивидуален случай на деца в риск и техните семейства; Работи на терен и извършва мобилна социална работа; Участва в разработване и провеждане на програми и обучения, свързани с деца, маргинални групи и др. потребители на социалната услуга в общността; Консултира, обучава, придружава, посредничи и работи с деца в риск, в определени случаи и с деца със специални потребности, деца с противообществени прояви и техните семейства. Попълва отчетна документация в досиетата на потребителите на социални услуги свързана с проведените с тях дейности. Изготвя доклади за работата си. Участва в процеса на социална интеграция, адаптация и придобиване на различни социални умения от детето и родителите. Прилага в работата си основните законови и подзаконови нормативни актове от сферата на социалните услуги;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
– да притежават опит в работата с деца в риск по смисъла на ЗЗД, деца със специални потребности и техните семейства;
– да познават етичния кодекс за работа с деца;
– да умеят да работят в екип;
– да умеят да планират и приоритезиране работата си;
– да притежават много добра компютърна грамотност при работа с MSOffice – Word, Excel, др. продукти на Microsoft Office.
– опит в сферата се счита за предимство;
– сертификати, удостоверяващи придобити допълнителни умения и квалификации по основни направления;

Други условия:
• срочен трудов договор на основание чл. 68, ал.1, т.1 от КТ – за определен срок – 2 години и във връзка с чл. 70 от КТ (срок на изпитание – 6 месеца в ползва на работодателя).
• транспортни разходи за пътуващи служители от населени места извън гр. Поморие, се изплащат от работодателя на 85 % от общата сума за пътни разходи.
• основна заплата: 1065 лв.
• допълнителни възнаграждения: начисления върху основната заплата, клас прослужено време 1% на година + 3% СБКО.
• полагаем платен годишен отпуск: 20 дни
• работно време – 8 часов работен ден, при петдневна работна седмица, от 08:30ч. до 17:00ч. (обедна почивка от 12:30ч. -13:00ч.)

Начин за кандидатстване и подбор на кандидати:
1 етап – подбор по документи (Европейски формат на автобиография и мотивационно писмо);
2 етап – с допуснатите кандидати от първи етап се провежда интервю/събеседване;

Място и срок за подаване на документи:
ОП ”Социално обслужване” гр. Поморие, ул. „Солна” № 15,
ЧР – Антоанета Илиева, тел.:
Управител ЦОП – Григор Йорданов:
Всеки работен ден, от 08:30ч. до 12:30ч. и 13:00ч. до 17:00ч.
Краен срок за подаване на документи: 21.04.22г. вкл.