Дни на отворените врати в ОУ”Хр. Ботев” за прием на І клас

Ръководството на ОУ „Хр. Ботев”, гр. Поморие обявява  29 и 30 април  2013 г  за Дни на отворените врати. Родителите на децата от подготвителните групи  ще се запознаят  с реда за приемане на ученици в първи клас, графика на дейностите, необходимите документи и условията, които предлага  училището за организиране на целодневното обучение.

   График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас

Дейност срок отговорник
1. Заседание на Педагогическия съвет за определяне на критериите за прием на ученици в І-ви клас и на начина за осъществяване на целодневна организация на учебния ден,срок за подаване на молби,критерии за подбор, срок за записване, които да бъдат уредени в Правилника за дейността на училището 10.04.2013 г Директора
2 Информацията за реда, сроковете, критериите за подбор за записване в І клас да бъде широко оповестена по подходящ начин след провеждане на ПС. 25.04.2013 г Директора
3. Провеждане на Ден на отворените врати  с родителите на децата от подготвителните групи и класове за проучване на нагласите им за целодневна организация на учебния ден. Представяне на възможностите, които предлага училището. 29 и 30.04.2013 г К.Николова

М.Георгиева

С.Камбурова

С.Костеризова

4. Планиране на приема в І-ви клас с определяне на броя паралелки и брой групи с целодневна организация  със съответния брой ученици, чийто родители са декларирали писмено желанието си за включване на децата им в целодневна организация 10.05.2013 г Директора
5 Приемане на молби и записване на първокласници от 31.05 до 28.06.2013 Секретаря на училището
6. Информиране родителите на записаните в І-ви клас ученици и оповестяване на видно място в училището броя на паралелките, класните ръководители и  сформираните групи за целодневна организация на учебния ден. 28.06.2013 г Секретаря на училището

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Критерии за подбор, когато броят на подадените заявления е по-голям от броя на местата за обучение:

1. Местоживеене в района на училището                                                        60 т.

2. Завършена подготвителна група в училището                                   20 т.

3. Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училището          10 т.

4. Месторабота на родителите в района на училището                          5 т.

5. Деца на служители, работещи в системата на образованието            5 т.

Директор: ……………………….

Кр. Цветкова