Държавна помощ за земеделските производители и животновъди

Областна дирекция «Земеделие» Бургас информира земеделските производители и животновъди за следното:

Министерството на земеделието и храните  стартира кампания за предоставяне на държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез предоставяне на ваучери за гориво”.

Помощта ще се предоставя под формата на намалена акцизна ставка чрез система от ваучери. Процедурата има два етапа:

Първи етап:

– подаване на първоначална декларация;

– получаване на ваучер за намалена акцизна ставка на 60% от декларираният прогнозен разход на гориво.

Втори етап:

– подаване на окончателна декларация;

– получаване на изравнителен ваучер.

Подаване на първоначална декларация /първи етап/:

1. КОГА ? – Срокът е от 02.01.2014 – 03.02.2014г.

2. КЪДЕ ? – В Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица).

3. КАКВО ? – Фермерите декларират прогнозни данни за обрабатваемите площи по видове култури и отглеждания брой животни по видове и заявяват прогноза за годишното потребление на газьол.

4. КОЙ ИМА ПРАВО НА ПОМОЩ ? – земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, които произвеждат земеделска продукция.

• Кандидатите трябва да имат актуална регистрация, като за периода на подаване на деклараците за актуална се счита, както регистрацията за 2012/2013, така и регистрацията за 2013/2014, в случай че земеделския производител я е подновил.

5. НА КАКВИ УСЛОВИЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ ? :

• да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

• да нямат изискуеми публични задължения към държавата;

• да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

• да не са в производство по ликвидация;

6. КАКВИ СА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ? :

• Копие от лична карта на физическото лице или на управителя на юридическото лице, или нотариално заверено изрично пълномощно;

• Копие от заверена регистрационна карта за съответната година по Наредба № 3 от 1999 г.

7. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ? :

• Признават се разходите за гориво за мероприятия, извършвани през календарната 2014 г.

• Ваучерите се използват само и единствено за получаване на газьол в литри и не се разменят срещу пари.

• От началото на 2014 г. земеделските производители трябва да водят дневник по образец за ползвания през годината газьол и да съхраняват фактурите за покупката на газьола.

Допълнителна информация може да получите във всяка Общинска служба по земеделие и в Областна Дирекция „Земеделие”- Бургас