Дневен ред на 6-то заседание на Общински съвет-Поморие на 13.02.2024г.

Шестото заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе на 13.02.2024г. /вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за дневен ред:

1.Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие.

2.ОС-232/29.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2024г.

3.ОС-230/29.01.2024г. – Докладна записка от Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно отпадане на позиции в търговска зона „Яворов“ за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие и приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие.

4.ОС-234/30.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно Общо събрание на съдружниците в „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 15.02.2024г.

5.ОС-242/31.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отпадане на публичния характер на имот – общинска собственост.

6.ОС-244/31.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на Общински културен институт Исторически музей – Поморие.

7.ОС-233/29.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – Поморие.

8.ОС-243/31.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към СВОМР на СНЦ „МИГ Поморие“, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и определяне на съответствие на дейностите, включени в проектно предложение „Благоустрояване на площи за широко обществено ползване – пространства, разположени на изток от ул. „Г.Кондолов“ и на юг от ул.„ Морска“, гр.Поморие.

9.Текущи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *