Бургас ще се представя като добро място за живот, работа и бизнес

Нова комуникационна стратегия, план за действие и звено за стратегическа комуникация ще помагат на Община Бургас да бъде още по-прозрачна и отворена към гражданите, бизнеса, неправителствените организации и всички заинтересовани страни. Документите са разработени по проект „Подобряване на капацитета на общинска администрация Бургас за добро и прозрачно управление, прилагане на иновативни модели на комуникация и взаимодействие на общинска, регионално и национално ниво и стимулиране на общественото значими партньорства между администрациите на Община Бургас и други страни членки на ЕС“, обособена позиция 1 „Извършване на аналитични дейности, проучване и подготовка на стратегия“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Работният вариант на комуникационната стратегия се опира на пет основни приоритета на общината: Бургас като добро място за животи работа; Бургас като добро място за бизнес; Бургас като активен културен център; Бургас като Зелена община; Бургас като модерна, прозрачна и отворена към гражданите община.

Тези пет теми обобщават основните насоки в политиките на общинската администрация. Специален акцент е направен на привличането на бизнес инвеститори в общината, както от страната, така и от чужбина. В комуникационната програма са предложени срещи и представяния на условията за бизнес в общината пред национални и международни бизнес организации.

За улесняване на комуникацията с гражданите, които не ползват интернет, се предлага създаването на мобилни приемни на общината, които веднъж в месеца да посещават различни райони на града. В дългосрочен план Общината планира създаването на Информационен център и телефонен център за обслужване на граждани.

Представянето на добрите възможности на Бургас като център на културен живот, потенциално място за работа и инвестиции ще се представят както на местно, така и на национално и международно ниво, чрез целенасочени контакти с представители на медии, различни организации, партньорски институции, инициативи и събития. Предвиденото въвеждане на интранет система за вътрешен обмен на информация в общината също ще допринесе за подобряване на ефективността на комуникационните процеси на местната администрация.

Проведеното по проекта по-рано тази година анкетно допитване до граждани и представители на бизнеса в Бургас показа, че най-често гражданите взаимодействат с Общината по повод данъците, получаване на информация и издаване на документи. 41,1% от гражданите получават най-често информация за дейностите на Общината от сайта www.burgas.bg. Между 37,5% и 55,9% от запитаните граждани се информират от местните печатни издания и телевизии. Интересен факт е, че малко над 1/3 от анкетираните граждани (39,1%) се информират за дейностите на Общината най-вече от близки, приятели и роднини. Информационните табла на място в Общината са източник на информация за 16,4% от запитаните.

Представителите на местния бизнес най-често общуват с Общината по повод данъци, издаване на документи и административни услуги. За тях водещ източник на информация за дейността на общината е сайтът www.burgas.bg (70,9% от запитаните), следван от местните печатни издания, телевизии и радиа (между 44,3% и 21,5%). Близките, приятелите и роднините са достоверен източник на информация за Общината само за 13,9% от запитаните бизнесмени.

В рамките на проекта, по който се изготвя комуникационната стратегия на Община Бургас, беше направено проучване на комуникационните процеси в общината и бяха анализирани добри практики за комуникация в общините Гент (Белгия), Нант (Франция) и Ротердам (Холандия). Част от приложимите идеи са залегнали и в стратегията за комуникация на Община Бургас.

За да се повиши ефективността на комуникацията на Общината със заинтересованите страни се предвижда създаването на Звено за стратегическа комуникация, което ще има консултативни функции при определянето на темите и приоритетите в комуникацията на общината. Очаква се тази неформална структура да бъде създадена в Общината през есента на тази година, след приключване на проекта.