Вие сте тук: Начало » Общество » Срокове за подаване на заявления за вписване в избирателния списък за гласуване

    Срокове за подаване на заявления за вписване в избирателния списък за гласуване

    Срокове за подаване на заявления за вписване в избирателния списък за гласуване на изборите на 14 ноември 2021 г.:

    • Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и народно събрание на 14.11.2021 г., може да поиска отстраняването им, с писмено заявление по образец (Приложение № 26 ПВР/НС) от изборните книжа, не по-късно от 7 дни преди изборния ден (11.2021 г.– включително) до кмета на общината, кметството или кметския наместник.
    • Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, заявява желание да бъде вписан в избирателния списък на секцията по постоянен адрес с писмено заявление по образец (Приложение № 27 ПВР/НС) от изборните книжа до кмета на общината, кметството или кметския наместник до предизборния ден.
    • Избирател заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък на секцията по постоянен им адрес, заявява желание да бъде вписан в избирателния списък на секцията по постоянен адрес с писмено заявление – декларация по образец (Приложение № 28-ПВР/НС) от изборните книжа до кмета на общината, кметството или кметския наместник до предаване на избирателните списъци на СИК.

    Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община.

    • Избирател, включен в списъка на заличените лица (с изключение на лицата, вписани в списъка за гласуване извън страната), заявява желание за изключването му от този списък с писмено заявление по образец (Приложение № 29ПВР/НС) от изборните книжа. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

    Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община до предаване на избирателните списъци на СИК.

    • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, с писмено заявление по образец (Приложение № 30ПВР/НС) от изборните книжа до кмета на общината, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството- ttps://regna.grao.bg. В електронното заявление подпис не се изисква.

    Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден (30.10.2021 г. – включително) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по настоящия адрес на лицето.

    • Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
    • През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
    • Чрез SMS

    Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

    • Чрез стационарен телефон

    Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

    • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 39- ПВР/НС) от изборните книжа не по-късно от 14 дни преди изборния ден (30.10.2021 г.- включително). Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

    Наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение се установява чрез служебна проверка.

    Избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявление в срок до 30.10.2021 г. може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по- късно от 5 дни (08.11.2021 г.) преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

    • Удостоверения за гласуване на друго място се издават само на кандидати за президент или вицепрезидент на републиката, кандидати за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и на наблюдатели след подаване на заявление по образец (Приложение № 34- ПВР/НС) от изборните книжа не по-късно от 14 дни преди изборния ден (30.10.2021 г.- включително). Към заявлението се прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран кандидат за президент или вицепрезидент, издадено от ЦИК; удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от ЦИК; копие от документ за назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК; копие от удостоверението за назначен член на РИК, издадено от ЦИК.

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе