54-то заседание на Общински съвет- Поморие ще се проведе на 07.09.2023 г.

Петдесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Поморие  ще се проведе на 07.09.2023г. /четвъртък/, от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за дневен ред:

1.ОС-583/17.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 година на Община Поморие.

2.ОС-613/28.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2023г.

3.ОС-562/11.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имоти – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлени имоти с идентификатори 57491.601.938 и 57491.601.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар.

4.ОС-563/11.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за предоставяне на помещение с предназначение – самостоятелен обект за офис, намиращо се в гр. Поморие, ул. „Солна” № 15, етаж 1 в административна сграда /бивш „Медицински пансионат”/ за нуждите на Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Поморие”.

5.ОС-574/15.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ V-286 кв.74 по регулационния план на с.Козичино, общ.Поморие.

6.ОС-575/15.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 47651.501.290 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Медово, общ.Поморие.

7.ОС-576/15.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІV-311 кв.19 по регулационния план на с.Страцин, общ.Поморие.

8.ОС-587/17.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор по подмярка 19.2 на Мярка 19 за проект „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“ и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие”.

9.ОС-588/17.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор по подмярка 19.2 на Мярка 19 за проект „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“ и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие“.

10.ОС-592/18.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор по подмярка 19.2 на Мярка 19 за проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях – улица „Морска“ в участъка от ул. „Г. Кондолов“ в посока изток, до края /тупик/, гр. Поморие“.

11.ОС-593/18.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор по подмярка 19.2 на Мярка 19 за проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях – улица „Морска“ в участъка от ул. „Г. Кондолов“ в посока изток, до края /тупик/, гр. Поморие“.

12.ОС-597/21.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023г. – поземлен имот с идентификатор 27440.6.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Белодол, общ.Поморие.

13.ОС-602/23.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на общински имот, съставляващ УПИ IX-281 кв.30 по регулационния план на с.Гълъбец, общ.Поморие.

14.ОС-603/23.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на общински имот, съставляващ УПИ ХХ-25 кв.17 по регулационния план на с.Дъбник, общ.Поморие.

15.ОС-605/23.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХVІІІ-222 кв.25 по регулационния план на с.Гълъбец, общ.Поморие.

16.ОС-608/24.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване с Концепция за интегриране териториални инвестиции по Програма ,,Развитие на регионите“ 2021-2027.

17.ОС-612/25.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за промяна на предназначението на бивш имот ПИ 47651.10.75 и част от бивш ПИ 47651.10.95, като част от ПУП-ПРЗ за УПИ I (ПИ 47651.10.59), ПИ 47651.10.95, ПИ 47651.10.75, ПИ 47651.10.88 и ПИ 47651.10.66 по КК на с.Медово, община Поморие, както и решение за обявяване на обект: Второстепенна улица, представляваща ПИ с ид. 47651.10.167 по КККР на с.Медово, местност Над село, за обект от първостепенно значение и включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Поморие за 2023 г.

18.ОС-615/28.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2023г.

19.ОС-549/01.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД-Бургас, което ще се проведе на 13.09.2023 г. от 10:30 ч. или на определената като резервна дата 27.09.2023 г. от 10:30 ч.

20.ОС-551/03.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване па проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот идентификатор 57491.18.216, в м.Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“.

21.ОС-581/16.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на технически проект за обект: „Реконструкция на паркинг пред супермаркет „Мега“ в УПИ I, кв.231 по плана на гр.Поморие, община Поморие“.

22.ОС-582/16.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на предварителен проект за обект: „Проектиране на промяна организацията на движение (посочност) и актуализация ГПОД в частта му на кв.„Св. Георги“ на територията на гр.Поморие, част: пътна- организация на движението“.

23.ОС-584/17.08.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчет за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии /мандат 2019–2023г./ за периода 01.01.2023г. – 53-то заседание, проведено на 01.08.2023г. и приемане отчет за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии, мандат 2019-2023г. за периода от 1-то заседание, проведено на 01.11.2019г. до 53-то заседание, проведено на 01.08.2023г. включително.

24.ОС-595/21.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимален брой ученици по Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2023/2024 г.

25.ОС-596/21.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане окончателната мрежа на училищата, детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие ­ Общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2023/2024 година.

26.ОС-607/24.08.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти, Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“.

27.ОС-618/29.08.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Друми Друмев за медицински нужди и рехабилитация.

28.ОС-619/29.08.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Надка Стрезова за медицински нужди и рехабилитация.

29.ОС-620/29.08.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Златин Стоянов за медицински нужди и рехабилитация.

30.ОС-621/29.08.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Кадрие Хасан за медицински нужди и рехабилитация.

31.ОС-622/29.08.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Златка Ганчева за медицински нужди и  рехабилитация.

32.ОС-623 – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 66,67,68 и 69 по регулационния план на гр.Ахелой, община Поморие и обособяване на урегулиран поземлен имот, отреден за строителство на КПС.

33.ОС-626/30.08.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на средства за финансова подкрепа на Диляна Николова за неотложно, животоспасяващо лечение на детето Мария Атанасова.

34.ОС-629 – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 944, 945 и 952 по регулационния план на гр.Поморие /поземлен имот с идентификатор 57491.501.507 по кадастрална карта/.

35.Текущи.