Управителят на МБАЛ – Поморие с доклад до общинските съветници за извършената работа 07.06.2021 г. – 31.01.2022 г.

Само няколко часа, преди обявеното обществено, стана известен докладът на управителя на МБАЛ Поморие, във връзка с инициирана гражданска подписка, относно предприетите оздравителни мерки и стабилизиране на финансовото състояние на болницата. От него става видно какво е извършено в периода 07.06.2021 г. – 31.01.2022 г. и какво предстои.

 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПОМОРИЕ” ЕООД

адрес: гр.Поморие, ул.”Проф.П.Стоянов” 1;
тел:0890115201; 0890115202;0890115203

===============================================================

ДО

Г-Н  АДАМ АДАМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Г-Н ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ЦЕЛИ ЗА ПЕРИОД  07.06.2021 г. – 31.01.2022 г.

от
д-р Кирил Хинов – управител на МБАЛ „Поморие” ЕООД

 

Уважаеми г-н Адамов,

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Уважаеми г-н Алексиев,

При постъпването ми като временно изпълняващ длъжността управител на МБАЛ „Поморие” ЕООД голяма част от персонала (в т.ч. кардиолог, ендокринолог, пулмолог, гастроентеролог) напуснаха по собствено желание, което доведе до закриване на клинични пътеки, респективно намаляване на финансовия приход на болничното заведение и пълна неокомплектованост на отделенията.

Направи ми впечатление, че лекарите на частните практики и работещите към МЦ 1- Поморие по различните специалности, биха могли да бъдат в полза на МБАЛ Поморие, с цел пълна окомплектованост от специалисти в съответните отделения. Тази идея бе включена и в стратегията ми за развитие на лечебното заведение, което съблюдавам и до ден днешен.

Какво постигнахме от  официалното ми встъпване в длъжност до момента:

 • Пълна окомплектованост на персонала в Рентгеново отделение – привлечен бе лекар от гр. София, със специалност образна диагностика и двама рентгенови лаборанти, от гр. Варна и гр. Поморие. По този начин отделението има готовност за 24-часов режим на работа.
 • Във Вътрешно отделение са назначени:

– Специалист кардиолог, привлечен на работа от гр. Сандански;

– Специалист кардиолог, привлечен от Окръжна болница „Света Анна” София. (В момента е на специализация в Германия, за собствена сметка, по специалности – „кардиорехабилитация” и „пост-ковид рехабилитация”);

– Лекар ендокринолог – жена на 33 г., специализирала и работила в Германия. (Очакваме регистрацията ѝ в НЗОК, за да може да започне да изпълнява служебните си задължения и да извършва прегледи в МЦ 1 Поморие).

 • Назначен е лекар гастроентеролог – жена на 30 г., работила в болница Пирогов – София. (Назначаването е считано от 28.02.2022 г., поради нуждата от спазване на срок на предизвестие за напускане на старото работно място).
 • Назначен е лекар пулмолог, привлечен от Специализирана болница за онкологични заболявания гр.София. (Назначаването е считано от месец април 2022 г., поради явяване за втора специалност по онкология).
 • Назначени са 3 /три/ медицински сестри – една към Вътрешно отделение, една в Хирургично отделение и една временно изпълняваща длъжността Главна медицинска сестра, както и 1 бр. акушерка за АГО
 • Назначен е медицински секретар в КОВИД-сектор към Вътрешно отделение, за облекчаване работата на медицинските сестри.
 • Назначени са 5 броя санитари
 • До края на м. март 2022 г. ще направим всичко възможно за възстановяване на закритото Детско отделение.
 • След проведени разговори с ръководството на Община Поморие, решихме да възстановим предишната структура на болница Поморие, за което се запознахме с плановете и чертежите на лечебното заведение. Взехме решение да възстановим старото разпределение на кабинетите, регистратурата, лабораторията, болнична аптека и поликлиниката (Медицински център), тъй като освен че са по-функционални, отговарят и на всички изисквания на МЗ.
 • Поради усложнената епидемиологична обстановка и огромния поток от пациенти, които чакаха ред за записване на час при общопрактикуващите лекари всяка сутрин, бяхме принудени да открием безплатен триажен кабинет, с помощта на Община Поморие, към МБАЛ Поморие. След обединяването на МЦ 1 Поморие и МБАЛ Поморие, бе разкрита и КОВИД-зона за извършване на безплатни прегледи / тестове / манипулации . Назначени са лекар и специалист по здравни грижи, които да обслужват пациентите според изискванията на РЗИ – Бургас.
 • Сключихме договор за съвместна дейност с водеща в България медико-диагностична лаборатория „Кандиларов”, която е част от групата Лимбах – най-голямата лаборатория в Германия. За тяхна сметка е направен ремонт на предоставеното им помещение. Лабораторията е снабдена с модерна високотехнологична медицинска апаратура и оборудване и ще бъдат извършвани широк диапазон от различни тестове в областта на: Клинична лаборатория, Вирусология, Серология, Имунология, Имунохематология, Микробиология, Молекулярна биология, Паразитология и др. направления в медицината.
 • Като управител на МБАЛ Поморие, за мен не на последно място е важен персоналът, затова сключихме Застраховка живот с покрит риск от КОВИД-19 инфекция. На заболели служители се изплаща според това дали е на домашно лечение или болничен престой сумата от 500 до 750 лв., като при нещастен случай на близките се изплаща сумата от 5000 лв.
 • След проведени разговори с главната сестра установихме, че е крайно нужно  персоналът да бъде снабден с работно облекло, който не е получавал години наред, а заслужава. Затова сме предвидили сумата от 15 000 лв., взети са мерки на служителите и всичко е в ход.
 • Храненето представлява важна част от оздравителния процес на болните и трябва да е съобразена с диетата на пациентите ни. След няколко рапорта от началник отделения, относно качеството и количеството на храната, избрахме след консултации и оферти да сключим договор с нова фирма-доставчик на храна за пациентите, която отговаря на всички изисквани от нас критерии с най-добро съотношение цена / качество/ количество.
 • Почистихме част от подземието, което беше превърнато с годините в „бунище за отпадъци”. Там се намира стерилизацията, която е морално остаряла и генерира много разходи за ремонти. Събрали  сме оферти и предложения за закупуването на нова такава система.
 • Почистването е предпоставка и е част от следващата стъпка за реализацията на създаването на кабинети по физиотерапия и рехабилитация.
 • При постъпването ми КОВИД-сектора към Вътрешно отделение заварих в окаяно състояние. Направихме му частични ремонти, в рамките на финансовите ни възможности, почистихме го и дезинфекцирахме щателно и така отделението придоби по-приятен вид. 

ФИНАНСОВА ЧАСТ 

С встъпването ми в длъжност се извърши пълна проверка във финансово – счетоводната част на дейността на дружеството. Заплатих за одитна проверка и сключих договор с външна счетоводна фирма за още по-стриктен контрол. При постъпването ми, нивото на заплатите на персонала беше изключително ниско, неотговарящо на изискванията на закона, под социалния минимум. Имаше и неизплатени трудови възнаграждения – 40% от месец февруари 2018 г. и обезщетения от 2019 г. и 2020 г.

1.Започна поетапно увеличение на трудовите възнаграждения, както следва:

 • На лекарите – началник отделения:

от 950,00 лв. на 1500,00 лв., а от м. февруари 2022г. – 2500,00 лева.

 • На лекарите:

от 850,00 лв. на 1500,00 лв., а от м. февруари 2022 г. – 2000,00 лв.

 • На старшите медицински сестри:

от 850,00 лв. на 1000,00 лв.

 • На медицинските сестри и акушерки:

от 660.00 лв. на 850,00 лв.

 • За шофьорите е добавено ДМС за дейност по поддръжка на болницата и така основните заплати станаха от 650,00 лв. на 900,00 лв.
 • Издадена е Заповед, на основание на която при положителен финансов резултат на отделенията, всеки Началник отделение да има възможността да разпределя 40% от месечната печалба между служителите в повереното му отделение за още по-голям стимул и регулиране на разходите.
 1. За осигуряване на средства за покриването на разходите на болницата е извършено следното:
 • Осигурено е изплащане на надлимитната дейност за 2017 г. и 2018 г. в размер на 61 863,00 лева.
 • Осигурено е получаването на допълнителни суми от РЗОК за работа при неблагоприятни условия в епидемична обстановка в размер на 108 357,00 лева.
 • Завишен е лимитът за стойностите за заплащане на дейността на болницата от НЗОК. Завареният лимит беше 78 452,00 лева. Първоначално беше завишен на 149 445,00 лева, към момента е 212 601,00 лева.

За изпълнението на горепосочения лимит е необходимо преструктуриране и оптимизиране дейността на болницата. За тази цел е необходимо ефективно използване на интегрирана информационна система. Поради тази причина е сключен договор с фирма „Гама консулт – Калинин, Прокопиев и сие“ СД и сме заплатили нужната първоначална вноска. Това е с цел за разширяване функциите на използваната досега система в болницата. Това ще подпомогне за функционирането и информираността на всички звена на лечебното заведение, за подобряване връзката между тях, както и за изключителната отчетност на приходи и разходи. Новата програма включва и безвъзмездното ѝ ползване от общопрактикуващите лекари (ползата е относно: запазване на часове на пациентите, използване на образна диагностика и  резултати от лабораторни изследвания, следене на състоянието на хоспитализирани пациенти).

 1. За повишаване на качеството на медицинските услуги в отделение „Образна диагностика“ стартира процедура по ЗОП за закупуване на нов цифров рентген.
 1. Като резултат от досегашната си дейност мога да посоча финансовия резултат на дружеството от предварителния Годишен отчет, а именно:

– МБАЛ „Поморие” ЕООД приключва 2021г. със счетоводна /предварителна/ печалба – 109 хил. лв., при загуба от 44 хил. лв. за 2020 г.

– Значително занижаване на просрочените краткосрочни задължения – от 79 хил. лв за 2020 г. на 37 хил. лв. за 2021 г. Част от тези задължения – 20 хил. лв. са изплатени през януари 2022 г.

5.Основен момент в преструктурирането на дейността при предлагане на медицински услуги на населението е придобиването на 60 % от капитала на МЦ – 1 Поморие и назначаването ми за негов Управител.

В тази връзка отправих предложение към всички лекари, практикуващи на територията на болницата, за възможността да продължат да работят в сградата на МБАЛ Поморие, като съм ги разделил в няколко групи:

 • Лекари, работещи в МБАЛ Поморие и имащи частна практика, но неработещи в МЦ 1 Поморие;
 • Лекари специалисти, за които не можем да подсигурим работно място в МБАЛ Поморие, но на които даваме възможност на преференциални условия да работят към МЦ 1 Поморие;
 • Лекари, неработещи нито в МБАЛ Поморие, нито в МЦ 1 Поморие, имащи само частна практика на територията на болницата.

Уважаеми г-н Адамов,

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Уважаеми г-н Алексиев,

В заключение бих желал да напомня, че болниците са създадени за хората, а не за нас – лекарите. Като управител на МБАЛ Поморие, действията ми са били насочени преди всичко към подобряване на здравните грижи и повишаване качеството на медицинското обслужване на жителите на община Поморие.

 

С уважение, 

Д-р Кирил Хинов /п/

Управител на МБАЛ Поморие

3 Отзиви

 1. Това отчет ли е?!
  Г-н Управител,
  Твърдите, че от година от както сте назначен болницата няма персонал? Но, била на печалба въпреки прекъснатите клинични пътеки?!
  Е, как няма да напуснат при такова заплащане, и при знание, че вече си имат заместници?
  Дори не осъзнавате какви пагубни последици имат Вашите Решения! Колкото до рентгена, не мисля че заслугата е Ваша, че да го вкарвате в “отчета” си!

 2. Кое налага в този текст да се посочи специално, че назначени двама нови лекари в болницата са ЖЕНИ и да се напише и възрастта им? Защо за никой друг не се съобщава на колко години е?
  За сведение на любителите на статистиката – първите дипломирани лекарки в Европа се появяват през втората половина на 19-и век. Тогава сигурно са били явление, но в първата половина на 21-и век да се пише по този начин за лекарки е необяснимо…

  • Има и друг прочит…
   Всяко лечебно заведение ще се радва, и ще се гордее ако е успяла да привлече млади кадри!
   Това трябва да радва, и пациентите, и говори друго за Града! А, това че са жени… Бъдещите майки трябва да останат тук, и да раждат силни мъже. Инак сме загубени.