ЕК и ОИСР помагат на управляващите органи на пет фонда от ЕС да насърчат гражданското участие

ekЕвропейската комисия обяви подкрепата си за пет национални и регионални програми за пилотни иновативни начини за ангажиране на гражданите при вземането на решения за инвестициите в рамките на политиката на сближаване. Управляващите органи от Испания, Полша, Италия, както и две програми по Interreg (Белгия — Нидерландия и България — Румъния) ще се ползват от целева подкрепа, предоставена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Целта на пилотните проекти ще бъде насърчаване на активното участие на гражданите и гражданското общество при разработването, прилагането и оценяването на проекти по линия на политиката на сближаване, както и поощряване на културата на прозрачност и отчетност на участващите публични институции. Подкрепата на целите на Европейския зелен пакт и постигането на икономическа устойчивост и приобщаване са важни елементи на избраните програми.

Петте програми бяха подбрани въз основа на амбициозните и ценни решения за подобряване на гражданското участие в съответните области.

Органът, отговарящ за трансграничната програма България — Румъния, ще стимулира участието в инвестиционните решения по проекти за опазване на околната среда.

Изпълнението на петте пилотни проекта ще започне през юли 2020 г. и ще продължи 12 месеца. Целта е да бъдат насърчени подобни инициативи по програмите в областта на политиката на сближаване в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.